Connect with us

Marknadsnyheter

Nord Insuretech Group AB ingår avtal om förvärv av DigiSure för att accelerera tillväxten

Published

on

Nord Insuretech Group AB (”Nord”) gläds över att meddela att vi har signerat ett bindande erbjudande för att förvärva Digisure AS och dess dotterbolag (”Digisure”). Detta strategiska steg markerar ett viktig framsteg för båda företagen och syftar till att förbättra deras verksamhet och främja tillväxt inom försäkringstekniksektorn.

Digisure är en innovativ leverantör av digitala försäkringstjänster. Erbjudandet inkluderar förvärvet av samtliga aktier i Digisure för en initial köpeskilling om SEK 54 miljoner, som ska betalas genom en apportemission av 67 500 000 nya aktier i Nord. Nord planerar att kalla till en extra bolagsstämma inom kort för att söka godkännande för förvärvet och emissionen av aktier. Aktieägare som innehar cirka 66 procent av Nord:s totala aktier och röster innan förvärvet har åtagit sig att rösta för transaktionen.

”Vi är exalterade över att förvärva ett företag som delar vår strategi och kompletterar vår kompetens. Genom att förena våra krafter bygger vi en stark produktportfölj och säkerställer framtida tillväxt. Jag ser fram emot att leda företagsutvecklingen.” Säger Sofia Nilsson, VD på Nord.

Jo Arnstad, styrelseordförande på Nord, uttryckte sin entusiasm för affären och sa: ”Detta förvärv representerar en fantastisk möjlighet för Nord. Vi är glada över att arbeta med Digisure för att uppnå våra gemensamma mål och stärka vår position på den skandinaviska marknaden.”

Nigel Wilson, ordförande för Digisures styrelse, ser också detta som ett lovande drag och säger: ”Vi är glada över att gå samman med Nord. Detta partnerskap presenterar spännande tillväxtutsikter för Digisure.” Både Nord och Digisure ser fram emot den positiva inverkan denna transaktion kommer att ha på deras verksamhet och försäkringstekniksektorn som helhet.

BAKGRUND OCH MOTIV

Nords strategiska fokus på den skandinaviska marknaden har lett till ett stort intresse för att utöka sin närvaro i regionen. Förvärvet av Digisure ligger perfekt i linje med Nords tillväxtstrategi och ledningen och partnerskapen i Digisure kompletterar Nords befintliga verksamhet, vilket ger en unik möjlighet att förverkliga våra strategiska mål.

Denna transaktion kommer att låsa upp ömsesidig potential. Båda företagen ser detta förvärv som en katalysator för innovation och expansion inom försäkringstekniksektorn. Det representerar ett betydande steg i Nords strävan att leda den digitala transformationen av försäkringsbranschen. Genom att kombinera expertisen och resurserna från båda företagen är vi övertygade om att vi kommer att kunna erbjuda ännu mer omfattande och konkurrenskraftiga lösningar till våra kunder.

HÖJDPUNKTER FRÅN TRANSAKTIONEN

 • Genom Förvärvet utökar Nord sin kundgrupp från att främst omfatta företag till även i större omfattning omfatta privatpersoner. Förvärvet innebär även att bolagen kommer närmare lanseringen av SaaS-lösningar för att öka värdeskapandet för sina partners
 • Digisure har framgångsrikt lanserat produkter i Sverige, vilket påskyndar den geografiska expansionen utöver den ursprungliga strategiska planen.
 • Digisures partneravtal med företag som Møller Mobility Group, Instabank och Circle K kompletterar Nords partneravtal och ökar markant den tillgängliga kundbasen.
 • Transaktionen överensstämmer med Nords tidigare kommunicerade strategi om att utveckla och erbjuda ett brett utbud av försäkringsprodukter till partners via en anpassningsbar digital plattform.

FINANSIELL ÖVERSIKT
Nord förväntar sig att kostnads- och intäktssynergier ska uppnås fullt ut inom ett år. Genom förvärvet får nord en fullständig MGA-rigg med synergier som inkluderar ett utökat produktutbud och korsförsäljning av bolagens produkter till sina respektive kundportföljer. Ökningen av intäktsströmar förväntas inte enbart komma ur den bredare produktportföljen utan även av en utökad kundbas, genom förvärvet kommer Nords tillgängliga kundbaser att öka från över 700 000 kunder till 4,1 miljoner kunder på den skandinaviska marknaden.

KÖPESKILLING
Köpeskillingen för samtliga utestående aktier i Digisure kommer att betalas genom en emission av 67 500 000 aktier i Nord, vilket motsvarar cirka 42% utspädning (under förutsättning att 100% av Digisure:s aktier förvärvas).

Den initiala köpeskillingen för 100% av Digisure:s aktier uppskattas till SEK 54 miljoner, med betalning i Nord-aktier till SEK 0,80 per aktie.

Digisures förvärvsaktier för köpet kommer att representera upp till 26,6% av Nord Insuretech AB. Nord kommer att ha en total kapitalisering på 187 MSEK (förutsatt förvärv av 100 % av aktierna i Digisure). För att undvika tvivel, notera att värdet för förvärvet kommer att justeras baserat på nettoskuldpositionen per den avtalade transaktionstidpunkten och kan därför komma att avvika från det beräknade värde som anges i detta pressmeddelande.

Emissionen av Vederlagsaktierna kommer att öka antalet utestående aktier och röster med 67 500 000 aktier och röster från 161 075 274 aktier och röster till 22 8575 274 aktier och röster. Aktiekapitalet kommer att öka med cirka 13 539 745,98 SEK, från cirka 32 309 901 SEK till cirka 45 849 647 SEK. Utspädningen har beräknats som antalet nyemitterade aktier dividerat med det totala antalet aktier efter emissionen av Vederlagsaktierna och är förutsatt förvärv av 100 % av aktierna i Digisure.

EXTRA BOLAGSSTÄMMA
Emissionen av vederlagsaktier är villkorad av godkännande vid en extra bolagsstämma vilken vi kommer att kalla till inom kort. Aktieägare som innehar cirka 66% av Nord:s aktier och röster har åtagit sig att rösta för. Dessutom stöder mer än två tredjedelar av Digisure:s aktieägare förvärvet som även stöttas av Digisures styrelse vilken kommer att rekommendera försäljning av aktier till Nord.

INLÅSNINGSPERIOD AV AKTIER FÖR SÄLJARNA
Samtliga vederlagsaktier som säljarna erhåller kommer att omfattas av villkor om låsning i 12 månader från transaktionens genomförande.

DUE DILIGENCE
Innan transaktionsavtalet ingås kommer Nord, tillsammans med sina rådgivare, att utföra en så kallad due diligence-undersökning av viss verksamhet, finansiell och juridisk information om Digisure, vars goda utfall är en förutsättning för förvärvet.

TIDSLINJE
Nord kommer att fortsätta med Due Diligence-processen och andra nödvändiga steg för att utvärdera förvärvets genomförbarhet. Om inga oväntade händelser inträffar kommer följande preliminära tidslinje att följas:

 • Offentliggörande av kallelse till extra bolagsstämma i Nord:             Inom kort
 • Extra bolagsstämma i Nord:                                                              I oktober
 • Teckning och tilldelning av aktier i aktieemissionen:                         I oktober
 • Registrering av aktier som emitterats i aktieemissionen:                  I oktober

Om Digisure AS

Digisure grundades 2018 av Rune Arneberg och Roger Slinning, båda med omfattande erfarenhet inom försäkringsbranschen. Företaget möjliggör för organisationer med starka varumärken att skapa egna försäkringsdivisioner genom innovativa digitala lösningar. Digisure har partnerskapsavtal med betydande kundbas.

Om Nord Insuretech Group AB

Nord Insuretech Group levererar nästa generations integrerade försäkringar i Norden. Bolaget har etablerat sig på den nordiska skadeförsäkringsmarknaden med sin nya och moderna tekniska plattform. Nord Insuretech distribuerar genom partners som effektivt säljer olika försäkringsprodukter till slutkunder via sin digitala plattform. Nord Insuretech Group är listat på Nasdaq First North Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser.

Ytterligare information avseende bolaget finns på www.nordinsuretechgroup.se.

För mer information, vänligen kontakta:
Sofia Nilsson, VD Nord Insuretech Group AB
Phone: +46 704 937 758
Mail: ir@nordinsuretechgroup.se

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

SBB stärker likviditeten med cirka 8 miljarder kronor och presenterar en decentraliserad koncernstruktur

Published

on

By

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (“SBB” eller ”Bolaget”) säljer 1,16 procent av SBB EduCo AB (”EduCo”) till Brookfield Super-Core Infrastructure Partners (”Brookfield”) för cirka 242 miljoner kronor och blir en minoritetsägare. EduCo kommer återbetala delar av dess koncerninterna lån från SBB, vilket innebär att SBB erhåller en likvid om cirka 7,8 miljarder kronor. SBB har idag även beslutat om en decentraliserad koncernstruktur som förstärker transparens och finansieringsmöjligheter.

‘’Jag är mycket nöjd över att idag kunna presentera ett betydande likviditetstillskott och ett fortsatt starkt samarbete med Brookfield. Vidare skapar SBB en decentraliserad koncernstruktur som positionerar SBB för att ytterligare stärka bolagets balansräkning och för fortsatt tillväxt. Styrelsen avslutar härmed den strategiska översynen och SBB fokuserar nu på exekvering,” säger Lennart Schuss, styrelseordförande för SBB.

