Connect with us

Marknadsnyheter

LiU satsar på forskning om fritidshem

Published

on

Det behövs både fler behöriga lärare och mer forskning med inriktning på fritidshem. Linköpings universitet tar nu täten för att lyfta professionen vetenskapligt genom en årlig satsning på 2,2 miljoner kronor under fyra år som ska gå till forskning om fritidshem.

Fritidshem är en stor skolform i Sverige. Drygt 90 procent av alla elever i åldern sex–nio år tar del av undervisningen som ges i fritidshemmen.

Men grundlärare med inriktning på fritidshem, som förr kallades fritidspedagoger, har blivit ett bristyrke. Dessutom är forskning om fritidshem väldigt begränsad inom utbildningsvetenskap. På Linköpings universitet (LiU), där grundlärarutbildningen med inriktning mot fritidshem utökats de senaste åren, görs nu en särskild forskningssatsning på fritidshem. Beslutet är unikt i Sverige och ger LiU möjlighet att positionera sig på området.

– Fritidshem är en skolform som är underforskat och som har haft ganska lite fokus. Det här är något vi har kämpat med på lärarutbildningen, så vi är extremt glada och stola över att vi får de här pengarna, säger Helene Elvstrand, universitetslektor på institutionen för beteendevetenskap och lärande (IBL) vid LiU.

Fritidshem har särskilt lyfts fram i läroplanen för grundskolan (Lgr 11) samt för förskoleklassen och fritidshem. I den betonas att fritidshem är en viktig del av det livslånga lärandet. Det är även en arena för att ta sig an samhällsutmaningar kopplade till mångfald och segregation.

Forskningen på fritidshem är viktigt utifrån flera perspektiv, berättar Helene Elvstrand: 

– Ur ett LiU-perspektiv är det viktigt att vi har en forskningsförankring i våra grundutbildningar så att den utbildning vi bedriver har en hög vetenskaplig kvalitet. Sedan tycker jag som forskare i fritidshem att det är viktigt ur elevernas perspektiv, så att de har en verksamhet som också är beforskad och där de som jobbar i fritidshem kan ta stöd i forskning.

Riktar om pengar

Beslutet innebär att LiU ger ett särskilt, årligt forskningsanslag på 2,2 miljoner kronor för åren 2022–2026.  Satsningen görs genom att man riktar om rektorsmedel som tidigare använts för rekryteringar till gästprofessorsprogrammet i Moa Martinson och Tage Danielssons namn.  

– Vi ser en bra möjlighet där Linköpings universitet kan bygga ett starkt forskningsfält för framtiden, säger Jan-Ingvar Jönsson, rektor för LiU. Fritidshem har pekats ut nationellt som ett område som borde stärkas forskningsmässigt i landet. Och det lärosäte som ligger närmast till att klara av det nu är Linköpings universitet så det här är en bra och viktig satsning.

Förhoppningen är att bygga upp en stor, nationell forskningsbas och rekrytera ett flertal doktorander, berättar Helene Elvstrand:

– Själva satsningen ligger på IBL men vi kommer samverka med flera institutioner, till exempel Tema Barn, som bidrar med medel vilket gör det till en stor satsning. Det gör också att vi kan arbeta med fritidshemsfrågor på tvärvetenskapligt sätt vilket är LiU:s signum. 

Viktigt symbolvärde

Beslutet som LiU tagit har även ett viktigt symbolvärde, berättar Helene Elvstrand:

– Jag har själv jobbat och forskat inom grundlärarprogrammet och har de sista tio åren på olika sätt försökt etablera forskningsnätverk både nationellt och internationellt. Det är väldigt viktigt i utbildningssfären att fritidshem får den här positionen.

LiU har tagit flera beslut de senaste åren för att möta behovet av grundlärare med inriktning på fritidshem. Dels har antalet utbildningsplatser successivt ökat från 35 när programmet startade på LiU år 2011 till dagens drygt 200. Dessutom startar LiU en vidareutbildning för förskollärare eller lärare som saknar examen (VAL). Forskning om fritidshem vid LiU bedrivs redan i liten skala och har uppmärksammats som god i jämförelse med anda lärosäten i en kvalitetsgranskning som Universitetskanslersämbetet har gjort. 
 

Kontakt:

Helene Elvstrand, universitetslektor och docent, på institutionen för beteendevetenskap och lärande, vid Linköpings universitet, helene.elvstrand.@liu.se, 011-36 33 55

Jan-Ingvar Jönsson, rektor, Linköping universitet, jan-ingvar.jonsson@liu.se, 013-28 10 01

Pressmeddelandet skickat av: 
Annica Hesser, forskningskommunikatör

Linköpings universitet
013-28 40 56
annica.hesser@liu.se

Vill du ha mer nyheter från Linköpings universitet? Genom nyhetsbrevet ”Forskning och samhälle – nyheter från Linköpings universitet” får du ta del av det senaste inom forskning och samverkan vid Linköpings universitet. Prenumerera här

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Cyclezyme AB (publ) kommer tillfälligt erbjuda ledig kapacitet på laboratoriet till externa kunder

Published

on

By

Juni 12, 2024

Cyclezyme AB (publ) har ett färdigställt toppmoderna biotekniskt laboratorium med den senaste tekniken för proteinframställning och analytisk kemi som i dagsläget inte används fullt ut. Bolagets styrelse har därför beslutat att enligt ”Sample as a service-modellen” erbjuda ledig kapacitet till externa kunder.

 Kommentar från VD, Peter Falck:

”Vi kan bättre utnyttja vårt fina laboratorium genom att erbjuda externa kunder att använda laboratoriet. På så sätt kan vi använda den tillfälliga överkapaciteten vi har på labbet och generera intäkter till bolaget under tiden som vi fortsätter arbetet med att kommersialisera vår enzymatiska plaståtervinningsteknik. Erbjudandet kommer bara gälla så länge det råder överkapacitet i laboratoriet, så att det inte ska påverka verksamheten negativt”, säger Peter Falck, VD för Cyclezyme AB.

Cyclezyme är noterat på Spotlight Stock Market.

För mer information:

Cyclezyme AB, Peter Falck,

VD Tel: +46 (0)76 00 99 344

E-post: peter.falck@cyclezyme.se

[Denna information är sådan information som Cyclezyme AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom Peter Falcks försorg, för offentliggörande den 12 juni 2024 klockan 19:40 CET.]

Continue Reading

Marknadsnyheter

Fastighetsbolaget Emilshus AB (publ) offentliggör resultatet från återköpserbjudandet avseende bolagets obligationslån med ISIN SE000017769060

Published

on

By

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON SÅSOM DEFINIERAS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG

Den 4 juni 2024 offentliggjorde Fastighetsbolaget Emilshus AB (publ) (”Emilshus” eller ”Bolaget”) ett återköpserbjudande till innehavare av Bolagets utestående icke-säkerställda gröna obligationer med löpande ränta och utestående volym om 400 000 000 kronor med ISIN SE0017769060 (”Obligationerna” och ”Återköpserbjudandet”). Återköpserbjudandet löpte ut idag kl. 12:00 CEST. Bolaget har i samband med Återköpserbjudandet accepterat återköp av Obligationer motsvarande ett nominellt belopp om 76,25 miljoner kronor.

 

Emilshus avser att fullfölja Återköpserbjudandet och priset för Obligationerna i Återköpserbjudandet är 101,3125 procent av nominellt belopp. Bolaget kommer även erlägga upplupen och obetald ränta för Obligationerna på likviddagen för Återköpserbjudandet i enlighet med villkoren för Obligationerna. Likviden för Återköpserbjudandet förväntas betalas ut den 26 juni 2024.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Jakob Fyrberg, VD
E-post: jakob.fyrberg@emilshus.com
Telefon: 0705-93 95 96

 

Emil Jansbo, CFO
E-post: emil.jansbo@emilshus.com
Telefon: 072 243 30 88

 

Om Emilshus

Emilshus är ett fastighetsbolag som med utgångspunkt i småländsk företagskultur förvärvar, utvecklar och förvaltar högavkastande kommersiella fastigheter med södra Sverige som kärnmarknad. Bolagets fastighetsbestånd uppgick per 31 mars 2024 till 820 tkvm uthyrningsbar area fördelat på 139 fastigheter med tyngdpunkt på lätt industri, industriservice/proffshandel och extern- och dagligvaruhandel. Emilshus stamaktie och preferensaktie är noterade på Nasdaq Stockholm.

 

Continue Reading

Marknadsnyheter

Compactor emitterar obligationer om 500 MSEK under ett ramverk om totalt 1 000 MSEK

Published

on

By

Compactor Fastigheter AB (publ) (”Bolaget”) har framgångsrikt emitterat ett icke säkerställt obligationslån på den svenska obligationsmarknaden (”Obligationslånet”). Volymen på Obligationslånet uppgår till 500 MSEK under ett ramverk om totalt 1 000 MSEK. Lånet löper med en rörlig ränta om STIBOR 3M + 3,00 procentenheter och har slutligt förfall i juni 2027. Bolaget kommer att ansöka om notering av Obligationslånet på Nasdaq Stockholm. Emissionslikviden kommer att användas till återbetalning av utestående obligationslån samt till allmänna verksamhetsändamål inklusive förvärv.

Arctic Securities och Pareto Securities har agerat arrangörer i samband med emissionen av Obligationslånet och Gernandt & Danielsson har agerat legal rådgivare.

För vidare information vänligen kontakta:

Sven-Olof Johansson, styrelseordförande Compactor Fastigheter AB (publ)
Tel: 08 – 402 34 65

Informationen lämnades för offentliggörande den 12 juni 2024 kl. 17:15.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.