Kommuniké från Magnolia Bostad AB:s årsstämma den 27 april 2021

| 27 april, 2021 | 0 kommentarer

Magnolia Bostad AB höll under tisdagen den 27 april 2021 sin årsstämma. Mot bakgrund av  covid-19 genomfördes stämman med poströstning, utan fysiskt deltagande. På stämman fattades följande huvudsakliga beslut.

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till den fullständiga kallelsen till årsstämman och de fullständiga förslagen som finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.magnoliabostad.se.

Fastställande av balans- och resultaträkningar

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2020.

Utdelning

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning lämnas.

Ansvarsfrihet

Stämman beviljade styrelseledamöterna samt den nuvarande och den före detta verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för räkenskapsåret 2020.

Styrelse och revisorer

Stämman omvalde Fredrik Holmström, Fredrik Tibell, Andreas Rutili, Risto Silander, Jan Roxendal, Viveka Ekberg samt Anna-Greta Sjöberg som styrelseledamöter. Stämman omvalde Fredrik Holmström till styrelsens ordförande.

Stämman omvalde det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB till revisor.

Stämman beslutade, för tiden till slutet av nästa årsstämma, att oförändrat arvode innebärande att arvode ska utgå om totalt 2 530 000 kronor (inklusive ersättning för utskottsarbete), med 500 000 kronor till styrelsens ordförande och med 300 000 kronor till övriga stämmovalda ledamöter. Vidare beslutade stämman att ersättning ska utgå med 90 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och 70 000 kronor till var och en av övriga medlemmar i revisionsutskottet.

Stämman beslutade att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

Godkännande av ersättningsrapport

Stämman beslutade om godkännande av styrelsens ersättningsrapport över ersättningar enligt 8 kap 53 a § aktiebolagslagen.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade att fastställa riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

Ändring av bolagsordning  

Stämman beslutade att ändra punkt 8 i bolagsordningen genom att ta bort information om avstämningsdag som en anpassning till ändrad lagstiftning och genom att införa en ny bestämmelse angående insamling av fullmakter och poströstning. Därtill beslutades om vissa icke-materiella ändringar hänförliga till formalia.

Emissionsbemyndigande

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier. Emission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska sammanlagt högst så många aktier kunna ges ut vid nyemission av aktier som motsvarar 10 procent av det totala antalet utestående aktier i bolaget vid tidpunkten för stämmans beslut om bemyndigandet.

För mer information, vänligen kontakta:

Johan Tengelin, Verkställande Direktör
[email protected] 

Marita Björk, IR- och pressansvarig finansiell media
072 720 00 06, [email protected]

Magnolia Bostad AB (publ), org.nr 556797–7078 är en ledande samhällsutvecklare som utvecklar nya boenden, främst hyresrätter men även bostadsrätter, samhällsfastigheter och hotell i attraktiva lägen i Sveriges tillväxtorter och storstäder. Boenden utvecklas både för försäljning och för egen förvaltning. Vårt arbete styrs av en helhetssyn där verksamheten bedrivs på ett sätt som främjar en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Magnolia Bostads aktier (MAG) är noterade på Nasdaq Stockholm. Mer information på www.magnoliabostad.se

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *