Connect with us

Marknadsnyheter

NetJobs Group AB (publ) kallar till bolagsstämma med anledning av anbud om överlåtelse av bolagets verksamhet

Published

on

NetJobs Group AB (publ) kallar till bolagsstämma med anledning av anbud om överlåtelse av bolagets verksamhet

NetJobs Group AB (”NetJobs” eller Bolaget”) har mottagit ett bindande anbud från Trottholmen AB (”Trottholmen”) uppgående till 12 miljoner kr om förvärv av hela Bolagets affärsverksamhet genom en inkråmsöverlåtelse (”Verksamhetsöverlåtelsen”). Eftersom Trottholmen är helägt av NetJobs styrelseordförande, fordrar en accept av Trottholmens anbud godkännande av bolagsstämma i NetJobs. Styrelsen avser inom kort kalla till bolagsstämma, att hållas den 28 juni 2024, för att erhålla mandat att genomföra Verksamhetsöverlåtelsen.

Styrelsen för NetJobs är positiv till anbudet. Innan styrelsen tar ställning till anbudet är styrelsen enligt lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet emellertid skyldig att genomföra förhandlingar med de arbetstagarorganisationer som representerar anställda i Bolaget (”MBL-förhandlingarna”). Eftersom samtliga anställda i NetJobs erbjuds fortsatt anställning på oförändrade villkor efter Verksamhetsöverlåtelsen förväntas MBL-förhandlingarna inte inverka på Verksamhetsöverlåtelsen. Bolaget kommer att underrätta marknaden om utfallet av MBL-förhandlingarna, som ska genomföras skyndsamt.

Styrelsens redogörelse

Bakgrunden till Verksamhetsöverlåtelsen

NetJobs har sedan 2016 haft betydande utmaningar med att uppnå lönsamhet i verksamheten. Under första kvartalet 2024 uppgick resultatet efter skatt till minus 1,7 miljoner kr. Under april 2024 uppgick Bolagets resultat preliminärt till minus 0,7 miljoner kr. Under helåret 2023 gjorde den underliggande verksamheten en förlust på 5,5 miljoner kr efter skatt, exkluderat engångsintäkten om samma belopp från försäljningen av domännamnet techjobs.com. Det sammanlagda resultatet efter skatt under perioden 2016–2022 uppgår till minus 13.9 miljoner kr.

Sedan 2016 har NetJobs omsättning mer än halverats som ett resultat av, bland annat, ökad konkurrens från Google, Facebook, LinkedIn, Blocket Jobb och andra resursstarka aktörer verksamma inom samma område som NetJobs. NetJobs har idag ett sammanlagt börsvärde om 9 miljoner kr. En väsentlig utmaning för NetJobs strävan efter att uppnå lönsamhet är de kostnader som är förknippade med att vara ett noterat bolag.

NetJobs verksamhet har under lång tid väsentligen finansierats genom aktieemissioner och fördelaktiga lån från Bolagets huvudägare, Trottholmen, som idag äger aktier motsvarande 81,63 procent av kapitalet och rösterna i NetJobs.[1] NetJobs har idag en skuld till Trottholmen uppgående till 4,05 miljoner kr. Trottholmens möjlighet att framgent finansiera NetJobs verksamhet begränsas väsentligt av den rättsföljd som inträffar om Trottholmens ägande i Bolaget överstiger 90 procent av samtliga aktier, eftersom det kan förväntas leda till en process om inlösen av minoritetsaktier enligt 22 kap. aktiebolagslagen (2005:551)  som medför administrativa kostnader som är oproportionerligt stora sett i förhållande till Bolagets börsvärde.

[1] Henrik Kvick, Bolagets styrelseordförande, som äger samtliga aktier i Trottholmen, äger även personligen aktier representerandes 0,18% av kapitalet och rösterna i NetJobs.

