Connect with us

Marknadsnyheter

Nicoccino Holding AB Q1 2024 delårsrapport

Published

on

Q1 Delårsrapport

1 januari – 31 mars 2024

Nicoccino Holding AB (publ.)

Org. Nr. 556942–1604

KONCERNENS UTVECKLING

FÖRSTA KVARTALET I SAMMANDRAG
JANUARI MARS 2024

  • Koncernens nettoomsättning under kvartalet var 86 TSEK (18 TSEK)
  • Nettoresultatet uppgick till -2 040 TSEK (-2 352 TSEK) 
  • Resultatet per aktie blev -0,07 SEK (-0,09 SEK)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -2 474 TSEK (-1 074 TSEK) eller

-0,08 SEK (-0,04 SEK) per aktie

  • Koncernens likvida medel uppgick vid kvartalets utgång till 3 200 TSEK (8 618 TSEK)
  • Koncernens egna kapital uppgick vid kvartalets utgång till 22 687 TSEK (22 078 TSEK)

UTVECKLING UNDER PERIODEN

Nicorex, bolagets distributör i Estland, genomförde under 1/1 – 29/2 en kampanj med riktad kommunikation och en prisreduktion till medlemmar i sin kundklubb. Kampanjen bidrag till en signifikant ökning av både det totala antalet konsumenter och återköpskonsumenter. Antalet återköpskonsumenter har fortsatt öka även efter kampanjens avslutande.

Ansökan om godkännande av Nicotine Strips för försäljning i Norge lämnades den 20 februari till Helsedirektoratet. Besked väntas senast den 20 augusti 2024. Kontakt med en intresserad distributör i Norge har etablerats och diskussioner fortgår för att kunna formaliseras så snart ett slutgiltigt besked avgivits.

Testförsäljningen med Clockwork Pharmacies i London som inleddes den 29 december 2023 avslutades den 22 mars. Nicotine Strips har delats ut till ett hundratal konsumenter som fått vouchers (betalda av NHS, Storbritanniens sjukvårdsmyndighet) för rökavvänjningsprodukter. Utvärdering av testet har givit flera viktiga insikter; personalens produktkunskap är central, framför allt när det som här gäller en ny typ av produkt, andelen konsumenter som har för avsikt att köpa nikotinprodukter behöver vara högre än i de här apoteken och kundgruppens köpkraft är viktig.

Bolaget förde fortsatta diskussioner med potentiella samarbetspartners och kommer meddela när färdiga avtal träffats.

UTVECKLING EFTER PERIODEN

Bolaget säkrade den 30 april nya lånegarantier om totalt 2,3 MSEK, varav 1,15 MSEK avropades samma dag. Ytterligare lånegarantier om 8 MSEK godkändes av årsstämman den 16 maj. Samtliga lånegarantier löper till den 30 april 2025.

Bolaget deltog på tre mässor i Malaga, Paris och Birmingham. På mässorna etablerades ytterligare kontakter med potentiella samarbetspartners.

Nettoomsättning

Koncernens nettoomsättning för kvartalet uppgick till 86 tkr (18 tkr).

Kostnader

Kostnaderna under kvartalet uppgick till 1 989 tkr (2 313tkr), fördelat på råvaror och förnödenheter -58 tkr (102 tkr), övriga externa kostnader 1 463 tkr (1 515 tkr), personalkostnader 451 tkr (479 tkr), avskrivningar 131 tkr (206 tkr) samt övriga rörelsekostnader 2 tkr (11 tkr).

Resultat

Resultatet efter finansiella poster blev -2 040 tkr (-2 352 tkr), eller -0,07 kr (-0,09 kr) per aktie.

Kassaflöde och likviditet

Kvartalets kassaflöde uppgick till – 2 540 tkr (-2 877 tkr) varav kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -2 474 tkr (-1 074 tkr), eller -0,08 kr (-0,04 kr) per aktie. Koncernens likvida medel var vid periodens slut 3 200tkr (8 618 tkr).

Investeringar

Under kvartalet har investeringar om 48 tkr (1 693 tkr) gjorts i anläggningstillgångar.

Medarbetare

Antalet anställda uppgick vid periodens utgång till 1 (1).

Eget kapital

Eget kapital uppgick vid periodens slut till 22 687 tkr (22 078 tkr) eller 0,74 kr (0,84 kr) per aktie. Soliditeten var vid periodens slut 79% (87%).

MODERBOLAGET

Nicoccino Holding AB är moderbolag i en koncern med tre bolag. Nicoccino Holding AB äger samtliga aktier i Nicoccino AB (556958–3353) som i sin tur äger samtliga aktier i Nicoccino Ltd London (08718046). Nicoccino Ltd London är vilande.

