Kommuniké från årsstämman i FX International AB (publ)

| 22 juni, 2022 | 0 kommentarer

FX International AB (publ) har idag, den 22 juni 2022, hållit årsstämma. Mot bakgrund av covid19-pandemin genomfördes årsstämman utan fysisk närvaro. Aktieägare utövade sin rösträtt endast genom förhandsröstning, bland annat fattades följande beslut:

  • Årsstämman fastställde den av styrelsen framlagda resultat- och balansräkning samt resultatdisposition. Vidare beslutades att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020-06-30 – 2021-12-31.
  • Styrelseledamöter och verkställande direktören gavs ansvarsfrihet.
  • Årsstämman beslutade att omvälja styrelseledamöter Pär Broomé, Mårten Aldén, Henrik K Ibsen, samt nyval av Mia Rolf för tiden fram till nästa årsstämma 2023. Till styrelsens ordförande omvaldes Pär Broomé.
  • Årsstämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 1 (ett) prisbasbelopp för var och en av styrelseledamöterna och till ordförande med 2 (två) prisbasbelopp.
  • Årsstämman valde Anders Karlsson, auktoriserad revisor och delägare på Mazars SET Revisionsbyrå, för en period om ett år intill utgången av årsstämman 2023 samt att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd debitering för utfört arbete.
  • Årsstämman beslutade att minska Bolagets aktiekapital med 11 394 770,80 SEK, minskningen avsätts till fritt eget kapital.
  • Årsstämman beslutade att ändra bolagsordningen till följande:

§ 4 Aktiekapitalet skall vara lägst 2 848 692,70 SEK och högst 4 500 000 SEK

§ 5 Antalet aktier skall vara lägst 56 973 854 och högst 90 000 000 stycken

§ 10 punkt 3. Val av en eller två justerare och protokollförare

  • Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, att besluta om emissioner. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att tillföra bolaget rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller för att stärka bolagets organisation och struktur.

För mer information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman, där förslag till beslut presenteras. Kallelsen finns tillgänglig på Bolagets hemsida, www. fxi.se.

Samtliga beslut fattades enhälligt.

För mer information vänligen kontakta:

Sofie Danielsson, VD

[email protected]

0708 901097

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.