Connect with us

Marknadsnyheter

Nomineringsrådets förslag till Nordeas ordinarie bolagsstämma 2024 inkluderar en ny styrelseledamot

Published

on

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Övrig information som ska lämnas enligt börsens regler 
31 januari 2024, kl. 13:20 EET

 

Aktieägarnas nomineringsråd i Nordea Bank Abp tillkännager idag sitt förslag till Nordeas ordinarie bolagsstämma den 21 mars 2024. Lars Rohde föreslås som ny styrelseledamot. 

Aktieägarnas nomineringsråds förslag om styrelse som ska väljas av den ordinarie bolagsstämman 2024 består av tio ledamöter. Förslaget inkluderar omval av sir Stephen Hester, Petra van Hoeken, John Maltby, Risto Murto, Lene Skole, Per Strömberg, Jonas Synnergren, Arja Talma och Kjersti Wiklund som styrelseledamöter samt val av Lars Rohde som ny styrelseledamot. Nomineringsrådet föreslår att sir Stephen Hester fortsätter som styrelsens ordförande. Birger Steen är inte tillgänglig för omval.

Lars Rohde (69), dansk medborgare, är ledande bankproffs med djupgående kunskap om den danska finanssektorn och det danska samhället. Under sin 40-åriga karriär i banksektorn har Lars Rohde innehaft ställningen som chef i både den privata och den offentliga sektorn. Under de senaste tio åren har han varit centralbankschef för Danmarks nationalbank fram till 2023 då han avgick från posten. Dessförinnan var han vd för ATP, den största pensionsfonden i Danmark. Lars Rohde utsågs nyligen till ledamot i styrelsen för Aarhus universitet.

Nomineringsrådets ordförande, Niko Pakalén, säger: ”Det gläder mig att presentera nomineringsrådets förslag till aktieägarna. Nomineringsrådet strävar efter en optimal sammansättning av styrelsen genom att vinnlägga sig om att hitta styrelseledamöter med ett brett spektrum av egenskaper och kompetenser. Nomineringsrådet anser att det är viktigt att ta hänsyn till mångfald vad gäller ålder, kön, geografisk härkomst, utbildning och professionell bakgrund. Den föreslagna styrelsen återspeglar Nordeas verksamhet, marknad och utvecklingsfas. Den föreslagna nya styrelseledamoten Lars Rohde bidrar till styrelsens starka band till den nordiska marknaden och förstärker ytterligare styrelsens kunskap särskilt vad gäller makroekonomi och risker samt ledarskap och personalfrågor. Jag vill även ta tillfället i akt att, å nomineringsrådets vägnar, uttrycka vår tacksamhet mot Birger Steen för hans hängivenhet och värdefulla insatser under sin framstående tid som styrelseledamot.”

Aktieägarnas nomineringsråd har strävat efter att den föreslagna styrelsen som helhet ska ha de kompetenser, den expertis och de erfarenheter som är allra bäst för Nordea och att styrelsens sammansättning uppfyller lagkrav och rekommendationer som gäller för kreditinstitut och enligt vad som stipuleras i Finsk kod för bolagsstyrning för börsnoterade företag. Med hänsyn till de höga krav på styrelsens gemensamma erfarenhet och kompetens som ställs av arten, storleken och komplexiteten av Nordeas verksamhet, är det nomineringsrådets och Nordea Bank Abp:s gemensamma åsikt att den föreslagna styrelsen och dess ledamöter är lämpliga för uppdraget, både kollektivt och individuellt, samt att sir Stephen Hester är lämplig för posten som styrelseordförande.

Efter noggrann utvärdering föreslår nomineringsrådet att höja arvodena till de olika styrelserollerna med 3,0–3,7 procent med en något högre justering av arvodet för en kommittéordförande för att gradvis harmonisera arvodet med de andra kommittéordförandenas arvoden. I sitt förslag har nomineringsrådet beaktat nordisk och europeisk marknadspraxis samt andra beräknade justeringar av kompensationer till Nordeas ledning och personal. Nomineringsrådet vill också understryka vikten av att Nordea förblir ett attraktivt val för högt kvalificerade styrelseledamöter som uppfyller lagkraven.

