Connect with us

Marknadsnyheter

Kommuniké från årsstämman 2024 i Skanska AB (publ)

Published

on

Årsstämma i Skanska AB (publ) (”Bolaget”) hölls den 27 mars 2024. Anföranden på stämman av styrelsens ordförande Hans Biörck och verkställande direktören Anders Danielsson kommer finnas tillgängliga på Skanskas webbplats, www.group.skanska.com/sv/.

Resultat- och balansräkningar

Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2023.

Utdelning

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att till aktieägarna dela ut 5,50 kronor per aktie. Avstämningsdag för erhållande av utdelning fastställdes till tisdagen den 2 april 2024 och utbetalning av utdelningen beräknas ske från Euroclear Sweden AB fredagen den 5 april 2024.

Ansvarsfrihet

Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2023.

Styrelsen

Stämman valde styrelseledamöter i enlighet med valberedningens förslag. Hans Biörck, Pär Boman, Jan Gurander, Mats Hederos, Fredrik Lundberg, Catherine Marcus och Åsa Söderström Winberg omvaldes till styrelseledamöter. Jayne McGivern och Henrik Sjölund valdes till nya styrelseledamöter. Hans Biörck omvaldes till styrelsens ordförande.

Noterades att arbetstagarorganisationerna har utsett Ola Fält, Richard Hörstedt och Yvonne Stenman till arbetstagarledamöter i styrelsen med Fredrik Norrman, Hans Reinholdsson och Anders Rättgård som suppleanter.

Styrelsearvode

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om arvoden till styrelsens ordförande och till övriga bolagsstämmovalda styrelseledamöter som inte är anställda i Skanska enligt följande:

  • 2 400 000 kronor till styrelsens ordförande;
  • 800 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter;
  • 310 000 kronor till ordförande i revisionskommittén och 210 000 kronor vardera till övriga ledamöter i kommittén;
  • 115 000 kronor till ordförande i ersättningskommittén och 110 000 kronor vardera till övriga ledamöter i kommittén;
  • 235 000 kronor vardera till ordförande i projektkommittén och övriga ledamöter i kommittén.

Revisor

Stämman omvalde, i enlighet med valberedningens förslag, revisionsbolaget Ernst & Young AB till revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2025.

Ersättningsrapport för 2023

Stämman godkände styrelsens ersättningsrapport för 2023.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna B-aktier för att säkerställa leverans av aktier till deltagare i det långsiktiga aktiesparprogrammet för räkenskapsåren 2023, 2024 och 2025 (Seop 6)

I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, dock längst intill årsstämman 2025, besluta om förvärv av högst 2 400 000 egna B-aktier på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs, för säkerställande av leverans av B-aktier till deltagare i Skanskas aktiesparprogram som beslutades av årsstämman 2022 (”Seop 6”). Förvärvade egna B-aktier får överlåtas till deltagare i Seop 6 i enlighet med de villkor som beslutades av årsstämman 2022.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna B-aktier för att ge styrelsen ökat handlingsutrymme att kunna anpassa Bolagets kapitalstruktur och därigenom bidra till ökat aktieägarvärde

I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, dock längst intill årsstämman 2025, besluta om förvärv av högst så många egna B-aktier att Bolagets innehav av egna aktier efter varje förvärv uppgår till högst en tiondel av samtliga aktier i Bolaget. Aktierna ska förvärvas på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen ökat handlingsutrymme att kunna anpassa Bolagets kapitalstruktur och därigenom bidra till ökat aktieägarvärde.

Bolagsordning

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagsordningen, varigenom kallelseannonsen endast ska införas i Dagens Nyheter, dvs. inte i ytterligare en daglig tidning.

______________________

Protokoll med fullständiga beslut från stämman kommer att göras tillgängligt på Bolagets webbplats, www.group.skanska.com/sv/ under rubriken ”Koncernens styrning/Bolagsstämma/Årsstämma 2024”, senast onsdagen den 10 april 2024. En kopia av protokollet, utom röstlängden, sänds även till aktieägare som begär det hos Bolaget och som uppger sin postadress.

För ytterligare information kontakta:

Caroline Fellenius-Omnell, Executive Vice President, Chefsjurist, Skanska AB, tel 010 449 29 23

Antonia Junelind, Senior Vice President Investor Relations, Skanska AB, tel 010 448 62 61

Jacob Birkeland, Head of Media Relations and Public Affairs, Skanska AB, tel 010 449 19 57

Direktlinje för media, tel 010 448 88 99              

Detta samt tidigare pressmeddelanden finns också på www.skanska.com.