NetJobs styrelse har med anledning av de nämnda utmaningarna den senaste tiden övervägt olika strategiska alternativ, däribland möjligheten att genomföra nyemissioner av aktier, implementera en förvärvsstrategi eller överlåtelse av Bolaget alternativt Bolagets verksamhet. Verksamhetsöverlåtelsen värderar NetJobs-koncernens samtliga tillgångar och skulder till 12 miljoner kr, vilket motsvarar ett enterprise value om ca. 17,5 miljoner kr, givet att koncernens långsiktiga skulder uppgår till ca. 5,505 miljoner kr. Styrelsen bedömer att den värdering som Verksamhetsöverlåtelsen grundar sig på väsentligt överstiger det värde som verksamheten kan tillskrivas med tillämpning av sedvanliga metoder för företagsvärderingar.

En närståendetransaktion

Trottholmen är helägt av NetJobs styrelseordförande Henrik Kvick vilket innebär att Verksamhetsöverlåtelsen måste godkännas av bolagsstämma i Bolaget i enlighet med Aktiemarknadsnämndens avgörande AMN 2019:25. Vid bolagsstämmans beslut i fråga om godkännande av Verksamhetsöverlåtelsen ska aktier som innehas av Trottholmen och Henrik Kvick inte beaktas. Henrik Kvick har inte deltagit i styrelsens hantering av anbudet avseende Verksamhetsöverlåtelsen.

Styrelsen kommer inom kort att sammankalla en extra bolagsstämma i Bolaget som planeras att hållas den 28 juni 2024 och föreslå att stämman beslutar om godkännande av Verksamhetsöverlåtelsen.

Verksamhetsöverlåtelsen

Trottholmen erbjuder ett sammanlagt vederlag om 12 miljoner kr för Verksamhetsöverlåtelsen vilket sett i förhållande till bolagets börsvärde om 9 miljoner kr innebär en implicit premie om 33 procent sett i förhållande till stängningskursen den 11 juni 2024. Köpeskillingen erbjuds till 25 procent erläggas kontant i samband med Trottholmens tillträde till verksamheten samt till resterande del kontant senast den 31 december 2024.

Anbudet om Verksamhetsöverlåtelsen innebär att samtliga tillgångar och skulder i NetJobs, inklusive aktier i Bolagets dotterbolagen NetJobs Career Events AB och NetJobs Germany GmbH, ska överlåtas till NetJobs dotterbolag Hotell & Resturang Bemanning Sverige AB, som därefter överlåts till Trottholmen.

Styrelsen är positiv till anbudet om Verksamhetsöverlåtelsen, men får av formella skäl inte ta ställning till anbudet innan MBL-förhandlingarna genomförts. Eftersom samtliga anställda i NetJobs erbjuds fortsatt anställning på oförändrade villkor efter Verksamhetsöverlåtelsen förväntas MBL-förhandlingarna inte inverka på Verksamhetsöverlåtelsen. Bolaget kommer att underrätta marknaden om utfallet av MBL-förhandlingarna när de genomförts.

Verksamhetsöverlåtelsens genomförande förutsätter godkännande av bolagstämma och att styrelsen beslutar att acceptera villkoren för Verksamhetsöverlåtelsen.

Bolagets verksamhet efter Verksamhetsöverlåtelsen

Om Verksamhetsöverlåtelsen genomförs avser styrelsens fortsätta med sin strategiska översyn av Bolaget. I första hand avser styrelsen att förvärva en eller flera verksamheter, som kan skapa värde för aktieägarna i Bolaget. Om det inte är möjligt kan styrelsen komma att föreslå att bolagstämma i Bolaget ska besluta om att likvidera bolaget samt att tillgängliga medel i Bolaget vid denna tidpunkt ska skiftas ut till aktieägarna i Bolaget.

För ytterligare information kontakta:

Niklas Eriksson, VD NetJobs Group AB,

niklas.eriksson@netjobs.com, 08 67 87 420.

Om NetJobs Group AB

Netjobs är ett svenskt företag som erbjuder söktjänster inom jobb och karriär. Vi sammanför dagligen kandidater med arbetsgivare och drivs av vår mission som är att hjälpa människor hitta bättre jobb och göra jobbsökandet enkelt och inspirerande. NetJobs Group AB (publ) grundades 2004 och är sedan 2006 noterad på Nasdaq First North. Bolagets Certified Adviser är Avanza Bank. Mer information finns på www.netjobsgroup.com.

