Connect with us

Marknadsnyheter

Nobia offentliggör prospekt avseende företrädesemissionen, viss ny finansiell information som återfinns i prospektet och ger en finansiell uppdatering

Published

on

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUERING ELLER PUBLICERING I USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SCHWEIZ ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUERING ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER I ENLIGHET MED TILLÄMPLIG LAG.

Offentliggörande av prospekt

Prospektet avseende den fullt garanterade företrädesemissionen i Nobia AB (publ) (”Nobia” eller ”Bolaget”) om cirka 1 262 MSEK, som Nobias styrelse beslutade om den 20 februari 2024 med efterföljande godkännande av bolagsstämman den 26 mars 2024, har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet finns tillgängligt på Nobias webbplats, www.nobia.com, tillsammans med all annan information relaterad till företrädesemissionen. Prospektet kommer även att tillgängliggöras på Finansinspektionens webbplats www.fi.se.

Anmälningssedlar kan erhållas från Nobia (www.nobia.com) eller från Carnegie (www.carnegie.se) från och med teckningsperiodens första dag, den 3 april 2024.

Ny finansiell information som återfinns i prospektet

Prospektet innehåller viss finansiell information om Nobias kapitalisering, nettoskuldsättning och eventualförpliktelser per den 29 februari 2024 som inte tidigare har offentliggjorts. Den nya finansiella informationen presenteras nedan. Informationen har inte granskats av Nobias revisor.

Kapitalisering

Per den 29 februari 2024

MSEK
Summa kortfristiga skulder (inklusive den kortfristiga delen av långfristiga skulder): 5 085
För vilka garanti ställts
Mot annan säkerhet1) 1 827
Utan garanti/säkerhet2) 3 258
Summa långfristiga skulder (exklusive den kortfristiga delen av långfristiga skulder): 4 645
Garanterade
Mot säkerhet3) 2 087
Utan garanti/utan säkerhet4) 2 558
Eget kapital: 4 328
Aktiekapital 57
Reservfond(er)5) 317
Övriga reserver6) 3 954
Total 14 058

1) Säkerhet mot kortfristiga skulder består av aktier i dotterbolag och varumärken.

2) Kortfristiga skulder utan garanti/säkerhet utgörs av kortfristig del av skulder till kreditinstitut, leasingsskulder, leverantörsskulder samt övriga skulder och avsättningar som är normalt förekommande i verksamheten.

3) Långfristiga skulder mot säkerhet utgörs av skulder till kreditinstitut och pensionsförpliktelser. Säkerhet mot långfristiga skulder består av aktier i dotterbolag och varumärken.

4) Långfristiga skulder utan garanti/säkerhet utgörs av leasingskulder, pensionsavsättningar samt övriga skulder och avsättningar som är normalt förekommande i verksamheten.

5) I posten reservfond(er) ingår reserver, vilket avser valutakursdifferenser från utlandsverksamheter om 335 MSEK och kassaflödessäkring efter skatt om -18 MSEK exklusive periodens effekter på reservfond(er).

6) I posten övriga reserver ingår övrigt tillskjutet kapital om 1 459 MSEK och balanserad vinst om 2 459 MSEK exklusive periodens resultat.

Nettoskuldsättning

Per den 29 februari 2024

MSEK
A. Kassa och bank 183
B. Andra likvida medel
C. Övriga finansiella tillgångar 9
D. Likviditet (A+B+C) 192
E. Kortfristiga finansiella skulder (inklusive skuldinstrument, men exklusive den kortfristiga andelen av långfristiga finansiella skulder)1) 386
F. Kortfristig andel av långfristiga finansiella skulder 1 550
G. Kortfristig finansiell skuldsättning (E + F) 1 936
H. Kortfristig finansiell skuldsättning netto (G – D) 1 744
I. Långfristiga finansiella skulder (exklusive kortfristig andel och skuldinstrument)2) 4 569
J. Skuldinstrument
K. Långfristiga leverantörsskulder och andra skulder
L. Långfristig finansiell skuldsättning (I + J + K) 4 569
M. Total finansiell skuldsättning (H + L) 6 313

1) Inkluderar kortfristiga leasingskulder uppgående till 386 MSEK.

