Kommuniké från årsstämma i Irisity AB (publ)

| 27 april, 2022 | 0 kommentarer

Vid årsstämma i Irisity AB (publ) (”Irisity” eller ”Bolaget”) i Göteborg idag den 27 april 2022 beslutades följande.

Fastställande av räkenskaperna för 2021 och ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade att fastställa de i årsredovisningen för 2021 intagna resultaträkningarna för Bolaget och koncernen samt balansräkningarna per den 31 december 2021 för Bolaget och koncernen. Styrelseledamöterna och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för deras förvaltning av Bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2021.

Resultatdisposition

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning ska utgå för 2021 och att de till årsstämmans förfogande stående disponibla vinstmedlen ska överföras i ny räkning.

Styrelseval, revisorsval, styrelsearvode och revisorsarvode

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet styrelseledamöter ska vara sex utan suppleanter och att antalet revisorer ska vara ett auktoriserat revisionsbolag.

I enlighet med valberedningens förslag omvaldes ledamöterna Lennart Svantesson, Anna Ahlberg, Nils Malmros, Anders Långsved och Dorian Barak. Till ny styrelseledamot valdes Rom Mendel. Samtliga val för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Lennart Svantesson omvaldes till styrelseordförande. Till Bolagets revisor omvaldes det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB för tiden intill slutet av nästa årsstämma och det noterades att Linda Salander kommer att agera huvudansvarig revisor.

Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag och för tiden intill slutet av nästa årsstämma, att styrelsearvode ska utgå med 360 000 kronor styrelsens ordförande och 180 000 kronor till envar av övriga styrelseledamöter. Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till Bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Antagande av långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att inrätta ett långsiktigt incitamentsprogram (Optionsprogram 2022) riktat till ledande befattningshavare och nyckelpersoner i Irisity. Motiven bakom incitamentsprogrammet är bland annat att bidra till

högre motivation och engagemang hos de anställda samt att kunna bibehålla medarbetare. För att möjliggöra incitamentsprogrammet beslutade årsstämman även om en riktad nyemission av högst 470 000 teckningsoptioner.

Förslag till antagande av långsiktigt incitamentsprogram för styrelseledamöter

Årsstämman beslutade om att dra tillbaka aktieägarnas förslag till antagande av långsiktigt incitamentsprogram för styrelseledamöter. Beslutet baserades på en röstinstruktion från en större aktieägare vilken medförde att de nödvändiga 90 procent av närvarande aktier och röster inte kunde uppnås.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Marcus Bäcklund, Irisity CEO

Phone: +46 721 45 70 53

E-mail: [email protected]

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 april 2022, kl. 22:00 CEST.

About Irisity

At Irisity we’re doing real-time video analytics powered by machine learning. Irisity is a public Swedish AI-company with headquarters at Lindholmen, Gothenburg and offices in Israel, USA, UAE, Mexico, Denmark and Singapore, where the innovative spirit is flourishing. We develop smart algorithms to detect and predict suspicious activities while preserving people’s integrity. We believe that enhanced AI performance, ethics, and privacy go hand in hand, creating a positive mark within the camera security industry. Irisity’s patented solution IRIS™ can be integrated into any new or existing camera infrastructure, installed directly into the camera, on server or in the cloud, to safeguarding people and assets. IRIS™ product portfolio includes solutions on asset protection, traffic management, and forensic search capabilities for a broad spectrum of industries such as safe cities, education, transportation, infrastructure, and the security industry. All IRIS™ functionality is available with our patented real-time anonymization, ensuring GDPR and US NDA act compliance and ethical safeguarding.

The Irisity AB (publ) share is listed on Nasdaq First North Growth Market, with the ticker IRISCertified Adviser: Erik Penser Bank AB • +46 8 463 83 00 •  [email protected]

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.