Connect with us

Marknadsnyheter

NFO DRIVES AB (Public.) Delårsrapport 2022-04-01 – 2022-06-30

Published

on

Kvartal 2 i korthet

 • Nettoomsättningen ökade med 30% och uppgick till 11,2 (8,6) Mkr
 • Resultat efter avskrivningar försämrades och uppgick till -1,1 (0,5) Mkr
 • Resultat före skatt försämrades och uppgick till -0,9 (0,4) Mkr
 • Kassaflödet från den löpande rörelsen uppgick till 0,4 (-0,8) Mkr

Första halvåret i korthet

 • Nettoomsättningen ökade med 22% och uppgick till 19,7 (16,1) Mkr
 • Resultat efter avskrivningar försämrades och uppgick till -1,4 (0,4) Mkr
 • Resultat före skatt försämrades och uppgick till -1,2 (0,4) Mkr
 • Kassaflödet från den löpande rörelsen uppgick till 1,1 (-0,1) Mkr
 • Prognos om omsättningsökning för helåret om minst 20% kvarstår

Kvartal 2

Nettoomsättningen för perioden uppgick till 11,2 (8,6) Mkr, en ökning med ca 30% i förhållande till motsvarande period förra året. Efterfrågan på bolagets produkter fortsätter att vara mycket god men det ansträngda komponentläget gjorde att planerade leveranser under kvartalet inte kunde genomföras. Bruttomarginalen var avsevärt lägre än bolagets målsättning. Detta förklaras av fortsatt starkt stigande komponent- och transportkostnader samt engångskostnader i samband med övergång till NFO Sinus Optimal. Dessutom belastas resultatet av planenligt stigande utvecklingskostnader (vilka fortsätter att tas direkt via resultaträkningen) samt kostnader för marknadsföring av nya produkter. Resultatet efter avskrivningar försämrades och uppgick till -1,1 (0,5) Mkr. Trots kvartalets förlust lyckas bolaget redovisa ett positivt kassaflöde om 0,4 Mkr (-0,8) från den löpande rörelsen till följd av lägre rörelsekapitalbehov. Likvida medel uppgick vid kvartalsskiftet till 16,8 MSEK utan några finansiella skulder.

Första halvåret 2022

Nettoomsättningen för perioden uppgick till 19,7 (16,1) Mkr.

VD kommentar

Vi får i stort sett varje vecka bevis på att intresset för vår teknik fortsätter att öka, bland annat genom kontakt med nya potentiella kunder, där vi kan erbjuda både tekniskt och prismässigt intressanta lösningar. Det ansträngda komponentläget fortsätter dock att vara hämmande på våra möjligheter att leverera. Mot den bakgrunden är jag stolt över att kunna redovisa den högsta omsättningen någonsin för ett enskilt kvartal, efter en omsättningsökning med 30% i kvartal 2. Till följd av den starka inledningen på året innebär det också omsättningsmässigt det bästa första halvåret som vi kunnat uppvisa. Även om genomförda prishöjningar förklarar en del av omsättningsökningen har antalet levererade enheter under kvartalet ökat med 14% i förhållande till motsvarande period förra året. Vi har under kvartalet offentliggjort två viktiga avtal om leveranser till nya OEM-kunder, dvs där våra produkter byggs in i kundernas slutprodukt. Båda de nya kunderna (Dutek Energy Solutions och Inox Air) har valt NFO Drives efter en tids utprovning och i konkurrens med betydligt namnkunnigare konkurrenter. Genom de nya kunderna kommer våra produkter att komma in på två nya applikationsområden – värmepumpar respektive ventilation för storköksutrustning. Vi hoppas att under hösten kunna presentera åtminstone två nya OEM-kunder och därmed fortsätta den inslagna vägen på att ytterligare öka antalet återkommande kunder.

Under kvartalet avslutades produktionen av NFO Sinus G2 2,2 kW vilken ersätts av Sinus Optimal 2,2 kW. Den nya produkten har blivit väl mottagen på marknaden och som vi har redovisat tidigare tillförs kunden härigenom nya efterfrågade funktioner och vi kommer på sikt att förbättra vår bruttomarginal.

Utveckling av nya produkter fortsätter att vara av högsta prioritet och våra utvecklingskostnader befinner sig för närvarande på en betydligt högre nivå än tidigare. Komponentbristen med medföljande kraftiga kostnadsökningar har dock tvingat vår utvecklingsenhet att under kvartalet fokusera på att hitta en alternativ konstruktion på våra produkter för att minimera inköpskostnaderna.