Lars Rohde föreslås som ny styrelseledamot

Aktieägarnas nomineringsråd föreslår, för perioden fram till utgången av nästa ordinarie bolagsstämma,

          att antalet styrelseledamöter som väljs av den ordinarie bolagsstämman fastställs till tio (10)

 

          omval av sir Stephen Hester, Petra van Hoeken, John Maltby, Risto Murto, Lene Skole, Per Strömberg, Jonas Synnergren, Arja Talma och Kjersti Wiklund som styrelseledamöter, och

 

          val av Lars Rohde som ny styrelseledamot,

 

på så sätt att var och en av de föreslagna styrelseledamöterna betraktas separat vid valet, och

 

          omval av sir Stephen Hester som styrelseordförande.

Skulle någon av nomineringsrådets föreslagna kandidater av någon orsak inte vara tillgänglig för val som styrelseledamot, minskas det föreslagna antalet styrelseledamöter därefter, och nomineringsrådet föreslår att de återstående kandidater som är tillgängliga väljs i enlighet med nomineringsrådets förslag.

Alla föreslagna styrelseledamöter har accepterat nomineringen som styrelseledamöter och sir Stephen Hester har accepterat nomineringen som styrelseordförande.

Berörd myndighet har ännu inte godkänt den nya kandidaten.

Utöver de ovan föreslagna kandidaterna har styrelsen tre ordinarie ledamöter och en suppleant som väljs av arbetstagarna i Nordeakoncernen.

Det är aktieägarnas nomineringsråds och Nordea Bank Abp:s gemensamma åsikt att den föreslagna styrelsen och dess ledamöter är lämpliga för uppdraget, både kollektivt och individuellt, och att sir Stephen Hester är lämplig för posten som styrelseordförande.

Personbeskrivningar för nuvarande styrelseledamöter finns på www.nordea.com/sv/om-oss/bolagsstyrning/styrelse/styrelsens-ledamoter/.

Den föreslagna nya styrelseledamotens personbeskrivning finns tillgänglig från och med idag på www.nordea.com/sv/agm.

Alla föreslagna styrelseledamöter är, i enlighet med den finska koden för bolagsstyrning, oberoende i förhållande till Nordeas största aktieägare och, med undantag för de styrelseledamöter som valts av arbetstagarna, även oberoende i förhållande till bolaget. De styrelseledamöter och den styrelsesuppleant som valts av arbetstagarna är anställda i Nordeakoncernen, och är därmed inte oberoende i förhållande till bolaget.

Arvoden till styrelseledamöterna

Aktieägarnas nomineringsråd föreslår för den ordinarie bolagsstämman att följande årsarvoden betalas till de styrelseledamöter som väljs av den ordinarie bolagsstämman:

Roll

2024 – föreslagen (euro)

2023 (euro)

Ökning

Ordförande

365 000

352 000

3,7 %

Vice ordförande

171 000

165 500

3,3 %

Övriga styrelseledamöter

109 000

105 500

3,3 %

 

Aktieägarnas nomineringsråd föreslår ytterligare följande årsarvode för kommittéordföranden och kommittéledamöter:

Roll

2024 – föreslagen (euro)

2023 (euro)

Ökning

Ordförande för revisionskommittén, riskkommittén och drifts- och hållbarhetskommittén

69 500

67 000

3,7 %

Ledamöter i revisionskommittén, riskkommittén och drifts- och hållbarhetskommittén

34 500

33 500

3,0 %

Ordförande för ersättnings- och personalkommittén

53 000

49 500

7,1 %

Ledamöter i ersättnings- och personalkommittén

30 000

29 000

3,4 %

 

Inget arvode betalas till styrelseledamöter som är anställda i Nordeakoncernen.

