Connect with us

Marknadsnyheter

Kommuniké från extra bolagsstämma i Zenergy AB (publ)

Published

on

Zenergy AB (publ), org.nr. 556796–2260 (”Bolaget”) höll den 25 mars 2024 extra bolagsstämma. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.

Beslut om ändring av bolagsordning

Stämman beslutade att ändra Bolagets bolagsordning i enlighet med styrelsens förslag. För att åstadkomma lämpliga bolagsordningsgränser för antalet aktier beslutade stämman att anta samtliga fyra alternativa förslag till ny bolagsordning som presenterades, samt att bemyndiga styrelsen att registrera bolagets nya bolagsordning i enlighet med ett av de fyra alternativen, baserat på vad styrelsen finner lämpligast efter beaktande av hur många units som tecknas och tilldelas i nedan angiven emission samt förändring av kvotvärde.

De fyra antagna förslagen innebär följande alternativa ändringar för lägsta och högsta möjliga aktiekapital och antal aktier:

Alternativ A: Antal aktier ska vara lägst 500 000 000 och högst 2 000 000 000.  

Alternativ B: Antal aktier ska vara lägst 1 000 000 000 och högst 4 000 000 000.  

Alternativ C: Antal aktier ska vara lägst 1 500 000 000 och högst 6 000 000 000.  

Alternativ D: Antal aktier ska vara lägst 2 000 000 000 och högst 8 000 000 000.  

Beslut om godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission

Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut om emission av units med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Styrelsen beslutade den 22 februari 2024, under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande, om nyemission av högst 250 438 916 s.k. units med företrädesrätt för befintliga aktieägare enligt nedanstående villkor.

Varje (1) unit består av elva (11) B-aktier och tre (3) teckningsoptioner av serie TO2 B. Detta innebär att högst 2 754 828 076 nya B-aktier, och högst 751 316 748 nya teckningsoptioner av serie TO2 B kan ges ut. Teckningskursen uppgår till 0,11 SEK per unit vilket motsvarar en teckningskurs om 0,01 SEK per aktie. Teckningsoptioner ges ut vederlagsfritt.

Varje teckningsoption av serie TO2 B ska medföra en rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 0,0135 SEK per B-aktie. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO2 B ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptioner under perioden från och med den 2 juni 2025 till och med den 16 juni 2025.

Beslut om minskning av aktiekapitalet

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att minska Bolagets aktiekapital med högst 25 172 720,21 SEK för avsättning till fritt eget kapital i enlighet med styrelsens förslag.

Aktiekapitalets minskning ska fastställas till ett belopp i SEK som motsvarar den del av aktiekapitalets ökning enligt beslutet om nyemission som är hänförlig till ökning på grund av nyemitterade aktier, med relevant anpassning för att uppnå ett ändamålsenligt kvotvärde med tre decimaler. Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier.

Beslut om emissionsbemyndigande

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att längst intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om emission av nya B-aktier, dock att sådan emission inte får medföra att Bolagets aktiekapital överstiger Bolagets högsta tillåtna aktiekapital enligt bolags­ordningen. Sådant emissionsbeslut ska även kunna fattas med bestämmelse om apport, kvittning eller annat villkor.

KONTAKT

Zenergy AB (publ)

Martin Karlsson, VD

E-post: info@zenergy.se

Storgatan 82, 568 32, Skillingaryd

www.zenergy.se

Zenergy AB är noterat på Spotlight Stock Market.

OM ZENERGY AB

Zenergy AB grundades 2009 och är en ledande aktör i utvecklingen av bostäder och andra byggnader baserade på modulär arkitektur. Bolagets patenterade ZIP-Element gör det möjligt att tids- och kostnadseffektivt färdigställa trivsamma bostäder och andra typer av fastigheter med hög kvalitet som uppfyller stränga EU-regelkrav inom energieffektivitet, brandsäkerhet och fuktresistens.

Denna information är sådan information som Zenergy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt Spotlights regelverk. Informationen lämnades, genom Martin Karlsson försorg, för offentliggörande den 25 februari 2024. 

Continue Reading

Marknadsnyheter

Botnia Exploration Holding AB (publ) har säkrat lånelöfte om 12 MSEK

Published

on

By

Botnia Exploration Holding AB (publ) har idag undertecknat ett lånelöfte om 12 MSEK från de tre största aktieägarna: Need Invest AB, Ramab AB, och Akilakonsulting AB. Lånelöftet har en giltighetstid om 12 månader från utförandedatum med en ränta om Stibor+2,5% per år.  

