Connect with us

Marknadsnyheter

Kommuniké från årsstämman i TH1NG AB (publ)

Published

on

TH1NG AB (publ), org.nr 556964-8156 (”Bolaget”), har hållit årsstämma den 16 maj 2023 kl. 13.00 i Bolagets lokaler på Drottninggatan 67 i Stockholm. Vid stämman fattades beslut om, bland annat, nedanstående.

Fastställande av räkenskaperna och ansvarsfrihet
Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2022.

Resultatdisposition
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att årets resultat ska balanseras i ny räkning.

Styrelse och revisorer
Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska vara fyra styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter samt att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

Vidare beslutade årsstämman att omvälja Daniel Källenfors och Erik Hallberg samt nyvälja Johan Ekberg och Erik Jonsson till ordinarie styrelseledamöter, samtliga för tiden intill slutet av årsstämman 2024. Årsstämman beslutade vidare att omvälja Daniel Källenfors som styrelseordförande.

Det beslutades att genom omval utse det registrerade revisionsbolaget KPMG AB som Bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2024, för närvarande med Ronny Joakim Karlsson som huvudansvarig revisor.

Information om nyvalda styrelseledamöter

Johan Ekberg, född 1976
Utbildning/ erfarenhet: Johan har en masterexamen i företagsekonomi från Linköpings Universitet.
Han är tidigare grundare och VD för bredbandsoperatören Ownit. Tidigare försäljningschef för Telias konsumentaffär i Sverige. Tidigare styrelseuppdrag i bland annat Cell Rebel AB och Reachtail AB mfl. Styrelseordförande i Twin Mountain Group AB, investment bolag samt styrelseordförande i bland annat Cloudreel AB och Murphy Solution AB mfl.

Johan innehar inga aktier i TH1NG AB (publ).
Oberoende i relation till Bolaget och koncernledningen: Ja.
Oberoende i relation till Bolagets större aktieägare: Ja.

Erik Jonsson, född 1982
Utbildning/ erfarenhet: Erik har en magisterexamen från Handelshögskolan i Umeå, Umeå universitet. Erik är idag Head of M&A Skellefteå Kraft AB, styrelseordförande i Skellefteå Kraft Denmark A/S, ledamot i Emulate Energy AB samt styrelsesuppleant i Exeri AB. Tidigare erfarenheter, Nordic sales manager i Texsun AB. Konsult Deloitte AB.

Erik innehar inga aktier i TH1NG AB (publ).
Oberoende i relation till Bolaget och koncernledningen: Ja.
Oberoende i relation till Bolagets större aktieägare: Nej.

Arvoden
Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen ska uppgå till sammanlagt högst 250 000 kronor årligen med följande fördelning. Ordföranden ska ersättas med 100 000 kronor och övriga ledamöter ska ersättas med vardera 50 000 kronor.

Beslutades vidare att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Incitamentsprogram för styrelsen
Årsstämman beslutade, i enlighet med aktieägares förslag, att införa ett incitamentsprogram för styrelsen bestående av teckningsoptioner. Syftet med incitamentsprogrammet är att Bolaget ska kunna behålla en kompetent och engagerad styrelse. Mer information om incitamentsprogrammet återfinns i kallelsen till årsstämman som offentliggjordes genom pressmeddelande den 14 april 2023.

Valberedningsinstruktion
Årsstämman beslutade att anta valberedningsinstruktion. Mer information om valberedningsinstruktionen återfinns i kallelsen till årsstämman som offentliggjordes genom pressmeddelande den 14 april 2023.

Beslut om bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Nyemission ska kunna ske med eller utan företrädesrätt för Bolagets aktieägare och får ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor som avses i 13 kap 5 § första stycket 6, 14 kap 5 § första stycket 6 och 15 kap 5 § första stycket 4 aktiebolagslagen.

Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen flexibilitet i arbetet med att säkerställa att Bolaget på ett ändamålsenligt sätt kan tillföras kapital och förvärva bolag, verksamheter och andra tillgångar.