Vidare ska Nordea betala eller ersätta styrelseledamöterna för alla deras kostnader och utgifter som hänför sig till eller uppstår med anledning av styrelsemedlemskapet, inklusive kostnader för resor, transport och logi, såväl som rådgivningskostnader samt juridiska och administrativa kostnader. De juridiska kostnaderna kan exempelvis avse nödvändiga kostnader för juridisk representation och yrkanden mot styrelseledamöter (under och efter mandatperioden) i fall där styrelseledamöterna inte kunnat hållas ansvariga för eller befunnits skyldiga till avsiktligt missbruk eller grovt oaktsamt agerande.

Sammansättning av aktieägarnas nomineringsråd

Ledamöterna i aktieägarnas nomineringsråd som utsågs 2023 är Niko Pakalén, Partner, Cevian Capital, Lars Ingemann Nielsen, vice vd och finansdirektör för Nordea-fonden, Daniel Kristiansson, specialist inom ägarstyrning och hållbarhet, Alecta, Timo Sallinen, placeringsdirektör, Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma och sir Stephen Hester, styrelseordförande, Nordea Bank Abp. Aktieägarnas nomineringsråd konstitueras årligen med utgångspunkt från aktieägandet den 31 augusti året före den ordinarie bolagsstämman. Uppdraget gäller till dess att nytt nomineringsråd har konstituerats.

Aktieägarnas nomineringsråds förslag till den ordinarie bolagsstämman samt nomineringsrådets ordförandes tal på den ordinarie bolagsstämman finns tillgängliga från och med idag på www.nordea.com/sv/agm. Förslagen kommer även att införlivas i kallelsen till den ordinarie bolagsstämman som publiceras senare i februari 2024.

 

Kontaktperson för aktieägarnas nomineringsråd:

Ordförande Niko Pakalén, +46 8 545 675 50

 

För ytterligare information:

Mediefrågor, +358 10 416 8023 eller press@nordea.com

 

Detta börsmeddelande lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande kl. 13:20 EET den 31 januari 2024.

Vi är en fullservicebank med en 200-årig tradition av att stötta och skapa tillväxt i de nordiska ekonomierna. Vi förverkligar drömmar och önskningar för ett gemensamt bästa. Varje dag arbetar vi för att våra kunder ska få en bättre ekonomi, leverera de bästa kundupplevelserna i alla våra kanaler och främja en hållbar utveckling. Nordeaaktien är noterad på Nasdaq-börserna i Helsingfors, Köpenhamn och Stockholm. Läs mer om oss på nordea.com.

 

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Bättre neutronspeglar kan avslöja materiens inre hemligheter

Published

on

By

Med bättre så kallade neutronspeglar kan effektiviteten vid materialanalyser i neutronkällor likt den som byggs utanför Lund, ESS, bli högre. Den förbättrade spegeln har forskare vid Linköpings universitet utvecklat genom att belägga en kiselplatta med extremt tunna lager av järn och kisel blandat med borkarbid. Studien är publicerad i tidskriften Science Advances.

Fredrik Eriksson och Anton Zubayer vid Institutionen fr fysik kemi och biologi vid Linkpings universitet

– I stället för att vrida upp effekten på neutronkällan, vilket är extremt dyrt, är det bättre att fokusera på att förbättra optiken, säger Fredrik Eriksson, forskare vid avdelningen för tunnfilmsfysik vid Linköpings universitet.

Tillsammans med protoner bildar neutroner atomkärnor. Beroende på hur många neutroner det är i en kärna kan egenskaperna hos grundämnet ändras. Men neutroner kan också användas för att analysera olika material på en väldigt detaljerad nivå. Metoden kallas neutronspridning.

Sådana mätningar utförs vid särskilda neutronforskningslaboratorier som kallas neutronkällor. Just nu byggs en sådan utanför Lund som fått namnet European Spallation Source, eller ESS. Det är en satsning på drygt 22 miljarder svenska kronor.

ESS och andra neutronkällor kan liknas vid avancerade mikroskop som låter forskare undersöka olika material och deras egenskaper ner till atomnivå. De används i allt från att studera atomstrukturer, materialdynamik och magnetism, till proteiners funktioner. 