Första kvartalet januari-mars 2024

Nettoomsättningen i moderbolaget under kvartalet uppgick till 0 tkr (0 tkr). Kostnaderna uppgick till 809 tkr (1 073 tkr), varav övriga externa kostnader utgjorde 359 tkr (592 tkr), personalkostnaderna 450 tkr (478 tkr) och av- och nedskrivningar 0 tkr (0 tkr). Resultat efter finansnetto var för kvartalet -405 tkr (-569 tkr).

Likviditeten i moderbolaget per 31 mars 2024 var 1 459 tkr (7 431 tkr). Eget kapital uppgick vid periodens slut till 18 796 tkr (18 493 tkr) och soliditeten var 85% (96%).

ÖVRIGT

Aktiekapital

Aktiekapitalet i Nicoccino Holding AB uppgick till 1 542 tkr fördelat på 30 846 168 utestående aktier.

Aktien

Nicoccino Holdings aktie är listad på Nasdaq First North, Stockholm under kortnamnet NICO. FNCA Sweden AB är Certified Adviser. Bolaget hade per 31 mar 2024 3 195 aktieägare.

Incitamentsprogram

I koncernen finns inga optionsprogram eller andra aktierelaterade program. Verkställande direktören har incitamentsprogram relaterat till aktiekursen vid avyttring av hela eller delar av företagets verksamhet.

Transaktioner med närstående

Bolaget har i april och maj 2024 tecknat lånegarantier med nedan nyckelpersoner och större ägare. Lånegarantierna löper med en löftesprovision om 2,5% på garanterat belopp samt en ränta om 15% på avropat lånebelopp. Provisioner, räntor och avropade lånebelopp skall återbetalas senast den 30 april 2025.

Garant Garantibelopp Ägarandel (7/5-24) Övrig information
Fredrik Laurell* 0,3 MSEK 0,46% VD
Thomas Ekerborn 1 MSEK 9,35% VP Production & Development
Lars Byström 1 MSEK 9,40%
AB Strati 4 MSEK 11,40%^ Ledamot Johan Eriksson är delägare i AB Strati
TillCe AB 4 MSEK 11,04%

*Privat och via bolag

^Inklusive aktier i helägda dotterbolaget Kokkolokko Förvaltning AB

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Nicoccino är genom sin verksamhet exponerat för risker och osäkerhetsfaktorer. Vidare information återfinns i bolagets årsredovisning, vilken finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.nicoccino.se.

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport i sammandrag för koncernen har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering samt tillämpliga bestämmelser i årsredovisningslagen. Delårsrapporten för moderbolaget har upprättats i enlighet med årsredovisningslagens 9 kapitel, Delårsrapport. För koncernen och moderbolaget har samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder tillämpats som i den senaste årsredovisningen. Upplysningar framkommer förutom i de finansiella rapporterna även i övriga delar av delårsrapporten.

Definitioner och nyckeltal

Resultat per aktie

Nettoresultat dividerat med genomsnittligt antal aktier.

Genomsnittligt antal aktier

Det genomsnittliga antalet aktier i Nicoccino Holding AB har beräknats utifrån en viktning av det historiska antalet utestående aktier i Nicoccino Holding AB efter varje genomförd nyemission gånger antal dagar som respektive antal aktier varit utestående.

Soliditet

Eget kapital i förhållande till balansomslutningen (totala tillgångar).

Avkastning på eget kapital

Resultat efter skatt i relation till eget kapital.

Avkastning på sysselsatt kapital

Resultat efter finansnetto i relation till sysselsatt kapital.

Sysselsatt kapital

Totala tillgångar minus ej räntebärande skulder.

Eget kapital per aktie

Eget kapital dividerat med antal aktier på balansdagen.

Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie

Kassaflöde från den löpande verksamheten dividerat med genomsnittligt antal aktier.

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets verksamhet, ställning och resultat.