2) Inkluderar långfristiga leasingskulder uppgående till 2 169 MSEK.

Eventualförpliktelser

Per den 29 februari 2024 uppgick eventualförpliktelserna för koncernen till 280 miljoner kronor och för Nobia till 4 256 miljoner kronor. Eventualförpliktelserna består av entreprenadgarantier, pensionsskulder, bankgarantier för lån och andra garantier samt andra ärenden som uppkommit i den normala affärsverksamheten.

Finansiell uppdatering

Följande finansiell uppdatering, inklusive en ungefärlig och preliminär indikation av Bolagets organiska försäljningsutveckling och EBIT-marginal för perioden januari–mars 2024, är inkluderat i prospektet:

Baserat på utvecklingen under januari och februari 2024 förväntas Nobias organiska försäljningsutveckling och EBIT-marginal under det första kvartalet 2024 vara liknande som under det fjärde kvartalet 2023 (alla mått exklusive Nobias avyttrande verksamheter ewe och Bribus). Detta är i linje med tidigare kommunikation i delårsrapporten för det fjärde kvartalet 2023. Nobia förväntar sig en viss stabilisering av marknaden under 2024 och att marknaden börjar återhämta sig under 2025, drivet av konsumentsegmentet. På grund av fördröjningen mellan order och leverans förväntas dock de närmaste kvartalen vara fortsatt utmanande både vad gäller försäljning och resultat. Efter offentliggörande av avyttringarna av Bribus och ewe i februari 2024 kommer Nobia att klassificera dessa verksamheter som avvecklade verksamheter i den kommande delårsrapporten för januari-mars 2024.

För ytterligare information:

Jon Sintorn, VD och koncernchef
+46 70 607 44 30
jon.sintorn@nobia.com

Henrik Skogsfors, CFO
+46 70 544 21 12
henrik.skogsfors@nobia.com

Tobias Norrby, Chef Investor Relations
+46 (0)8 440 16 07
tobias.norrby@nobia.com

Nobia utvecklar och säljer kök genom ett antal starka varumärken i Europa, däribland Magnet i Storbritannien, HTH, Norema, Sigdal, Invita, Superfront och Marbodal i Skandinavien och Novart i Finland. Nobia skapar lönsamhet genom att kombinera skalfördelar med attraktiva kökserbjudanden. Bolaget har cirka 4 700 medarbetare och en omsättning om cirka 13,4 miljarder kronor. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm under kortnamnet NOBI. Webbplats: www.nobia.se

VIKTIG INFORMATION

Inga av värdepapperna som refereras till häri har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, pantsättas, säljas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med annan tillämplig värdepapperslagstiftning. Det kommer inte att ske något offentligt erbjudande av något av värdepapperna i USA.

I Storbritannien riktas och kommuniceras detta pressmeddelande endast till personer som är kvalificerade investerare enligt definitionen i artikel 2(e) i Prospektförordningen (2017/1129), såsom den införlivats i nationell rätt i Storbritannien genom the European Union (Withdrawal) Act 2018, som är (i) personer som faller inom definitionen av ”professionella investerare” i artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, i dess ändrade lydelse (”Föreskriften”), eller (ii) personer som omfattas av artikel 49(2)(a) till (d) i Föreskriften, eller (iii) personer till vilka det annars lagligen får förmedlas (alla sådana personer som avses i (i), (ii) och (iii) ovan benämns gemensamt ”Relevanta Personer”). Personer i Storbritannien som inte är Relevanta Personer ska inte vidta några åtgärder på grundval av detta pressmeddelande och ska inte förlita sig på det.

Informationen i detta pressmeddelande är ej för offentliggörande, publicering eller distribution, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland Sydafrika, Schweiz eller någon annan stat eller jurisdiktion där detta skulle vara otillåtet eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Pressmeddelandet är endast för informationsändamål och utgör ej ett erbjudande om att sälja eller emittera, köpa eller teckna något av de värdepapper som beskrivs häri (gemensamt ”Värdepapperna”) eller något annat finansiellt instrument i Nobia AB (publ). Varje erbjudande avseende Värdepapperna kommer endast att ske genom det prospekt som publicerats av Nobia AB (publ) i behörig ordning. Erbjudanden lämnas inte till, och anmälningssedlar godkänns inte från, tecknare (inklusive aktieägare), eller personer som agerar på uppdrag av tecknare, i samtliga jurisdiktioner där sådana anmälningar om teckning skulle strida mot tillämpliga lagar eller regleringar eller skulle kräva att ytterligare prospekt upprättas eller registreras eller andra åtgärder företas utöver vad som följer av svensk lag. Åtgärder i strid med restriktionerna kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Carnegie, Handelsbanken Capital Markets och Nordea Bank Abp, filial i Sverige agerar för Nobia och ingen annan i samband med Företrädesemissionen och kommer inte att vara ansvariga gentemot någon annan än Nobia för att tillhandahålla det skydd som ges till deras respektive kunder eller för att ge råd i förhållande till transaktionen eller någon annan transaktion som hänvisas till häri.

Detta pressmeddelande innehåller viss information som återspeglar Nobia AB (publ) aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information och återspeglar Nobia AB (publ) uppfattningar och förväntningar och involverar ett antal risker, osäkerheter och antaganden som kan leda till att faktiska händelser och resultat skiljer sig väsentligt från alla förväntade framtida händelser eller prestationer som uttrycks eller underförstås av det framåtriktade uttalandet. Informationen i detta pressmeddelande kan ändras utan något föregående meddelande och förutom vad som krävs enligt tillämplig lag åtar sig Nobia AB (publ) inte något ansvar eller skyldighet att offentligt uppdatera eller granska några av de framåtblickande uttalandena i det och har inte heller för avsikt att göra det. Du bör inte ha otillbörligt förtroende för framåtblickande uttalanden, som endast gäller under dagen för detta pressmeddelande. Som ett resultat av dessa risker, osäkerheter och antaganden bör du inte lägga otillbörligt förtroende för dessa framåtriktade uttalanden som en förutsägelse av faktiska framtida händelser eller på annat sätt.

Detta meddelande utgör inte en investeringsrekommendation. Priset på, och värdet av, värdepapper samt varje inkomst som härrör från värdepapper kan gå såväl ned som upp och du kan förlora hela din investering. Tidigare prestation är inte en indikation på framtida prestation. Informationen i detta meddelande kan inte förlitas på som indikation på framtida prestation.

De värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande har vidare inte registrerats och kommer inte att registreras enligt någon tillämplig värdepapperslagstiftning i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland Sydafrika, Schweiz och får, med vissa undantag, inte erbjudas eller säljas till eller inom, eller för en persons räkning eller till förmån för en person som är folkbokförd, bosatt eller befinner sig i, dessa länder. Bolaget har inte lämnat något erbjudande att förvärva de värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande till allmänheten i något land förutom i Sverige.

I EES-medlemsstaterna, förutom Sverige, (varje sådan EES-medlemsstat en ”Relevant Stat”), är detta pressmeddelande och informationen som finns häri endast avsett för och riktad till kvalificerade investerare såsom definierat i artikel 2(e) av Prospektförordningen. Värdepapperen som omnämns i detta pressmeddelande avses inte att erbjudas inte till allmänheten i någon Relevant Stat och är endast tillgängliga för kvalificerade investerare förutom i enlighet med undantag i Prospektförordningen. Personer i någon Relevant Stat som inte är kvalificerade investerare ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller förlita sig på det.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Botnia Exploration Holding AB (publ) har säkrat lånelöfte om 12 MSEK

Published

on

By

Botnia Exploration Holding AB (publ) har idag undertecknat ett lånelöfte om 12 MSEK från de tre största aktieägarna: Need Invest AB, Ramab AB, och Akilakonsulting AB. Lånelöftet har en giltighetstid om 12 månader från utförandedatum med en ränta om Stibor+2,5% per år.  

Samtidigt har bolaget kommit överens med Norrlandsfonden om att förhandla fram nya villkor gällande förfallodatum på det konvertibla lån om 5,2 MSEK som förfaller till återbetalning 2024-12-31.

Idag är villkoren att konvertering kan ske till och med 2024-10-31 och om inte konvertering skett förfaller lånebeloppet 2024-12-31. De nya överenskomna villkoren är att konvertering kan ske till och med 2027-12-31 och om inte konvertering skett förfaller lånebeloppet 2028-01-31. Inga övriga förändringar i villkoren kommer att ske. 

– Vi är inne i en väldigt intensiv uppstartsfas av vår guldgruva i Fäbodtjärn och då i detta läge kunna förstärka vårt kassaflöde med sammanlagt 17,2 MSEK känns väldigt tillfredsställande. Det finns normalt flertalet tekniska osäkerhetsfaktorer i samband med en gruvstart, men med detta lånelöfte bedömer vi möjligheterna som goda att vi säkerställt kapital fram tills att vi genererar eget positivt kassaflöde. Vi känner en styrka och trygghetskänsla i det förtroende våra största ägare har visat oss, säger Botnia Explorations VD Fredrik Bergsten.  

För ytterligare information kontakta:
Fredrik Bergsten, VD  – Botnia Exploration Holding AB (publ)
Telefon: +46 70 519 34 41
E-post: fredrik.bergsten@botniaexploration.com

Denna information är insiderinformation som Botnia Exploration Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 april 2024 kl. 20:15 CET

Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med målsättningen att driva småskalig gruvbrytning med fokus på guld och basmetaller i Sverige. Bolaget är listat på Nasdaq First North Growth Market (BOTX). Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ). För ytterligare information besök bolagets hemsida www.botniaexploration.com.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Botnia Exploration Holding AB (publ) publicerar Årsredovisning 2023

Published

on

By

Botnia Exploration Holding AB publicerar idag sin årsredovisning för 2023. 

Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets hemsida Årsredovisningar

För ytterligare information kontakta:
Fredrik Bergsten, VD  – Botnia Exploration Holding AB (publ)
Telefon: +46 70 519 34 41
E-post: fredrik.bergsten@botniaexploration.com

Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med målsättningen att driva småskalig gruvbrytning med fokus på guld och basmetaller i Sverige. Bolaget är listat på Nasdaq First North Growth Market (BOTX). Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ). För ytterligare information besök bolagets hemsida www.botniaexploration.com.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Corem Property Group AB (publ) emitterar seniora icke säkerställda gröna obligationer

Published

on

By

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN)

Corem Property Group AB (publ) (”Corem” eller ”Bolaget”) har framgångsrikt emitterat nya seniora icke säkerställda gröna obligationer om 500 miljoner kronor (de ”Nya Gröna Obligationerna”). De Nya Gröna Obligationerna emitterades under ett ramverk om 2 miljarder kronor, har en löptid om 2,75 år och löper med en rörlig ränta om 3 månaders STIBOR plus 375 baspunkter och slutligt förfall 19 januari 2027. Bolaget avser att ansöka om upptagande till handel av de Nya Gröna Obligationerna på Nasdaq Stockholms företagsobligationslista för hållbara obligationer.

Transaktionslikviden kommer att användas i enlighet med det Gröna Ramverket, inklusive finansiering eller refinansiering av gröna byggnader och investeringar i energieffektivitet, samt inlösen och/eller återköp av Corem Kelly AB (publ)s utestående obligationer och Bolagets utestående obligationer.

Då emissionen sker under Bolagets tysta period har inga investerare mottagit eller haft tillgång till någon ännu ej offentliggjord information avseende Bolaget eller dess verksamhet.

Nordea och Swedbank har agerat joint bookrunners i transaktionen. Walthon har agerat legal rådgivare åt Bolaget.

Corem Property Group AB (publ)
 

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA
Rutger Arnhult, vd, 070-458 24 70, rutger.arnhult@corem.se
Eva Landén, vice vd, 010-482 76 50, eva.landen@corem.se

Corem Property Group AB (publ)
Box 56085, SE-102 17 Stockholm
Besök: Riddargatan 13 C
Org. nr: 556463-9440
www.corem.se

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen ha företräde.

Corem Property Group är ett fastighetsbolag som på ett hållbart sätt äger, förvaltar och utvecklar kommersiella fastigheter i storstads- och tillväxtområden. Corem Property Group är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.