De stigande komponentkostnaderna gör att vi trots genomförda prishöjningar fortsätter att släpa efter i vår prissättning. Vår bruttomarginal försämrades i förhållande till för ett år sedan. Vårt rörelseresultat har i likhet med de senaste kvartalen tyngts av planenligt ökade utvecklings- och marknadsföringskostnader. Dessutom tillkom engångskostnader i samband med övergången till Sinus Optimal, vilka har belastat kvartalsresultatet. Mot bakgrund av ovanstående är enligt min mening resultatförsämringen och kvartalets rörelseresultat om -1,1 Mkr (0,5) föga oroande. Med likvida medel om 16,8 MSEK och i likhet med tidigare inga finansiella skulder befinner vi oss i en bra situation för den framtida expansionen.

Vi har under de senaste tolv månaderna löpande genomfört prishöjningar och en ny höjning är offentliggjord med effekt från 1 juli. På basis av den information vi fått från våra leverantörer, bedömer vi att ett förbättrat leveransläge först uppnås om ett år. Även om vi hittills varit på efterkälken med att höja priserna börjar vi nu att få en ökad vana vid att hantera situationen. Omvärldsutvecklingen fortsätter att göra mig ödmjuk för att göra några längre prognoser. Förutom störningar i leveranskedjan med vidhängande galopperande prishöjningar tillkommer nu risken att genomförda och planerade räntehöjningar får en avkylande effekt på efterfrågan. Men med det stora antalet förfrågningar vi får, genomförda och planerade investeringar i nya produkter samt bolagets Tysklandssatsning är vår prognos att försäljningen under andra halvåret kommer att bli högre än under första halvåret och även i jämförelse med motsvarande period förra året. Vår prognos om en omsättningsökning om minst 20% för helåret kvarstår därmed.

Karlshamn 8 juli 2022

VD Johan Braun

Denna rapport har ej varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer.

Nästa rapport, delårsrapport för kv 3 2022, publiceras 14 oktober 2022.

Johan Braun
VD
0454-37029
johan.braun@nfodrives.se

Bolaget utvecklar och tillverkar frekvens­omriktare för störningsfri styrning av elmotorer för energieffektivisering av ventilations- och pumpanläggningar samt maskiner. NFO Drives patenterade teknik kan ge energi­besparingar på upp till 70 procent utan att ge störningar på omgivande teknisk utrustning.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Så installeras solceller bäst – expertens tips och varning

Published

on

By

Inför sommaren varnar solcellsexperterna på Hitta-Solceller.se villaägare för att installationerna kan bli misslyckade. Den som bara utgår från olika tester av produkterna, men glömmer bort själva installationen, riskerar att bli väldigt besviken med resultatet.

–Att det finns flera oberoende tester av själva solcellerna är jättebra, men de tar bara hänsyn till tekniken i sig. Varje villaägare har sina egna förutsättningar och sina egna skäl som installationen också måste ta hänsyn till. Lösningarna ser olika ut för den som vill göra den mest lönsamma installationen och för den som främst vill hjälpa till i klimatomställningen, säger Gustav Haag, VD för Hitta-Solceller.se.

 

Hitta-Solceller.se har hjälp tiotusentals användare att hitta rätt installatör av solceller. Nu publicerar tjänsten råd om just hur villaägare ska hitta både rätt solceller – och rätt installatör – utifrån de enskilda behoven. Råden finns på https://www.hitta-solceller.se/bast-i-test/

 

–Tyvärr finns det många fallgropar när man ska installera solceller, allt från att kunna finansiera själva installationen till att hitta rätt solceller och en seriös installatör. Vår funktion är att hjälpa vanliga människor att hitta rätt i solcellsdjungeln så fler kan hjälpa till med den nödvändiga klimatomställningen samtidigt som de kan spara pengar, säger Gustav Haag.

