Kommuniké från extra bolagsstämma i Abelco Investment Group AB den 8 juni 2022

| 8 juni, 2022 | 0 kommentarer

Extra bolagsstämma i Abelco Investment Group AB (”Abelco”) ägde rum idag den 8 juni 2022 kl. 10.00 i Eversheds Sutherland Advokatbyrås lokaler på Strandvägen 1 i Stockholm. Det huvudsakliga beslutet fattade av stämman framgår nedan.

Beslut om godkännande av transaktionen med ASEAN Fintech Group Ltd. (närståendetransaktion)

Stämman beslutade, med erforderlig majoritet och i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna transaktionen med ASEAN Fintech Group Ltd. (”AFG”) i form av avyttring av aktier i Fatberry Sdn Bhd mot erhållande av vederlagsaktier i AFG.

Såsom framgår av Bolagets pressmeddelande den 31 mars 2022 samt den 18 maj 2022 har Bolaget, efter att först ha ingått ett s k Term Sheet den 31 mars 2022, den 18 maj 2022 ingått avtal om att, genom dotterbolag respektive själv, avyttra samtliga innehavda aktier i Fintech Asia Group Ltd mot erhållande av 231 383 aktier i AFG respektive avyttra sitt innehav, uppgående till 16,3 procent, i Fatberry mot erhållande av 65 546 aktier i AFG, vilket tillsammans, direkt och indirekt, motsvarar cirka 20 procent av aktierna i AFG. Abelcos indirekta, via det utländska dotterbolaget Fatfish Internet Pte Ltd (”FIPL”) innehav i Fintech Asia Group Ltd före transaktionen uppgår till 53,4 procent. De nyemitterade aktierna i AFG hade en emissionskurs om USD 24,80 i båda transaktionerna.

Avtalet om att överlåta aktierna i Fatberry mot aktier i AFG är, utöver Abelcos bolagsstämmas godkännande, föremål för sedvanliga villkor för fullföljande av avtalet, däribland att Monetary Authority of Singapore godkänner ägarbytet.

____________________

För mer information, vänligen kontakta:

Johan Rooth, VD
Abelco Investment Group AB (publ)
E-post: [email protected]
Telefon: +46 73 5367733

Om Abelco Investment Group AB (publ)
Abelco Investment Group AB (publ) engagerar sig i bolag enligt strategin: investeringar till rimlig värdering med goda förutsättningar till börsnotering. Abelco skapar därmed investeringsförutsättningar med hög avkastningsnivå till rimlig risknivå.

Denna information är sådan information som Abelco Investment Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 08-06-2022.
 

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.