Kommuniké från årsstämman den 28 april, 2022 i Electrolux Professional AB (publ)

| 28 april, 2022 | 0 kommentarer

Electrolux Professionals årsstämma hölls den 28 april, 2022. Aktieägare kunde även utöva sin rösträtt på årsstämman genom poströstning i enlighet med föreskrifterna i Electrolux Professionals bolagsordning.

Resultat- och balansräkningar, dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt ansvarsfrihet

Moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes. Beslutades att utdelning för räkenskapsåret 2021 ska lämnas med 0,50 kronor per aktie och att återstoden av disponibla vinstmedel ska överföras i ny räkning. Årsstämman beslöt att avstämningsdagen ska vara den 2 maj 2022. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

Styrelse

Kai Wärn, Katharine Clark, Lorna Donatone, Hans Ola Meyer, Daniel Nodhäll, Martine Snels, och Carsten Voigtländer omvaldes som styrelseledamöter. Kai Wärn omvaldes även till styrelseordförande.

Arvoden till styrelse

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om arvoden. Årligt arvode till styrelsens ordförande om 1 630 000 kronor och 545 000 kronor till var och en av de övriga av årsstämman utsedda styrelseledamöterna som inte är anställda i Electrolux Professional. Arvode för utskottsarbete till de ledamöter som utses av styrelsen beslutades enligt följande: 170 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och 110 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna i utskottet samt 110 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet och 80 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna i utskottet.

Revisor och revisors arvode

Stämman beslutade att utse Deloitte AB som revisor för perioden till slutet av årsstämman 2023 (omval) och att arvode till revisorn ska utgå löpande enligt godkänd räkning.

Ersättningsrapport

Stämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport för 2021.

Prestationsbaserat långsiktigt aktieprogram för 2022

Förslaget till Electrolux Professionals prestationsbaserade långsiktiga aktieprogram för 2022 och säkringsåtgärder i anledning därav godkändes.

Fullständig dokumentation kring stämmans beslut kan laddas ner här.

För ytterligare information, vänligen kontakta Jacob Broberg, Senior Vice President Investor Relations and Communications +46 70 190 00 33

Electrolux Professional är en av de ledande globala leverantörerna av storkök, dryck och tvätt för professionella användare. Våra innovativa produkter och världsomspännande servicenätverk gör det dagliga arbetet för våra kunder enklare, mer lönsamt och verkligt hållbart varje dag. Våra lösningar och produkter tillverkas i 12 fabriker i sju länder och säljs i mer än 110 länder. År 2021 hade Electrolux Professional en global försäljning på 7,9 miljarder kronor och cirka 4.000 anställda. Mer information finns på https://www.electroluxprofessional.com/corporate/

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.