 

Hitta-Solceller.se skapades efter att Gustav Haag själv bestämt sig för att installera solceller och insåg att det fanns många problem – och ingen samlad lösning. Med enkla råd och tjänster kan användarna, som namnet antyder, hitta rätt installatör för solceller till bostaden och undvika kritiska misstag. Priset är långt ifrån den enda faktorn som påverkar, och att välja fel leverantör kan bli en dyr affär. Hitta-Solceller.se lanserade också nyligen Huspriskollen, som visar hur stor värdeökningen blir på en villa när den försetts med solceller. Alla tjänster återfinns på https://www.hitta-solceller.se/

 

För mer information, kontakta:

Hitta-Solceller.se (Omtago AB)

Gustav Haag, VD

E-post: gustav.haag@wilara.se

Telefon: 0737 – 096 953

 

Hitta-Solceller.se är en onlinetjänst som hjälper villaägare och andra fastighetsägare att finna sin väg genom solcellsdjungeln. Med hjälp av ett enkelt frågeformulär rekommenderar tjänsten seriösa installatörer som passar kundens specifika behov och tar in offerter åt dem. Bolaget grundades 2018 som Omtago AB och fick sin nuvarande inriktning 2020. Bolaget planerar att lansera flera ytterligare onlinetjänster inom solceller under 2023.

 

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

AKTIEMARKNADSNÄMNDEN BEVILJAR STÖRRE AKTIEÄGARE I AUGEO GROUP DISPENS FRÅN BUDPLIKT I SAMBAND MED FÖRETRÄDESEMISSION

Published

on

By

Aktieägarna Milad Pournouri (”Pournouri”) och Oliver Aleksov (”Aleksov”), som per dagens datum äger 24 260 000 respektive 22 077 582 aktier i Augeo Group AB (”Augeo” eller ”Bolaget”), motsvarande cirka 13,27 procent respektive 12,08 procent av samtliga aktier i Augeo, har av Aktiemarknadsnämnden beviljats dispens från den budplikt som kan uppkomma i samband med att (i) Pournouri och Aleksov tecknar sina respektive pro rata-andelar, motsvarande 24 260 000 respektive 22 077 582 units, varvid en unit består av tio nyemitterade aktier och tio teckningsoptioner (varav fem teckningsoptioner av serie TO 5 och fem teckningsoptioner av serie TO 6) i den företrädesemission som aktieägarna i Augeo har kallats till för att besluta om vid årsstämman den 20 juni 2023 (”Företrädesemissionen”), och (ii) Social Assets Intl. AB (”Social Assets”), ett bolag som ägs till 50 procent vardera av Pournouri och Aleksov, och som Aktiemarknadsnämnden i sammanhanget anser medför att ett närståendeförhållande föreligger mellan Pournouri och Aleksov (dvs. genom Social Assets), helt eller delvis infriar ingånget garantiåtagande att teckna högst 126 000 000 units, motsvarande en teckningslikvid om högst 6,3 MSEK, för det fall Företrädesemissionen inte tecknas upp till 80 procent av den totala emissionsvolymen, motsvarande en teckningslikvid om cirka 7,3 MSEK, av aktieägarna eller andra med eller utan företrädesrätt. Det noteras att dispensens även omfattar (i) de units som Social Assets erhåller såsom garantiersättning för lämnatgarantiåtagande samt (ii) de aktier som Pournouri, Aleksov och Social Assets kan komma att erhålla genom utnyttjande av de teckningsoptioner som ingår i de units som tecknas i Företrädesemissionen.
Ytterligare information om Företrädesemissionen framgår av pressmeddelande publicerat av Bolaget den 19 maj 2023 och av kallelsen till årsstämman som finns tillgänglig på Bolagets hemsida.

