Connect with us

Marknadsnyheter

Kontigo Care AB (publ) Bokslutskommuniké januari – december 2023

Published

on

VI AVSLUTAR KVARTALET MED DET POSITIVA RESULTATET FRÅN DE KLINISKA STUDIERNA OCH INVESTERAR STORT I UTVECKLINGEN AV VÅR DROGAPPLIKATION OCH MDR-KLASSIFICERINGEN AV VÅRA PRODUKTER

VD Ulrika Giers kommenterar:

Kontigo Care är idag ledande inom vårt område genom flertalet AI-applikationer på vår digitala plattform Previct®, strategiska patentsatsningar och ett flertal vetenskapliga publikationer inom precisionsmedicin. Previct® möjliggör smart, förutsägbar och förebyggande vård vilket resulterar i kostnadsbesparingar och effektivisering för vården. Arbetet med produktutveckling och utvecklingen av mer sofistikerade prediktionsmarkörer för återfall men också anpassning till MDR klassificering för vår medicintekniska eHälsolösningar, gör att vi står rustade för ytterligare tillväxtmöjligheter i framtiden.

Under det fjärde kvartalet publicerade vi en rapport om prediktioner som visar att vårt AI-baserade eHälsosystem Previct® Alkohol minskar risken för långa återfall (mer än 3 dagar) med 18%. Detta möjliggör en mer individualiserad beroendevård.

En bekräftelse på Kontigo Cares ihärdiga arbete är att vi idag har avtal med nästan 60% av Sveriges kommuner, men även med privata aktörer och företagshälsovård. Vårt fokus är Sverige med aktiv kundbearbetning av nya kunder samt utökning av befintliga kunders tjänster och licenser, men också bibehållande av Finland. Vi annonserade i slutet av kvartalet att vi tar över verksamheten i Finland och sätter i skrivande stund upp en organisation för att supportera våra finska kunder.

Kontigo Care växer med fler kategorier av patienter, vårdgivare och en ökad användning av våra tjänster. Trots detta är vi, som andra aktörer i branschen, påverkade av de nerskalade budgetar kommunerna har.

Nettoomsättningen i den befintliga verksamheten ökade under det fjärde kvartalet med 3,8% jämfört med samma kvartal föregående år och 3,9% jämfört med föregående kvartal. Vårt rörelseresultat för det fjärde kvartalet var -0,3 (0,2) MSEK. MDR-kostnaderna påverkade bolagets resultat negativt under det fjärde kvartalet med -0,5 MSEK och ackumulerat under 2023 med -2,4 MSEK. Under 2024 går MDR-projektet över till en regulatorisk förvaltande fas.

MRR uppgick på balansdagen till 2,56 MSEK, vilket är ”all time high” i Kontigo Cares historia. På dagen för den här rapportens publicering uppgick MRR till 2,57 MSEK.

Drogberoende är en av samhällets största utmaningar och genererar enorma samhällskostnader och mänskligt lidande. Behov av produkter som kompletterar och ibland ersätter etablerade tillvägagångssätt som indikerar drogpåverkan är stort. Detta har varit vårt fokus under ett antal år. Det var därför med både glädje och lättnad vi annonserade att våra internationella kliniska studier för att med hjälp av mobiltelefon indikera drogpåverkan med mätningar av ögonens förändringar, överträffade förväntningarna. Vi har nu god statistisk evidens på att vi kan detektera de viktigaste drogfamiljerna i labbmiljö. Resultatet möjliggör inte bara en bredare användning av Previct plattformen utan även en fortsatt investering i vidareutveckling av produkt- och tjänsteerbjudandet för våra befintliga och nya kunder.

Vi har ett team av drivna, ambitiösa människor med djup och bred kompetens inom vårt område och vars mission är att förändra hur beroendevården levereras och tas emot.

Jag står för utveckling och snabba förändringar och kan konstatera att vi har haft Kontigo Cares mest händelserika kvartal sedan start. Vi har på kort tid inte bara annonserat positivt resultat från drogstudierna, övertagande av Finland i egen regi, nya kundavtal bland både kommuner och privata aktörer, men vi har även tagit in nytt kapital för fortsatt produktutveckling.