Sammanfattning av EduCo-transaktionen

EduCo samägs av SBB och Brookfield och är den huvudsakliga plattformen för SBB:s affär inom den offentliga utbildningssektorn.

Som en del av transaktionen genomför EduCo en delvis återbetalning av det koncerninterna lånet från SBB med ett belopp om cirka 9,1 miljarder kronor samt potentiellt även en refinansiering av befintlig säkerställd skuld med ett belopp om högst cirka 6,9 miljarder kronor. Transaktionen resulterar i en likvid om totalt cirka 8 miljarder kronor till SBB, efter erläggande av kompensation för förtidsåterbetalning och transaktionskostnader. SBB kommer att ha ett kvarstående lån till EduCo om cirka 5,5 miljarder kronor. SBB avser använda likviden för att hantera närliggande finansiella åtaganden, inklusive avtalade investeringar, beslutade utdelningar samt låneförfall.

Efter genomförd avyttring om 1,16 procent av aktierna i EduCo till Brookfield kommer SBB att äga cirka 49,84 procent av EduCo. Som en följd av avyttringen kommer EduCo att kontrolleras av Brookfield och upphöra att vara ett dotterbolag till SBB och EduCo kommer inte att konsolideras i SBB:s räkenskaper.

Vidare, efter genomförd avyttring kommer EduCo att drivas fristående av sin styrelse bestående av representanter från SBB och Brookfield.

Transaktionen är föremål för sedvanliga fullföljandevillkor, inklusive konkurrensgodkännanden, och förväntas slutföras under oktober 2023.

Transaktionen understöds av EduCo:s sunda och stabila finansiella ställning och säkerställer att verksamheten fortsätter att vara en långsiktig leverantör av högkvalitativa utbildningsanläggningar i hela Norden. Brookfield är en mycket erfaren ägare av infrastrukturtillgångar globalt och investeringen i EduCo genom dess perpetual fund tillhandahåller långsiktigt, stabilt kapital för att stödja EduCo:s framtida tillväxt tillsammans med SBB för att EduCo ska kunna uppnå en investment grade-rating.

EduCo:s ambition är att på sikt enbart finansieras med långfristig kapitalmarknadsfinansiering med stark investment grade-rating.

Sammanfattning av EduCo

EduCo är en unik infrastrukturplattform inom offentlig utbildning med ett fokus på tillväxt inom den offentliga utbildningssektorn i Sverige, Danmark, Norge och Finland.

EduCo:s portfölj om 43 miljarder kronor består av fastigheter inom den offentliga utbildningssektorn i Norden (23,6 miljarder kronor GAV i Sverige, 16,0 i Norge, 2,2 i Finland och 1,0 i Danmark). Portföljen gynnas av långsiktiga hyresavtal med väldigt lågt byte av hyresgäster: 13 års viktad genomsnittlig återstående löptid.

Decentraliserad koncernstruktur

Den 29 maj 2023 beslutade SBB:s styrelse att påbörja en strategisk översyn av alternativ för att maximera värdet för SBB:s aktieägare. SBB presenterar idag en ny koncernstruktur som decentraliserar Bolaget genom etablering av helägda och delägda affärsenheter och avslutar därmed den strategiska översynen.

Koncernen kommer att bestå av tre affärsenheter: Utbildning, Samhälle och Bostäder. Affärsenheterna kommer att verka med ett tydligt fokus. Från och med Q3-rapporten kommer rapportering att ske enligt den nya koncernstrukturen. Implementeringen har ingen planerad inverkan på antalet anställda inom SBB.

’’Idag presenterar vi en ny decentraliserad koncernstruktur. Den nya strukturen bygger på våra styrkor, adresserar våra utmaningar och grundar sig på ett antal viktiga slutsatser. SBB har i grunden en portfölj av högkvalitativa fastighetstillgångar med en stark underliggande utveckling och med attraktiva tillväxtutsikter. SBB gynnas av att skapa helägda eller delägda affärsenheter som på egna meriter kan anskaffa såväl eget som lånat kapital. Därför etablerar vi nu en ny decentraliserad koncernstruktur med syfte att öka SBB:s transparens och finansieringsmöjligheter, vilket i förlängningen maximerar aktieägarvärdet,’’ säger Leiv Synnes, vd för SBB.

