Kommuniké från Careium AB:s (publ) årsstämma 2022

| 29 april, 2022 | 0 kommentarer

Careiums årsstämma hölls den 29 april 2022. Med stöd av tillfälliga lagregler genomfördes stämman enligt ett s.k. poströstningsförfarande, utan fysiskt deltagande.

Vid årsstämman beslutades bland annat följande:

 • att fastställa resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för verksamhetsåret 2021;
 • att godkänna ersättningsrapport;
 • att utdelning inte ska lämnas i enlighet med styrelsens förslag;
 • att bevilja ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för verksamhetsåret 2021;
 • att styrelsen i enlighet med valberedningens förslag ska bestå av sex (6) styrelseledamöter utan suppleanter;
 • att styrelsearvode, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, i enlighet med valberedningens förslag ska utgå med 600 000 kronor till styrelsens ordförande, 350 000 till styrelsens vice ordförande samt 250 000 kronor till var och en av i bolaget ej anställd ledamot. Ersättning för utskottsarbete beslutades utgå enligt följande: ordförande revisionsutskott 80 000 kronor, ledamot av revisionsutskott 40 000 kronor, ordförande kompensationsutskott 60 000 kronor, ledamot kompensationsutskott 30 000 kronor.
 • att i enlighet med valberedningens förslag genom omval utse Lennart Jacobsen, Cecilia Ardström och Towa Jexmark och nyval av Stefan Berg, Kai Tavakka och Christian Walén till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Lennart Jacobsen valdes till styrelseordförande;
 • att arvode till revisor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå enligt av bolaget godkänd räkning;
 • att i enlighet med valberedningens föreslå omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Som huvudansvarig revisor har Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB för avsikt att utse den auktoriserade revisorn Johan Rönnbäck;
 • att godkänna valberedningens förslag till beslut om principer för utseende av valberedning;
 • att godkänna styrelsens förslag till beslut om bemyndigande avseende nyemission av aktier;
 • att godkänna styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Fullständiga förslag avseende årsstämmans beslut finns tillgängliga på Careium AB (publ):s hemsida, där även en presentation av samtliga styrelseledamöter finna att tillgå, https://www.careium.com/sv-se/investerare/corporate-governance/general-meeting/

För mer infortmation vänligen kontakta:

Carl-Johan Zetterberg Boudrie, vd och koncernchef, +46 (0)703 35 84 49

Mathias Carlsson, CFO, +46 (0) 727 09 56 65

E-post : [email protected]

Careium är idag marknadsledare inom välfärdsteknik i Sverige och Norge samt en av de ledande aktörerna i Storbritannien och Nederländerna. Den positionen innebär att Careium är en av de ledande aktörerna i Europa som tillhandahåller välfärdsteknikstjänster. Careiums innovativa lösningar förbättrar säkerheten, livskvaliteten och självständigheten för seniorer såväl i som utanför hemmet. För vårdgivaren betyder bolagets lösningar ökad effektivitet och möjlighet att lägga resurser på mer värdefulla aktiviteter. Careium är en av få aktörer som kan erbjuda hela kedjan med trygghetslarm, sensorer (fallsensorer, rökdetektorer, rörelsedetektorer, etc.), tillbehör (kameror, elektroniska lås, läkemedelsrobotar, etc.) och säker kommunikation med larmmottagning: bolaget tillhandahåller en komplett digital larmkedja.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.