Vi har aldrig känt oss mer motiverade och säkra på att vi gör skillnad för beroendevården och betonar att vår skalbara AI-baserade digitala plattform med återkommande licensintäkter och våra strategiska patentsatsningar har gjort oss till ett e-hälsoföretag som möjliggör fortsatt expansion. Tillsammans kan vi göra skillnad för beroendevården. Välkommen att följa med!

Ulrika Giers, VD, Kontigo Care AB (publ)

  • Monthly Recurring Revenue (MRR) uppgick till 2,56 (2,41) MSEK i slutet av kvartalet, vilket är det högsta i bolagets historia. Detta motsvarar en förändring jämfört med föregående kvartal på +7,9% och jämfört med samma kvartal föregående år på +6,4%.
  • Nettoomsättningen för det fjärde kvartalet uppgick till 7,4 (7,2) MSEK, en förändring jämfört med föregående kvartal på +3,9% och jämfört med samma kvartal föregående år på +3,8%. Nettoomsättningen för helårsperioden uppgick till 28,9 (28,4) MSEK, en ökning jämför med samma period föregående år på 1,8%.
  • Rörelseresultatet (EBIT) för det fjärde kvartalet uppgick till -0,3 (0,2) MSEK och EBIT-marginalen var -3,7 (2,2)%. Rörelseresultatet för helårsperioden uppgick till 0,5 (2,9) MSEK och EBIT-marginalen var 1,7 (10,2)%.
  • Nettoresultatet för det fjärde kvartalet uppgick till -0,4 (0,2) MSEK eller -0,01 (0,01) SEK per aktie före och efter utspädning. Nettoresultatet för helårsperioden uppgick till 0,2 (2,9) MSEK eller 0,01 (0,12) SEK per aktie före och efter utspädning.
  • I Q4 presenterades resultatet från de kliniska studierna avseende utvecklingen av en ny mobiltelefonbaserad applikation för monitorering av drog- och läkemedelsberoende. Studierna överträffade förväntningarna och bolaget intensifierar nu sin drogapplikationsutveckling för kommersiell lansering av en första version av Previct© Drugs under 2024
  • Tre nya kommunavtal skrevs under perioden. Bolaget har nu 172 kommunavtal vilket motsvarar 59 % av Sveriges kommuner.
  • Totalt antal licenser ökade från 888 till 981 licenser under det fjärde kvartalet.
  • Under kvartalet inleddes ett strategiskt samarbete med några privata aktörer, bland annat Ljung & Sjöberg och Gryning Vård, idag med ett fåtal licenser.
  • I november meddelades att den extra bolagsstämman beslutat om en riktad nyemission om 3,6 miljoner aktier vilket innebar att bolaget tillfördes 8,9 miljoner kronor inklusive transaktionskostnader.
  • Bolaget beslutade i december att själva överta ansvaret för Finland och driva verksamheten i egen regi.

Rapporten återfinns på bolagets hemsida, se https://ir.kontigocare.com/finansiella-rapporter-och-dokument/

För prenumeration på pressmeddelanden eller nyhetsbrev, se https://ir.kontigocare.com/

För mer information, vänligen kontakta:  

Ulrika Giers, Verkställande direktör

telefon: 46 (0)18 410 88 80

e-post: ulrika.giers@kontigocare.com

Anja Peters Ohlsson, CFO och IR-ansvarig

telefon: 46 (0)18 410 88 80

e-post: ir@kontigocare.com eller anja.peters@kontigocare.com

För mer information om Kontigo Care, vänligen besök www.kontigocare.com

Denna information är sådan information som Kontigo Care AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2 februari 2024, kl 08:30 CET.

Om Kontigo Care AB (publ)
Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care” eller ”Bolaget”) har som målsättning att genom innovativa eHälsolösningar förbättra och effektivisera den globala beroendevården och att därmed minska lidandet för en stor mängd patienter och deras anhöriga. Bolagets eHälsoplattform Previct® består av ett antal avancerade algoritmer, AI-drivna prediktionsmotorer och kommunikationslösningar, samt av de två plattformsapplikationerna Previct® Alcohol och Previct® Gamble, för tillämpning inom respektive beroendeområde. Kontigo Cares aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet KONT. Bolagets Certified Adviser är Redeye AB.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Ledamöter i kommittén En svensk kulturkanon förordnade

Published

on

By

Ledamöter i kommittén En svensk kulturkanon (Dir. 2023: 180) har nu förordnats av kulturminister Parisa Liljestrand.

