Connect with us

Marknadsnyheter

Kvartalsrapport EatGood Sweden AB, Kvartal 3, 1 juli- 30 september 2023

Published

on

 

                                                                              

Försäljning

Under kvartalet uppgick rörelseintäkterna till 1.641kkr (980 kkr 2022) vilket är en ökning med 30%. Försäljningen skedde i huvudsak på export med en mindre del till den svenska marknaden. Resultatet under kvartalet om -822 kkr (-1.514 kkr 2022) är en kraftig förbättring, +58%, jämfört med Q3 2022 och är steg i rätt riktning mot positiva siffror på kvartalsnivå och därefter på helårsbasis. Vi arbetar vidare med nya och befintliga kunder samt återförsäljare på våra huvudmarknader USA, Kanada, Storbritannien, Skandinavien samt den marina marknaden.

Ekonomi & likviditet

Med ökad försäljning och bra marginal så bibehåller vi likviditeten vi hade vid ingången av Q3 som vid utgången av Q3 om c:a 2Msek och med kundfordringar om 679kkr på väg in. Bolaget har dessutom väldigt låg nivå avseende långfristiga skulder och lån motsvarande 259kkr vilket är en väldigt stor fördel i rådande marknadsläge med kraftig stigande räntor. På toppen av detta så har vi ett betalt lager om över 7Msek att jobba med för produktion, skapande av likviditet, ökad försäljning och ett förbättrat resultat. Tillsammans med en ökad försäljning, anpassad organisation, kostnadskontroll avseende inköp samt konkurrensutsättning mellen underleverantörer verkar för förbättringar på resultatsidan samt dessutom till en förbättrad bruttomarginal. Bolaget har under kvartalet skapat och genererat eget kassaflöde till verksamheten vilket är ett bra tecken från försäljningsökningen och goda marginaler.

Tre huvudmarknader och en joker – Storbritannien , USA, Kanada och marinmarknaden

Storbritannien, USA och Kanada har alla förutsättningar att bli ryggraden i en växande försäljning av Lightfry-enheter och som kommer skapa tillväxt över lång tid. Grunden är lagd för en fortsatt uppåtgående kurva i vår strävan efter ett positivt resultat på årsbasis. Dessa marknader med respektive distributörer har alla kapacitet att beställa större volymer av Lightfry-enheter. Tre marknader med en hög mässaktivitet som vi ser bidrar med resultat på försäljning av Lightfry-enheter. Jokern i denna samlingen är marinmarknaden där vi ser Lightfry Cooking Systems alla fördelar som extra intressanta. Då i första hand med tanke på säkerhet som är väldigt viktigt på ett fartyg ute på haven där man absolut inte vill ha några brandsituationer över huvud taget. Andra fördelar som är signifikanta är att slippa logistik kring olja både för att få ombord olja men även för att göra sig av med använd olja för destruktion. Dessutom är det nya regler kring redovisning av olja som tas ombord och motsvarande mängd olja måste redovisas minus ett visst svinn från matproduktion. Här ser vi väldigt många plus för marinmarknaden som Lightfry Cooking System kan leverera och där vi ser och får indikation på att tiderna ändras och intresset för Air Fry Technology växer med bland annat specifika förfrågningar från rederinäringen och varvsindustrin.

Ny distributör i Tyskland

Under kvartalet så inkom de första ordrarna från FEM i Tyskland på totalt 3 stycken Lightfry-enheter som är sålda till US Army i Tyskland och Italien. Denna snabba order skulle levereras innan budgetårets utgång den 30 september. Vi ser fram emot att mer pengar och resurser sätts av till restaurangutrustning och då till ersättare till oljefritsöer som inte längre får köpas in eller repareras. Bolaget har goda chanser till ökade volymer på denna marknaden. FEM har levererat till US Army i Tyskland i över 20 år och har väldigt goda kontakter med US Army som kund och vet hur de fungerar.

Driftsättning av den första nydesignade marina Lightfry-enheten för USPH-godkännande

Den första nydesignade marin-versionen av Lightfry för USPH godkännande har färdigställts och driftsatts för test. Kommentarer och påpekanden vid första genomgången med USPH har alla blivit åtgärdade. Under och parallellt med testfasen så kommer arbetet med USPH-certifieringen fortlöpa med målsättningen om slutgiltig genomgång och godkännande.