Den nya koncernstrukturen ska:

 • Öka tillgången till bankfinansiering. Etableringen av enskilda affärsenheter kommer att stärka SBB:s finansiella flexibilitet avseende finansiering.
 • Möjliggöra anskaffning av eget kapital. SBB kommer fortsätta utforska möjligheter att göra bostadsverksamheten till ett minoritetsägt bolag genom att ta in ytterligare ägare, med en målsättning att presentera en lösning under 2024, beroende på marknadsförhållandena.
 • Förbättra finansiell rapportering och transparens. Decentraliseringen möjliggör förbättrad finansiell rapportering, tydligare specialisering, snabbare beslut, närmare samarbete med hyresgästerna och synliggörande av värden.

En översikt av den nya koncernstrukturen biläggs detta pressmeddelande och finns tillgänglig på SBB:s hemsida.

Rådgivare

Advokatfirman Vinge är legal rådgivare och DNB Markets och J.P. Morgan Securities Plc. finansiella rådgivare till SBB i samband med transaktionen. Linklaters är legal rådgivare till Brookfield.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Helena Lindahl, Finansdirektör, ir@sbbnorden.se, press@sbbnorden.se

Denna information utgör insiderinformation som Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 september 2023 kl. 18:20 CEST.

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (SBB) är Nordens ledande fastighetsbolag inom social infrastruktur. Bolagets strategi är att långsiktigt äga och förvalta samhällsfastigheter i Norden och hyresreglerade bostadsfastigheter i Sverige samt att bedriva ett aktivt fastighetsutvecklingsarbete. Genom SBBs stora samhällsengagemang finner kommuner och andra intressenter en långsiktig samarbetspartner i bolaget. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information om SBB finns på www.sbbnorden.se.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Boken som ställer nya skakande frågor om Palmemordet

Published

on

By

Den avlidne Stig Engström, Skandiamannen, kom att officiellt pekas ut som Palmemördare utan att ens få en försvarare.

Det avslutade en 34 år lång mordutredning. Poliserna i Palmegruppen hade sett tydliga tecken på en mordkomplott med möjliga trådar in i svenska staten och de hade arbetat hårt med att få fram sanningen. Men de fick dåligt med hjäp av andra myndigheter och personer som kunde vara inblandade ville inte prata. Till sist gav utredarna upp. Inget av detta dramatiska utredningsarbete redovisades på åklagarens avslutande presskonferens. Här kommer nu en ingående och delvis chockartad beskrivning av sådant åklagaren och Palmegruppen arbetat med innan de motvilligt släppte de känsliga frågorna.

Gunnar Wall är en av Sveriges främsta experter på mordet på Olof Palme och har arbetat med den här boken i tre år. Här berättar han om hur det egentligen gick till när utredningen av mordet på Sveriges statsminister fick sitt förbryllande slut. 

Läs mer på Gunnar Walls blogg.

Utgivning: 2023-09-26 Isbn: 9789155272630

Bokförlaget Semic
08-799 30 50
info@semic.se
Press- och marknadskontakt: Cilla Wikström, cilla.wikstrom@semic.se
 

Bokförlaget Semic startade sin verksamhet i juni 1950. Vi ger ut cirka 80 böcker per år om mat och dryck, handarbete, hobby och inredning, blommor och trädgård, djur och natur, sport och fakta samt böcker för barn och ungdomar, kalendrar och julklassiker. Vi trycker våra böcker i stora upplagor, säljer dem till bra priser och når många läsare. Merparten av vår utgivning är svenska originalböcker. Bokförlaget Semics redaktion, marknadsavdelning och produktionsavdelning är förlagda till Sundbyberg. Bokförlaget Semic är en del av Bonnierförlagen AB.

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Uppdatering skred vid E6 Stenungsund

Published

on

By

Räddningstjänsten är fortsatt på plats vid skredet vid E6 Stenungsund.

Under gårdagen arbetade räddningstjänsten med eftersök av människor i de delar av området, där det varit möjligt, med hjälp av specialutbildad personal för ras och skred samt sökhundar. Ett antal personer hjälptes under gårdagen ur fordon på rasområdet med hjälp av räddningstjänstpersonal samt helikopter från Sjöfartsverket. Sökarbetet avslutades igår eftermiddag.

Räddningstjänsten har under natten och morgonen arbetat med att besikta den drabbade bensinstationen för att säkerställa om läckage kan ha skett och har för närvarande avfärdat att den skulle utgöra en miljöskada. Vi undersöker ett mindre dieselläckage från en lastbil. Tillsammans med Trafikverket och geotekniker pågår även en besiktning av ytterområden kring Norumsån för att se om det kan innebära ytterligare konsekvenser.  

Under dagen kommer räddningstjänsten att medverka på ett samverkansmöte med kommunen på plats i Stenungsund.

Allmänheten uppmanas fortsatt att inte vistas i området och respektera avspärrningar.

Räddningstjänsten bedömer att vi kommer att vara kvar till imorgon måndag, och ny bedömning görs då av ytterligare insatser.   

//Daniel Lyckelid, Vakthavande befäl

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.