Connect with us

Marknadsnyheter

Medimi AB: Delårsrapport  kvartal 1, 1 januari – 31 mars 2023

Published

on

Januari – mars 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 758 KSEK (402 KSEK), en ökning med 89 procent
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -3 335 KSEK (-3 849 KSEK)
 • Likvida medel vid periodens slut uppgick till 6 647 KSEK (8 339 KSEK)
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,01 SEK (-0,01 SEK)

Vd har ordet

Fortsatt positiv försäljningsutveckling och växande intresse för Medimi®Smart

Första kvartalet har präglats av fortsatta framsteg i Danmark och Finland, samt spännande öppningar med nya potentiella kunder på hela den nordiska marknaden.

Den positiva trenden från 2022 fortsätter under 2023 med en växande installerad bas och en större pipeline med intresserade kunder. Sedan årsskiftet har vår installerade bas ökat med 25 procent vilket också avspeglar sig i försäljningen. Nettoomsättningen under kvartalet nära fördubblades i jämförelse med motsvarande kvartal ifjol, en takt vi har som mål att kunna hålla under hela året.

Samtidigt fortgår vårt arbete med aktiv kostnadskontroll och det är glädjande att se att vi har lyckats minska våra kostnader under kvartalet.

Utvecklingen i Danmark
Danmark är för närvarande basen för vår försäljning och vi gläds över att Naestved kommun på Själland, där vi slöt avtal i januari, redan har kommit i gång efter en smidig installationsprocess. Vi har snabbt nått den avtalade mininivån på 20 enheter samtidigt som projektet har uppmärksammats av ett antal nya kommuner, som också vill ta del av nyttan med digital medicinhantering. Med dessa för vi nu en dialog.

I februari kunde vi presentera starka preliminära resultat från pilotprojektet i Midtjylland. Projektet visar att vår lösning ger kostnadsbesparingar på över 60 procent samtidigt med en hög användarnöjdhet. Vi för nu dialog med merparten av regionens 19 kommuner i syfte att öka förståelsen för vår lösning, att visa hur vi kan effektivisera kommunens arbete samt bidra till förbättrad tillvaro för vårdtagaren, med målet att nå nya avtal.

För att öka kunskapen om Medimi®Smart med syfte att ta marknadsandelar, bjuder vi under maj in till sex event där kommuner från Region Midtjylland, Syddanmark inklusive Fyn kommer att närvara.

Samtidigt med detta arbetar vi med att öka antalet installerade enheter inom de så kallade TIM-kommunerna i Region Nordjylland. Under kvartalet har vi intensifierat diskussionerna med ett antal befintliga kunder om att utöka den installerade basen, och vi har även påbörjat dialogen med en helt ny kommun som har visat intresse för vår lösning.

Som ett led i att öka vår lokala närvaro i Danmark har vi förstärkt organisationen med en konsult som på deltid kommer att stötta upp inom området försäljning och marknad. Med gedigen erfarenhet från arbete med välfärdsteknologier inom danska kommuner kommer hon att utgöra ett värdefullt tillskott till Medimi.

Utvecklingen i Norge
Tillsammans med Hepro följer vi vår plan att i en pilotkommun i Norge visa nyttan med vår lösning och vi bedömer nu att vi har goda möjligheter att hitta en passande kommun för detta.

Utvecklingen i Sverige
Medimis projekt tillsammans med Umeå kommun rör sig framåt med förberedelser för de första installationerna ute hos vårdtagarna så fort kommunens projektgrupp är redo och ger klartecken. Umeå som var tidigt ute med att implementera läkemedelsrobotar, vill nu vara först i landet med ett breddinförande av Medimi®Smart då de ser hur vår lösning möjliggör viktiga fördelar för de patientgrupper som inte nås med dagens lösningar.

Parallellt med aktiviteterna i Umeå pågår samtal med andra svenska kommuner och vårdgivare.

En för oss viktig händelse är att vi den 23–26 maj kommer att ställa ut på Vitalis i Göteborg, vilken är Nordens ledande mässa för så kallad eHälsa, med möjlighet att etablera en rad intressanta kontakter.

Utvecklingen i Finland
På den finska marknaden fortgår pilotprojektet inom Österbottens välfärdsområde enligt plan med utvärderingar av vår lösning inom två kommuner. En kort tid efter det att de första maskinerna installerats utanför Vasa signalerade vår kund att de var intresserade av ett utökat och förlängt samarbete. Vi gavs därför möjlighet att koppla på ytterligare en kommun samt att förlänga pilotavtalet till sista december 2023. I april, efter rapportperiodens slut, genomförde vi tillsammans med vårdgivarled en lyckad installation Nykarleby kommun. Kopplat till avtalsförlängningen har vi nu fördubblat antalet Medimi®Smart.

Mot bakgrund av att den finska marknaden är välutvecklad gällande digitalisering av sjukvården och med det intresse vi nu upplever för Medimi®Smart, kommer vi att utveckla lösningens mjukvara med språkstöd även för finska.

Närmaste framtiden
Året har inletts positivt med ett stadigt växande intresse för vår effektiva och hållbara lösning för en bättre följsamhet inom läkemedelshanteringen. Inte minst ser vi att vi fortsätter att växa i flera av de danska kommuner där vi varit på plats längst, samtidigt som vi tar viktiga steg framåt i Finland där nu två kommuner utvärderar vår lösning. Vi håller en hög aktivitetsnivå och förväntar oss positiva resultat i hela Norden under de närmaste kvartalen. Vårt starka fokus på försäljning lägger också grunden för att vi skall nå vårt mål att växa med 100 procent även under helåret 2023.

Alexander Johansson

Vd Medimi AB

För mer information kontakta
Medimi AB (publ), vd Alexander Johansson, Scheelevägen 17, 223 63, Lund, Sverige, mobil 073 77 77 233

Om Medimi
Medimi AB utvecklar lösningar som ger vårdtagare och personal trygg och effektiv läkemedelshantering. Våra lösningar omfattar hela kedjan, från läkare till dispensering i hemmet. Produkterna ligger i teknisk framkant och är utvecklade för integrering i IT-miljöer. Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket och har sitt säte i Lund.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Allvarlig arbetsplatsolycka på projekt i Hyllie, Malmö

Published

on

By

Under måndagseftermiddagen inträffade en allvarlig arbetsplatsolycka i Hyllie, Malmö. Räddningstjänsten och polis var snabbt på plats och konstaterade att en man som arbetade för en underentreprenör till Veidekke var bekräftad avliden.

Det är med stor sorg vi tagit emot beskedet om det tragiska som hänt, och vi tänker först och främst på hans anhöriga och på de drabbade på arbetsplatsen, säger Charlotta Nilsén, verksamhetsområdeschef Bygg.

Anhöriga är underrättade av polisen. Vi på Veidekke kommer att bistå arbetsmiljöverket och polisen med all information som behövs för att få klarhet i vad som har orsakat olyckan.

Vi uppdaterar med mer information så fort vi vet mer. Tillsvidare så hänvisar vi till räddningstjänst och polis.

För mer information kontakta:

Melissa Mahan, kommunikation- och marknadschef Veidekke Bygg, tfn 072-227 94 34

Veidekke är en av Skandinaviens ledande entreprenörer och utför alla sorters bygg- och anläggningsuppdrag. Involvering och lokalkunskap kännetecknar verksamheten. Koncernen omsätter ca 43 miljarder NOK och hälften av de ca 8000 medarbetarna äger aktier i verksamheten. Veidekke är noterat på Oslobörs och har sedan starten 1936 alltid gått med vinst.

Continue Reading

Marknadsnyheter

edyoutec publicerar Årsredovisning 2023

Published

on

By

edyoutec AB (”edyoutec” eller ”Bolaget”) publicerar härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2023. Årsredovisningen bifogas till detta pressmeddelande och finns nu tillgänglig att ladda ner på bolagets hemsida www.edyoutec.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Eric de Basso, VD, edyoutec AB
E-post:
eric@edyoutec.com
Telefon: +46 70 780 52 00

Om edyoutec
edyoutec AB
är ett svenskt företag inom spel och digital utbildning som består av två vertikaler, EdTech och spel. Inom vertikalen EdTech fokuserar bolaget på att utveckla produkter inom genrer som spelbaserat lärande och Serious Games, det är inom dessa områden som edyoutec har identifierat de största synergierna mellan bolagets två vertikaler. Inom vertikalen Games bygger affärsidén på att utveckla och distribuera free-to-play-spel (”F2P”) inom mobilspel för Android och iOS.

För mer information, se edyotecs webbplats www.edyoutec.com.

Continue Reading

Marknadsnyheter

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I WONDERBOO HOLDING AB (PUBL)

Published

on

By

Aktieägarna i Wonderboo Holding AB, org.nr 559397–1723 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma den 27 juni 2024 kl. 10.00 i Eversheds Sutherland Advokatbyrås lokaler på Sveavägen 20, Stockholm. Inregistrering börjar kl. 09.45.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta på årsstämman ska

 • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 18 juni 2024,
 • dels anmäla sitt deltagande senast den 20 juni 2024 via e-post till anmalan@wonderboo.com eller per post till Wonderboo Holding AB, Färögatan 33, 24 tr, 164 51 Kista. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, aktieinnehav, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt, förekommande fall, uppgift om biträde (högst två). Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER           

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i årsstämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 18 juni 2024. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast den 20 juni 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

FULLMAKTER

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktens giltighetstid får vara högst fem år om det särskilt anges. Anges ingen giltighetstid gäller fullmakten högst ett år. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före årsstämman insändas per brev till Bolaget på ovan angiven adress. Fullmaktsformuläret finns tillgängligt på Bolagets hemsida (www.wonderboo.com) senast tre veckor innan stämman.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Årsstämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid årsstämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två justeringspersoner
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 8. Beslut om:
 1. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen, samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
 2. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; och
 3. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören
 1. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
 2. Val av ledamöter till styrelsen och val av revisor
 3. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
 4. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta vidta smärre justeringar av besluten
 5. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 8b – Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2023 och att periodens resultat överförs i ny räkning.

Punkt 9 – Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor

Det föreslås att inga styrelsearvoden ska utgå till de ordinarie styrelseledamöterna eller till styrelsens ordförande.

Som tidigare kommunicerats har Bolaget ansökt om upptagande till handel på NGM Nordic SME. Fram till att ansökan har godkänts är förslaget att inget arvode ska utgå till styrelsens ledamöter.

Vidare föreslås att arvode till Bolagets revisor ska utgå enligt med godkänd räkning.

Punkt 10 – Val av ledamöter till styrelsen och val av revisor

För perioden fram till slutet av nästa årsstämma föreslås att antalet styrelseledamöter ska vara fyra (4), utan suppleanter.

Det föreslås att Anders Blom, Björn Rosengren och Daniel Rudeklint omväljs till ordinarie styrelseledamöter. Angelica Stebrant har avböjt omval. En fjärde styrelseledamot kommer att presenteras genom pressmeddelande så snart som möjligt.

Styrelsen föreslår, för perioden fram till slutet av nästa årsstämma, omval av det registrerade revisionsbolaget WeAudit Sweden AB som Bolagets revisor. WeAudit Sweden AB har meddelat att Mikael Köver kommer att fortsätta att vara huvudansvarig revisor om WeAudit Sweden AB omväljs.

Punkt 11 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma besluta om att öka Bolagets aktiekapital genom emission av nya aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Nyemissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler får ske utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan bestämmelse om apport, kvittning eller andra villkor. Enligt 16 kap. aktiebolagslagen får styrelsen med stöd av detta bemyndigande inte besluta om emissioner till koncernens styrelseledamöter, anställda och andra.

Emissionen som beslutas med stöd av bemyndigandet ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för eventuell marknadsmässig emissionsrabatt. Emissionen som beslutas med stöd   av bemyndigandet ska genomföras för att förse Bolaget med rörelsekapital, öka Bolagets finansiella flexibilitet och möjliggöra förvärv genom betalning i aktier.

Beslut enligt denna punkt kräver för dess giltighet att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de vid stämman avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Punkt 12 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta vidta smärre justeringar av besluten

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar, att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av de på årsstämman fattade besluten i den utsträckning detta är nödvändigt för registrering av besluten.

ÖVRIGT

Aktier och röster i Bolaget

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse är det totala antalet registrerade aktier i Bolaget till 5 756 612 aktier, vilket motsvarar 5 756 612 röster.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Aktieägare har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551) avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Styrelsen och den verkställande direktören ska lämna sådana upplysningar om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget. Upplysningsplikten gäller även Bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt ovan nämnda förhållanden beträffande dotterföretag.  Aktieägare har rätt att på årsstämman ställa frågor till Bolaget om de ärenden och förslag som ska tas upp på årsstämman.

Handlingar

Årsredovisning, koncernredovisning och revisionsberättelse samt övriga handlingar hänförliga till föreslagna beslut till årsstämman kommer finnas tillgängliga på Bolagets kontor och webbplats www.wonderboo.com senast tre veckor innan årsstämman. Samtliga handlingar skickas även till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter som samlas in från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, inkomna anmälningar, poströstningsformulär samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för bolagsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. För ytterligare information om hur dina personuppgifter behandlas, se www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

______________________

Stockholm i maj 2024

Wonderboo Holding AB

Styrelsen

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.