Watermark – certifiering för Australien

Under detta kvartal har den första Lightfry-enheten tagits fram och tagits i drift för test innan den kommer skickas till Melbourne, Australien under det 4:e kvartalet. Planen ligger klar med institutet AGA som håller i certifieringen och kontakt är tagen med laboratoriet som skall genomföra testet. Denna certifiering är ett måste för att kunna sälja Lightfry brett på den Australiensiska marknaden.

Marknader och utsikter – Marknaden andas optimism för Air Fry Technology och Lightfry

Huvudfaktorer och egenskaper som talar för Lightfry och luftfritering:

 • Luftfritering blir allt mer känd och erkänd som processteknik
 • Ingen olja används i process och tillagning, fortsatt höga priser för vegetabiliska oljor
 • Elpriser stiger kraftigt i stora delar av världen
 • Hälsosammare och bättre mat – konsumenter är mer medvetna idag
 • Ökad risk för allvarlig sjukdom exempelvis diabetes och övervikt
 • Konsumentprodukter för luftfritering fortsätter med en kraftfull global expansion
 • Minskad risk för skadestånd pga brännskador från oljefritöser  

Många olika faktorer på marknaden pekar för luftfritering som nästa stora produkt för den kommersiella restaurangmarknaden efter induktionsspisen. Sedan tidigare på marknaden globalt, så fortsätter luftfriteringsprodukter för konsument att booma och det ligger helt rätt i tiden med trender som hälsosammare och bättre mat. Detta är en dragkraft som är väldigt positiv och gör vårt arbete lättare och skapar intresse hos potentiella kunder – mycket värdefullt som påtryckare för kommersiell luftfritering. Vi är övertygade om att USA, Kanada, Storbritannien kommer vara de lysande stjärnorna avseende försäljning och tillväxt med mycket stor potential för Lightfry. Vi lägger i princip all energi på dessa marknader avseende aktiviteter och planering av aktiviteter för att omvandla dessa till försäljning och installationer. Andra marknader som visar positiva tecken på ökad aktivitet är Australien, Sydafrika, Tyskland, Chile, Saudiarabien. Alla övriga marknader stöttar vi tills vidare med försäljningsaktiviteter nationellt i Sverige via återförsäljare och internationellt via distributörer vilket är vår huvudstrategi för att kunna agera på flera marknader parallellt på ett mer kraftfullt sätt. Vår utveckling i USA och även nu i Kandada och Storbritannien är viktig som drivkraft och inspirationskälla för övriga marknader som vill vara med på tåget, se vidare www.lightfryusa.com.

Marknadsföring – sociala media och mässor

Med ytterligare ett flertal mässor inplanerade under de kommande åren så är vi väl positionerade och med en underbyggd nivå av aktivitet för att skapa försäljning långsiktigt. Bearbetning sker löpande av distributörer och tidigare kontakter från alla mässor där vi har deltagit, för bibehållande och underhållande av kontakter. Detta för att bygga långsiktiga relationer, underlätta och möjliggöra framtida och kommande affärer, och skapa en fortsatt ökad kännedom om Lightfry generellt som produkt. Avseende sociala media och hemsidor så ligger det en plan för att öka aktiviteten successivt i dessa olika kanaler för att skapa ett intressant och aktuellt flöde.

Mäss och marknadsaktivitet 2023 – 2025

Kommande mässor:

 • The Restaurant Show, 2-4 oktober 2023, Olympia, London
 • HOST, 13-17 Oktober 2023, Milano, Italien
 • IFEX, Titanic Exhibition Centre, 5-7 mars 2024, Belfast, Nordirland
 • NRB, Manchester Central, 12-13 mars 2024, Manchester, Storbritannien
 • HRC, Excel, 25-27 mars, 2024, London, Storbritannien
 • RESTAURANT SHOW, NEC, 29 april – 1 maj, Birmingham, Storbritannien
 • CASUAL DINING,Excel,18-19 september, London, Storbritannien
 • HOST, 17-21 Oktober 2025, Milano, Italien

Ekonomi – resultaträkning i sammandrag kvartal 3, perioden 1 juli– 30 september 2023 i KKR

                                                                                                             Q3 2023                                       Q3 2022

S:a Rörelseintäkter och lagerförändring, KKR                                   1 641                                               992

S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm                                        – 2 402                                           -2 466

Rörelseresultat före avskrivningar                                                      – 761                                           -1 474

Avskrivningar                                                                                           -22                                                 -22

Rörelseresultat efter avskrivningar                                                     – 783                                           -1 496

Kursförluster                                                                                           – 29                                              –    0

S:a Övriga rörelsekostnader                                                                    -0                                              –    0

Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader                   – 812                                           – 1 496

S:a finansiella intäkter och kostnader                                                    -9                                                 -18

Resultat efter finansiella kostnader och intäkter                             – 821                                            -1 514

.