Information i detta pressmeddelande är sådan information som NetJobs Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 juni 2024, 22:30.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Regeringen tar nästa steg för ett förbättrat järnvägs- och kollektivtrafikskydd

Published

on

By

Regeringen tar nu nästa steg för ett förbättrat skydd för resenärer i järnvägs- och kollektivtrafiken. I linje med regeringens tidigare aviserade intentioner får Trafikverket och Transportstyrelsen i uppdrag att fortsätta arbetet med att ta fram ett nationellt program för järnvägs- och kollektivtrafikskydd.

– Resenärer ska kunna känna sig trygga när de reser kollektivt i Sverige och det är ett ansvar som delas mellan flera olika aktörer. Tanken är att ett nationellt program ska tydliggöra ansvarsfördelningen och skapa förutsättningar för att på ett strukturerat och samordnat sätt säkerställa att det finns väl avvägda skyddsåtgärder, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.

I juli 2023 gav regeringen 15 myndigheter i uppdrag att utveckla och intensifiera arbetet mot terrorism för att stärka Sveriges säkerhet. Mot bland annat den bakgrunden gav regeringen den 18 augusti 2023 Trafikverket och Transportstyrelsen i uppdrag att gemensamt utreda behovet av att stärka det svenska järnvägs- och kollektivtrafikskyddet.

De båda myndigheterna redovisade uppdraget den 31 januari 2024 genom rapporten Uppdrag att utreda behovet av att stärka det svenska järnvägs- och kollektivtrafikskyddet. I rapporten redovisar myndigheterna bland annat ett förslag till utformning och process för framtagande av ett nationellt program för järnvägs- och kollektivtrafikskydd. 

Regeringen ger nu Trafikverket och Transportstyrelsen i uppdrag att arbeta vidare med detta genom att utarbeta förslag på vidareutvecklade strategiska förutsättningar för, och genomförande av ett nationellt program för järnvägs- och kollektivtrafikskydd.

Uppdraget ska redovisas senast den 16 juni 2025.

Bakgrund

Rapporten: Uppdrag att utreda behovet av att stärka det svenska järnvägs- och kollektivtrafikskyddet – Transportstyrelsen

Tidigare pressmeddelande: Förstärkt järnvägs- och kollektivtrafikskydd ska utredas – Regeringen.se

Presskontakt
Ebba Gustavsson
Pressekreterare hos infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-12 70 488
ebba.gustavsson@regeringskansliet.se

Continue Reading

Marknadsnyheter

Prekliniska data för Cereno Scientifics läkemedelskandidat CS585 som visar hög selektivitet för IP-receptorn presenterade på EHA 2024 Hybrid Congress

Published

on

By

Cereno Scientific (Nasdaq First North: CRNO B), ett banbrytande bioteknikbolag som utvecklar innovativa behandlingar för sällsynta och vanliga kardiovaskulära sjukdomar, meddelade idag att en vetenskaplig sammanfattning för den prekliniska läkemedelskandidaten, den nya IP-receptoragonisten CS585, presenterats på EHA 2024 Hybrid Congress i Madrid, den 15 juni 2024.

Den vetenskapliga sammanfattningen, med titeln “Superior Selectivity of CS585 to The Prostacyclin Receptor Translates to A New Viable Target for Prevention of Thrombosis”, var författad av L. Stanger, P Yalavarthi, A. Rickenberg, K. Goerger, D. Gilmore och M. Holinstat, vid University of Michigan, Ann Arbor, USA; och B. Dahlöf, Cereno Scientific.

 

Den muntliga presentationen hölls av Livia Stanger, från Holinstat Lab vid University of Michigan, som leds av Dr. Michael Holinstat, Professor vid Department of Pharmacology, Department of Internal Medicine (Division of Cardiovascular Medicine), och Department of Vascular Surgery vid University of Michigan. Dr. Holinstat är ansvarig för Cerenos tidiga utvecklingsprogram vid University of Michigan och är Director of Translational Research för Cereno Scientific.

 

”Vår prekliniska läkemedelskandidat CS585 fortsätter att visa potential att förbättra sjukdomsmekanismer relevanta för kardiovaskulära sjukdomar, i detta fall det vanligt förekommande tillståndet trombos. Vi ser fram emot att fortsätta vårt arbete att utveckla CS585 för klinisk användning och till patienter”, sa Sten R. Sörensen, VD, Cereno Scientific.

 

”Vi är glada att ha varit en del av detta arbete tillsammans med Dr. Michael Holinstat och hans globalt erkända forsknings-labb på University of Michigan. De prekliniska data som presenterats på EHA-konferensen stödjer hög selektivitet av vår kandidat CS585”, sa Björn Dahlöf, CSO, Cereno Scientific.

 

Presentationen kan nås via EHA:s webbsida.

 

Om CS585

Läkemedelskandidaten CS585 är en potent och selektiv prostacyklinreceptoragonist som har visat potential att markant kunna förbättra sjukdomsmekanismer relevanta för kardiovaskulära sjukdomar. Samtidigt som CS585 ännu inte tilldelats en specifik indikation för klinisk utveckling, indikerar prekliniska data att det potentiellt kan användas inom indikationer som Pulmonell Hypertension och trombosprevention utan ökad risk för blödning.

 

Ett licensavtal för läkemedelskandidaten CS585 med University of Michigan ger Cereno Scientific exklusiva rättigheter till CS585 för vidare utveckling och kommersialisering av CS585.

 

I början av november 2023 lyftes CS585 fram i den topp-rankade medicinska tidskriften Blood, som en lovande anti-trombotisk strategi utan risk för blödning.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Henrik Westdahl, Director IR & Communications

E-post: henrik.westdahl@cerenoscientific.com

Telefon: +46 70-817 59 96

 

Sten R. Sörensen, VD

E-post: sten.sorensen@cerenoscientific.com

Telefon: +46 73-374 03 74

 

Om Cereno Scientific AB
Cereno Scientific utvecklar innovativa behandlingar för sällsynta och vanliga kardiovaskulära sjukdomar. Den längst avancerade läkemedelskandidaten, CS1, är en HDAC-hämmare (histondeacetylas) som verkar som en epigenetisk modulator med tryckreducerande, ”reverse-remodeling”, anti-fibrotiska, anti-inflammatoriska, och anti-trombotiska egenskaper. En klinisk Fas II-studie pågår för att utvärdera CS1:s säkerhet, tolerabilitet och effekt hos patienter med den sällsynta sjukdomen pulmonell arteriell hypertension (PAH). Ett samarbetsavtal med det globala läkemedelsbolaget Abbott tillåter Cereno att använda deras banbrytande teknologi CardioMEMS HF System i studien. Två initiativ som genomfördes under den pågående Fas II-studien har visat positiva fynd som tyder på den potentiella kliniska nyttan av CS1 hos PAH-patienter. Dessa initiala resultat är dock inte en garanti för de slutliga studieresultaten som förväntas under tredje kvartalet 2024. Sedan januari 2024 är vi glada att FDA:s Expanded Access-program ger patienter med PAH, ett allvarligt och livshotande tillstånd, tillgång till CS1 då inga jämförbara alternativa behandlingar finns att tillgå. Cereno har också två lovande prekliniska läkemedelskandidater under utveckling genom forskningssamarbeten med University of Michigan. Läkemedelskandidaten CS014 är en HDAC-hämmare under utveckling som en behandling av arteriell och venös trombosprevention. Den innovativa läkemedelskandidaten representerar ett banbrytande tillvägagångssätt för anti-trombotisk behandling potentiellt utan tillhörande ökad risk för blödning. CS014 är en ny kemisk entitet med en mångfaldig verkningsmekanism som en epigenetisk modulator – som reglerar blodplättsaktivitet, fibrinolys och blodproppsstabilitet för att förebygga trombos utan ökad risk för blödning, vilket dokumenterats i prekliniska studier. I april 2024 skickade Cereno in ansökan för att starta en klinisk studie (CTA) för en Fas I-First-in-Human-studie, som förväntas starta under andra kvartalet 2024. Läkemedelskandidat CS585 är prostacyklinreceptor-agonist. Samtidigt som CS585 ännu inte tilldelats en specifik indikation för klinisk utveckling, indikerar prekliniska data att det potentiellt kan användas inom indikationer som pulmonell hypertension och trombosprevention utan ökad risk för blödning. CS585 licensierades från University of Michigan 2023. Bolaget har huvudkontor i GoCo Health Innovation City, i Göteborg, Sverige, och har ett amerikanskt dotterbolag; Cereno Scientific Inc. med kontor på Kendall Square i Boston, Massachusetts, USA. Cereno är noterat på Nasdaq First North Growth Market (CRNO B). Mer information finns på www.cerenoscientific.se.

