Connect with us

Marknadsnyheter

Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien erkänner Swegreens AIFOOD projekt som ett toppforskningsprojekt i Sverige på IVA 100-listan

Published

on

Swegreen, en ledande innovatör inom hållbar livsmedelsproduktion, är stolta över att meddela att vårt AIFOOD-projekt har inkluderats på den prestigefyllda ’IVA 100’ listan av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien. IVA 100 listan, som presenterades den 10 maj 2023, belyser forskningsprojekt med betydande inverkan och samhällsrelevans genomförda av svenska lärosäten. Årets lista fokuserar på temat ”Teknik i mänsklighetens tjänst” och behandlar specifikt klimatomställning, energiförsörjning, välfärdsteknologi, cybersäkerhet och krisberedskap.

Swegreen spelade en central roll i klustret för AIFOOD projektet, som leddes av Mälardalens högskola och finansierades av Vinnova. AIFOOD, förkortning för AI för hållbar livsmedelsproduktion från odling till gaffel, fokuserade på tillämpningen av artificiell intelligens inom vertikal odling och omfattade hela produktionskedjan från produktionsenheter till slutkonsumenten. Under en tvåårsperiod samarbetade Mälardalens Universitet, Research Institutes of Sweden, Sweco, Areim, Bjerking, ICA Focus, Paul Taylor Lanthandel och Swegreen för att utveckla AI baserade lösningar med syfte att främja hållbarhet och klimatpåverkan i samband med hyperloka livsmedelsproduktion.

 

Marianne Dicander Alexandersson, IVA-ledamot och ordförande för styrgruppen, uttryckte sin beundran för den exceptionella forskningen som bedrivs i Sverige och sa: ”IVA:s urvalskommitté har valt ut de mest lovande forskningsprojekten för året som bedöms ha stor potential till affärs- och samhällsnytta.”

 

Dr. Baran Çürüklü, senior universitetslektor inom artificiell intelligens vid Mälardalens Universitet och projektledare för AIFOOD, betonade vikten av den symbiotiska relationen mellan vertikala odlingar och värdbyggnader för att uppnå optimal energi- och resurseffektivitet. Denna framgångsrika implementering av AI-teknik har bidragit till att förbättra hållbarheten och klimatpåverkan av hyperlokal livsmedelsproduktion. Dr. Çürüklü underströk AI:s roll som en möjliggörande faktor för att skala upp och utveckla innovationer och uttryckte sin entusiasm över AIFOOD:s erkännande på IVA 100-listan.

 

”Projektet AIFOOD har hjälpt oss att införa kritiska nya AI-funktioner i våra verksamheter och de innovativa odlingsenheterna. Vi har gjort betydande genombrott inom vårt AI-styrda näringshanteringssystem samt datavisualisering, övervakning och styrning av symbios och energiutbyte med värdbyggnader och -fastigheter. Jag vill uttrycka min tacksamhet till MDU-teamet för deras professionella insatser, alla våra projektpartners samt till Sveriges innovationsmyndighet Vinnova, för deras stöd i att möjliggöra banbrytande innovationer och främja global konkurrenskraft för svenska små och medelstora företag och startups genom initiativ som ’AI i klimatets tjänst’ utlysningen.”, säger Sepehr Mousavi, Swegreens Chief Innovation Officer.

 

 

Länk till meddelandet: https://www.iva.se/det-iva-gor/utmarkelser/ivas-100-lista/ai-for-hallbar-matproduktion-fran-odling-till-gaffel/

 

För ytterligare information eller förfrågningar från media, vänligen kontakta:

 

Sepehr Mousavi

Chief Innovation Officer, Swegreen

sepehr.mousavi@swegreen.se

 

Dr. Baran Çürüklü

Senior lektor and AIFOOD Projektledare, MDU

baran.curuklu@mdu.se

 

Caroline Martnell

Koordinator – Forskning, utbildning och innovation, IVA

caroline.martnell@iva.se

 

 

 

 

 

 

Swegreen is a vertical farming innovation venture and an agtech company, founded in 2019. Swegreen offers the world’s most productive and automated farming solutions in a service model (Farming as a Service) to retail chains, supermarket, restaurants, hotels and real-estate owners. The niche is to run decentralized, distributed and high-tech farming units for production of hyper-local and climate-smart greens of top quality. Swegreen offers growing platforms of various sizes and production capacity together with a remote-farming Cloud service that monitors and manages these farms by help of AI.

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Förvärvar välbelägen fastighetsportfölj om ca 85 200 kvm för 1,3 Mdr kr

Published

on

By

Pressmeddelande
Stockholm den 28 maj 2024

Svenska Handelsfastigheter har ingått avtal om förvärv av en portfölj med handelsfastigheter för 1,3 Mdr kronor. Säljare är Partners Group, en ledande global aktör inom den icke-noterade marknaden, som agerar på uppdrag av sina klienter. Portföljen består av sju välbelägna fastigheter i Kristianstad, Kalmar, Västerås, Österåker och Sundsvall med en sammanlagd yta om cirka 85 200 kvm. Bauhaus, Willys, XXL, Rusta och EKO hör till de största hyresgästerna och portföljens driftnetto uppgår till cirka 95 Mkr.

Portföljen håller god standard då samtliga fastigheter är uppförda 2008 – 2022. Uthyrningsgraden uppgår till 95 procent och genomsnittlig hyresduration till cirka 4,8 år. Fastigheterna är strategiskt belägna i handelsområden just utanför respektive stadskärna. Beståndet passar väl in i Svenska Handelsfastigheters förvaltningsorganisation då flertalet fastigheter är belägna i anslutning till existerande bestånd.

”Vi ser goda möjligheter att vidareutveckla beståndet och därmed potential för att skapa ytterligare värde för våra ägare, bland annat då portföljen även innehåller byggrätter. Förvärvet förbättrar våra möjligheter att erbjuda nya och existerande hyresgäster än fler attraktiva etableringsmöjligheter i Sverige”, säger Thomas Holm, vd för Svenska Handelsfastigheter.

Genom förvärven stärker Svenska Handelsfastigheter sin position vid handelsplatserna Härlöv i Kristianstad, Hansa City i Kalmar, Erikslund i Västerås samt i Sundsvall där Birsta är det tredje största externhandelsområdet i Sverige. Därtill tillkommer Åkersberga som ny etableringsort för bolaget.

Tillträde beräknas ske den 30 maj 2024.

För ytterligare frågor, vänligen kontakta:

Thomas Holm, vd, Svenska Handelsfastigheter
thomas.holm@handelsfastigheter.se      
070 – 943 68 00

Jöran Rydberg, transaktionschef, Svenska Handelsfastigheter
joran.rydberg@handelsfastigheter.se
0707-97 14 75

Denna information är sådan information som Svenska Handelsfastigheter är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 maj 2024 kl. 21.00 CEST.

Om Svenska Handelsfastigheter

Svenska Handelsfastigheter är en fastighetsägare som i samverkan med detaljhandeln utvecklar attraktiva handelsplatser. Företagets ägare och finansiering är långsiktig vilket ger möjlighet att driva verksamheten med ett långsiktigt perspektiv. Till bolagets största ägare hör Kåpan Pensioner, Fjärde AP-fonden samt Länsförsäkringar Liv. Läs mer på www.handelsfastigheter.se

Continue Reading

Marknadsnyheter

Partners Group avyttrar större handelsportfölj till Svenska Handelsfastigheter

Published

on

By

2024-05-28
Partners Group, en ledande global aktör inom den icke-noterade marknaden som agerar på uppdrag av sina klienter, har ingått avtal om att avyttra en större handelsportfölj till Svenska Handelsfastigheter för cirka 1,3 miljarder kronor. Portföljen, som varit ägd i strukturerna Sveafastigheter Fersen och Sveafastigheter Fersen II, har förvaltats av Brunswick Real Estate på uppdrag av Partners Group sedan 2015. Frånträde planeras äga rum den 30 maj 2024.

Portföljen omfattar sju fastigheter belägna i Västerås, Kalmar, Österåker och Kristianstad. Total uthyrbar yta uppgår till cirka 85 200 kvm, där ca 95 procent är uthyrd med en genomsnittlig återstående kontraktsperiod på 4,8 år. Bauhaus, Willys, XXL, Rusta och EKO är bland de största hyresgästerna.

“Vi är glada att ha genomfört denna försäljning på uppdrag av Partners Group. Under de senaste åren har vi genomfört betydande initiativ i portföljen, inklusive säkrat stora hyresgäster, byggt om 8 500 kvm till EKO i Västerås, och utvecklat tre snabbmatsrestauranger för att ytterligare stärka lokala serviceerbjudanden. Vi vill tacka vår lokala samarbetspartner P&E Fastighetspartner för det goda samarbetet under åren och önskar Svenska Handelsfastigheter framgång med den fortsatta förvaltningen av denna välpositionerade portfölj”, kommenterar Annika Fridolf, VD för Fersen och Partner på Brunswick Real Estate.

Jan Hannappel, del av ledningsgruppen för Private Real Estate Europe på Partners Group, tillägger: ”Efter försäljningen av vårt finska innehav till Nyfosa 2022 är vi glada att rapportera ytterligare en stor avyttring inom Fersen-strukturerna med denna försäljning av vår svenska handelsportfölj, där vi genomfört flera värdeskapande projekt under åren.”

Colliers och Kilpatrick har agerat rådgivare åt säljaren i transaktionen.

För mer information, vänligen kontakta:
Annika Fridolf, VD Fersen och Partner på Brunswick Real Estate
p: +46 73 125 15 05
e:
annika.fridolf@brunswickrealestate.com

Om Brunswick Real Estate:
Brunswick är en nordisk fastighetsinvesterare som erbjuder förvaltningstjänster inom olika tillgångsslag. Brunswick bygger oberoende, hållbara investeringsplattformar inriktade på specifika investeringsstrategier, och arbetar nära tillsammans med nordiska och internationella investerare samt lokala fastighetspartners. Teamet består av cirka 65 personer i Stockholm, Helsingfors och Köpenhamn. För mer information, vänligen besök: www.brunswickrealestate.com

Om Partners Group
Partners Group är en av de största aktörerna inom den globala icke-noterade marknaden, med 1 900 medarbetare och cirka 150 miljarder USD i förvaltade tillgångar. Företaget har investeringsprogram och anpassade mandat inom private equity, private credit, infrastruktur, fastigheter och royalties. Med sitt arv i Schweiz och sin huvudsakliga närvaro i Amerika i Colorado är Partners Group byggt annorlunda än resten av branschen. Företaget nyttjar sin differentierade kultur och sin operativt inriktade strategi för att identifiera attraktiva investeringsteman och bygga upp företag och tillgångar till marknadsledare. För mer information, besök gärna www.partnersgroup.com

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Wyld Networks AB offentliggör årsredovisning för räkenskapsåret 2023

Published

on

By

Wyld Networks AB offentliggör härmed årsredovisningen för 2023.

Årsredovisningen är bifogad till detta meddelande. Den finns också tillgänglig för nedladdning på företagets webbplats:
https://wyldnetworks.com/investor-relations

 

Väsentlig osäkerhetsfaktor avseende fortsatt drift

Revisorn lämnade följande upplysning i revisionsberättelsen avseende väsentlig osäkerhetsfaktor om fortsatt drift.

”Utan att det påverkar våra uttalanden ovan vill vi fästa uppmärksamheten på redogörelsen i förvaltningsberättelsen under avsnittet Likviditet och finansiering där det framgår att styrelsen är medveten om att bolaget har ett fortsatt behov av långsiktig finansiering. Styrelsen arbetar kontinuerligt med att utvärdera olika finansieringsmöjligheter. Vid varje finansieringsrunda föreligger det dock alltid en risk att kapital inte kan anskaffas varför det föreligger en osäkerhet om fortsatt drift till dess ytterligare kapital betalats in. Detta förhållande tyder på att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor som skapar betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten.”

 

Styrelsen och verkställande direktören i Wyld Networks AB är medvetna om att bolaget har ett fortsatt behov av långsiktig finansiering.

Styrelse och VD arbetar kontinuerligt med att utvärdera olika finansieringsmöjligheter. I alla finansieringsrundor föreligger det dock alltid en risk att kapital inte kan anskaffas, varför det föreligger en osäkerhet om fortsatt drift till dess ytterligare kapital betalats in.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Alastair Williamson, CEO Wyld Networks
E-post: alastair.williamson@wyldnetworks.com
Tel: +44 7 824 997 689

Om Wyld Networks AB

Wyld Networks utvecklar och säljer innovativa trådlösa teknologilösningar som möjliggör prisvärd uppkoppling globalt, vilket adresserar problemet för människor och bolag gällande bristen på global nätverksuppkoppling. Lösningarna är främst inriktade på trådlös nätverksanslutning för IoT-produkter och människor.

Wyld Networks Ltd grundades i Cambridge, Storbritannien under 2016 och är ett helägt dotterbolag till Wyld Networks AB.

Wyld Networks aktie (WYLD) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB (tel 08-5030 1550, e-post ca@mangold.se).

Läs mer www.wyldnetworks.com

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.