KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSTÄMMA 2021 I LUXBRIGHT AB

| 10 juni, 2021 | 0 kommentarer

LUXBRIGHT AB höll torsdagen den 10 juni 2021 årsstämma. I syfte att motverka smittspridningen av det virus som orsakar covid-19 genomfördes stämman enbart med poströstning utan fysiskt deltagande.

Följande huvudsakliga beslut fattades på årsstämman.

Fastställande av resultat- och balansräkning samt resultatdisposition

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2020 i enlighet med avgiven årsredovisning.

Årsstämman godkände styrelsens förslag avseende resultatdisposition och beslutade således att enligt balansräkningen till förfogande stående vinstmedel ska överföras i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beviljade samtliga som under 2020 innehaft uppdrag i bolaget som styrelseledamot respektive verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

Styrelse och revisor

Årsstämman beslutade, i enlighet nomineringskommitténs förslag, om omval av styrelseledamöterna Anders Brännström, Qiu-Hong Hu, Staffan Hillberg, Mikael Högberg samt nyval av styrelseledamöterna Erik Lindeblad och Linda Persson.

Anders Brännström omvaldes till styrelsens ordförande.

Årsstämman omvalde, i enlighet med nomineringskommitténs förslag Ernst & Young AB (EY) som bolagets revisor. EY har meddelat att Linda Sallander fortsatt kommer vara huvudansvarig revisor i bolaget.

Arvode till styrelsen etc.

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen ska utgå enligt nomineringskommitténs förslag.

Fastställande av principer för valberedningen

Årsstämman beslutade om principer för valberedningen i enlighet med nomineringskommitténs förslag.

Beslut om antagande av ny bolagsordning

Årsstämman beslutade att anta den av styrelsen föreslagna nya bolagsordningen.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till och med nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Ovan omnämnda förslag finns tillgängliga i sin helhet på bolagets hemsida www.luxbright.com.

För mer information, vänligen kontakta:
Mats Alm
VD, LUXBRIGHT AB

Tel: +46 (0)70 261 2011
E-post: [email protected]

OM LUXBRIGHT
Luxbright är ett teknikföretag med fokus på att utveckla och kommersialisera en ny generations röntgenrör. Genom patenterad teknik erbjuder Bolaget innovativa röntgenrör, generatorer och framtida röntgensystem till internationella systemleverantörer för att kunna förbättra och skydda liv genom att möjliggöra skarpare röntgenbilder. Bolagets röntgenrör utgör ett kraftfullt, stabilt, och kostnadseffektivt alternativ till konventionella röntgenrör. Tekniken erbjuds i tre primära marknadssegment: industriell non-destructive testing (”NDT”), säkerhetsindustrin samt medicinsk radiologi. Bolaget har idag strategiska kunder och samarbetsavtal med globala tillverkare av röntgenutrustning och generatorer inom olika användnings- och affärsområden såsom industriell NDT, säkerhetsindustrin, medicinsk radiologi och forskning. Luxbrights vision är att förse marknaden med de mest efterfrågade lösningarna för röntgenstrålning.

FNCA Sweden AB är utsedd Certified Adviser
Tel: 08-528 00 399
Email: [email protected]

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *