Connect with us

Marknadsnyheter

Kvartalsrapport EatGood Sweden AB, Kvartal 3, 1 juli- 30 september 2023

Published

on

 

                                                                              

Försäljning

Under kvartalet uppgick rörelseintäkterna till 1.641kkr (980 kkr 2022) vilket är en ökning med 30%. Försäljningen skedde i huvudsak på export med en mindre del till den svenska marknaden. Resultatet under kvartalet om -822 kkr (-1.514 kkr 2022) är en kraftig förbättring, +58%, jämfört med Q3 2022 och är steg i rätt riktning mot positiva siffror på kvartalsnivå och därefter på helårsbasis. Vi arbetar vidare med nya och befintliga kunder samt återförsäljare på våra huvudmarknader USA, Kanada, Storbritannien, Skandinavien samt den marina marknaden.

Ekonomi & likviditet

Med ökad försäljning och bra marginal så bibehåller vi likviditeten vi hade vid ingången av Q3 som vid utgången av Q3 om c:a 2Msek och med kundfordringar om 679kkr på väg in. Bolaget har dessutom väldigt låg nivå avseende långfristiga skulder och lån motsvarande 259kkr vilket är en väldigt stor fördel i rådande marknadsläge med kraftig stigande räntor. På toppen av detta så har vi ett betalt lager om över 7Msek att jobba med för produktion, skapande av likviditet, ökad försäljning och ett förbättrat resultat. Tillsammans med en ökad försäljning, anpassad organisation, kostnadskontroll avseende inköp samt konkurrensutsättning mellen underleverantörer verkar för förbättringar på resultatsidan samt dessutom till en förbättrad bruttomarginal. Bolaget har under kvartalet skapat och genererat eget kassaflöde till verksamheten vilket är ett bra tecken från försäljningsökningen och goda marginaler.

Tre huvudmarknader och en joker – Storbritannien , USA, Kanada och marinmarknaden

Storbritannien, USA och Kanada har alla förutsättningar att bli ryggraden i en växande försäljning av Lightfry-enheter och som kommer skapa tillväxt över lång tid. Grunden är lagd för en fortsatt uppåtgående kurva i vår strävan efter ett positivt resultat på årsbasis. Dessa marknader med respektive distributörer har alla kapacitet att beställa större volymer av Lightfry-enheter. Tre marknader med en hög mässaktivitet som vi ser bidrar med resultat på försäljning av Lightfry-enheter. Jokern i denna samlingen är marinmarknaden där vi ser Lightfry Cooking Systems alla fördelar som extra intressanta. Då i första hand med tanke på säkerhet som är väldigt viktigt på ett fartyg ute på haven där man absolut inte vill ha några brandsituationer över huvud taget. Andra fördelar som är signifikanta är att slippa logistik kring olja både för att få ombord olja men även för att göra sig av med använd olja för destruktion. Dessutom är det nya regler kring redovisning av olja som tas ombord och motsvarande mängd olja måste redovisas minus ett visst svinn från matproduktion. Här ser vi väldigt många plus för marinmarknaden som Lightfry Cooking System kan leverera och där vi ser och får indikation på att tiderna ändras och intresset för Air Fry Technology växer med bland annat specifika förfrågningar från rederinäringen och varvsindustrin.

Ny distributör i Tyskland

Under kvartalet så inkom de första ordrarna från FEM i Tyskland på totalt 3 stycken Lightfry-enheter som är sålda till US Army i Tyskland och Italien. Denna snabba order skulle levereras innan budgetårets utgång den 30 september. Vi ser fram emot att mer pengar och resurser sätts av till restaurangutrustning och då till ersättare till oljefritsöer som inte längre får köpas in eller repareras. Bolaget har goda chanser till ökade volymer på denna marknaden. FEM har levererat till US Army i Tyskland i över 20 år och har väldigt goda kontakter med US Army som kund och vet hur de fungerar.

Driftsättning av den första nydesignade marina Lightfry-enheten för USPH-godkännande

Den första nydesignade marin-versionen av Lightfry för USPH godkännande har färdigställts och driftsatts för test. Kommentarer och påpekanden vid första genomgången med USPH har alla blivit åtgärdade. Under och parallellt med testfasen så kommer arbetet med USPH-certifieringen fortlöpa med målsättningen om slutgiltig genomgång och godkännande.

Watermark – certifiering för Australien

Under detta kvartal har den första Lightfry-enheten tagits fram och tagits i drift för test innan den kommer skickas till Melbourne, Australien under det 4:e kvartalet. Planen ligger klar med institutet AGA som håller i certifieringen och kontakt är tagen med laboratoriet som skall genomföra testet. Denna certifiering är ett måste för att kunna sälja Lightfry brett på den Australiensiska marknaden.

Marknader och utsikter – Marknaden andas optimism för Air Fry Technology och Lightfry

Huvudfaktorer och egenskaper som talar för Lightfry och luftfritering:

 • Luftfritering blir allt mer känd och erkänd som processteknik
 • Ingen olja används i process och tillagning, fortsatt höga priser för vegetabiliska oljor
 • Elpriser stiger kraftigt i stora delar av världen
 • Hälsosammare och bättre mat – konsumenter är mer medvetna idag
 • Ökad risk för allvarlig sjukdom exempelvis diabetes och övervikt
 • Konsumentprodukter för luftfritering fortsätter med en kraftfull global expansion
 • Minskad risk för skadestånd pga brännskador från oljefritöser  

Många olika faktorer på marknaden pekar för luftfritering som nästa stora produkt för den kommersiella restaurangmarknaden efter induktionsspisen. Sedan tidigare på marknaden globalt, så fortsätter luftfriteringsprodukter för konsument att booma och det ligger helt rätt i tiden med trender som hälsosammare och bättre mat. Detta är en dragkraft som är väldigt positiv och gör vårt arbete lättare och skapar intresse hos potentiella kunder – mycket värdefullt som påtryckare för kommersiell luftfritering. Vi är övertygade om att USA, Kanada, Storbritannien kommer vara de lysande stjärnorna avseende försäljning och tillväxt med mycket stor potential för Lightfry. Vi lägger i princip all energi på dessa marknader avseende aktiviteter och planering av aktiviteter för att omvandla dessa till försäljning och installationer. Andra marknader som visar positiva tecken på ökad aktivitet är Australien, Sydafrika, Tyskland, Chile, Saudiarabien. Alla övriga marknader stöttar vi tills vidare med försäljningsaktiviteter nationellt i Sverige via återförsäljare och internationellt via distributörer vilket är vår huvudstrategi för att kunna agera på flera marknader parallellt på ett mer kraftfullt sätt. Vår utveckling i USA och även nu i Kandada och Storbritannien är viktig som drivkraft och inspirationskälla för övriga marknader som vill vara med på tåget, se vidare www.lightfryusa.com.

Marknadsföring – sociala media och mässor

Med ytterligare ett flertal mässor inplanerade under de kommande åren så är vi väl positionerade och med en underbyggd nivå av aktivitet för att skapa försäljning långsiktigt. Bearbetning sker löpande av distributörer och tidigare kontakter från alla mässor där vi har deltagit, för bibehållande och underhållande av kontakter. Detta för att bygga långsiktiga relationer, underlätta och möjliggöra framtida och kommande affärer, och skapa en fortsatt ökad kännedom om Lightfry generellt som produkt. Avseende sociala media och hemsidor så ligger det en plan för att öka aktiviteten successivt i dessa olika kanaler för att skapa ett intressant och aktuellt flöde.

Mäss och marknadsaktivitet 2023 – 2025

Kommande mässor:

 • The Restaurant Show, 2-4 oktober 2023, Olympia, London
 • HOST, 13-17 Oktober 2023, Milano, Italien
 • IFEX, Titanic Exhibition Centre, 5-7 mars 2024, Belfast, Nordirland
 • NRB, Manchester Central, 12-13 mars 2024, Manchester, Storbritannien
 • HRC, Excel, 25-27 mars, 2024, London, Storbritannien
 • RESTAURANT SHOW, NEC, 29 april – 1 maj, Birmingham, Storbritannien
 • CASUAL DINING,Excel,18-19 september, London, Storbritannien
 • HOST, 17-21 Oktober 2025, Milano, Italien

Ekonomi – resultaträkning i sammandrag kvartal 3, perioden 1 juli– 30 september 2023 i KKR

                                                                                                             Q3 2023                                       Q3 2022

S:a Rörelseintäkter och lagerförändring, KKR                                   1 641                                               992

S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm                                        – 2 402                                           -2 466

Rörelseresultat före avskrivningar                                                      – 761                                           -1 474

Avskrivningar                                                                                           -22                                                 -22

Rörelseresultat efter avskrivningar                                                     – 783                                           -1 496

Kursförluster                                                                                           – 29                                              –    0

S:a Övriga rörelsekostnader                                                                    -0                                              –    0

Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader                   – 812                                           – 1 496

S:a finansiella intäkter och kostnader                                                    -9                                                 -18

Resultat efter finansiella kostnader och intäkter                             – 821                                            -1 514

.

Resultaträkning i sammandrag jan – sep,                                         2023                                              2022

S:a Rörelseintäkter och lagerförändring, KKR                                5 640                                            4 350

S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm                                      -7 344                                           -7 492

Rörelseresultat före avskrivningar                                                 – 1 704                                           -3 142

Avskrivningar                                                                                          -68                                              – 62

Rörelseresultat efter avskrivningar                                                – 1 772                                          -3 204

Kursförluster                                                                                         – 29                                                – 3

S:a Övriga rörelsekostnader                                                                 – 0                                              –   0 

Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader               -1 801                                          -3 207

S:a finansiella intäkter och kostnader                                                -18                                              – 49

Resultat efter finansiella kostnader och intäkter                          -1 819                                          -3 256

.

Balansräkning i sammandrag samt med nyckeltal kvartal 3 , 2023, KKR

                                                          Q3 2023                                    Q3 2022                                      

Anläggningstillgångar                          182                                             256                                         

Lager                                                   7 024                                          7 173                                         

Fordringar                                             968                                           1 528                                         

Kassa bank                                        2 000                                           3 773             

S:a tillgångar                                   10 174                                         12 730                                        

.

Eget kapital                                        7 449                                        10 250                                        

Krediter bank                                        262                                             472                                         

Kortfristiga skulder                           2 463                                          2 008                                         

S:a Skulder och

eget kapital                                      10 174                                        12 730                                        

Soliditet                                               73%                                            81%

.

Ställning per 20230930 avseende:

Likvida medel                                                                                   2 000 kkr

Antal utestående aktier                                                                  19 471 077

Resultat per aktie(jan –sept)                                                            -0,09 kr

.

KASSAFLÖDESANALYS
Not  3 kvartal 2023  3 kvartal 2022
Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster –     1 818 671    –     3 255 440   
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m             67 500                61 800   
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital –      1 751 171    –      3 193 640   
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning (-)/Minskning (+) av varulager           928 567           1 194 093   
Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar           723 411    –        510 127   
Ökning (+)/Minskning (-) av rörelseskulder           184 798    –     1 197 860   
Kassaflöde från den löpande verksamheten             85 605    –      3 707 534   
Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar                    –      –        117 856   
Kassaflöde från investeringsverksamheten                     –      –         117 856   
Finansieringsverksamheten
Nyemission                    –             2 604 066   
Amortering av lån –        164 170    –        324 133   
Kassaflöde från finansieringsverksamheten –         164 170           2 279 933   
Periodens kasssaflöde –           78 565    –      1 545 457   
Likvida medel vid periodens början        2 078 226           5 318 769   
Likvida medel vid periodens slut        1 999 661           3 773 312   

.

Kommande informationstillfällen

Publiceringsdatum för kommande ekonomisk information:

7 februari 2024                           Kvartalsrapport Q4, bokslutskommuniké 2023

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att kvartalsrapporten/delårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets verksamhet, ställning och resultat.

Borås den 28 november 2023

EatGood Sweden AB

Henrik Önnermark, VD

Denna kvartals/delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Svefa stärker transaktionsrådgivning och utser Sissel Andersson till affärschef Stockholm

Published

on

By

Svefa fortsätter sin offensiva tillväxtsatsning och stärker sitt transaktionsrådgivningserbjudande genom att utse Sissel Andersson till affärschef Stockholm. Samtidigt får Erik Norrman, idag affärschef Väst, utökat ansvar och blir affärschef för både Syd och Väst.

Svefa har, med sin unika position i gränslandet mellan den offentliga och privata sektorn, utvecklat ett unikt erbjudande inom transaktionsrådgivning. Förändringarna är en del i Svefas strategiska tillväxtplan och en förutsättning för fortsatt expansion.

Sissel Andersson, idag projektledare inom Svefas transaktionsteam får utökat ansvarsområde som affärschef för Stockholm. Erik Norrman, idag affärschef i Väst ges utökat ansvar för såväl Syd som Väst

”Under 2023 har vi stärkt vår ställning som strategisk transaktionsrådgivare med god affärskraft och marknadskännedom. Genom att bredda Eriks och Sissels ansvar ser vi ökad förmåga att tillvarata nya möjligheter i marknaden samt för fler att få ta del av ett inspirerande ledarskap” säger Stefan Timan, affärsområdeschef Svefa Transaktionsrådgivning. 

För mer information och kommentarer

Stefan Timan, affärsområdeschef Svefa Transaktionsrådgivning,
tel: 010-603 87 38 stefan.timan@svefa.se

Johan Hopstadius, press och marknad, tel: 076-634 20 05
johan.hopstadius@svefa.se

Svefa erbjuder spetskompetens och kvalificerad rådgivning inom värdering & analys, samhällsbyggnad & fastighetsutveckling, strategisk & operativ förvaltningsrådgivning, strategiskt affärsstöd samt transaktionsrådgivning. Tillsammans är vi över 250 medarbetare fördelade på kontor från Malmö i söder till Luleå i norr. Svefa Partnergruppen som består av Svefa, Värderingsdata och Set Up omsätter årligen drygt 450 MSEK. Bland våra uppdragsgivare finns allt från stora fastighets- och energibolag, investerare, byggbolag, banker, myndigheter och kommuner till mindre lokala fastighetsaktörer som alla uppskattar vår kombination av fastighetskompetens och affärsintelligens.

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

SBB etablerar joint venture-bolag för samhällsfastigheter tillsammans med Castlelake vilket tillför likvid till SBB om cirka 5,2 miljarder kronor

Published

on

By

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) har ingått avtal om att bilda ett joint venture-bolag, SBB Infrastructure AB[1] (”SBB Infrastucture”), tillsammans med fonder som förvaltas av den globala alternativa förvaltaren Castlelake, LP (”Castlelake”). I samband med etableringen av joint venture-bolaget har SBB Infrastructure ingått ett låneavtal med Castlelake, med stöd från Atlas SP Partners (“Atlas”), om cirka 5,2 miljarder kronor[2]. SBB Infrastructure kommer använda en del av lånelikviden för att förvärva fastigheter från SBB samt en del för att refinansiera skulder till SBB (”Transaktionen”).

SBB Infrastructure förvärvar fastigheterna till marknadsvärdet per 31 december 2023 som uppgick till 5,7 miljarder kronor. SBB Infrastructure kommer att som ytterligare säkerhet för lånet erhålla säkerheter från SBB i form av fastigheter värderade till 3,7 miljarder kronor, vilket gör att den totala säkerhetsmassan för lånet uppgår till 9,4 miljarder kronor. Portföljen av samhällsfastigheter kommer drivas och förvaltas av SBB Infrastructure genom ett förvaltningsavtal med SBB.

SBB avser att använda likviden från Transaktionen till att stärka bolagets finansiella ställning och amortera skulder.

”Transaktionen bekräftar det starka värdet i SBB:s samhällsportfölj som utmärker sig genom en växande efterfrågan, inflationssäkrade kassaflöden och liten risk för hyresbortfall. Likviditeten ger möjlighet till att refinansiera skulder och att genomföra strategiska åtgärder för att maximera bolagets värde över tid. Vi ser fram emot samarbetet med Castlelake”, säger Leiv Synnes, vd för SBB.

Transaktionen är föremål för sedvanliga fullföljandevillkor. Transaktionen är inte föremål för konkurrensgodkännande. Fullföljande av Transaktionen kommer att ske så snart som alla fullföljandevillkor har uppfyllts, vilket väntas ske i mars 2024.

J.P. Morgan, Vinge, Wistrand och Waselius Wist rådgav SBB, DLA och CBRE rådgav Castlelake och CWT och Roschier rådgav Atlas.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Helena Lindahl, Finansdirektör, ir@sbbnorden.se eller press@sbbnorden.se

Denna information utgör insiderinformation som Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 februari 2024 kl. 15:15 CET.

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (SBB) är Nordens ledande fastighetsbolag inom social infrastruktur. Bolagets strategi är att långsiktigt äga och förvalta samhällsfastigheter i Norden och hyresreglerade bostadsfastigheter i Sverige samt att bedriva ett aktivt fastighetsutvecklingsarbete. Genom SBBs stora samhällsengagemang finner kommuner och andra intressenter en långsiktig samarbetspartner i bolaget. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information om SBB finns på www.sbbnorden.se.

[1] För närvarande SBB Elderly Care Properties AB, org. nr. 559448-7125, under namnändring till SBB Infrastructure AB.

[2] EURIBOR utgör basränta för EUR-delen av lånet, motsvarande 217 miljoner EUR, och STIBOR utgör basränta för SEK-delen av lånet, motsvarande 2 745 miljoner SEK. Räntesatsen för lånet uppgår till EURIBOR/STIBOR + 500bps.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Stockholm Stadsteater erbjuder syntolkning

Published

on

By

I ett nytt samarbete kommer föreningen Syntolkning Nu i Sverige, tillsammans med Stockholm Stadsteater erbjuda livesyntolkning till några utvalda produktioner.

Den 11 maj kommer ”En midsommarnattsdröm” erbjudas med livesyntolkning. Det är en mörk komedi fylld av kärlekstrassel, magi, drömmar och förväxlingar med bland andra Leif Andrée i rollen som Puck, Angelika Prick som Titania och Bahador Foladi som Botten.

En månad senare, den 8 juni, får man som se en av de sista föreställningarna av ”Matilda-The musical” livesyntolkad. Ett musikaliskt och fantasifullt äventyr om den begåvade flickan Matilda Wormwood som tar ställning mot en orättvis och kall vuxenvärld. 

I oktober kommer den stora musikalen ”Company” att livesyntolkas. Det är en av världens mest älskade musikaler som kommer till Stockholm stadsteater. I Company följer vi Bobbies sökande efter kärlek och mening, omgiven av vänner i parrelationer och mitt i den pulserande storstaden.

Platser till samtliga syntolkningar är placerade långt fram och ledsagare medföljer utan kostnad. Man bör boka platser nu, för att försäkra sig om att få ta del av syntolkningarna. Bokas via länkarna till vår hemsida eller via e-post, boka@syntolkning.nu

Kontakt:
Peter Lilliecrona, verksamhetsledare i Syntolkning Nu i Sverige, 0730-345112, peter@syntolkning.nu 

Om syntolkning: 

Syntolkningen är ett icke subventionerat hjälpmedel, främst för personer med synnedsättning. Förmedlas från en syntolk, som beskriver det som syns. Livesyntolkning kan ske trådlöst i en lokal eller utomhus. Syntolkning kan ske enskilt, men oftast till grupp och då även på flera olika språk samtidigt. Syntolkning skall inte förväxlas med teckenspråkstolkning, eller referat.
Livesyntolkning av evenemang sker lika bra både utomhus som inomhus. Ibland sker det i stora teatersalonger eller arenor liksom i små intima teaterlokaler. Någon gång kan det ske på en utomhusteater liksom utomhus på stora ytor i en park eller nöjesfält. Syntolkning sker alltid med respekt för scenen, evenemanget och för publiken, både de som tar del av syntolkningen liksom de som inte gör det. Syntolkningen finns där utan att märkas, då den sänds trådlöst, från digitala sändare till mottagare hos berörda. 
Syntolkning Nu samarbetar bland annat med SRF, US och FSBU. Läs mer om syntolkning på Wikipedia.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.