Stockholm 2024-05-16

Styrelsen och verkställande direktören för

NICOCCINO HOLDING AB (publ)

Fredrik Hübinette                                                                                                       Johan Eriksson
Styrelsens ordförande                                                                                        Styrelseledamot

Fredrik Laurell                                                                                                     Anders Ulfhielm
Verkställande direktör                                                                                        Styrelseledamot

Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Kommande rapporter

Q2 Delårsrapport:             2024-08-21

Q3 Delårsrapport:             2024-11-24

För ytterligare information kontakta gärna:

Fredrik Laurell

+46 733 98 04 74

fredrik.laurell@nicoccino.se

Gillinge 55

186 91 VALLENTUNA

www.nicoccino.se

Information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 maj 2024, kl 17:00 CET.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Förvärvar välbelägen fastighetsportfölj om ca 85 200 kvm för 1,3 Mdr kr

Published

on

By

Pressmeddelande
Stockholm den 28 maj 2024

Svenska Handelsfastigheter har ingått avtal om förvärv av en portfölj med handelsfastigheter för 1,3 Mdr kronor. Säljare är Partners Group, en ledande global aktör inom den icke-noterade marknaden, som agerar på uppdrag av sina klienter. Portföljen består av sju välbelägna fastigheter i Kristianstad, Kalmar, Västerås, Österåker och Sundsvall med en sammanlagd yta om cirka 85 200 kvm. Bauhaus, Willys, XXL, Rusta och EKO hör till de största hyresgästerna och portföljens driftnetto uppgår till cirka 95 Mkr.

Portföljen håller god standard då samtliga fastigheter är uppförda 2008 – 2022. Uthyrningsgraden uppgår till 95 procent och genomsnittlig hyresduration till cirka 4,8 år. Fastigheterna är strategiskt belägna i handelsområden just utanför respektive stadskärna. Beståndet passar väl in i Svenska Handelsfastigheters förvaltningsorganisation då flertalet fastigheter är belägna i anslutning till existerande bestånd.

”Vi ser goda möjligheter att vidareutveckla beståndet och därmed potential för att skapa ytterligare värde för våra ägare, bland annat då portföljen även innehåller byggrätter. Förvärvet förbättrar våra möjligheter att erbjuda nya och existerande hyresgäster än fler attraktiva etableringsmöjligheter i Sverige”, säger Thomas Holm, vd för Svenska Handelsfastigheter.

Genom förvärven stärker Svenska Handelsfastigheter sin position vid handelsplatserna Härlöv i Kristianstad, Hansa City i Kalmar, Erikslund i Västerås samt i Sundsvall där Birsta är det tredje största externhandelsområdet i Sverige. Därtill tillkommer Åkersberga som ny etableringsort för bolaget.

Tillträde beräknas ske den 30 maj 2024.

För ytterligare frågor, vänligen kontakta:

Thomas Holm, vd, Svenska Handelsfastigheter
thomas.holm@handelsfastigheter.se      
070 – 943 68 00

Jöran Rydberg, transaktionschef, Svenska Handelsfastigheter
joran.rydberg@handelsfastigheter.se
0707-97 14 75

Denna information är sådan information som Svenska Handelsfastigheter är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 maj 2024 kl. 21.00 CEST.

Om Svenska Handelsfastigheter

Svenska Handelsfastigheter är en fastighetsägare som i samverkan med detaljhandeln utvecklar attraktiva handelsplatser. Företagets ägare och finansiering är långsiktig vilket ger möjlighet att driva verksamheten med ett långsiktigt perspektiv. Till bolagets största ägare hör Kåpan Pensioner, Fjärde AP-fonden samt Länsförsäkringar Liv. Läs mer på www.handelsfastigheter.se

Continue Reading

Marknadsnyheter

Partners Group avyttrar större handelsportfölj till Svenska Handelsfastigheter

Published

on

By

2024-05-28
Partners Group, en ledande global aktör inom den icke-noterade marknaden som agerar på uppdrag av sina klienter, har ingått avtal om att avyttra en större handelsportfölj till Svenska Handelsfastigheter för cirka 1,3 miljarder kronor. Portföljen, som varit ägd i strukturerna Sveafastigheter Fersen och Sveafastigheter Fersen II, har förvaltats av Brunswick Real Estate på uppdrag av Partners Group sedan 2015. Frånträde planeras äga rum den 30 maj 2024.

Portföljen omfattar sju fastigheter belägna i Västerås, Kalmar, Österåker och Kristianstad. Total uthyrbar yta uppgår till cirka 85 200 kvm, där ca 95 procent är uthyrd med en genomsnittlig återstående kontraktsperiod på 4,8 år. Bauhaus, Willys, XXL, Rusta och EKO är bland de största hyresgästerna.

“Vi är glada att ha genomfört denna försäljning på uppdrag av Partners Group. Under de senaste åren har vi genomfört betydande initiativ i portföljen, inklusive säkrat stora hyresgäster, byggt om 8 500 kvm till EKO i Västerås, och utvecklat tre snabbmatsrestauranger för att ytterligare stärka lokala serviceerbjudanden. Vi vill tacka vår lokala samarbetspartner P&E Fastighetspartner för det goda samarbetet under åren och önskar Svenska Handelsfastigheter framgång med den fortsatta förvaltningen av denna välpositionerade portfölj”, kommenterar Annika Fridolf, VD för Fersen och Partner på Brunswick Real Estate.

Jan Hannappel, del av ledningsgruppen för Private Real Estate Europe på Partners Group, tillägger: ”Efter försäljningen av vårt finska innehav till Nyfosa 2022 är vi glada att rapportera ytterligare en stor avyttring inom Fersen-strukturerna med denna försäljning av vår svenska handelsportfölj, där vi genomfört flera värdeskapande projekt under åren.”

Colliers och Kilpatrick har agerat rådgivare åt säljaren i transaktionen.

För mer information, vänligen kontakta:
Annika Fridolf, VD Fersen och Partner på Brunswick Real Estate
p: +46 73 125 15 05
e:
annika.fridolf@brunswickrealestate.com

Om Brunswick Real Estate:
Brunswick är en nordisk fastighetsinvesterare som erbjuder förvaltningstjänster inom olika tillgångsslag. Brunswick bygger oberoende, hållbara investeringsplattformar inriktade på specifika investeringsstrategier, och arbetar nära tillsammans med nordiska och internationella investerare samt lokala fastighetspartners. Teamet består av cirka 65 personer i Stockholm, Helsingfors och Köpenhamn. För mer information, vänligen besök: www.brunswickrealestate.com

Om Partners Group
Partners Group är en av de största aktörerna inom den globala icke-noterade marknaden, med 1 900 medarbetare och cirka 150 miljarder USD i förvaltade tillgångar. Företaget har investeringsprogram och anpassade mandat inom private equity, private credit, infrastruktur, fastigheter och royalties. Med sitt arv i Schweiz och sin huvudsakliga närvaro i Amerika i Colorado är Partners Group byggt annorlunda än resten av branschen. Företaget nyttjar sin differentierade kultur och sin operativt inriktade strategi för att identifiera attraktiva investeringsteman och bygga upp företag och tillgångar till marknadsledare. För mer information, besök gärna www.partnersgroup.com

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Wyld Networks AB offentliggör årsredovisning för räkenskapsåret 2023

Published

on

By

Wyld Networks AB offentliggör härmed årsredovisningen för 2023.

Årsredovisningen är bifogad till detta meddelande. Den finns också tillgänglig för nedladdning på företagets webbplats:
https://wyldnetworks.com/investor-relations

 

Väsentlig osäkerhetsfaktor avseende fortsatt drift

Revisorn lämnade följande upplysning i revisionsberättelsen avseende väsentlig osäkerhetsfaktor om fortsatt drift.

”Utan att det påverkar våra uttalanden ovan vill vi fästa uppmärksamheten på redogörelsen i förvaltningsberättelsen under avsnittet Likviditet och finansiering där det framgår att styrelsen är medveten om att bolaget har ett fortsatt behov av långsiktig finansiering. Styrelsen arbetar kontinuerligt med att utvärdera olika finansieringsmöjligheter. Vid varje finansieringsrunda föreligger det dock alltid en risk att kapital inte kan anskaffas varför det föreligger en osäkerhet om fortsatt drift till dess ytterligare kapital betalats in. Detta förhållande tyder på att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor som skapar betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten.”

 

Styrelsen och verkställande direktören i Wyld Networks AB är medvetna om att bolaget har ett fortsatt behov av långsiktig finansiering.

Styrelse och VD arbetar kontinuerligt med att utvärdera olika finansieringsmöjligheter. I alla finansieringsrundor föreligger det dock alltid en risk att kapital inte kan anskaffas, varför det föreligger en osäkerhet om fortsatt drift till dess ytterligare kapital betalats in.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Alastair Williamson, CEO Wyld Networks
E-post: alastair.williamson@wyldnetworks.com
Tel: +44 7 824 997 689

Om Wyld Networks AB

Wyld Networks utvecklar och säljer innovativa trådlösa teknologilösningar som möjliggör prisvärd uppkoppling globalt, vilket adresserar problemet för människor och bolag gällande bristen på global nätverksuppkoppling. Lösningarna är främst inriktade på trådlös nätverksanslutning för IoT-produkter och människor.

Wyld Networks Ltd grundades i Cambridge, Storbritannien under 2016 och är ett helägt dotterbolag till Wyld Networks AB.

Wyld Networks aktie (WYLD) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB (tel 08-5030 1550, e-post ca@mangold.se).

Läs mer www.wyldnetworks.com

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.