Kommuniké från årsstämma i Streamify AB

| 19 juli, 2021 | 0 kommentarer

Den 20 maj 2021 hölls årsstämma i Streamify AB (”Streamify”). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Resultatdisposition (punkt 8 b)
Stämman beslutade att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen samt att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter (punkt 9)
Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av sex stämmovalda styrelseledamöter utan suppleanter samt att bolaget ska ha en revisor utan suppleant.

Bestämmande av arvoden till styrelsen och revisorn (punkt 10)
Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att styrelsearvode motsvarande tre (3) prisbasbelopp ska utgå till styrelseordförande samt att styrelsearvode motsvarande ett (1) prisbasbelopp per ledamot ska utgå till övriga ordinarie styrelseledamöter.

Stämman beslutade vidare att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och revisor (punkt 11)
Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om omval av ledamöterna Lars Ekström, Johan Klitkou, Hans Åsling och Peter Nyström samt om nyval av Jan Friedman och Lena Glaser.

Till styrelseordförande beslutade stämman om omval av Lars Ekström. Vidare beslutade stämman om omval av bolagets revisor Edlund & Partners, med Jens Edlund som huvudansvarig revisor.

Beslut om principer för utseende av valberedning (punkt 12)
Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag avseende principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2022 i enlighet med nedanstående:

Styrelsens ordförande ska senast före utgången av oktober månad varje år erbjuda de tre röstmässigt största ägarna per den 30 september att utse vardera en ledamot av valberedningen.

Om någon av de tre största ägarna avstår från sin rätt att utse ledamot av valberedningen ska i turordning nästa röstmässigt största ägare erbjudas att utse ledamot. Sådant erbjudande behövs dock endast lämnas till de fjärde och den femte röstmässigt största ägarna. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen.

Styrelsens ordförande är sammankallande till valberedningens första sammanträde. Till ordförande i valberedningen ska då utses den ledamot som i valberedningen företräder den röstmässigt störste aktieägaren. Styrelsens ordförande kan adjungeras till valberedningen.
       
Bolaget ska senast den 31 december varje år informera sina aktieägare om valberedningens ledamöter och ordförande samt vilka aktieägare dessa företräder och ange kontaktuppgifter till valberedningens ledamöter.

Om en ledamot avgår ur valberedningen eller upphör att representera den aktieägare som utsett ledamoten, ska den ägare som utsett representanten ha rätt att utse ersättare. Vid väsentliga förändringar i ägandet i Bolaget kan valberedningen besluta att dess sammansättning ska ändras för att reflektera sådan ägarförändring och därvid erbjuda efter förändringen berörd/-a största aktieägare att utse representanter att ersätta tidigare utsedda representanter.

Valberedningens ordförande ska informera Bolaget om förändringar i valberedningens sammansättning på så vis att Bolaget utan dröjsmål kan meddelas aktieägarna.
Valberedningen ska bereda och inför bolagsstämma där valfrågor ska behandlas lämna förslag till:
– val av ordförande vid stämman,
– val av antalet styrelseledamöter;
– val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen,
– styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt arvode till ledamöter i styrelsens utskott,
– val av revisor och ersättning till denne, samt
– nya principer för utseende av valberedning (i förekommande fall).

Arvode ska inte utgå till valberedningens ledamöter.

Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess ny valberedning utsetts.

För ytterligare information om Streamify, vänligen kontakta:
Johan Klitkou, VD
Telefon: +46 76-643 37 47
E-post: [email protected]

Om Streamify
Streamify grundades 2017 med avsikt att skapa framtidens smartaste livesstreamslösningar. 2019 lanserades den internationellt skalbara plattformen Streamify – en unik digital plattform som kombinerar livestreaming med e-commerce. Streamify ger individuella användare och etablerade aktörer möjlighet att skapa egna livestreams och därmed intäktsmöjligheter, samtidigt som tittare kan interagera med livesändningarna genom chattar, sponsring och för sändningen relevant E-commerce.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *