Meddelande om stabiliseringsåtgärder, avslutande av stabiliseringsperiod och delvis utnyttjande av övertilldelningsoption

| 11 juli, 2022 | 0 kommentarer

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Carnegie Investment Bank AB (publ) (”Carnegie”) meddelar, i sin roll som stabiliseringsansvarig, att stabiliseringsåtgärder har genomförts i Fastighetsbolaget Emilshus ABs (publ) (”Emilshus” eller Bolaget”) stamaktier av serie B (”B-aktier”) som handlas på Nasdaq Stockholm. Stabiliseringsperioden avseende Noteringen har nu avslutats och inga ytterligare stabiliseringstransaktioner kommer att genomföras. Carnegie har delvis utnyttjat Övertilldelningsoptionen motsvarande 2 427 819 B-aktier i Emilshus, varför Emilshus beslutat om nyemission av 2 427 819 B-aktier.

Som offentliggjordes den 13 juni 2022 i Bolagets pressmeddelande avseende första dag för handel i Emilshus B-aktier (”Noteringen”) har Carnegie haft möjlighet, men däremot ingen skyldighet, att genomföra transaktioner i Bolagets B-aktier i syfte att hålla marknadspriset på en högre nivå än den nivå som i annat fall hade kunnat råda på marknaden.

Stabiliseringstransaktioner i Emilshus B-aktier har fått genomföras när som helst från och med första dagen för handel på Nasdaq Stockholm (13 juni 2022) och under högst 30 kalenderdagar därefter. Sådana stabiliseringsåtgärder har fått genomföras på Nasdaq Stockholm, OTC-marknaden eller på annat sätt och under inga omständigheter har transaktioner fått genomföras till ett högre pris än det som beslutades i Noteringen, det vill säga 28 kronor per B-aktie.

Carnegie har, i egenskap av stabiliseringsansvarig, meddelat att stabiliseringsåtgärder, i enlighet med artikel 5.4 i EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014), har genomförts om sammanlagt 572 181 B-aktier i Emilshus. Samtliga stabiliseringsåtgärder har genomförts på Nasdaq Stockholm. Stabiliseringsperioden avseende Noteringen har nu avslutats och inga ytterligare stabiliseringstransaktioner kommer att genomföras. Nedan finns en sammanställning över de stabiliseringsåtgärder som har genomförts under stabiliseringsperioden. Kontaktperson hos Carnegie är Johan Flintull, telefon: +46 8 5886 8800.

I samband med Noteringen åtog sig Bolaget att inom 30 dagar från den första handelsdagen på Nasdaq Stockholm, på begäran av Carnegie, emittera ytterligare högst 3 000 000 B-aktier i Emilshus för att täcka eventuell övertilldelning i samband med Noteringen (”Övertilldelningsoptionen”). I enlighet med vad som anges nedan meddelar Carnegie härmed att Övertilldelningsoptionen har utnyttjats delvis, motsvarande 2 427 819 B-aktier. Som en följd av att Övertilldelningsoptionen har utnyttjats delvis har Emilshus beslutat om nyemission av 2 427 819 B-aktier (till en teckningskurs motsvarande teckningskursen i Noteringen om 28 kronor per B-aktie) varefter det totala antalet utestående aktier i Emilshus uppgår till 113 502 824 (varav 11 527 890 A-aktier, 81 346 309 B-aktier och 20 628 625 Preferensaktier). Erbjudandet har därmed omfattat totalt 26 427 819 nyemitterade B-aktier inklusive övertilldelade B-aktier.

För att möjliggöra leverans av aktier i Erbjudandet har AB Sagax (genom ett helägt dotterbolag) och NP3 Fastigheter AB lånat ut 3 000 000 B-aktier i Emilshus till Carnegie. De utlånade B-aktierna kommer att återlämnas omedelbart efter registreringen av de nyemitterade B-aktierna som omfattas av övertilldelningen.

Efter Övertilldelningsoptionens utnyttjande och registrering av nyemissionen kommer Bolagets utestående aktier fördelas enligt följande:

A-aktier (antal)

B-aktier (antal)

Preferensaktier (antal)

Totalt antal aktier

Totalt antal röster

11 527 890

81 346 309

20 628 625

113 502 824

217 253 834

 

Stabiliseringsinformation:

Emittent:

Fastighetsbolaget Emilshus AB (publ)

Instrument:

Aktie (ISIN: SE0016785786)

Erbjudandets storlek:

27 000 000 B-aktier (inklusive övertilldelningsoption)

Erbjudandepris:

28 kronor

Marknad:

Nasdaq Stockholm

Ticker:

EMIL B

Stabiliseringsansvarig:

Carnegie Investment Bank AB (publ)

 

 

Stabiliseringsåtgärder mellan 13 juni 2022 och 30 juni 2022:

Datum

Kvantitet (antal aktier)

Högsta pris (SEK)

Lägsta pris (SEK)

Volymviktat genomsnittspris (SEK)

Valuta

Handelsplats

2022-06-13

29 290

28,00

28,00

28,00

SEK

XSTO

2022-06-14

33 779

28,00

28,00

28,00

SEK

XSTO

2022-06-15

95 323

28,00

28,00

28,00

SEK

XSTO

2022-06-16

219 410

28,00

27,00

27,92

SEK

XSTO

2022-06-17

6 191

27,00

27,00

27,00

SEK

XSTO

2022-06-20

2 089

27,80

27,00

27,31

SEK

XSTO

2022-06-21

26 141

28,00

27,20

27,94

SEK

XSTO

2022-06-22

20 366

27,50

27,50

27,50

SEK

XSTO

2022-06-23

23 306

28,00

27,80

27,99

SEK

XSTO

2022-06-27

17 058

27,50

27,00

27,46

SEK

XSTO

2022-06-28

1 160

27,50

27,50

27,50

SEK

XSTO

2022-06-29

17 304

27,50

27,50

27,50

SEK

XSTO

2022-06-30

6 444

27,80

27,80

27,80

SEK

XSTO

 

 

 

 

 

 

 

Stabiliseringsåtgärder sedan pressmeddelande den 1 juli 2022:

Datum

Kvantitet (antal aktier)

Högsta pris (SEK)

Lägsta pris (SEK)

Volymviktat genomsnittspris (SEK)

Valuta

Handelsplats

2022-07-01

5 054

27,80

27,80

27,80

SEK

XSTO

2022-07-04

9 090

28,00

28,00

28,00

SEK

XSTO

2022-07-05

15 303

28,00

28,00

28,00

SEK

XSTO

2022-07-06

12 767

28,00

28,00

28,00

SEK

XSTO

2022-07-07

32 106

28,00

27,70

27,92

SEK

XSTO

 

För ytterligare information:

Jakob Fyrberg, VD
E-post: [email protected]  
Telefon: 0705-93 95 96

Emilshus – Fabriksgatan 1A – 574 38 Vetlanda – www.emilshus.com

 

Denna information är sådan information som Fastighetsbolaget Emilshus AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 juli 2022, kl. 22:15 CEST.

Viktig information:

Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande att sälja aktier eller en uppmaning att förvärva värdepapper i Bolaget. Innehållet i detta pressmeddelande har förberetts av Bolaget och Bolaget är ensamt ansvarig för dess innehåll. Informationen i detta pressmeddelande utgörs endast av bakgrundsinformation och gör därmed inte anspråk på att vara fullständig eller komplett. Ingen bör, oavsett anledning, förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller på dess exakthet, korrekthet eller fullständighet.

Detta pressmeddelande ska inte, och får inte, distribueras till USA, Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion inom vilken sådan distribution skulle vara olaglig eller skulle kräva registrering eller andra åtgärder.

Alla erbjudanden relaterade till de värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande kommer att lämnas i enlighet med ett prospekt. Detta pressmeddelande utgör inte ett prospekt enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillhörande delegerade förordningar och genomförandeförordningar, ”Prospektförordningen”). Investerare bör inte investera i de värdepapper som avses i detta pressmeddelande utan att ha beaktat informationen i det ovan nämnda prospektet.

De värdepapper som avses i detta pressmeddelande har inte och kommer inte att registreras under den vid var tid gällande U.S. Securities Act (”Securities Act”) och kan därmed inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering eller i enlighet med ett undantag från registreringskraven i Securities Act eller värdepapperslagstiftningen i relevant delstat. Bolaget avser inte att registrera något erbjudande i USA eller att lämna något offentligt erbjudande av värdepapper i USA.

I samtliga EES-medlemsstater (”EES”), utöver Sverige, är denna kommunikation ämnad för och riktar sig enbart till kvalificerade investerare i den relevanta medlemsstaten i enlighet med definitionen i Prospektförordningen, det vill säga enbart sådana investerare till vilka ett erbjudande kan lämnas utan ett godkänt prospekt i den relevanta EES-medlemsstaten.

I Storbritannien får informationen i detta pressmeddelande endast distribueras till personer som är ”kvalificerade investerare” i enlighet med förordning (EU) 2017/1129 såsom den införlivas i nationell rätt i Storbritannien genom the European Union (Withdrawal) Act 2018. Vidare får detta pressmeddelande endast distribueras och riktar sig enbart till personer i Storbritannien som (i) har professionell erfarenhet i frågor som rör investeringar som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”), (ii) är personer som omfattas av Artikel 49(2) (a) till (d) (”high net worth companies, unincorporated associations etc.”) i Ordern, (iii) är utanför Storbritannien, eller (iv) är personer till vilka en inbjudan eller incitament att delta i investeringsverksamhet (i den mening som avses i avsnitt 21 i Financial Services and Markets Act 2000) i samband med emission eller försäljning av värdepapper på annat sätt lagligen kan riktas till eller medverkas i riktandet till (alla sådana personer benämns tillsammans ”relevanta personer”). Detta pressmeddelande är endast riktat till relevanta personer och personer som inte är relevanta personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i detta pressmeddelande. En investering eller investeringsåtgärd som denna kommunikation avser är enbart möjlig för relevanta personer och kommer endast att fullföljas med relevanta personer.

Ämnen som behandlas i detta pressmeddelande kan innehålla framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är samtliga uttalanden som inte avser historiska fakta och innehåller uttryck som ”tror”, ”förväntar”, ”uppskattar”, ”avser”, ”beräknas”, ”ska”, ”kan”, ”fortsätter”, ”bör” och andra liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter, tillfälligheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter, tillfälligheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i denna kommunikation genom de framåtriktade uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta pressmeddelande och kan förändras utan att det meddelas. Bolaget åtar sig inte någon skyldighet att granska, uppdatera, bekräfta eller offentliggöra någon justerad syn på de framåtriktade uttalandena i syfte att spegla sådana händelser eller omständigheter som uppstår i relation till innehållet i denna kommunikation.

 

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.