Dispensen beviljades under förutsättning att aktieägarna inför årsstämman i Bolaget informeras om hur stor
kapital- respektive röstandel som Pournouri och Aleksov, direkt och indirekt via Social Assets, högst kan få
genom att Pournouri och Aleksov tecknar sina respektive pro rata-andelar i Företrädesemissionen, Social
Assets infriar sitt garantiåtagande och Social Assets erhåller ersättning för garantiåtagandet i form av
nyemitterade units motsvarande garantiersättningen. Emissionsbeslutet ska även biträdas av aktieägare
som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på
stämman, varvid rösträkningen ska bortse från de aktier som innehas och på stämman företräds av
Pournouri, Aleksov och Social Assets. Om Pournouri, Aleksov eller Social Assets sedermera förvärvar
ytterligare aktier och därigenom ökar sin sammanlagda röstandel i Augeo uppkommer budplikt för Pournouri
och Aleksov. Pournouris, Aleksovs och Social Assets sammanlagda kapital- och röstandel i Bolaget, i och med
närståendeförhållande, kan, genom att Pournouri och Aleksov tecknar sina respektive pro rata-andelar i
Företrädesemissionen samt Social Assets infriar sitt garantiåtagande och erhåller ersättning för
garantiåtagandet i form av nyemitterade units, komma att uppgå till högst cirka 83,83 procent efter
Företrädesemissionen (inkl. emissionen av units avseende garantiersättningen), motsvarande högst
1 623 908 608 aktier, varav Pournouri äger högst 266 860 000 aktier (totalt högst 823 957 603 aktier genom
indirekt innehav via Social Assets), Aleksov äger högst 242 853 402 aktier (totalt högst 799 951 005 aktier
genom indirekt innehav via Social Assets) och Social Assets äger högst 1 114 195 206 aktier.
Det antecknas att de beräkningar som ligger till grund avseende ovan är baserade på att endast Pournouri
och Aleksov, och ingen annan befintlig aktieägare eller innehavare av uniträtter, tecknar sig för units i
Företrädesemissionen och att Företrädesemissionen tecknas till 80 procent med stöd delvis av
emissionsgarantier (se nedan), varvid teckning av garanter ska ske pro rata i förhållande till respektive
garantibelopp, varav Social Assets emissionsgaranti uppgår till 6,3 MSEK av totalt 7,3 MSEK. Det antecknas
vidare att emissionsgarantier endast kan tas i anspråk av Bolaget för det fall Företrädesemissionen ej blir
tecknad till 7,3 MSEK av aktieägarna eller andra med eller utan företrädesrätt och att emissionsgarantierna
säkerställer Företrädesemissionen upp till 7,3 MSEK. För det fall endast Pournouri och Aleksov tecknar sina
respektive pro rata-andelar i Företrädesemissionen, motsvarande en teckningslikvid om totalt cirka
2 316 879 SEK, kommer alltså resterande belopp upp till 7,3 MSEK att täckas av emissionsgarantierna pro
rata i förhållande till respektive garantibelopp. Garantiersättning till garanter i form av nyemitterade units
utgår oavsett om garantiåtagandena infrias eller inte.

Aktiemarknadsnämndens beslut (AMN 2023:28) kommer att finnas tillgängligt i sin helhet på
Aktiemarknadsnämndens hemsida (www.aktiemarknadsnamnden.se).Rådgivare
Qap Legal Advisors agerar legal rådgivare till Augeo i samband med Företrädesemissionen.

 

Denna information är sådan som Augeo Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons
försorg, för offentliggörande 2023-06-08 , 08:33 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Karl Frindberg, VD Augeo Group, +46 70-530 31 23, kalle@vaxxa.se

 

Om Augeo Group AB
Augeo Group bedriver via sina dotterbolag konsultverksamhet och en digital auktionstjänst. Via sina
dotterbolag erbjuder bolaget konsultation inom försäljning och marknadsföring samt en egenutvecklad digital
auktionstjänst för företag och privatpersoner. Bolaget bedriver sin verksamhet i Norden. Augeo Group har
sitt huvudkontor i Stockholm

Continue Reading

Marknadsnyheter

Alfa Laval och SSAB i samarbete för en global koldioxidneutral leveranskedja

Published

on

By

Med utgångspunkt i det framgångsrika partnerskap som inleddes 2022 (med målet att producera den första värmeväxlaren tillverkad av fossilfritt stål) kommer Alfa Laval nu att använda SSAB:s unika återvunna stål producerat utan fossila utsläpp (SSAB Zero™) i sina värmeväxlare. Detta är en viktig milstolpe mot att uppnå en global koldioxidneutral försörjningskedja.

I korthet:

 • Minskade globala koldioxidutsläpp: Stålproduktion står för 7 procent av världens koldioxidutsläpp, vilket gör den till en viktig industri att adressera i kampen mot klimatförändringar. Samarbetet mellan Alfa Laval och SSAB syftar till att hitta lösningar för detta, då utsläppen till övervägande del kommer från ett begränsat antal anläggningar.
 • Minskat koldioxidavtryck: Genom att använda SSAB:s stål (producerat utan fossila utsläpp med fossilfri energi och baserat på återvunnet stål) i Alfa Lavals värmeväxlare tar samarbetet ett viktigt steg mot att uppnå en global koldioxidneutral leveranskedja.
 • Dubbel effekt på globala utsläpp: Inledningsvis kommer mer än 100 värmeväxlare att levereras i år – och betydligt fler de kommande åren. Dessa värmeväxlare kommer att användas för att förbättra energieffektiviteten inom flera olika områden som HVAC, marin-, process- och livsmedelsindustrin.