 

 

 

 

 

 

Continue Reading

Marknadsnyheter

Studsvik ingår avtal om förvärv av Extrem Borr och Sågteknik AB

Published

on

By

Studsvik har idag ingått avtal om att förvärva samtliga aktier i företaget Extrem Borr och Sågteknik AB, specialister på olika typer av segmentering inom främst kärnkraftsindustrin. Enligt avtalet ska tillträde för förvärvet äga rum den 1 juli 2024.

Extrem Borr och Sågteknik AB (EBS) är specialiserade på olika typer av segmentering inom främst kärnkraftsindustrin (kapning, sågning, borrning etc). Företaget är beläget i Ängelholm, har 8 anställda och arbetar som projektledare och problemlösare vid olika typer av demonteringsprojekt, i huvudsak på kärntekniska anläggningar. Vid utförande av projekten ingår ofta utveckling och/eller anpassning av utrustning  för kundens behov. EBS omsätter drygt 30 Mkr per år med en operativ marginal i storleksordningen 30 procent.

Företaget kompletterar Studsvik på ett mycket bra sätt, främst genom att den kompetens och de maskiner EBS tillhandahåller kompletterar verksamheten i affärsområde Avvecklings- och strålskyddstjänster (DRPS). Tillsammans med EBS kan Studsvik erbjuda kunderna en mer komplett tjänst, där EBS bidrar med att bredda kompetensen, vilket underlättar för en expansion på den svenska marknaden.

Enligt avtalet ska Studsvik erlägga en initial köpeskilling uppgående till 35 MSEK samt en årlig tilläggsköpeskilling om upp till 7 % av det initiala beloppet under 3 år, baserat på om EBS uppnår fastställda finansiella mål.

”EBS kompletterar Studsvik på ett mycket bra sätt, och vi ser många synergifördelar med detta förvärv – både på kort och lång sikt” konstaterar Camilla Hoflund, vd och koncernchef Studsvik.

Jan och Dorthe Sjöholm, ägarna till EBS, tillägger ”Vi känner oss mycket nöjda med att ha funnit en långsiktig ägare till vårt livsverk, och är trygga i att EBS kommer att utvecklas och växa inom Studsvik.”

Förvärvet förväntas få en positiv inverkan på bolagets resultat under 2024.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Camilla Hoflund, VD och koncernchef Studsvik AB, 0155-22 10 66

Kort om Extrem Borr & Sågteknik AB

Extrem Borr & Sågteknik AB arbetar med vajer- och klingsågning, nibblerskärning, kompaktering, klippning, borrning och fräsning i exterma och känsliga miljöer. Vi erbjuder totallösningar men även uthyrning/försäljning av maskiner samt konsultering av arbetsmetoder.

Kort om Studsvik

Studsvik erbjuder en rad avancerade tekniska tjänster till den globala kärnkraftsindustrin. Studsviks fokusområden är bränsle- och materialteknik, programvara för härdövervakning och bränsle-optimering, avvecklling och strålskyddstjänster samt tekniska lösningar för hantering, konditionering och volymreduktion av radioaktivt avfall. Företaget har över 75 års erfarenhet av kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö. Studsvik har 530 anställda i 7 länder och företagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.

Denna information är sådan information som Studsvik AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 juni 2024 kl.18:00..

www.studsvik.se

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.