–Nu har vi en kompetent kommitté på plats. Jag ser fram emot att följa deras arbete med att ta fram en kulturkanon som ska bli ett levande och användbart verktyg för bildning, gemenskap och inkludering. Att ta fram en kulturkanon handlar om att göra svensk kultur tillgänglig för fler, säger kulturminister Parisa Liljestrand.

Kommittén ska bland annat

• utse konst- och kulturområden som ska ingå i en svensk kulturkanon,

• fastställa vilka kriterier som ska gälla vid valet av verk till en svensk kulturkanon,

• utse deltagare i expertgrupper utifrån sakkompetens inom respektive område,

• uppdra åt varje expertgrupp att självständigt, enligt de kriterier som kommittén fastställt, avgöra vilka verk som ska ingå i en svensk kulturkanon inom det område som gruppen svarar för,

• sammanställa en svensk kulturkanon av de verk som väljs ut av expertgrupperna,

• skapa en öppen och inkluderande process vid framtagandet av en svensk
kulturkanon där allmänheten ges möjlighet att komma med förslag, och

• föreslå hur en svensk kulturkanon ska kunna hållas relevant över tid.

Som ledamöter i kommittén förordnas:

Marlen Eskander, verksamhetsledare Läsfrämjarinstitutet                                         
Gunilla Kindstrand, journalist
PJ Anders Linder, chefredaktör Axess
Peter Luthersson, docent
i litteraturvetenskap

Bakgrund

Regeringen beslutade den 21 december 2023 om direktiv till den kommitté som ska ta fram en svensk kulturkanon. Ordförande i kommittén är professorn och historikern Lars Trägårdh. Kommittén inleder sitt arbete den 1 mars 2023 och uppdraget ska redovisas senast den 31 augusti 2025.

Sara Persson
Pressekreterare åt kulturminister Parisa Liljestrand
Mobil: 076-112 78 19
sara.e.persson@regeringskansliet.se

Continue Reading

Marknadsnyheter

FX International AB (publ) avlämnar bokslutskommuniké för fjärde kvartalet 2023

Published

on

By

Sammanfattning av perioden

Januari – december 2023

Rörelseresultat: -8 348 KSEK (-1 565 KSEK)

Finansiella intäkter och kostnader: 0 KSEK (185 KSEK)

Resultat före skatt: -11 975KSEK (-1 380 KSEK)

Resultat per aktie efter skatt: -0,21 SEK (-0,024 SEK)

Oktober – december 2023

Rörelseresultat: -3 477 KSEK (288 KSEK)

Finansiella intäkter och kostnader: -24 KSEK (42 KSEK)

Resultat före skatt: -3 501 KSEK (330 KSEK)

Resultat per aktie efter skatt: -0,61 SEK (0,006 SEK)

Kommande finansell kalender

Delårsrapport 31 maj 2024
Halvårsrapport 30 augusti 2024
Delårsrapport 29 november 2024
Bokslutskommuniké (Q4) 28 februari 2025

VD kommentar

Vi lämnar bakom oss ett minst sagt utmanande år med inflation och geopolitiska konflikter som bidragit till ett svårt ekonomiskt klimat för oss och många andra. För oss inom SME-segmentet med fortsatt tillväxtresa framför oss har det ekonomiska klimatet inneburit svårigheter att hålla i den uppåttrend som vi efter förra årsbokslutet såg framför oss. Jag och styrelsen har under 2023 fortsatt att arbeta utefter strategin som vi startade hösten 2020 och som vi sedan dess följt.

Vi har sedan 2020 genomgått en större omorganisation och tagit steget mot att utöka vår verksamhet med ytterligare investeringsprodukter samt förändrat bolagsstrukturen genom förvärv. Trots att turbulenta globala händelser utom vår kontroll avlöst varandra har vi fortsatt utveckla FXI med målsättning att skapa goda investeringsmöjligheter inom vårt fondbolag, AI2 SICAV plc, samt adderat ytterligare affärsmodeller till vår verksamhet genom förvärv. Vårt förvärv, och kommande förvärv, genomförs för att bredda vår verksamhet till att omfatta fler områden där olika affärsinriktningar bidrar till att skapa synergier och främja samarbete inom marknadssektorer, affärssegment och teknologi med syfte att skapa förutsättningarna för både organisk och förvärvad tillväxt.

