Connect with us

Marknadsnyheter

Kommuniké från Hemnet Group AB (publ):s årsstämma 2022

Published

on

Årsstämman i Hemnet Group AB (publ), som hölls idag den 29 april 2022 i Stockholm, beslutade i enlighet med styrelsens och valberedningens samtliga framlagda förslag.

Fastställande av balans- och resultaträkningar
Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2021.

Utdelning
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om en utdelning till aktieägarna om 0,55 kronor per aktie för verksamhetsåret 2021. Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes tisdagen den 3 maj 2022. Utdelningen beräknas betalas ut genom Euroclear Sweden AB:s försorg fredagen den 6 maj 2022.

Ersättningsrapport
Årsstämman godkände styrelsens framlagda ersättningsrapport.

Styrelse
Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska uppgå till åtta och omvalde, i enlighet med valberedningens förslag, styrelseledamöterna Håkan Erixon, Chris Caulkin, Pierre Siri, Anders Edmark, Håkan Hellström, Tracey Fellows och Nick McKittrick. I enlighet med valberedningens förslag valdes Maria Redin till ny styrelseledamot.

Styrelseledamoten Kerstin Lindberg Göransson hade avböjt omval. 

Årsstämman valde Håkan Erixon till styrelseordförande.

Styrelsearvode
Årsstämman beslutade att ersättning till styrelsens ledamöter ska utgå med 350 000 kronor årligen till vardera styrelseledamot och med 850 000 kronor årligen till styrelsens ordförande. Årsstämman beslutade vidare att ersättning till revisionsutskottets ledamöter ska utgå med 75 000 kronor årligen till vardera ledamot i revisionsutskottet och med
150 000 kronor årligen till revisionsutskottets ordförande, samt att ersättning till ersättningsutskottets ledamöter och till ersättningsutskottets ordförande ska utgå med 75 000 kronor årligen till vardera ledamot.

Revisor
Årsstämman omvalde det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag till bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2023 i enlighet med valberedningens förslag. 

Instruktion för valberedningen
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om antagande av uppdaterad instruktion för valberedningen.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, besluta om nyemission av aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får inte överstiga högst tio (10) procent av aktiekapitalet baserat på aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2022.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om uppdaterade riktlinjer för ersättning till bolagets ledande befattningshavare.

Antagande av ett långsiktigt teckningsoptionsprogram och beslut om emission av teckningsoptioner (Teckningsoptionsprogram 2022/2025)
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om antagande av ett långsiktigt teckningsoptionsprogram för nyckelanställda i Hemnet Group AB (publ). Inom ramen för Teckningsoptionsprogram 2022/2025 beslutade årsstämman att emittera högst 533 000 teckningsoptioner. Årsstämman beslutade vidare att godkänna överlåtelse av högst 344 000 teckningsoptioner till deltagarna i Teckningsoptionsprogram 2022/2025 samt att godkänna överlåtelse av ytterligare högst 189 000 teckningsoptioner till tillkommande deltagare.

Antagande av ett långsiktigt aktiesparprogram (Aktiesparprogram 2022/2025)
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om antagande av ett långsiktigt aktiesparprogram riktat till alla anställda inom Hemnet Group AB (publ) och dess dotterbolag. Deltagande i Aktiesparprogram 2022/2025 förutsätter att deltagaren förvärvar och behåller aktier i Hemnet Group AB (publ) under en tre års lång kvalifikationsperiod samt kvarstår i sin anställning under kvalifikationsperioden. Två förvärvade sparaktier ger deltagaren rätt att, efter utgången av kvalifikationsperioden, och förutsatt fortsatt anställning under hela kvalifikationsperioden, erhålla en matchningsaktie i Hemnet Group AB (publ) vederlagsfritt.

Årsstämman beslutade vidare att, för att möjliggöra leverans av aktier inom ramen för Aktiesparprogram 2022/2025, bemyndiga styrelsen att förvärva egna aktier genom handel på Nasdaq Stockholm, samt beslutade om överlåtelse av egna aktier till deltagarna i programmet. Vid maximalt deltagande kommer upp till 57 200 aktier i Hemnet Group AB (publ) att förvärvas och överlåtas till deltagare i Aktiesparprogram 2022/2025.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av bolagets aktier
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att under perioden fram till årsstämman 2023, vid så många tillfällen som den anser lämpligt, förvärva högst så många av Hemnet Group AB (publ):s aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger tio procent av samtliga aktier i Hemnet Group AB (publ). Förvärv ska ske på Nasdaq Stockholm till ett pris per aktie inom vid förvärvstillfället gällande kursintervall. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen en möjlighet att justera Hemnet Group AB (publ):s kapitalstruktur.

Bolagsordning
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om antagande av uppdaterad bolagsordning i vilken en ny bestämmelse om fullmaktsinsamling och poströstning införs.

____________________________

Fullständiga förslag avseende årsstämmans beslut enligt ovan finns tillgängliga på Hemnet Group AB (publ):s hemsida, www.hemnetgroup.se.

Styrelsen

Hemnet Group AB (publ)

*****************************************

För mer information, kontakta:

Pressförfrågningar
Staffan Tell, Head of PR
M: +46 733 67 66 85
E:
staffan.tell@hemnet.se

IR-förfrågningar
Carl Johan Åkesson, CFO
M: +46 708 30 70 57
E:
cj.akesson@hemnet.se

Nick Lundvall, IR Manager & Head of Corporate Development
M: +46 76 145 21 78
E:
nick.lundvall@hemnet.se  

Om Hemnet
Hemnet driver Sveriges ledande bostadsplattform. Bolaget grundades som ett branschinitiativ 1998 och har sedan dess utvecklats till en värdeskapande marknadsplats för bostadsmarknaden. Genom att erbjuda en unik kombination av produkter, insikter och inspiration har Hemnet byggt varaktiga relationer med köpare, säljare och fastighetsmäklare i över 20 år. Hemnet delar tillsammans med sina målgrupper en gemensam passion för hemmet och drivs av att vara en oberoende och självklar plats för människor att vända sig till vid de olika bostadsbehov som uppstår genom livet. Detta reflekteras i Bolagets vision att vara nyckeln till din bostadsresa, där Hemnet med sina produkter och tjänster vill öka effektiviteten, transparensen och rörligheten på bostadsmarknaden. Hemnet är noterat på Nasdaq Stockholm (“HEM”).

Följ oss: hemnetgroup.se / Facebook / Twitter / Linkedin/ Instagram

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Railway Metrics and Dynamics vd Jan Lindqvist i expertpanelen på stor europeisk järnvägskonferens

Published

on

By

”Digitalisering av järnväg är mer än positionering av fordon och underhållsfönster. Det är först när vi delar data fullt ut som vi kommer att se de riktigt stora nyttorna.”

Det sa Railway Metrics and Dynamics vd jan Lindqvist när han talade på Rail Transport Day i Stockholm 30 maj 2023.

Railway Metrics and Dynamics vd Jan Lindqvist var inbjuden att tala och som del av expertpanelen på Rail Transport Day i Stockholm. Evenemanget anordnades gemensamt av Europeiska kommissionen, RNE, Trafikverket, Europe’s Rail Joint Undertaking och det svenska ordförandeskapet i Europeiska unionens råd.

Under den fjärde sessionen, som modererades av Keir Fitch från vid EU:s generaldirektorat för transport och rörlighet (GD MOVE), som Railway Metrics and Dynamics (RMD) fick möjlighet att presentera sin syn på det kanske hetaste ämnet inom järnvägsvärlden – digitala järnvägssystem.

– Vi diskuterade digitaliseringens roll för att järnvägstransporter ska bli mer tillförlitliga och flexibla, och hur vi kan minska kostnaderna och öka kapaciteten, berättar Jan Lindqvist.

Tre större områden täcktes in, införandet av den digitala automatkopplingen (DAC), integreringen av information om tillgångars status (Asset Management) och utveckling med trafikledningssystem (TMS) samt spårning av tåg, vagnar och containrar.

