Lyckegård renodlar bolagsstrukturen för att förbereda för fler verksamhetsben

| 21 juni, 2022 | 0 kommentarer

Lyckegård Group AB (”Lyckegård”) kommer genomföra förändringar i bolagsstrukturen vilket kommer innebära att moderbolaget blir ett holdingbolag med ledning och centrala funktioner samt att nuvarande verksamhet kommer drivas i befintliga helägda dotterbolag.

 

Lyckegård har under senaste åren omvandlats genom organisk tillväxt samt genom lönsamma förvärv från ett så kallat enproduktsbolag till en koncern med tydligt fokus på hållbart jordbruk och växtodling. För att ytterligare tydliggöra framtida Lyckegård kommer bolaget att renodla sin verksamhet. Moderbolaget Lyckegård Group AB kommer att flytta ner all operativ verksamhet till Lyckegård Production AB och kvar i moderbolaget blir koncernens ledning med CEO och CFO samt centrala funktioner såsom ekonomi, HR, affärsutveckling och M&A. Förändringen planeras vara genomförd senast 1 oktober 2022.

 

Anledningen till förändringen är att kunna tydliggöra kärnverksamhetens underliggande lönsamhet samt att förbereda koncernen för fler lönsamma förvärv inom hållbart jordbruk och växtodling.

 

”Vi genomför nästa steg i vår omvandling från enproduktsbolag till att ge våra kunder support genom hela växtföljden med råd och redskap till att förbereda bolaget för att fortsätta vår resa för ett framtida hållbart jordbruk”, kommenterar Christian Bjärntoft, VD Lyckegård Group AB. ”Vi har, som tidigare kommunicerat, planerat att växa via förvärv och vi ser nu till att vi har rätt bolagsstruktur för att kunna genomföra vår tillväxtplan” avslutar Christian.

 

 

För mer information, vänligen kontakta:

Christian Bjärntoft, VD, Lyckegård Group AB

Telefon: +46 (0)70 850 76 47

E-post: [email protected]

 

Certified Adviser

Erik Penser Bank

Telefon: +46 (0)8 463 80 00

E-post: [email protected]

***

Om Lyckegård Group AB

Lyckegård är specialiserade på redskap för hållbart och ekologiskt jordbruk med Norden som sin främsta marknad. Genom att sälja direkt till lantbrukaren, och kombinera kunskap kring hållbart lantbruk med ett produktsortiment som täcker hela odlingscykeln, har Lyckegård skapat sig en egen nisch.

Lyckegård strävar efter ett hållbart jordbruk genom minskad användning av bekämpningsmedel och konstgödsel. Bolaget utvecklar och säljer jordbruksredskap för ogräsbekämpning, jordbearbetning och sådd. Redskapen fungerar på mekanisk väg, utan kemikalier, och använder innovativa metoder och nya odlingsstrategier för ett miljövänligare jordbruk. Produkterna kan användas av både ekologiska odlare och av konventionella jordbrukare som vill minska användningen av bekämpningsmedel och utnyttja moderna odlingsstrategier för ökad avkastning.

Om ekologiskt och konventionellt jordbruk

Ekologisk odling innebär att man avstår från användning av konstgödsel och kemisk bekämpning av skadedjur och ogräs. Därigenom uppnås ett mer hållbart och miljövänligt jordbruk som inte riskerar vare sig naturens, jordbrukarens eller konsumentens hälsa. I ekologisk odling används i stället organisk gödsel samt förebyggande och mekaniska metoder för att motverka skadedjur och ogräs. Det rör sig dels om att använda redskap för att förebygga och motverka ogräs, dels om noggrann planering av vilka grödor som odlas och i vilken ordning, så kallad växtföljd. Med rätt växtföljd återförs näring till marken samtidigt som sjukdomar, skadedjur och ogräs motverkas.

Vid konventionellt jordbruk, som är den vanligaste jordbruksformen idag, använder man olika former av konstgödsel och kemiska preparat för skadedjurs- och ogräsbekämpning. Denna form av jordbruk har bidragit till flera globala miljöproblem som övergödning, spridning av gifter och minskad biologisk mångfald. På senare år har det konventionella jordbruket genomgått stora förändringar, bland annat genom åtgärder och metoder för ökad hållbarhet. Ett exempel på en sådan metod är Integrated Pest Management, eller integrerat växtskydd, där målet är att minska användningen av kemiska preparat genom förebyggande åtgärder, bevakning, behovsanpassning och uppföljning.

Lyckegårds produkter är sprungna ur och utvecklade för ekologiskt jordbruk, men de kan med fördel användas för att reducera kemikalieanvändning genom förebyggande åtgärder och driva en hållbar omställning i konventionellt jordbruk.

 

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.