Under 2023 initierade FXI förvärvet av ett danskt finansbolag som lyder under danska Finanstilsynet (Finansinspektionen), Villand Capital ApS. FXI har genom förvärvet nu möjlighet att agera rådgivare till institutioner, vilket skapar synergier med AI2 SICAV plc. Utöver ovan har Villand Capital ApS även en Corporate Finance verksamhet och försäljningsorganisation där nära samarbetsmöjligheter och synergieffekter med Genova Nordic SME Fund föreligger.

Det gångna året har för vår fortsatta tillväxtresa varit oerhört positivt. Nya affärsmöjligheter har tillförts och förberedelser för fortsatta strukturaffärer har initierats och när vi går in i 2024 gör vi det med fler affärsinriktningar och med förutsättningar att utveckla de affärsmodeller som FXI har.

Även om vi ser ytterst positivt på det gångna året så går det inte att bortse från att vi har varit tvungna att hantera negativa utspel och påståenden från företrädare från Tikspac AB, påståenden som varit osanna och grundlösa. Styrelse och ledning har tillsammans fått ägna allt för mycket tid på att hantera dessa utspel, vilket tagit fokus från vårt arbete med vår verksamhet och hindrat oss i vår affärsutveckling under 2023.

Framöver är det vår affärsfilosofi att fortsätta utveckla och förbättra verksamheten genom ytterligare förvärv där synergier mellan affärsmodeller skapar förutsättningar för internationell marknadspositionering, bidrar till affärsutveckling, kompletterar nuvarande affärsområden och medverkar till ett långsiktigt hållbart värdeskapande för FXI, investerare och aktieägare.

Våra driftkostnader under 2023 har ökat till följd av inflation och affärsutveckling, vi ser inte en fortsatt ökning av fasta kostnader under 2024. Den negativa utvecklingen i SME-marknaden har även påverkat våra investeringar. Vi har dock tillförsikt inför 2024 och en comeback för SME-marknaden. Framöver hoppas vi, som så många andra, att marknaden för små- och medelstora bolag vänder uppåt och att även de får större intresse under 2024.

Under 2024 förväntar vi oss en positiv påverkan på vårt resultat genom vårt nyförvärv Villand Capital ApS. Dessutom blir 2024 ett intressant utvecklingsår med fler möjliga förvärv inom den finansiella sektorn.

Vi tackar alla de som stöttat oss under det gångna året!

Sofie Danielsson, verkställande direktör

FX International AB (publ)

Sofie DanielssonCEO+46 (0) 708 901097sofie.danielsson@fxi.se

FX international AB (publ) arbetar med egen förvaltning och erbjuder alternativa investeringsprodukter till professionella och instutionella investerare genom sitt fondbolag, AI2 SICAV plc. Bolaget innehar även en egenutvecklade valutahandelsplattform, Genova FX. Handeln sker genom statistiska modeller optimerade med artificiell intelligens.

Continue Reading

Marknadsnyheter

NSW Ambulance service i Australien rapporterar om goda resultat från ambulansstudie med MD100 Strokefinder

Published

on

By

Medfield Diagnostics meddelar att New South Wales Ambulance Service rapporterar i en mediarelease om goda erfarenheter från användningen av MD100 Strokefinder i en ambulansstudie.

John Hunter Hospital, New South Wales Ambulance Service och Stroke Alliance genomför en ambulansstudie med MD100 Strokefinder. Paramedic Immediate Care Units (PICU) från New South Wales Ambulance Service har med hjälp av MD100 Strokefinder bedömt cirka 100 patienter i samband med larm om en misstänkt stroke.

Media release:” NSW Ambulance first in the world to trial new stroke care technology” Länk : NSW Ambulance first in the world to trial new stroke care technology –

A world-first collaborative trial will see cutting-edge technology used by NSW Ambulance as part of the rapid assessment and triage of stroke patients as they are transported to hospital.

A revolutionary new brain scanner, the Medfield Diagnostics Strokefinder MD100 helmet, is currently being piloted by NSW Ambulance paramedics in the Hunter region, the first time the Strokefinder helmet technology is being utilised on the frontline and outside of hospital.

Minister for Regional Health Ryan Park said this innovative trial could enable even faster stroke diagnosis and treatment, meaning more patients stand to benefit from timely stroke interventions in the vital ‘golden hour’.

“Stroke is a time critical emergency and is one of Australia’s biggest killers, so the earlier our paramedics and neurologists can assess and treat patients, the better the outcome,” Mr Park said.

“I am really proud our NSW Ambulance paramedics are the first in the world to use this device in the pre-hospital setting.

“This is a wonderful example of some of the truly collaborative projects taking place across the health system right now, where cutting-edge technology and our highly skilled hospital clinicians and frontline paramedics work together.”

NSW Ambulance Commissioner Dr Dominic Morgan said the technology is fast to operate and performs multiple brain measurements in 60 seconds.

“This exciting study brings together NSW Ambulance intensive care paramedics and John Hunter Hospital neurologists, and the Hunter Medical Research Institute, to evaluate the feasibility of the Strokefinder MD100 helmet in pre-hospital care,” Dr Morgan said. “When combined with an innovative telehealth app, our paramedics on the ground are able to consult with the neurology team in the hospital to optimise the care and overall outcome for the stroke patient.”

Acute Stroke Services Neurologist at John Hunter Hospital and study lead, neurologist Professor Chris Levi, said clinicians and researchers will work together closely to evaluate and refine how the stroke detection system and telehealth app can optimise frontline care.

“When a stroke occurs, rapid and accurate diagnosis is vital to speed up the delivery of treatment interventions and improve clinical outcomes for the patient,” Professor Levi said.

Preliminary data from the trial shows almost all patients were scanned within an hour of the Triple Zero call being made.

Minister for Medical Research David Harris said these results of the trial have been remarkable considering less than five per cent of stroke patients in Australia undergo a hospital CT scan within an hour of suffering a stroke.

“Although still in the research phase, this innovation allows paramedics to rapidly scan the brain, hopefully within what’s known as the ‘golden hour’ after a stroke occurs which is when we can optimise treatment outcomes for the patient,” Mr Harris said.Jack Di Tommaso, a 27-year-old gym owner and personal trainer from Newcastle, recently completed a marathon when an ischaemic stroke gave him and his family the shock of their lives. Jack didn’t know what to make of his sudden symptoms, which included slurred speech and reduced consciousness.

Thanks to this trial, the Strokefinder MD100 scan was performed on Jack within the ‘golden hour’ after suffering a stroke and his clinical information was captured in the telehealth app.

Jack said he felt lucky to be treated so quickly thanks in part to this ground-breaking trial.

“I’m grateful my mate called Triple Zero straight away, the paramedics arrived minutes later and were amazing from start to finish,” Jack said.

“I was scanned by the Strokefinder helmet and examined on a video call direct to the neurologist at hospital This collaboration and quick response was a major factor in making a full recovery.”

Minister for the Hunter Yasmin Catley said regional Australians are 17 percent more likely to suffer a stroke than those in metropolitan areas.

”In the Hunter New England Health District, around 1,500 residents experience a stroke each year, so it makes sense a trial like this would take place here,” Ms Catley said.

Member for Wallsend Sonia Hornery said she was proud clinicians from John Hunter Hospital are involved in the trial.

“Some of our best and brightest work at John Hunter Hospital, and for them to be involved this frontline research which is improving outcomes for people suffering a stroke is really fantastic,” Ms Hornery said.

NSW Ambulance in partnership with Hunter New England Local Health District, Medfield Diagnostics, Hunter Medical Research Institute, and Titan Neuroscience Research Australia, anticipate reporting trial results later this year.

För mer information kontakta:
Björn Larsson CEO, Medfield Diagnostics AB, tel+46 766 201 725

Medfield Diagnostics har som mål att underlätta diagnostiseringen av stroke och huvudtrauma. Om man på ett tidigt stadium kan avgöra om patienten har en stroke eller inte, skulle behandlingsprocessen kunna påskyndas och rätt behandling sättas in betydligt tidigare än idag. Därigenom kan det elimineras mycket lidande hos drabbade patienter och det skulle kunna sparas mycket stora vård- och rehabiliteringskostnader för samhället.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.