System i systemet skapar unika ekosystem

– Det är väldigt tydligt att vår plattformsstrategi ligger helt rätt i tiden när Europa nu påbörjar full digitalisering av järnvägen, säger Jan Lindqvist.

RMD:s plattform är ett unikt ekosystem som bäst beskrivs som ett så kallat system i systemet. Enkelt förklarat är det en samling av uppgiftsorienterade och unikt dedikerade system, som tillsammans skapar ett nytt, mer komplext system som erbjuder ännu mer funktionalitet och prestanda än vad summan av de ingående systemen klarar var för sig.

– Själva hjärtat i vår systemplattform är PMU-sensorn. Den identifierar i realtid rörelsemönster och mäter acceleration i tre dimensioner. Alla dessa rörelser verifieras mot unika algoritmer. Ju mer data som samlas in – och ju fler PMU:er som installeras runt om i världen – desto bättre blir analysen och desto effektivare blir systemet, säger Jan Lindqvist och fortsätter.

Riktig digitalisering skapar större nytta

Det är med system i system som kan vi höja farten på digitaliseringen på riktigt. Eftersom RMD jobbar med öppen standard kan bolaget samarbeta med alla andra system i Europa.

– Ibland blir andra system en del av vårt och ibland blir vår plattform en del i något större. Nyttan av systemen är inte enbart för individuella vagnsägare, utan för hela systemet. Det är riktig digitalisering, säger Jan Lindqvist.

Dagens Inledningsanförande hölls av Kristian Schmidt, direktör för landtransporter vid GD Move. Därefter syntes många kända profiler på scen, bland andra Andreas Carlsson, Sveriges infrastruktur- och bostadsminister, Roberto Maiorana, generaldirektör för Trafikverket, Paul Mazataud, ordförande för RNE, och Giorgio Travaini, verkställande direktör för Europe’s Rail.

Utöver digitala järnvägssystem, innehåll Rail Transport tre andra större paneldiskussioner. Den första handlade om hur man kan göra gränsöverskridande och multimodala godstransporter lättillgängliga på internationell nivå, den andra fokuserade på biljettsamarbeten över nationsgränser, den tredje diskuterade hur marknaden kan utnyttja järnvägsnätet från start till mål genom Europa på ett så effektivt sätt som möjligt.

För mer information, vänligen kontakta:

Jan Lindqvist, VD
Telefon: +46 (0)70-587 76 26
E-mail:
jan.lindqvist@railwaymetrics.com

Railway Metrics and Dynamics AB är ett svenskt IT-bolag som utvecklar och säljer en systemplattform för analys och övervakning av transport och infrastruktur i realtid. Plattformen består av ett moln- och realtidsbaserat system med patenterad teknik, baserad på avancerade algoritmer och artificiell intelligens, för förvaltning av tillgångar (så kallad ’asset management’). Inledningsvis har Bolaget valt att fokusera på järnvägsindustrin, såsom lok, tågvagnar, räls och annan järnvägsinfrastruktur, men RMD:s system kan med fördel användas inom övriga transport- och infrastrukturmarknader, inklusive byggmarknaden samt humanmarknaden. För järnvägsindustrins aktörer gör Bolagets system det möjligt att bedriva transport med ökad effektivitet, säkerhet, punktlighet och lönsamhet. RMD:s aktier handlas på Spotlight Stock Market.

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Pressinbjudan: Kärcher och ihopa accelererar cirkulär satsning med nya delningsboxar

Published

on

By

Kärcher, ett ledande företag inom rengöringsteknik, vill uppmana fler människor att konsumera hållbart. En viktig del i främjandet av ett mer hållbart konsumerande är att förändra sättet vi konsumerar och att utveckla nya affärsmodeller. Därför har Kärcher tillsammans med ihopa, en svenskt startup, valt att samarbeta ihop för att testa en tjänst som ger konsumenter en möjlighet till att testa olika produkter. Efter en pilotfas med positivt utfall skalas nu tjänsten upp för att erbjuda premiumprodukter till fler hushåll.