Skanska använder sin kunskap och framtidsinsikt för att bidra till hur människor lever, arbetar och samverkar. Vi är ett av världens största projektutvecklings- och byggföretag med en omsättning på 157 miljarder kronor under 2023. Skanska är verksamma på utvalda marknader i Norden, Europa och USA. Tillsammans med våra kunder och en samlad expertis hos cirka 27 000 medarbetare skapar vi innovativa, hållbara lösningar som främjar hälsa och välbefinnande bortom vår livstid.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Botnia Exploration Holding AB (publ) har säkrat lånelöfte om 12 MSEK

Published

on

By

Botnia Exploration Holding AB (publ) har idag undertecknat ett lånelöfte om 12 MSEK från de tre största aktieägarna: Need Invest AB, Ramab AB, och Akilakonsulting AB. Lånelöftet har en giltighetstid om 12 månader från utförandedatum med en ränta om Stibor+2,5% per år.  

Samtidigt har bolaget kommit överens med Norrlandsfonden om att förhandla fram nya villkor gällande förfallodatum på det konvertibla lån om 5,2 MSEK som förfaller till återbetalning 2024-12-31.

Idag är villkoren att konvertering kan ske till och med 2024-10-31 och om inte konvertering skett förfaller lånebeloppet 2024-12-31. De nya överenskomna villkoren är att konvertering kan ske till och med 2027-12-31 och om inte konvertering skett förfaller lånebeloppet 2028-01-31. Inga övriga förändringar i villkoren kommer att ske. 

– Vi är inne i en väldigt intensiv uppstartsfas av vår guldgruva i Fäbodtjärn och då i detta läge kunna förstärka vårt kassaflöde med sammanlagt 17,2 MSEK känns väldigt tillfredsställande. Det finns normalt flertalet tekniska osäkerhetsfaktorer i samband med en gruvstart, men med detta lånelöfte bedömer vi möjligheterna som goda att vi säkerställt kapital fram tills att vi genererar eget positivt kassaflöde. Vi känner en styrka och trygghetskänsla i det förtroende våra största ägare har visat oss, säger Botnia Explorations VD Fredrik Bergsten.  

För ytterligare information kontakta:
Fredrik Bergsten, VD  – Botnia Exploration Holding AB (publ)
Telefon: +46 70 519 34 41
E-post: fredrik.bergsten@botniaexploration.com

Denna information är insiderinformation som Botnia Exploration Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 april 2024 kl. 20:15 CET

Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med målsättningen att driva småskalig gruvbrytning med fokus på guld och basmetaller i Sverige. Bolaget är listat på Nasdaq First North Growth Market (BOTX). Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ). För ytterligare information besök bolagets hemsida www.botniaexploration.com.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Botnia Exploration Holding AB (publ) publicerar Årsredovisning 2023

Published

on

By

Botnia Exploration Holding AB publicerar idag sin årsredovisning för 2023. 

Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets hemsida Årsredovisningar

För ytterligare information kontakta:
Fredrik Bergsten, VD  – Botnia Exploration Holding AB (publ)
Telefon: +46 70 519 34 41
E-post: fredrik.bergsten@botniaexploration.com

Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med målsättningen att driva småskalig gruvbrytning med fokus på guld och basmetaller i Sverige. Bolaget är listat på Nasdaq First North Growth Market (BOTX). Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ). För ytterligare information besök bolagets hemsida www.botniaexploration.com.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Corem Property Group AB (publ) emitterar seniora icke säkerställda gröna obligationer

Published

on

By

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN)

Corem Property Group AB (publ) (”Corem” eller ”Bolaget”) har framgångsrikt emitterat nya seniora icke säkerställda gröna obligationer om 500 miljoner kronor (de ”Nya Gröna Obligationerna”). De Nya Gröna Obligationerna emitterades under ett ramverk om 2 miljarder kronor, har en löptid om 2,75 år och löper med en rörlig ränta om 3 månaders STIBOR plus 375 baspunkter och slutligt förfall 19 januari 2027. Bolaget avser att ansöka om upptagande till handel av de Nya Gröna Obligationerna på Nasdaq Stockholms företagsobligationslista för hållbara obligationer.

Transaktionslikviden kommer att användas i enlighet med det Gröna Ramverket, inklusive finansiering eller refinansiering av gröna byggnader och investeringar i energieffektivitet, samt inlösen och/eller återköp av Corem Kelly AB (publ)s utestående obligationer och Bolagets utestående obligationer.

Då emissionen sker under Bolagets tysta period har inga investerare mottagit eller haft tillgång till någon ännu ej offentliggjord information avseende Bolaget eller dess verksamhet.

Nordea och Swedbank har agerat joint bookrunners i transaktionen. Walthon har agerat legal rådgivare åt Bolaget.

Corem Property Group AB (publ)
 

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA
Rutger Arnhult, vd, 070-458 24 70, rutger.arnhult@corem.se
Eva Landén, vice vd, 010-482 76 50, eva.landen@corem.se

Corem Property Group AB (publ)
Box 56085, SE-102 17 Stockholm
Besök: Riddargatan 13 C
Org. nr: 556463-9440
www.corem.se

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen ha företräde.

Corem Property Group är ett fastighetsbolag som på ett hållbart sätt äger, förvaltar och utvecklar kommersiella fastigheter i storstads- och tillväxtområden. Corem Property Group är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.