Connect with us

Marknadsnyheter

Korrigering: Alltainer AB (Publ): Kallelse till årsstämma

Published

on

Rättelsen avser datumet då man skall vara registrerad i den av Euroclear Swedan AB förda aktieboken.

Aktieägarna i Alltainer AB kallas härmed till årsstämma onsdagen den 27 december 2023 kl. 10:00 på Alltainers lokaler på Stora Åvägen 21, S – 436 34 Askim. Vänligen anmäl ert deltagande via mail till jk@alltainer.com alternativt telefon 0763-111 911 senast den 20 december 2023.

Deltagande

För att få delta i årsstämman måste aktieägare dels vara registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 15 december 2023, dels till bolaget anmäla sitt deltagande vid stämman senast nämnda dag (fredagen den 15 december 2023), till adress Alltainer AB, Stora Åvägen 21, SE-436 34 Askim eller per e-post till jk@alltainer.com. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och i förekommande fall antal medföljande biträden.

Ombud samt företrädare för juridisk person ombeds att i god tid före stämman tillhandahålla bolaget behörighetshandlingar.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att ha rätt att delta i bolagsstämman, begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn. För att sådan registrering ska vara verkställd fredagen den 15 december 2023 måste aktieägaren i god tid före detta datum hos sin förvaltare begära omregistrering (s.k. rösträttsregistrering) av aktierna.

Om deltagande sker genom ombud eller ställföreträdare bör fullmakt, registreringsbevis eller andra behörighetshandlingar insändas till bolaget senast den 15 december 2023.

Ärenden på stämman

Förslag till dagordning
1. Val av ordförande vid stämman;
2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
3. Godkännande av dagordning;
4. Val av en eller två justeringspersoner;
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.

7. Beslut om följande.

a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.

b) Disposition av aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören när sådan förekommer.

8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter samt revisorer och revisorssuppleanter eller registrerat

    revisionsbolag som ska väljas på stämman.

9. Fastställande av arvoden till styrelsen och i vissa fall revisorerna.

10. Val till styrelsen och i vissa fall av revisorer.

11. Val av styrelseordförande.

12: Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission

13. Annat ärende, som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller

      bolagsordningen.

14. Stämmans avslutande.

Beslutsförslag

Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman
Bolagets styrelse har föreslagit att styrelsens ordförande Mikael Palm Andersson ska väljas till ordförande för stämman.

Punkt 4 – Val av en eller två justeringspersoner

Bolagets styrelse har föreslagit Fredrik Andreasson som justeringsperson

Punkt 7 b – Dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2022.

Punkt 8 – Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter.

Bolagets styrelse har föreslagit att antalet styrelseledamöter ska vara fyra. Bolagets styrelse har föreslagit att antalet revisorer fortsatt ska vara ett revisionsbolag, samt att inga revisorssuppleanter ska väljas

Punkt 9 – Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

Styrelsen har föreslagit följande arvoden till styrelseledamöterna; Styrelsens ordförande föreslås erhålla ett arvode om 2 basbelopp, övriga ledamöter som inte har fast intäkt från bolaget ett basbelopp per ledamot.

Det sammanlagda styrelsearvodet enligt förslaget uppgår till 4 basbelopp.

Styrelsen har också föreslagit att revisorerna arvoderas med skäligt belopp enligt godkänd räkning

Punkt 10 – Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter

Styrelsen har föreslagit omval av Fredrik Andreasson och Jakob Kesje. Styrelsen har föreslagit nyval av Kristina Gradin och Marcus Torberntsson till bolagets styrelse.

Styrelsen har föreslagit bolaget skall ha revision enligt reglarna om publika bolag, och föreslår omval av Frejs Revisorer AB.

Punkt 12 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission.

Styrelsen föreslår stämman bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission, med eller utan företrädesrätt för bolagets aktieägare, om sammanlagt högst 6 000 000 aktier i Bolaget. Vid emission utan företräde för befintliga aktieägare ska teckningskursen fastställas till marknadskurs. Likvid för aktierna skall erläggas med kontant betalning eller kvittning av skuld. Aktiekapitalet ökar vid fullt utnyttjande av bemyndigandet med 600 000 kronor. Bemyndigandet gäller till och med kommande årsstämma.

Aktier utgivna i denna emission skall ha rätt till utdelning från och med räkenskapsåret som avslutas 2024-06-30.

Motivet till förslaget är att säkra finansieringen av bolaget fortsatta expansion.

För giltigt beslut av bolagsstämman enligt styrelsens förslag ovan fordras att beslutet biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Bemyndigande

Styrelsen, eller den person styrelsen förordnar, ska ha rätt att göra de mindre justeringar i årsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen vid Bolagsverket och Euroclear Sweden.