För ytterligare information:
Daniel Källenfors
Styrelseordförande, TH1NG AB

E-post: daniel.kallenfors@th1ng.se

 

TH1NG utvecklar och levererar samhällskritisk digital infrastruktur som möjliggör smarta och hållbara samhällen. Med vår IoT-plattform IoT Open och våra samarbetspartners, kopplar vi ihop alla saker som kommunicerar och skapar framtidens tjänster. TH1NG bildades 2018 och har 20 anställda. Huvudkontoret finns i Stockholm och bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market med kortnamnet TH1NG. Certified Adviser är G&W Fondkommission.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Fastighetsbolaget Emilshus AB (publ) offentliggör resultatet från återköpserbjudandet avseende bolagets obligationslån med ISIN SE000017769060

Published

on

By

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON SÅSOM DEFINIERAS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG

Den 4 juni 2024 offentliggjorde Fastighetsbolaget Emilshus AB (publ) (”Emilshus” eller ”Bolaget”) ett återköpserbjudande till innehavare av Bolagets utestående icke-säkerställda gröna obligationer med löpande ränta och utestående volym om 400 000 000 kronor med ISIN SE0017769060 (”Obligationerna” och ”Återköpserbjudandet”). Återköpserbjudandet löpte ut idag kl. 12:00 CEST. Bolaget har i samband med Återköpserbjudandet accepterat återköp av Obligationer motsvarande ett nominellt belopp om 76,25 miljoner kronor.

 

Emilshus avser att fullfölja Återköpserbjudandet och priset för Obligationerna i Återköpserbjudandet är 101,3125 procent av nominellt belopp. Bolaget kommer även erlägga upplupen och obetald ränta för Obligationerna på likviddagen för Återköpserbjudandet i enlighet med villkoren för Obligationerna. Likviden för Återköpserbjudandet förväntas betalas ut den 26 juni 2024.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Jakob Fyrberg, VD
E-post: jakob.fyrberg@emilshus.com
Telefon: 0705-93 95 96

 

Emil Jansbo, CFO
E-post: emil.jansbo@emilshus.com
Telefon: 072 243 30 88

 

Om Emilshus

Emilshus är ett fastighetsbolag som med utgångspunkt i småländsk företagskultur förvärvar, utvecklar och förvaltar högavkastande kommersiella fastigheter med södra Sverige som kärnmarknad. Bolagets fastighetsbestånd uppgick per 31 mars 2024 till 820 tkvm uthyrningsbar area fördelat på 139 fastigheter med tyngdpunkt på lätt industri, industriservice/proffshandel och extern- och dagligvaruhandel. Emilshus stamaktie och preferensaktie är noterade på Nasdaq Stockholm.

 

Continue Reading

Marknadsnyheter

Compactor emitterar obligationer om 500 MSEK under ett ramverk om totalt 1 000 MSEK

Published

on

By

Compactor Fastigheter AB (publ) (”Bolaget”) har framgångsrikt emitterat ett icke säkerställt obligationslån på den svenska obligationsmarknaden (”Obligationslånet”). Volymen på Obligationslånet uppgår till 500 MSEK under ett ramverk om totalt 1 000 MSEK. Lånet löper med en rörlig ränta om STIBOR 3M + 3,00 procentenheter och har slutligt förfall i juni 2027. Bolaget kommer att ansöka om notering av Obligationslånet på Nasdaq Stockholm. Emissionslikviden kommer att användas till återbetalning av utestående obligationslån samt till allmänna verksamhetsändamål inklusive förvärv.

Arctic Securities och Pareto Securities har agerat arrangörer i samband med emissionen av Obligationslånet och Gernandt & Danielsson har agerat legal rådgivare.

För vidare information vänligen kontakta:

Sven-Olof Johansson, styrelseordförande Compactor Fastigheter AB (publ)
Tel: 08 – 402 34 65

Informationen lämnades för offentliggörande den 12 juni 2024 kl. 17:15.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Market Notice 123/24 – Vadsbo SwitchTech Group AB changes name to Lightning Group AB

Published

on

By

The change affects the company name, instrument name, short name and FISN. The shares will be traded under the new name as of June 18, 2024. 

Information about the share: 

New company name: Lightning Group AB 
Previous Company name Vadsbo SwitchTech Group AB  
LEI (unchanged): 549300EI0J8FQT84ED43 
Company registration number (unchanged): 556476-0782 
New instrument name: Lightning Group 
Previous instrument name: Vadsbo Switchtech 
New short name: LIGR 
Previous short name: VADS 
ISIN-number (unchanged): SE0007980362 
Orderbook ID (unchanged): 303157 
CFI (unchanged): ESVUFR 
New FISN: LIGHTNINGGR/SH  
Previous FISN: VADSBO/SH 
First date of trade with new name: June 18, 2024 

Stockholm June 12, 2024 

Spotlight Stock Market 
08-511 68 000   
backoffice@spotlightstockmarket.com

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.