NFO DRIVES AB (Public.) Delårsrapport 2022-04-01 – 2022-06-30

| 8 juli, 2022 | 0 kommentarer

Kvartal 2 i korthet

  • Nettoomsättningen ökade med 30% och uppgick till 11,2 (8,6) Mkr
  • Resultat efter avskrivningar försämrades och uppgick till -1,1 (0,5) Mkr
  • Resultat före skatt försämrades och uppgick till -0,9 (0,4) Mkr
  • Kassaflödet från den löpande rörelsen uppgick till 0,4 (-0,8) Mkr

Första halvåret i korthet

  • Nettoomsättningen ökade med 22% och uppgick till 19,7 (16,1) Mkr
  • Resultat efter avskrivningar försämrades och uppgick till -1,4 (0,4) Mkr
  • Resultat före skatt försämrades och uppgick till -1,2 (0,4) Mkr
  • Kassaflödet från den löpande rörelsen uppgick till 1,1 (-0,1) Mkr
  • Prognos om omsättningsökning för helåret om minst 20% kvarstår

Kvartal 2

Nettoomsättningen för perioden uppgick till 11,2 (8,6) Mkr, en ökning med ca 30% i förhållande till motsvarande period förra året. Efterfrågan på bolagets produkter fortsätter att vara mycket god men det ansträngda komponentläget gjorde att planerade leveranser under kvartalet inte kunde genomföras. Bruttomarginalen var avsevärt lägre än bolagets målsättning. Detta förklaras av fortsatt starkt stigande komponent- och transportkostnader samt engångskostnader i samband med övergång till NFO Sinus Optimal. Dessutom belastas resultatet av planenligt stigande utvecklingskostnader (vilka fortsätter att tas direkt via resultaträkningen) samt kostnader för marknadsföring av nya produkter. Resultatet efter avskrivningar försämrades och uppgick till -1,1 (0,5) Mkr. Trots kvartalets förlust lyckas bolaget redovisa ett positivt kassaflöde om 0,4 Mkr (-0,8) från den löpande rörelsen till följd av lägre rörelsekapitalbehov. Likvida medel uppgick vid kvartalsskiftet till 16,8 MSEK utan några finansiella skulder.

Första halvåret 2022

Nettoomsättningen för perioden uppgick till 19,7 (16,1) Mkr.

VD kommentar

Vi får i stort sett varje vecka bevis på att intresset för vår teknik fortsätter att öka, bland annat genom kontakt med nya potentiella kunder, där vi kan erbjuda både tekniskt och prismässigt intressanta lösningar. Det ansträngda komponentläget fortsätter dock att vara hämmande på våra möjligheter att leverera. Mot den bakgrunden är jag stolt över att kunna redovisa den högsta omsättningen någonsin för ett enskilt kvartal, efter en omsättningsökning med 30% i kvartal 2. Till följd av den starka inledningen på året innebär det också omsättningsmässigt det bästa första halvåret som vi kunnat uppvisa. Även om genomförda prishöjningar förklarar en del av omsättningsökningen har antalet levererade enheter under kvartalet ökat med 14% i förhållande till motsvarande period förra året. Vi har under kvartalet offentliggjort två viktiga avtal om leveranser till nya OEM-kunder, dvs där våra produkter byggs in i kundernas slutprodukt. Båda de nya kunderna (Dutek Energy Solutions och Inox Air) har valt NFO Drives efter en tids utprovning och i konkurrens med betydligt namnkunnigare konkurrenter. Genom de nya kunderna kommer våra produkter att komma in på två nya applikationsområden – värmepumpar respektive ventilation för storköksutrustning. Vi hoppas att under hösten kunna presentera åtminstone två nya OEM-kunder och därmed fortsätta den inslagna vägen på att ytterligare öka antalet återkommande kunder.

Under kvartalet avslutades produktionen av NFO Sinus G2 2,2 kW vilken ersätts av Sinus Optimal 2,2 kW. Den nya produkten har blivit väl mottagen på marknaden och som vi har redovisat tidigare tillförs kunden härigenom nya efterfrågade funktioner och vi kommer på sikt att förbättra vår bruttomarginal.

Utveckling av nya produkter fortsätter att vara av högsta prioritet och våra utvecklingskostnader befinner sig för närvarande på en betydligt högre nivå än tidigare. Komponentbristen med medföljande kraftiga kostnadsökningar har dock tvingat vår utvecklingsenhet att under kvartalet fokusera på att hitta en alternativ konstruktion på våra produkter för att minimera inköpskostnaderna.

De stigande komponentkostnaderna gör att vi trots genomförda prishöjningar fortsätter att släpa efter i vår prissättning. Vår bruttomarginal försämrades i förhållande till för ett år sedan. Vårt rörelseresultat har i likhet med de senaste kvartalen tyngts av planenligt ökade utvecklings- och marknadsföringskostnader. Dessutom tillkom engångskostnader i samband med övergången till Sinus Optimal, vilka har belastat kvartalsresultatet. Mot bakgrund av ovanstående är enligt min mening resultatförsämringen och kvartalets rörelseresultat om -1,1 Mkr (0,5) föga oroande. Med likvida medel om 16,8 MSEK och i likhet med tidigare inga finansiella skulder befinner vi oss i en bra situation för den framtida expansionen.

Vi har under de senaste tolv månaderna löpande genomfört prishöjningar och en ny höjning är offentliggjord med effekt från 1 juli. På basis av den information vi fått från våra leverantörer, bedömer vi att ett förbättrat leveransläge först uppnås om ett år. Även om vi hittills varit på efterkälken med att höja priserna börjar vi nu att få en ökad vana vid att hantera situationen. Omvärldsutvecklingen fortsätter att göra mig ödmjuk för att göra några längre prognoser. Förutom störningar i leveranskedjan med vidhängande galopperande prishöjningar tillkommer nu risken att genomförda och planerade räntehöjningar får en avkylande effekt på efterfrågan. Men med det stora antalet förfrågningar vi får, genomförda och planerade investeringar i nya produkter samt bolagets Tysklandssatsning är vår prognos att försäljningen under andra halvåret kommer att bli högre än under första halvåret och även i jämförelse med motsvarande period förra året. Vår prognos om en omsättningsökning om minst 20% för helåret kvarstår därmed.

Karlshamn 8 juli 2022

VD Johan Braun

Denna rapport har ej varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer.

Nästa rapport, delårsrapport för kv 3 2022, publiceras 14 oktober 2022.

Johan Braun
VD
0454-37029
[email protected]

Bolaget utvecklar och tillverkar frekvens­omriktare för störningsfri styrning av elmotorer för energieffektivisering av ventilations- och pumpanläggningar samt maskiner. NFO Drives patenterade teknik kan ge energi­besparingar på upp till 70 procent utan att ge störningar på omgivande teknisk utrustning.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.