Connect with us

Marknadsnyheter

Kommuniké från årsstämman 2024 i I Love Lund AB (publ)

Published

on

Vid bolagsstämman i I Love Lund AB (publ) som ägde rum den 15 mars 2024, fattades i huvudsak följande beslut, allt enhälligt och enligt förslag.

 

 • Årsstämman fastställde den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen.
   
 • Årsstämman beslöt att resultatet enligt den fastställda balansräkningen skulle disponeras i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen, d.v.s. ingen vinstutdelning och resultatet övergår och balanseras i det nya årets räkning.
   
 • Årsstämman beviljade styrelsens samtliga ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.
   
 • Årsstämman beslutade att för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska styrelsearvode utgå med belopp upp till ett halvt inkomstbasbelopp till vardera styrelseledamot. Ingen ytterligare ersättning ska utgå för utskottsarbete. Till revisor ska utgå arvode enligt godkänd räkning inom ramen för sedvanliga debiteringsnormer.
   
 • Årsstämman beslutade att ändra bolagsordningens gränser för antalet styrelseledamöter. Antalet ledamöter ska bestå av 4-7 ledamöter med högst 2 suppleanter.
   
 • Björn Englund, Charlotte Hauksson, Lena Brandt-Persson och Anders Dahlin omvaldes till ordinarie styrelseledamöter. Peter Andersson, Lars Andersson och Bengt L Andersson valdes som nya ordinarie styrelseledamöter, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

 

 • Auktoriserad revisor Martin Gustafsson, HLB Auditoriet AB omvaldes som huvudansvarig revisor, med auktoriserad revisor Mats-Åke Andersson, HLB Auditoriet AB som revisorssuppleant, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
   
 • Årsstämman beslöt att det för närvarande inte är aktuellt att föreslå något villkorspaket eller aktierelaterat avkastningsbaserat incitamentsprogram till ledande befattningshavare.
   
 • Årsstämman beslöt enhälligt att anta styrelsens förslag till nyemissionsbemyndigande.

  Styrelsen bemyndigas därmed att med villkor som kunna förenas i 2 kap. 5 § andra stycket 1 – 3 och 5 aktiebolagslagen och inom ramen för bolagets angivna aktiekapital, vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission av som högst 150 000 aktier och/eller teckningsoptioner av serie A och/eller serie B, med eller utan företrädesrätt för nuvarande aktieägare, samt med eller utan bestämmelse om kontant, kvittning eller apport, intill nästa årsstämma 2025.

Vid avvikelse från företrädesrätten ska de nya aktierna emitteras till ett belopp som ansluter till marknadsmässig teckningskurs, såsom fastställs av styrelsen, vilket normalt definieras såsom internt uppskattat återanskaffningsvärde med försiktighetsprincip. Övriga villkor beslutas av styrelsen, vilka dock ska ha som grund marknadsmässig kurs med eventuell justering för sedvanlig rabatt eller tillägg som styrelsen kan bedöma erforderlig.

Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme, samt att potentiellt utöka bolagets aktieägarkrets.
 

 • Årsstämman beslöt att bemyndiga styrelsen att tillåta en marknadsföringsbudget, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, motsvarande max en procent utöver nuvarande budgetram för operativa kostnaderna. Syftet med bemyndigandet är att kunna verka för en bredare folklig penetration i Lunds kommun.

 

Fullständigt beslutsunderlag

För fullständigt beslutsunderlag hänvisas till I Love Lunds hemsida https://ilovelund.se/

 

För mer information vänligen kontakta:

Anders Dahlin, Styrelseordförande

Telefon: +46 70-642 88 83,

E-post: anders.dahlin@ilovelund.se

Björn Englund, VD

Telefon: +46 73-529 53 33

E-post: bjorn.englund@ilovelund.se

Hemsida: www.ilovelund.se

 

Det här är I Love Lund:

I Love Lund AB är ett idéburet investeringsbolag som investerar i bolag med stark anknytning till Lund, främst i unga onoterade tillväxtbolag med innovationshöjd. I kärnverksamheten ingår även aktiviteter för aktieägare och intressenter. Vår breda investeringsportfölj av femtiotalet lundabolag ska reflektera dagens och morgondagens lokala näringsliv. I Love Lund är noterat på Spotlight Stock Market. Mer information finns på www.ilovelund.se

 

Continue Reading

Marknadsnyheter

Botnia Exploration Holding AB (publ) har säkrat lånelöfte om 12 MSEK

Published

on

By

Botnia Exploration Holding AB (publ) har idag undertecknat ett lånelöfte om 12 MSEK från de tre största aktieägarna: Need Invest AB, Ramab AB, och Akilakonsulting AB. Lånelöftet har en giltighetstid om 12 månader från utförandedatum med en ränta om Stibor+2,5% per år.  

Samtidigt har bolaget kommit överens med Norrlandsfonden om att förhandla fram nya villkor gällande förfallodatum på det konvertibla lån om 5,2 MSEK som förfaller till återbetalning 2024-12-31.

Idag är villkoren att konvertering kan ske till och med 2024-10-31 och om inte konvertering skett förfaller lånebeloppet 2024-12-31. De nya överenskomna villkoren är att konvertering kan ske till och med 2027-12-31 och om inte konvertering skett förfaller lånebeloppet 2028-01-31. Inga övriga förändringar i villkoren kommer att ske. 

– Vi är inne i en väldigt intensiv uppstartsfas av vår guldgruva i Fäbodtjärn och då i detta läge kunna förstärka vårt kassaflöde med sammanlagt 17,2 MSEK känns väldigt tillfredsställande. Det finns normalt flertalet tekniska osäkerhetsfaktorer i samband med en gruvstart, men med detta lånelöfte bedömer vi möjligheterna som goda att vi säkerställt kapital fram tills att vi genererar eget positivt kassaflöde. Vi känner en styrka och trygghetskänsla i det förtroende våra största ägare har visat oss, säger Botnia Explorations VD Fredrik Bergsten.  

För ytterligare information kontakta:
Fredrik Bergsten, VD  – Botnia Exploration Holding AB (publ)
Telefon: +46 70 519 34 41
E-post: fredrik.bergsten@botniaexploration.com

Denna information är insiderinformation som Botnia Exploration Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 april 2024 kl. 20:15 CET

Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med målsättningen att driva småskalig gruvbrytning med fokus på guld och basmetaller i Sverige. Bolaget är listat på Nasdaq First North Growth Market (BOTX). Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ). För ytterligare information besök bolagets hemsida www.botniaexploration.com.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Botnia Exploration Holding AB (publ) publicerar Årsredovisning 2023

Published

on

By

Botnia Exploration Holding AB publicerar idag sin årsredovisning för 2023. 

Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets hemsida Årsredovisningar

För ytterligare information kontakta:
Fredrik Bergsten, VD  – Botnia Exploration Holding AB (publ)
Telefon: +46 70 519 34 41
E-post: fredrik.bergsten@botniaexploration.com

Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med målsättningen att driva småskalig gruvbrytning med fokus på guld och basmetaller i Sverige. Bolaget är listat på Nasdaq First North Growth Market (BOTX). Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ). För ytterligare information besök bolagets hemsida www.botniaexploration.com.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Corem Property Group AB (publ) emitterar seniora icke säkerställda gröna obligationer

Published

on

By

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN)

Corem Property Group AB (publ) (”Corem” eller ”Bolaget”) har framgångsrikt emitterat nya seniora icke säkerställda gröna obligationer om 500 miljoner kronor (de ”Nya Gröna Obligationerna”). De Nya Gröna Obligationerna emitterades under ett ramverk om 2 miljarder kronor, har en löptid om 2,75 år och löper med en rörlig ränta om 3 månaders STIBOR plus 375 baspunkter och slutligt förfall 19 januari 2027. Bolaget avser att ansöka om upptagande till handel av de Nya Gröna Obligationerna på Nasdaq Stockholms företagsobligationslista för hållbara obligationer.

Transaktionslikviden kommer att användas i enlighet med det Gröna Ramverket, inklusive finansiering eller refinansiering av gröna byggnader och investeringar i energieffektivitet, samt inlösen och/eller återköp av Corem Kelly AB (publ)s utestående obligationer och Bolagets utestående obligationer.

Då emissionen sker under Bolagets tysta period har inga investerare mottagit eller haft tillgång till någon ännu ej offentliggjord information avseende Bolaget eller dess verksamhet.

Nordea och Swedbank har agerat joint bookrunners i transaktionen. Walthon har agerat legal rådgivare åt Bolaget.

Corem Property Group AB (publ)
 

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA
Rutger Arnhult, vd, 070-458 24 70, rutger.arnhult@corem.se
Eva Landén, vice vd, 010-482 76 50, eva.landen@corem.se

Corem Property Group AB (publ)
Box 56085, SE-102 17 Stockholm
Besök: Riddargatan 13 C
Org. nr: 556463-9440
www.corem.se

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen ha företräde.

Corem Property Group är ett fastighetsbolag som på ett hållbart sätt äger, förvaltar och utvecklar kommersiella fastigheter i storstads- och tillväxtområden. Corem Property Group är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.