Magnolia Bostad offentliggör information om genomfört återköpserbjudande och emitterar nya seniora icke-säkerställda gröna obligationer om SEK 300 miljoner

| 12 maj, 2022 | 0 kommentarer

 

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN)

 

Magnolia Bostad AB (publ) (”Magnolia Bostad”) offentliggör idag information om genomfört återköp enligt erbjudande daterat 2 maj 2022 till innehavare av nedan beskrivna utestående obligationer (”Obligationerna”) om att sälja sina Obligationer till Magnolia Bostad (”Återköpserbjudandet”) och meddelar att man framgångsrikt emitterat seniora icke-säkerställda gröna obligationer med rörlig ränta till ett belopp om 300 miljoner SEK under ett ramverk om 1 500 miljoner SEK med en löptid om fyra år (”Obligationsemissionen”).

 

Återköpserbjudandet

 

Återköpserbjudandet gjordes enligt de bestämmelser och på de villkor som anges i ett separat återköpsdokument daterat 2 maj 2022 (”Återköpsdokumentet”), vilket är tillgängligt på Magnolia Bostads hemsida: https://om.magnoliabostad.se/sv/obligationer och Återköpserbjudandet förlängdes sedermera såsom beskrivet i Magnolia Bostads pressmeddelande den 6 maj 2022.

 

Återköpserbjudandet löpte ut kl. 17:00 den 11 maj 2022 i samband med att teckningsboken stängdes i bokbyggningsprocessen för den nya emissionen av SEK denominerade seniora icke säkerställda gröna obligationer (för ytterligare detaljer se ’Obligationsemissionen’ nedan). Giltiga återköpsinstruktioner om SEK 180 000 000 i ett aggregerat nominellt belopp av Obligationer mottogs under Återköpserbjudandet. Information om återköpt belopp anges nedan.

 

Såsom anges nedan, har Magnolia Bostad beslutat att emittera nya seniora icke säkerställda gröna obligationer om SEK 300 000 000 och de Nya Finansieringsvillkoren (Eng. New Financing Conditions såsom definierat i Återköpsdokumentet) har uppfyllts.

 

Samtliga giltiga återköpsinstruktioner från innehavare av Obligationer som även tecknade sig för Nya Obligationer (såsom definierat nedan) har godkänts för återköp av Magnolia Bostad. De återköpta Obligationerna kommer inte att makuleras av Magnolia Bostad och kan hållas eller säljas efter genomförandet av Återköpserbjudandet i enlighet med Magnolia Bostads diskretion. Efter att Återköpserbjudandet har genomförts så kommer Magnolia Bostad att inneha en total volym av Obligationer uppgående till 150 000 000 SEK.

 

Magnolia Bostad köper tillbaka Obligationerna till det pris som anges nedan, jämte upplupen och obetald ränta (i enlighet med villkoren för Obligationerna):

 

Beskrivning av Obligationerna / ISIN / Återköpsbelopp / Utestående belopp (inga återköpta Obligationer kommer att makuleras) / Pris

 

2020/2024 Sr Unsec FRN / SE0014956454 / SEK 180,000,000 / SEK 550,000,000 / 102.00 %

 

Likvid för Återköpserbjudandet kommer att redovisas på eller omkring den 19 maj 2022. Avveckling av transaktionerna enligt Återköpserbjudandet kommer att hanteras genom sekundär handel hos Nordea Bank Abp och Swedbank AB (publ) (”Joint Bookrunners” och ”Dealer Managers”). Alla innehavare som deltar i återköpet bör omedelbart koordinera bokningen av handeln med sina lokala kontaktpersoner.

 

Obligationsemission

 

I samband med fullbordandet av Återköpserbjudandet har Magnolia Bostad framgångsrikt emitterat seniora icke-säkerställda gröna obligationer med rörlig ränta till ett belopp om 300 miljoner SEK under ett ramverk om 1 500 miljoner SEK med en löptid om fyra år (”Nya Obligationerna”). De Nya Obligationerna har en rörlig ränta om 3 månader plus 7,75 procent. Magnolia Bostad avser att ansöka om upptagande till handel av de Nya Obligationerna på Nasdaq Stockholms obligationslista för hållbara obligationer. Ett belopp motsvarande nettoemissionslikviden från Obligationsemissionen kommer användas i enlighet med principerna i Magnolia Bostads ramverk för gröna obligationer, inklusive återköp av Obligationerna återköpta i Återköpserbjudandet. Likviddag för de Nya Obligationerna väntas bli på eller omkring 19 maj 2022.

 

Nordea Bank Abp och Swedbank AB (publ) har agerat arrangörer och s.k. bookrunners i samband med emissionen av de Nya Obligationerna samt agerat s.k. dealer managers för Återköpserbjudandet. Information om Återköpserbjudandet och Obligationsemissionen kan erhållas från Dealer Managers.

 

 

Dealer Managers:
Nordea Bank Abp: [email protected]
Swedbank AB (publ): [email protected]

För ytterligare information, vänligen kontakta Magnolia Bostad:
Fredrik Westin, Vice VD & CFO

072 720 00 06, [email protected]

 

 

 

Denna information är sådan information som Magnolia Bostad är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 maj 2022 kl. 14:45 CEST.

 

Magnolia Bostad AB (publ), org.nr 556797–7078 är en ledande samhällsutvecklare som utvecklar nya boenden, främst hyresrätter men även bostadsrätter, samhällsfastigheter och hotell i attraktiva lägen i Sveriges tillväxtorter och storstäder. Boenden utvecklas både för försäljning och för egen förvaltning. Vårt arbete styrs av en helhetssyn där verksamheten bedrivs på ett sätt som främjar en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Mer information på www.magnoliabostad.se

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.