Sedan två år tillbaka har ihopa drivit och vidareutvecklat en ny och hållbar konsumenttjänst som heter Grannbox, där privatpersoner kan få tillgång till produkter för hem och fritid på ett bekvämt och cirkulärt sätt. Tjänsten är enkel att använda och lokalt tillgänglig där folk bor. Detta i kombination med hållbarhetsaspekten motiverade Kärcher att bidra med sina högkvalitativa rengöringsmaskiner till ihopas grannboxar.

– Kärchers höga produktkvalitet och vårt fokus på miljö gör den cirkulära affärsmodellen mycket intressant. Genom vårt nära samarbete med ihopa utvärderar vi hur den cirkulära affärsmodellen kan bidra till ett hållbart användande av våra produkter både ur ett miljöperspektiv och ekonomiskt perspektiv. Vi får direkt feedback på hur konsumenten uppfattar tjänsten och data som hjälper oss förstå hur affärsmodellen påverkar oss långsiktigt, både utifrån produktutveckling, försäljning och underhåll, säger Mikael Rasmusson, vd Kärcher AB.

Varför är det hållbart?

Det finns många produkter som flera hushåll köper och endast använder ett fåtal gånger per år. Grannboxens lösning är att i stället för att varje hushåll ska köpa varsin produkt, finns möjligheten att fler använder en gemensam produkt – på så sätt behövs inte lika många produkter. Det är grundlogiken som på ett radikalt sätt kan komma att minska vårt klimatavtryck.

Pressinbjudan 12 juni 12.00 

Den 12 juni klockan 12:00 bjuds utvald media in för att få ta del av en djupare information om modellen, utfallet och data tills nu, samt riktningen framåt.

Presentationen hålls av Johannes Dahlberg, medgrundare på ihopa, tillsammans med Fredrik Währborg, Quality & Sustainability Manager på Husqvarna och Rasmus Falck, Regional Business Director på Robert Bosch AB samt Mikael Rasmusson, vd för Kärcher Sverige. Eventet hålls vid en nyinvigd grannbox i nyproduktionsområdet Riksten, söder om Stockholm. Transport till platsen erbjuds kostnadsfritt.

Anmäl deltagande senast 9 juni genom email till info@ihopa.com

Kontaktuppgifter:

Johannes Dahlberg, ihopa, 070-756 60 89 johannes@ihopa.com
Mikael Rasmusson, Kärcher AB, 070-325 20 10 mikael.rasmusson@karcher.com

ihopa

ihopa är en startup som grundades 2017 i Stockholm med visionen att göra delning så enkelt, säkert och bekvämt att det kan utkonkurrera standardalternativet att äga själv.

Kärcher AB
Kärcher är världsledande tillverkare av innovativa rengöringsprodukter för både professionella och privata användare. Sortimentet omfattar bland annat högtryckstvättar, grovdammsugare, fönstertvättar, skur- och sopmaskiner, biltvättar och redskapsbärare för markvård. Kärcher AB är ett helägt dotterbolag till det tyska moderbolaget, Alfred Kärcher GmbH & Co. KG. Företagets huvudkontor finns i Göteborg och med säljare, återförsäljare och servicepartners i hela landet.

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

NanoCap redovisar preliminär omsättning för dotterbolag inom industri för maj 2023

Published

on

By

Stockholm 2023-06-08

NanoCap-koncernen har erhållit preliminära försäljningssiffror från dotterbolag inom industri för maj 2023. Försäljningen uppgick preliminärt till 2,7 MSEK (3,5 MSEK 2022*).

*Justerat för avyttrade dotterbolag

// 

   
För mer information, kontakta bolaget på:
Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)nanocapgroup.com
www.nanocapgroup.com

 

NanoCap Group AB (publ)

NanoCap har som verksamhet att investera i tillväxtbolag, primärt onoterade, samt utveckla och lansera egna in-house projekt. Målet är att de bolag NanoCap investerar i inom en snar framtid ska organiseras och förberedas för notering. NanoCap har som mål att vara delaktiga i målbolagets affärs- och strategiutveckling.

NanoCap Group AB (publ) är listat på Nasdaq First North Growth Market. Amudova AB är NanoCap Group ABs Certified Adviser. Tel: 08-546 017 58 E-mail: info@amudova.se.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.