Kommuniké från årsstämma i Spiffbet AB den 17 maj 2022

| 17 maj, 2022 | 0 kommentarer

Årsstämma med aktieägarna i Spiffbet AB (”Spiffbet” eller ”Bolaget”) har hållits den 17 maj 2022. På årsstämman fattades i huvudsak följande enhälliga beslut.

Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2021. Årsstämman beslutade att ingen utdelning skulle ske utan att resultatet ska balanseras i ny räkning. Det huvudsakliga innehållet i de fastställda räkenskaperna har tidigare presenterats i bokslutskommuniké och årsredovisning för år 2021.

Ansvarsfrihet
Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet.

Val av styrelse och revisor m.m.
Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Jacob Dalborg, Henrik Svensson och Karl Trollborg, samt nyvaldes Peter Servin och Johan Styren för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Till ordförande omvaldes Karl Trollborg och till revisor omvaldes BDO Mälardalen AB för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Det beslutades att arvode till styrelseordföranden ska utgå med 250 000 kronor och till övriga ledamöter som inte är anställda av Bolaget eller annat bolag i koncernen med 150 000 kronor per person, samt att ersättning till revisorn ska utgå enligt löpande räkning.

Bolagsordningsändring
Stämman beslutade att ändra Bolagets bolagsordning, varmed aktiekapitalgränserna ändrades för att möjliggöra efterföljande beslut om minskning av aktiekapitalet.

Minskning av aktiekapitalet
Stämman beslutade att minska Bolagets aktiekapital med 38 955 156,534 kronor för avsättning till fritt eget kapital. Minskningen ska ske utan indragning av aktier och innebär att aktiens kvotvärde minskar från 0,125 kronor till 0,025 kronor. Minskningen förutsätter Bolagsverkets tillstånd.

Beslut om bemyndigande till styrelsen
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler inom ramen för bolagsordningens vid var tid gällande gränser. Betalning ska kunna ske kontant, genom kvittning, tillskjutande av apportegendom eller i annat fall med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarna företrädesrätt är att öka Bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme i arbetet med att finansiera, och möjliggöra fortsatt expansion exempelvis genom förvärv. Vid emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska teckningskursen fastställas till marknadsmässiga villkor.

För mer detaljerad information avseende beslutens innehåll hänvisas till kallelsen för årsstämman vilken finns tillgänglig på Spiffbets webbplats, www.spiffbet.se.

För ytterligare information:

Henrik Svensson, VD. Tel: 08-15 08 58, [email protected]

Om Spiffbet AB

Spiffbet driver onlinekasino samt spelproduktion och företagstjänster. Spiffbets onlinekasino har som affärsidé att erbjuda underhållning och en förstklassig spelupplevelse i en ansvarsfull miljö. Spiffbets spelproduktion är fokuserad på att erbjuda ett brett sortiment av olika typer av spel som passar olika kunder och marknader globalt. Spiffbets ambition är att fortsätta förvärva nya verksamheter inom onlinespel.

Spiffbet AB är marknadsnoterat på Nasdaq First North Growth Market med tickern SPIFF och G&W Fondkommission som certified advisor, e-post: [email protected], telefon 08 503 000 50.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.