Samtidigt har bolaget kommit överens med Norrlandsfonden om att förhandla fram nya villkor gällande förfallodatum på det konvertibla lån om 5,2 MSEK som förfaller till återbetalning 2024-12-31.

Idag är villkoren att konvertering kan ske till och med 2024-10-31 och om inte konvertering skett förfaller lånebeloppet 2024-12-31. De nya överenskomna villkoren är att konvertering kan ske till och med 2027-12-31 och om inte konvertering skett förfaller lånebeloppet 2028-01-31. Inga övriga förändringar i villkoren kommer att ske. 

– Vi är inne i en väldigt intensiv uppstartsfas av vår guldgruva i Fäbodtjärn och då i detta läge kunna förstärka vårt kassaflöde med sammanlagt 17,2 MSEK känns väldigt tillfredsställande. Det finns normalt flertalet tekniska osäkerhetsfaktorer i samband med en gruvstart, men med detta lånelöfte bedömer vi möjligheterna som goda att vi säkerställt kapital fram tills att vi genererar eget positivt kassaflöde. Vi känner en styrka och trygghetskänsla i det förtroende våra största ägare har visat oss, säger Botnia Explorations VD Fredrik Bergsten.  

För ytterligare information kontakta:
Fredrik Bergsten, VD  – Botnia Exploration Holding AB (publ)
Telefon: +46 70 519 34 41
E-post: fredrik.bergsten@botniaexploration.com

Denna information är insiderinformation som Botnia Exploration Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 april 2024 kl. 20:15 CET

Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med målsättningen att driva småskalig gruvbrytning med fokus på guld och basmetaller i Sverige. Bolaget är listat på Nasdaq First North Growth Market (BOTX). Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ). För ytterligare information besök bolagets hemsida www.botniaexploration.com.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Botnia Exploration Holding AB (publ) publicerar Årsredovisning 2023

Published

on

By

Botnia Exploration Holding AB publicerar idag sin årsredovisning för 2023. 

Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets hemsida Årsredovisningar

För ytterligare information kontakta:
Fredrik Bergsten, VD  – Botnia Exploration Holding AB (publ)
Telefon: +46 70 519 34 41
E-post: fredrik.bergsten@botniaexploration.com

Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med målsättningen att driva småskalig gruvbrytning med fokus på guld och basmetaller i Sverige. Bolaget är listat på Nasdaq First North Growth Market (BOTX). Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ). För ytterligare information besök bolagets hemsida www.botniaexploration.com.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Corem Property Group AB (publ) emitterar seniora icke säkerställda gröna obligationer

Published

on

By

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN)

Corem Property Group AB (publ) (”Corem” eller ”Bolaget”) har framgångsrikt emitterat nya seniora icke säkerställda gröna obligationer om 500 miljoner kronor (de ”Nya Gröna Obligationerna”). De Nya Gröna Obligationerna emitterades under ett ramverk om 2 miljarder kronor, har en löptid om 2,75 år och löper med en rörlig ränta om 3 månaders STIBOR plus 375 baspunkter och slutligt förfall 19 januari 2027. Bolaget avser att ansöka om upptagande till handel av de Nya Gröna Obligationerna på Nasdaq Stockholms företagsobligationslista för hållbara obligationer.

Transaktionslikviden kommer att användas i enlighet med det Gröna Ramverket, inklusive finansiering eller refinansiering av gröna byggnader och investeringar i energieffektivitet, samt inlösen och/eller återköp av Corem Kelly AB (publ)s utestående obligationer och Bolagets utestående obligationer.

Då emissionen sker under Bolagets tysta period har inga investerare mottagit eller haft tillgång till någon ännu ej offentliggjord information avseende Bolaget eller dess verksamhet.

Nordea och Swedbank har agerat joint bookrunners i transaktionen. Walthon har agerat legal rådgivare åt Bolaget.

Corem Property Group AB (publ)
 

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA
Rutger Arnhult, vd, 070-458 24 70, rutger.arnhult@corem.se
Eva Landén, vice vd, 010-482 76 50, eva.landen@corem.se

Corem Property Group AB (publ)
Box 56085, SE-102 17 Stockholm
Besök: Riddargatan 13 C
Org. nr: 556463-9440
www.corem.se

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen ha företräde.

Corem Property Group är ett fastighetsbolag som på ett hållbart sätt äger, förvaltar och utvecklar kommersiella fastigheter i storstads- och tillväxtområden. Corem Property Group är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.