För att neutronerna ska frigöras från atomkärnan krävs enorma mängder energi. När de väl är frigjorda i neutronkällan måste neutronerna fångas upp och riktas mot sitt mål, det vill säga det material som ska undersökas. För att rikta och polarisera neutronerna används särskilda speglar, även kallat neutronoptik.

Trots att ESS kommer att ha världens mest kraftfulla neutronkälla kommer antalet tillgängliga neutroner vid experimenten att vara begränsat. För att öka antalet neutroner som når instrumenten krävs en förbättrad optik. Det är något forskare från Linköpings universitet nu gjort genom att förbättra den polariserande neutronoptiken på flera viktiga punkter för att öka effektiviteten.

– Våra speglar har bättre reflektans vilket ökar antalet neutroner som når fram. Spegeln kan också polarisera neutronerna till samma spinn mycket bättre vilket är viktigt för polariserade experiment, säger Anton Zubayer, doktorand vid Institutionen för fysik, kemi och biologi och huvudförfattare till artikeln publicerad i Science Advances.

Han fortsätter: 

– Dessutom behövs inte längre någon stor magnet för polariseringen, vilket gör det möjligt att placera spegeln närmre proverna eller annan känslig utrustning utan att påverka proverna i sig. Det i sin tur möjliggör nya typer av experiment. Utöver det så har vi även minskat den diffusa spridningen vilket gör att vi kan få lägre bakgrundsbrus i mätningarna. 

Speglarna tillverkas på ett kiselsubstrat. Genom en process som kallas magnetron sputtering går det att belägga substratet med utvalda grundämnen. Processen gör det möjligt att belägga flera tunna filmer på varandra i ett så kallat multilager. I detta fall används järn- och kisellager som blandas med isotopanrikad borkarbid. Om lagertjocklekarna är av samma storleksordning som neutronernas våglängd, och gränsytan mellan lagren är väldigt slät, kan neutronerna hamna i fas med varandra vilket gör att spegeln reflekterar neutronerna bättre.

Fredrik Eriksson menar att varje neutron är dyrbar och varje liten förbättring i neutronoptikens effektivitet är värdefull för att förbättra experimenten. 

– Genom att öka antalet neutroner och även reflektera högre neutronenergier öppnas möjligheter för nya experiment och banbrytande upptäckter inom områden som fysik, kemi, biologi och medicin, säger Fredrik Eriksson.

Studien finansierades bland annat av Vetenskapsrådet, Kungliga ingenjörsvetenskapsakademien, Kungliga vetenskapsakademien, Hans Werthéns bidrag, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, Stiftelsen för strategisk forskning, samt via den svenska regeringens strategiska satsning på nya funktionella material, AFM, vid Linköpings universitet.

Fakta: Vid neutronanalyser utnyttjas neutronernas förmåga att bete sig både som en våg och en partikel. Dessa neutroner kan i sin tur ha två olika spinn. Det är viktigt för främst magnetiska studier att kunna använda sig av polariserade neutroner, det vill säga neutroner med endast ett specifikt spinn.

Artikeln: Reflective, polarizing, and magnetically soft amorphous neutron optics with 11B-enriched B4C; Anton Zubayer, Naureen Ghafoor, Kristbjörg Anna Thórarinsdóttir, Sjoerd Stendahl, Artur Glavic, Jochen Stahn, Gyula Nagy, Grzegorz Greczynski, Matthias Schwartzkopf, Arnaud Le Febvrier, Per Eklund, Jens Birch, Fridrik Magnus, Fredrik Eriksson; Science Advances 2024 publicerad online 14 februari 2024. DOI: 10.1126/sciadv.adl0402

Kontakt

Fredrik Eriksson, universitetslektor, fredrik.eriksson@liu.se, 013-28 89 37
Anton Zubayer, doktorand, anton.zubayer@liu.se, 013-28 16 88

Pressmeddelandet skickat av: 
Anders Törneholm
Presskontakt, 
Linköpings universitet
013-28 68 39
anders.torneholm@liu.se

Vill du ha mer nyheter från Linköpings universitet? Genom nyhetsbrevet ”Forskning och samhälle – nyheter från Linköpings universitet” får du ta del av det senaste inom forskning och samverkan vid Linköpings universitet. Prenumerera här

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Kommuniké från Hoi Publishing AB:s extra bolagsstämma den 29 februari 2024

Published

on

By

Aktieägarna i Hoi Publishing AB höll extra bolagsstämma i bolagets lokaler i Gamla stan, Stockholm torsdagen den 29 februari 2024.

Följande beslut noterades:

Stämman godkände förvärvet av Ekström & Garay AB i enlighet med styrelsens förslag. De godkända villkoren innebär följande:

En fast köpeskilling ska utgå med 8 500 000 kronor som ska betalas genom utställande av 4 00 000 aktier av serie B i Bolaget som ska emitteras till säljaren CQA AB genom en riktad nyemission till en teckningskurs om 2 kronor per aktie och därtill en kontant köpeskilling om 500 000 kronor. Den fasta köpeskillingen ger därmed en utspädningseffekt med cirka 18%.

Till detta ska även utgå en tilläggsköpeskilling med 2 500 000 kronor som ska betalas genom utställande av 1 000 000 aktier av serie B i Bolaget som ska emitteras till säljarna genom en riktad nyemission till en teckningskurs om 2 kronor per aktie, samt en kontant köpeskilling om 500 000 kronor endast om och när överenskomna resultatmål har uppfyllts och tidigast med avseende på verksamhetsåret 2026, vilket innebär att tilläggsköpeskillingen utbetalas tidigast i mars 2027.  

Tilläggsköpeskillingen, om den blir aktuell, ger därmed en utspädningseffekt med cirka 4,3% beräknat utifrån nuvarande antal aktier.

Tillträdet fastställdes som föreslagits till 1 mars 2024.

Stämman beslutade vidare om emission av högst 4 000 000 aktier av serie B innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 400 000 kronor. För nyemissionen ska i övrigt följande villkor gälla. Teckningskursen uppgår till 2 kronor per aktie. Den del av teckningskursen som överstiger kvotvärdet ska föras till den fria överkursfonden. Teckningskursen har fastställts genom förhandlingar på armlängds avstånd mellan bolaget och säljaren av Ekström & Garay AB och representerar en premie på cirka 317 procent i förhållande till stängningskursen för bolagets aktie på Nordic SME den 22 januari  2024.

Rätt att teckna aktier i emissionen ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma säljaren av Ekström & Garay AB, CQA AB, som har en fordran på Bolaget. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att uppfylla villkoren i förvärvet av Ekström & Garay AB. Teckning och betalning av aktier ska ske inom 7 dagar från dagens datum. Överteckning kan inte ske. De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket. 

Det noterades att samtliga beslut vid stämman var enhälliga.

Stockholm 29 februari 2024

Hoi Publishing AB

Styrelsen

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA

Lars Rambe, VD Hoi Publishing

+46 709 369080

Hoi är ett modernt bokförlag som kombinerar styrkan hos ett traditionellt förlag med större frihet, mer delaktighet och bättre villkor för författaren. Vi letar ständigt efter manus med litterära och kommersiella kvaliteter. Välkommen till oss, som läsare, författare eller aktieägare.

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

BioStock: Aptahem kommenterar publiceringen i Cells

Published

on

By

Aptahems samarbete med forskargruppen vid University Health Network i Toronto, har nu resulterat i en publikation i den vetenskapliga tidskriften Cells. BioStock kontaktade Aptahems vd Mikael Lindstam för att få veta mer om vad detta innebär för bolaget.

Läs hela intervjun med Mikael Lindstam på biostock.se:

https://www.biostock.se/2024/02/aptahem-kommenterar-publiceringen-i-cells/

Detta är ett pressmeddelande från BioStock – Connecting Innovation & Capital. https://www.biostock.se/

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.