Resultaträkning i sammandrag jan – sep,                                         2023                                              2022

S:a Rörelseintäkter och lagerförändring, KKR                                5 640                                            4 350

S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm                                      -7 344                                           -7 492

Rörelseresultat före avskrivningar                                                 – 1 704                                           -3 142

Avskrivningar                                                                                          -68                                              – 62

Rörelseresultat efter avskrivningar                                                – 1 772                                          -3 204

Kursförluster                                                                                         – 29                                                – 3

S:a Övriga rörelsekostnader                                                                 – 0                                              –   0 

Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader               -1 801                                          -3 207

S:a finansiella intäkter och kostnader                                                -18                                              – 49

Resultat efter finansiella kostnader och intäkter                          -1 819                                          -3 256

.

Balansräkning i sammandrag samt med nyckeltal kvartal 3 , 2023, KKR

                                                          Q3 2023                                    Q3 2022                                      

Anläggningstillgångar                          182                                             256                                         

Lager                                                   7 024                                          7 173                                         

Fordringar                                             968                                           1 528                                         

Kassa bank                                        2 000                                           3 773             

S:a tillgångar                                   10 174                                         12 730                                        

.

Eget kapital                                        7 449                                        10 250                                        

Krediter bank                                        262                                             472                                         

Kortfristiga skulder                           2 463                                          2 008                                         

S:a Skulder och

eget kapital                                      10 174                                        12 730                                        

Soliditet                                               73%                                            81%

.

Ställning per 20230930 avseende:

Likvida medel                                                                                   2 000 kkr

Antal utestående aktier                                                                  19 471 077

Resultat per aktie(jan –sept)                                                            -0,09 kr

.

KASSAFLÖDESANALYS
Not  3 kvartal 2023  3 kvartal 2022
Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster –     1 818 671    –     3 255 440   
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m             67 500                61 800   
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital –      1 751 171    –      3 193 640   
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning (-)/Minskning (+) av varulager           928 567           1 194 093   
Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar           723 411    –        510 127   
Ökning (+)/Minskning (-) av rörelseskulder           184 798    –     1 197 860   
Kassaflöde från den löpande verksamheten             85 605    –      3 707 534   
Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar                    –      –        117 856   
Kassaflöde från investeringsverksamheten                     –      –         117 856   
Finansieringsverksamheten
Nyemission                    –             2 604 066   
Amortering av lån –        164 170    –        324 133   
Kassaflöde från finansieringsverksamheten –         164 170           2 279 933   
Periodens kasssaflöde –           78 565    –      1 545 457   
Likvida medel vid periodens början        2 078 226           5 318 769   
Likvida medel vid periodens slut        1 999 661           3 773 312   

.

Kommande informationstillfällen

Publiceringsdatum för kommande ekonomisk information:

7 februari 2024                           Kvartalsrapport Q4, bokslutskommuniké 2023

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att kvartalsrapporten/delårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets verksamhet, ställning och resultat.

Borås den 28 november 2023

EatGood Sweden AB

Henrik Önnermark, VD

Denna kvartals/delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Hamlet BioPharma bjuder in till pressträff

Published

on

By

Med anledning bolagets delårsrapport bjuder Hamlet BioPharma in till en livesänd digital pressträff torsdagen den 22 februari klockan 12.00. På pressträffen kommer ordförande Catharina Svanborg att gå igenom utvecklingen för det brutna räkenskapsårets andra kvartal och även bolagets väg framåt.

Klicka på länken nedan för att delta på pressträffen.

https://youtube.com/live/vi_kXGF40fs?feature=share

Under pressträffen finns möjlighet att ställa frågor i sändningens kommentarsfält. Har du frågor redan nu går det bra att maila dem till: mats.jonsson@investortarget.se

För mer information, vänligen kontakta

Catharina Svanborg, Styrelseordförande, Hamlet BioPharma AB, +46 709 42 65 49

catharina.svanborg@hamletpharma.com

Martin Erixon, CEO, Hamlet BioPharma AB, +46 733 00 43 77

martin.erixon@hamletpharma.com

Continue Reading

Marknadsnyheter

Kiruna och Uppsala vill bli kulturhuvudstad

Published

on

By

I dag, onsdag den 21 februari, hölls en presskonferens på Kulturrådet där juryn som utsetts av Europeiska kommissionen tillkännagav att båda städerna går vidare i ansökan om att bli europeisk kulturhuvudstad 2029.

Juryordförande Else Christensen-Redzepovic från Danmark meddelade juryns beslut att de gärna ser att de båda städerna lämnar in en andra, kompletterande ansökan. Vilken stad som sedan utses till kulturhuvudstad 2029 kommer att beslutas av juryn och meddelas under en presskonferens i december 2024.

Utnämningen av europeisk kulturhuvudstad är en angelägenhet för hela Sverige och viktigt för svenskt kulturliv. Positionerna flyttas fram samtidigt som relationer stärks – både lokalt, nationellt och i Europa, säger Kulturrådets generaldirektör Kajsa Ravin.

För Sverige blir det tredje gången en av våra städer utnämns till kulturhuvudstad. 1998 fick Stockholm titeln som kulturhuvudstad och 2014 fick två europeiska städer denna titel – Umeå i Sverige och Riga i Lettland. För 2029 kommer en svensk och en polsk stad att utnämnas till europeisk kulturhuvudstad.

Läs mer

Kiruna och Uppsala vill bli europeisk kulturhuvudstad

Europeisk kulturhuvudstad 2029

Helene Oljons
Pressansvarig
08-519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

Continue Reading

Marknadsnyheter

Sumitomo (SHI) Demag Plastics Machinery North America implementerar XMReality Remote Guidance

Published

on

By

Sumitomo (SHI) Demag Plastics Machinery North America Inc., en ledande leverantör av högkvalitativa formsprutningsmaskiner, kommer att implementera XMReality Remote Guidance i sin verksamhet. Detta för att ytterligare förbättra deras kundsupporttjänster genom att erbjuda distanssupport med hjälp av augmented reality (AR).

Sumitomo (SHI) Demag Plastics Machinery North America har levererat över 150 000 toppmoderna formsprutningstjänster till en mängd olika industrier över hela världen. Sumitomo (SHI) Demag är känt för sitt starka engagemang och upprätthåller rigorösa standarder för kvalitet, effektivitet och kundnöjdhet. Genom att integrera XMReality Remote Guidance fortsätter Sumitomo (SHI) Demag sin strävan att leverera oöverträffad service och support till sina kunder. XMReality kommer att ge Sumitomos team möjlighet att på distans felsöka, vägleda och samarbeta med kunder, vilket säkerställer optimal prestanda och effektivitet för deras levererade formsprutningsmaskiner.

I en kommentar till detta partnerskap uttryckte Ryne Simeone, Vice President of Business Development på XMReality Inc., sin entusiasm och sa: ”Vi är glada över att samarbeta med Sumitomo (SHI) Demag Plastics Machinery North America för att implementera XMReality Remote Guidance. Vi ser fram emot att växa tillsammans med Sumitomo för att stötta dem med att erbjuda en exceptionell kundsupport drivet av effektiva arbetsprocesser.

Om Sumitomo (SHI) Demag Plastics Machinery North America
Sumitomo (SHI) Demag Plastics Machinery North America, ett dotterbolag till Sumitomo Heavy Industries, Ltd., är en ledande leverantör av högpresterande formsprutningsmaskiner och tjänster. Med ett engagemang för innovation, kvalitet och kundnöjdhet, levererar Sumitomo (SHI) Demag banbrytande lösningar till industrier över hela världen

För mer information, vänligen kontakta:
Andreas Jonsson, VD XMReality
Telefon: +46 70 724 03 29
E-post: andreas.jonsson@xmreality.com

Om XMReality
XMReality AB (publ) utvecklar och säljer lösningar som revolutionerar kunskapsöverföring via så kallad förstärkt verklighet – Augmented Reality (AR). Företaget är marknadsledande inom vägledning på distans (remote guidance) där man via AR kan guida en person på plats för att lösa problem eller förhindra att de uppstår. Produkten används globalt i mer än 60 länder. Nestlé, Electrolux, Sidel och Heineken är några av de mer än 150 kunderna. XMReality är baserat i Linköping och USA och är noterat på Nasdaq First North Growth Market (ticker: XMR). För mer information, besök: www.xmreality.com 

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.