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

Vid tidpunkten för kallelsens utfärdande fanns totalt 11 406 223 aktier och röster i bolaget. Bolaget innehar vid samma tidpunkt inga egna aktier.

ÖVRIG INFORMATION

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation, koncernredovisningen och bolagets förhållande till annat koncernföretag.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med årsstämman, se: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Handlingar m.m.

Årsredovisning och revisionsberättelse och övriga handlingar som ska tillhandahållas enligt aktiebolagslagen, finns tillgängliga på Bolagets kontor och på Bolagets webbplats, www.alltainer.com, och sänds utan kostnad till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägarna hälsas varmt välkomna till årsstämman.

Askim, November 2023
 

Styrelsen

Continue Reading

Marknadsnyheter

Speqta utser Gustav Norberg till CFO

Published

on

By

Speqta AB (publ) (”Speqta”) har idag beslutat att utse Gustav Norberg till CFO för Speqta. Han tillträder tjänsten den 29 februari 2024.

 
Speqta har idag beslutat att utse Gustav Norberg till CFO för Speqta. Gustav har sedan januari 2023 ansvaret för ekonomifunktionen på BrightBid och är därmed väl insatt i Speqtas affär. Han har även varit en central del i samgåendet mellan BrightBid och Speqta. Gustav har tidigare erfarenheter från bland annat ICA Gruppen och Nordic Cinema Group inom olika delar av ekonomifunktionen. Gustav har en kandidatexamen i ekonomi från Uppsala Universitet. Avgående CFO Adam Jonsson har på egen begäran valt att lämna sin tjänst i bolaget efter drygt tre år av förändringsarbete och värdeskapande för aktieägare, men finns kvar i bolaget en tid för överlämning. 

 

Speqtas vd Gustav Westman kommenterar:
”Processen att få ihop BrightBid och Speqta har varit ett omfattande arbete där både Gustav och Adam tillsammans varit centrala i genomförandet. När samgåendet nu är på plats är det ett naturligt steg att Gustav tar över som CFO för hela koncernen, detta givet att BrightBids affär nu över 95% av bolagets intäkter. Stort tack till Adam för starka insatser och all lycka till framöver.”

Gustav Norberg, tillträdande CFO, kommenterar:
“Det känns mycket spännande och jag är tacksam över att få förtroendet som CFO för Speqta. Jag ser fram emot att leda bolaget finansiellt under kommande tillväxtresa och att bistå i företagets utveckling med en marknadsledande SaaS tjänst för onlineannonsering. Vi har en stabil grund att stå på och ett fantastiskt team på plats vilket gör oss väl förberedda för framtiden.”

Kort om Gustav Norberg
Född: 1990
Utbildning: Uppsala Universitet
Tidigare uppdrag: Group Business Controller ICA Gruppen och Head of Treasury Nordic Cinema Group
Aktier: 33 736
Optioner: 10 000

Denna information är regulatorisk och lämnades för offentliggörande genom förmedling av kontaktpersonen nedan klockan 20.05 CET den 28 februari 2024.
 
För mer information:
Johan Rutgersson
Styrelseordförande Speqta AB (publ)
johan@dewell.se
+46 708157200

Om Speqta
Speqta är ett adtech-bolag som erbjuder trafikgenererande tjänster med hjälp av data och AI. Idag har Speqta två produkter; SaaS-tjänsten Bidbrain och SaaS-tjänsten BrightBid. Speqta är listat på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm under namnet “speqt”. Redeye AB är bolagets Certified Adviser.

 

Continue Reading

Marknadsnyheter

Lennart Hero avgår som styrelseledamot i Mackmyra på egen begäran

Published

on

By

Lennart Hero har meddelat styrelsen i Mackmyra Svensk Whisky AB (publ) att han omgående lämnar sitt uppdrag som styrelseledamot. Bakgrunden till beslutet är personliga skäl.

Lennart Hero har meddelat styrelsen i Mackmyra Svensk Whisky AB (publ) att han omgående lämnar sitt uppdrag som styrelseledamot. Bakgrunden till beslutet är personliga skäl. 

Informationen i detta pressmeddelanade är sådan information som Mackmyra Svensk Whisky AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-02-28 17:45 CET.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Petter Ski, ordförande, 0702-91 40 58, petter@rockfast.se

Patrick Björsjö, VD, 0705-70 12 72, patrick.bjorsjo@mackmyra.se

Om Mackmyra 

Mackmyra är pionjären och innovatören som startade den svenska whiskyexpeditionen. Whiskyn skapas med svenska råvaror, helt utan tillsatser, och genom klimatsmart destilleringsteknik. Mackmyra erbjuder prisbelönt single malt whisky, spännande whiskyupplevelser, och möjligheten att skapa sin egen whisky genom ett eget personligt 30-litersfat. Sedan 2017 skapar Mackmyra även gin.

Välkommen till Mackmyra Svensk Whisky.

Mackmyras aktie handlas på Nasdaq First North Growth Markets Stockholm.

FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser

Continue Reading

Marknadsnyheter

Observit (publ) och Corepart, en del av Nordic Level Group (publ), ingår strategiskt samarbete för nordisk transportsäkerhet

Published

on

By

Observit (publ) har ingått ett strategiskt samarbetsavtal med Corepart, en del av Nordic LEVEL Group (publ.). En central del av avtalet är en återförsäljningsrätt för Observits videobaserade säkerhetsplattform anpassad för den kommersiella fordons- och transportsektorn på den nordiska marknaden. Genom en kombination av Obersvits videoplattform och Coreparts omfattande expertis inom rådgivning, och säkerhetsteknik kan kunder inom transportsektorn och andra relevanta områden erbjudas en heltäckande lösning för områdes- och fordonssäkerhet.

Det strategiska samarbetsavtalet ger Corepart återförsäljarrätt av Observits plattform för kommersiell transport inom den nordiska regionen. Partnerskapet stärker Coreparts befintliga erbjudande genom möjligheten att erbjuda kunderna en omfattande och skräddarsydd säkerhetslösning som täcker alla aspekter av deras verksamhet, inklusive fordon, medarbetare och transporter. 

Återförsäljarrätten ger tillgång till Observits expertis inom videoapplikationer för fordon, vilket inkluderar både inbyggda system för passagerar- och lastskydd samt externa system för dokumentation vid eventuella olyckor. Videoplattformen är unik, där kameror med integrerade smarta applikationer utan inspelningsenheter, kommunicerar direkt med molnbaserade lösningar för övervakning och larmhantering. Resulterande videodata, som även kan kombineras med övriga fordonsdata, öppnar upp betydande nya möjligheter för att maximera kundvärdet. Med lång erfarenhet av integration av säkerhetsfunktioner i det egna erbjudandet och konceptet Security-as-a-Service, kan Corepart nu erbjuda en bredare och mer djupgående säkerhetslösning som adresserar kundernas behov inom den kommersiella transportsektorn och andra relevanta områden.

”Partnerskapet ger oss möjlighet att skapa en unik och holistisk säkerhetslösning där Observits videoplattform spelar en viktig roll i vårt tjänsteutbud. Det möjliggör att vi kan adressera varje aspekt av våra kunders verksamhet inom transportsektorn, inklusive säkerheten för fordon och personal. Från skräddarsydd rådgivning och kompetensutveckling för medarbetarna till att säkerställa fysisk säkerhet både på depåer och i fordon samt krishantering. Genom att kombinera mjuka värden med teknologisk innovation stärker vi vårt erbjudande och levererar ett integrerat tillvägagångssätt som kompletterar vår nuvarande satsning inom segmentet på ett mycket värdeskapande sätt,” säger Michael Ekelund, CCO på Corepart.

”Corepart erbjuder redan helhetslösningar som integrerar kamerateknologi med arbetsprocesser för att höja tryggheten för fordonsflottor. Observits specialiserade kamerateknologi kompletterar detta genom att förebygga risker och optimera processer. Med Coreparts expertis inom integration, kan Observits videoapplikation tillföra ytterligare säkerhetstjänster. Genom att införliva kontinuerlig övervakning och inkludera övriga fordonsdata, kan vi effektivt identifiera och förebygga riskfyllda händelser vilket bidrar till att öka säkerhet och trygghet i trafiken och reella kostnadsbesparingar för kunderna”, säger Björn Callenfors, CEO på Observit.

För mer information:

Björn Callenfors, VD
+46 70 535 00 76
Bjorn.callenfors@observit.se

Certified Adviser:
Aktieinvest FK AB (556072-2596)
Box 7415 103 91 Stockholm
Telefon: +46 8 506 517 03

ca@aktieinvest.se
www.aktieinvest.se

Om Observit AB

Observit är marknadsledande i Norden när det gäller mobil videoövervakning inom kollektivtrafiken. I kundbasen finns stora välkända bussoperatörer som Nobina, Keolis, Transdev, VR, Vy samt andra transporttunga kunder som Elis. Företaget tillhandahåller programvara som en molntjänst, en SaaS-lösning (Software as a Service), och har för närvarande cirka 40 000 licenser (en licens per kamera) anslutna över hela världen. Observit har huvudkontor i Sundsvall, samt kontor i Malmö och London, Storbritannien. Mer information www.observit.com. Mer information www.observit.com

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.