Connect with us

Marknadsnyheter

KORRIGERING AV PRESSMEDDELANDET OM ATT Igrene beslutar om företrädesemissionen

Published

on

Igrenes styrelse meddelade den 7 november 2022 att den beslutat om att genomföra en företrädesemission med en teckningskurs på 0,45 kr per aktie. Teckningskursen korrigeras till 0,43 kr per aktie men allt annat gäller som meddelats. En innehavd aktie på avstämningsdagen ger rätt att teckna en ny aktie. Teckningsperioden löper från och med den 2 december till och med den 16 december 2022. Vid full teckning kommer Bolaget att tillföras ca 15,0 Mkr före emissionskostnader.

Emissionsvillkor

Styrelsen har beslutat att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Varje (1) innehavd aktie på avstämningsdagen den 30 november 2022 ger en (1) teckningsrätt. Det krävs en (1) teckningsrätt för att teckna en (1) ny aktie.

Teckningskursen per aktie är 0,43 kr.

Teckningsperioden löper från och med den 2 december till och med den 16 december 2022. Handel med teckningsrätter sker på Spotlight Stock Market från och med den 2 december till och med den 13 december 2022.

Igrene kommer vid full teckning att utöka antalet aktier med 34 783 352 stycken och tillföras cirka 15,0 Mkr före emissionskostnader. Efter emissionen uppgår då antalet aktier till 69 566 704 aktier och aktiekapitalet till 6 956 670,40 kr. Utspädningen för de aktieägare som väljer att inte teckna sin pro rata andel i emissionen uppgår till 50 procent.

Nyemissionen kommer att omfattas av teckningsförbindelser och kan även komma att omfattas av emissionsgarantier. Förväntade emissionskostnader och omfattningen av förhandsutfästelser kommer att redovisas närmare inför teckningsperiodens inledning.

Preliminär tidplan för företrädesemissionen

28 november 2022                                             Sista handelsdag inklusive rätt att erhålla teckningsrätter

29 november 2022                                             Första handelsdag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter

30 november 2022                                             Avstämningsdag för deltagande i företrädesemissionen

2 december – 13 december 2022                      Handel med teckningsrätter

2 december – 16 december 2022                      Teckningsperiod

2 december 2022 –                                             Handel med BTA pågår till dess att Företrädesemissionen är registrerad hos Bolagsverket vilket beräknas ske i               januari 2023

Omkring den 21 december 2022                       Offentliggörande av utfall i företrädesemissionen

Bakgrund och motiv

Igrene har under flera års tid påvisat reella fyndigheter av höggradig metangas på olika ställen runt Siljansringen, och arbetat för att få till stånd kommersiell utvinning. Bolaget har härvid bland annat påvisat de miljö-, logistik- och säkerhetsmässiga fördelarna med att ersätta en del av den pågående och omfattande importen och konsumtionen av naturgas till Sverige med inhemsk produktion.

Naturgasens stora värde för den europeiska marknadens energiförsörjning har sällan varit lika uppenbar som idag. EU-kommissionen klassificerade under februari 2022 naturgasen som grön energi, och som en viktig resurs i strävan att fasa ut kol och olja och därmed kunna uppnå EUs klimatmål.

Trots den till synes ovedersägliga nyttan för Sverige med en inhemsk utvinning av naturgas har Igrenes verksamhet mött motstånd i flera instanser. Även på riksplanet försvårades bolagets förutsättningar under sommaren 2022, då dåvarande regeringen drev igenom ett lagförslag som förbjöd utvinning av olja och naturgas. Sverige avsade sig därmed självmant ytterligare en möjlighet att utnyttja inhemska energiresurser, mitt under den största energikrisen i landet och i övriga Europa sedan andra världskriget.

Igrene och dess aktieägare har upprepade gånger drabbats hårt av politiska risker. Ledningen för bolaget är dock av uppfattningen att den förda energipolitiken rimligen snart kommer att genomgå en förändring så att de fyndigheter som påvisats kommer Sverige till nytta. Igrene kommer att pröva varje möjlighet till dispens från det nyligen lagstiftade förbudet mot utvinning av naturgas. Detta inte minst mot bakgrund av det geopolitiska läge som råder och Sveriges behov av att stärka sin beredskap.

Igrene har tidigare informerat om att bolaget har tillgång till en patenterad metod för konvertering av naturgas till vätgas nere i borrhålen och därmed låta koldioxiden stanna kvar nere i marken. Denna metod för produktion av vätgas är energieffektiv och särskilt viktig för de omställningar som järn- och stålindustrin planerar för.

För att producera enbart den vätgas järn- och stålindustrin behöver åtgår mer än 80 TWh elektricitet för den hydrolytiska metod man vill använda. Att producera samma mängd vätgas med Igrenes metod (pyrolys) kräver cirka 10 TWh. Detta skall jämföras med de 70 TWh elektricitet som vattenkraften nu producerar och de 50 TWh som kärnkraften bidrar med.

Konkurrenskraften och avsättningsmöjligheterna för den vätgas Igrene kan komma att producera framstår således som goda.

Medlen från nyemissionen kommer bland annat att användas till att utverka tillstånd för klimatneutral vätgasproduktion, anpassa den patenterade produktionsmetoden till förhållandena i Morafältet samt utarbeta den tekniska grunden till en fullskalig produktionsanläggning för vätgas.

För ytterligare information kontakta:

Mats Budh, VD

[email protected]

+4670 650 62 26

Denna information är sådan information som AB Igrene är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 november 2022 kl 09.00

Om Igrene

AB Igrene vill utvinna klimatneutral vätgas i Siljansringen. Bolaget har tillgång till patenterad teknik för konvertering av naturgas till vätgas redan nere i borrhålen och låta koldioxiden stanna kvar i berggrunden. Denna metod för produktion av vätgas sker med minimal energiförbrukning. Bolaget är noterat på Spotlight Stock Market sedan 2014 och har cirka 3 000 aktieägare. Siljansringen är resultatet av ett meteoritnedslag för 377 miljoner år sedan. Det är Europas största meteoritkrater och Igrene har upptäckt gasfyndigheter på flera platser runt kratern.

Se www.igrene.se

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 05.12.2022

Published

on

By

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier
05.12.2022 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 05.12.2022 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Handelsplats (MIC-kod)

Antal aktier

Viktad snittkurs/aktie, euro*, **

Kostnad, euro*, **

XHEL

260 000

 10,10

2 626 052,00

CEUX

240 000

 10,08

2 420 336,96

TQEX

36 000

 10,08

 362 819,55

XSTO

240 000

 10,07

2 416 602,28

XCSE

28 000

 10,10

 282 816,90

Summa

 804 000

 10,09

8 108 627,70

* Växelkurser som använts: SEK till EUR 10,9185 och DKK till EUR 7,4371
** Avrundat till två decimaler

Den 18 juli 2022 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till ett värde av högst 1,5 md euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma 2022. Återköpet av egna aktier utförs genom offentlig handel i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 11 832 125 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 6 073 651 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

För Nordea Bank Abp:s räkning,
Citigroup Global Markets Europe AG

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Group Communication, +358 10 416 8023 eller [email protected]

Continue Reading

Marknadsnyheter

”Insikter om hot och våld” Del 2: Ett nytt, hårdare samtalsklimat

Published

on

By

Vad som många har en diffus känsla av stämmer – samtalsklimatet mellan medborgare och samhällets företrädare HAR blivit hårdare. Detta är ett vetenskapligt belagt faktum och det finns en tydlig koppling till hur samtalstonen på nätet har utvecklats. 

Måns Svensson är professor i rättssociologi, vilket förenklat kan beskrivas som kunskapen om hur sociala normer samspelar med lagstiftningen. Under senare tid har Svensson forskat kring utvecklingen av näthat och hur det påverkat kommunikationen mellan allmänhet och olika samhällsföreträdare, exempelvis förtroendevalda, journalister, lärare och vårdanställda.  

– Den här typen av ogillande som samhällets representanter utsätts för visar att den sociala kontrollen har förändrats i grunden, vilket är ett resultat av hur vi kommunicerar online. Vi har tillgång till varandra och kan uttrycka ogillande på ett sätt som är helt nytt. 

Intervjun med Måns Svensson är del två i Säker Vårdmiljös intervjuserie ”Insikter om hot och våld”. Seriens ambition är att lyfta fram insikter, perspektiv och lärdomar på ett ämne som tyvärr blir alltmer aktuellt.  

Du hittar filmerna i serien här:
https://vimeo.com/showcase/9940451

Säker Vårdmiljö startar under hösten även ett kunskapsnätverk som fokuserar på problematiken med hot och våld. Intresserad? Anmäl dig här. 

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Återköp av aktier i MTG under vecka 48, 2022

Published

on

By

Från 28 november till 2 december 2022 har Modern Times Group MTG AB (publ) (LEI-kod 549300E8NDODRSX29339) (“MTG”) återköpt sammanlagt 166 437 egna aktier av serie B (ISIN-kod: SE0018012494) inom ramen för det återköpsprogram som styrelsen infört i syfte att leverera värde till bolagets aktieägare och optimera kapitalstrukturen.

Återköpen är en del av det återköpsprogram om maximalt 4 618 818 aktier till ett sammanlagt belopp om högst 400 miljoner kronor som MTG tillkännagav den 25 oktober 2022. Återköpsprogrammet löper från den 27 oktober 2022 och fram till årsstämman 2023 och genomförs i enlighet med EU:s Marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 (”MAR”) och Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2016/1052 (”Safe harbour-förordningen”). Syftet med återköpsprogrammet är att leverera värde till aktieägare och att optimera kapitalstrukturen. Avsikten är att MTG:s aktiekapital ska nedsättas genom en indragning av återköpta aktier.

Aktier av serie B i MTG har återköpts (i kronor) enligt följande:

Datum Aggregerad daglig volym (antal aktier) Viktat genomsnittspris per dag (SEK) Totalt dagligt transaktionsvärde (SEK)
2022-11-28 35 587 83,0867 2 956 806,39
2022-11-29 35 000 83,0586 2 907 051,00
2022-11-30 33 851 82,3301 2 786 956,22
2022-12-01 35 149 82,8424 2 911 827,52
2022-12-02 26 850 83,7622 2 249 015,07

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av Nordea Bank Abp för MTG:s räkning. Efter ovanstående förvärv uppgår MTG:s innehav av egna aktier per den 2 december 2022 till 3 347 283 aktier av serie B och 6 324 343 aktier av serie C. Det totala antalet aktier i MTG uppgår till 134 035 940.

Fullständig information om de genomförda transaktionerna enligt artikel 5.3 i MAR och artikel 2.3 i Safe harbour-förordningen biläggs detta pressmeddelande.

För mer information:

Anton Gourman, VP Communications and IR
Direkt: +46 73 661 8488, 
[email protected]

Följ oss: mtg.com / Twitter / LinkedIn

Om MTG

MTG (Modern Times Group MTG AB (publ.)) (www.mtg.com) är en internationell mobilspelskoncern som äger och driver spelutvecklare med globalt populära titlar som sträcker sig över en bred uppsättning genrer inom casual- och mid-core-spel. Koncernen fokuserar på att accelerera portföljbolagens tillväxt och stödja grundare och entreprenörer. MTG är en aktiv aktör i den pågående konsolideringen av spelindustrin och en strategisk köpare av gamingbolag världen runt. Vi kommer från Sverige men har en internationell kultur och globalt fotavtryck. Våra aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under symbolerna MTGA och MTGB.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.