”Alfa Lavals tydliga strävan mot hållbarhet förstärks ytterligare genom vårt samarbete med SSAB”, säger Thomas Møller, chef för Alfa Lavals Energidivision. ”Genom att använda deras återvunna stål i våra värmeväxlare minskar vi inte bara vårt eget koldioxidavtryck utan driver också hela värdekedjan mot en renare och mer hållbar framtid.”

”SSAB påskyndar verkligen lanseringen av stål utan utsläpp med vår senaste produkt SSAB Zero”, säger Thomas Hörnfeldt, chef för hållbara affärer på SSAB. ”Vi utökar nu vårt partnerskap med Alfa Laval till att omfatta SSAB Zero, och kan se fram emot tydliga resultat redan i år. Det här är fantastiska nyheter och det gör också att vi kan bidra till att mildra klimatförändringarna ännu snabbare.”

Visste du att.. Energieffektivitet är en avgörande faktor för att nå Parisavtalet och kan bidra till mer än 40 procent minskade utsläpp av växthusgaser under de kommande 20 åren, där 50 procent av dessa minskningar kan komma från industrin.

Om SSAB och SSAB Zero

SSAB är ett Norden- och USA-baserat stålföretag. SSAB erbjuder mervärdesprodukter och tjänster som har utvecklats i nära samarbete med företagets kunder för att skapa en starkare, lättare och mer hållbar värld. SSAB har anställda i över 50 länder. Idag har SSAB produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA. SSAB är börsnoterat på Nasdaq Stockholm och sekundärnoterat på Nasdaq Helsingfors. www.ssab.com. Följ med oss även i sociala medier: Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter och YouTube.

SSAB Zero™ produceras utan fossila utsläpp (mindre än 0,05 kg CO2e per kg stål inom scope 1 och 2) i produktionen, inklusive inköpt energi och transporter. SSAB tillämpar marknadsbaserade utsläppsfaktorer för den elektricitet som används och kan säkerställa fossilfri elektricitet genom ursprungsgarantier. Fossila bränslen stannar kvar i marken, då SSAB har implementerat ett system för att hantera och säkerställa tillgång till, och  användning av, alternativa energislag för produktionen av SSAB Zero™. Endast återvunnet stål används som råmaterial, vilket innebär att SSAB Zero™ stödjer den cirkulära ekonomin. SSAB kompenserar inte för koldioxidutsläpp.

Kort om Alfa Laval

Alfa Laval, världsledande inom värmeöverföring, separering och flödeshantering, är inriktat på områdena energi, marin, livsmedel och vatten. Bolagets världsledande expertis, produkter och service är viktiga framgångsfaktorer för ett brett spektrum av kunder i ett 100-tal länder. Genom att optimera deras processer, skapa ansvarsfull tillväxt och ligga i spetsen för teknikutvecklingen hjälper vi dem att uppnå såväl sina affärs- som hållbarhetsmål.

Alfa Lavals innovativa teknologier används för att rena, förädla och återanvända material och naturresurser. De bidrar till förbättrad energieffektivitet och värmeåtervinning, effektiviserad vattenrening samt minskade utsläpp. Vår ständiga drivkraft är att bidra till en positiv utveckling för våra kunder, likaväl som för oss människor och vår planet. Vi gör världen bättre, varje dag.

Alfa Laval har 20 300 anställda och hade 2022 en omsättning på 52,1 miljarder kronor. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm.

Alfa Laval har som mål att bli koldioxidneutralt år 2030, och strävar därmed efter att eliminera utsläpp från produkter i hela värdekedjan från råvaruutvinning till ’uttjänta’ produkter. Förutom att använda fossilfritt stål i värmeväxlare implementerar nu även Alfa Laval återvunnen kimrök (carbon black) i sina packningar. Användning av återvunnen kimrök ger upp till 5 procent minskade koldioxidutsläpp för en värmeväxlare jämfört med konventionella packningar.

                          www.alfalaval.com

För mer information kontakta:
Eva Schiller

PR Manager
Alfa Laval
Tel: + 46 46 36 71 01
Mobile: +46 709 38 71 01

Johan Lundin                                                                
Head of Investor Relations                                             
Alfa Laval                                                                      
Tel: +46 46 36 65 10                                                      
Mobile: +46 730 46 30 90

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.