Connect with us

Marknadsnyheter

Nordic Outlook: Efterlängtade räntesänkningar i orolig värld

Published

on

Det ekonomiska läget präglas av ökad ekonomisk optimism trots förvärrade geopolitiska risker. Fallande inflation gör att centralbankerna börjar sänka räntor under våren och sommaren. Vi fortsätter att tro att en mjuklandning är möjlig och att inbromsningen i världsekonomin blir mild. Bilden av svensk ekonomi har också ljusnat; efter ett fall på 0,4 procent i fjol ökar BNP svagt i år. År 2025 växer BNP tydligt över trend med nästan 3 procent. Riksbanken sänker räntan i maj och nästa år stöttar även finanspolitiken.

– Efter några riktigt utmanande år för världsekonomin tas nu steg mot ökad stabilitet. Inflationen faller på bred front och öppnar vägen för lägre räntor, lägre kostnader för företagen, bättre hushållsekonomi och stabilare konsumtion, säger SEB:s chefsekonom Jens Magnusson

Mild tillväxtinbromsning när inflationen faller och arbetslösheten stiger svagt 
Årets tillväxt blir syrefattig men grunden läggs för en återhämtning 2025, trots en miljö med förhöjd säkerhetspolitisk oro. USA:s ekonomi har visat fortsatt motståndskraft. Ekonomin saktar in under ett par kvartal men undviker en recession. Prognosen för 2024 revideras upp jämfört med novemberprognosen till 1,6 procent, en nedgång från 2,4 procent under 2023. Euroområdets BNP väntas ha fallit under andra halvåret 2023 men tillväxten tar fart under andra halvåret i år och en större sättning undviks. Sammantaget växer euroområdets BNP med 0,5 procent under både 2023 och 2024. 2025 är tillväxten i både USA och euroområdet tillbaka nära 2 procent. Tillväxtekonomierna har visat en mer stabil utveckling men Kina kämpar i motvind med att få i gång efterfrågan när hushållen sparar, problemen fortsätter i fastighetssektorn och geopolitiska spänningar dämpar handeln. Global BNP växer med runt 3 procent under alla tre åren 2023–2025, en blygsam tillväxttakt i historisk jämförelse.

– Flera av de senaste årens orosmoln har i olika grad skingrats. Energipriserna fortsätter visserligen att variera, inte minst i Sverige där vintern hittills varit kall, men prisbilden har stabiliserats rejält och vi räknar inte med att de extrema pristopparna från 2022 kommer tillbaka. Även den stress i globala värdekedjor vi såg under 2021 och 2022 är i stort sett borta, säger SEB:s prognoschef Daniel Bergvall.

Arbetsmarknaderna försämras men inte markant. Det historiska mönstret är att hög inflation bringats under kontroll endast till priset av en kraftig nedgång i ekonomin. Utvecklingen så här långt stödjer dock att den här konjunkturcykeln kan bli ett undantag. Fallande inflation öppnar för centralbanker att börja sänka räntor under våren. ECB blir först ut i mars följt av Fed i maj.

Geopolitiken kan ge ny inflationsbrasa men nedåtrisker överväger på kort sikt
Det globala säkerhetspolitiska läget är allvarligt och har försämrats ytterligare med fortsatta ryska angrepp på Ukraina, tydliga spridningsrisker från kriget i Gaza och ökade spänningar i Östasien.

– Attackerna mot transporter i Röda Havet är en osäkerhetsfaktor som kan ge kortsiktiga produktionsstörningar och inflationsimpulser. Vi bedömer dock inte dessa som tillräckligt omfattande för att i grunden förändra bilden av en fallande global inflation, säger Daniel Bergvall.

Inflationen står i fokus för riskbilden. Vi ger i en temaartikel exempel på hur scenarier med låg respektive hög inflation kan se ut. Andra teman behandlar den hackande tyska tillväxtmotorn, USA:s ödesval och ”den nya ekonomisk-politiska världen”.

– Det finns många tecken på att vi kan vara på väg in i en ny ekonomisk-politisk världsordning där politik, säkerhetsaspekter och en önskan om ”strategiskt oberoende” tar över från de senaste decenniernas globaliserings- och liberaliseringstrend, säger Jens Magnusson.

Sverige: Lägre inflation ger ökat hopp om vändning
BNP föll under andra halvan av 2023 men en djupare sättning verkar kunna undvikas. Efter ett fall på 0,4 procent i fjol väntas BNP åter öka under helåret 2024, men bara marginellt. Lägre inflation och fallande räntor gör att nedåtriskerna minskat betydligt och talar också för en starkare återhämtning. Tillväxten nästa år blir 2,8 procent, tydligt över trend. Prognosen har reviderats upp för alla tre åren jämfört med vad vi förutsåg i november.

– Hög skuldsättning, ofta till rörlig ränta, har medfört att räntehöjningar fick större negativ effekt i Sverige och när räntan nu sänks blir de positiva effekterna också större, säger Daniel Bergvall.        

Motståndskraftig industri och god investeringskonjunktur förutom bostäder   
Industrin har förblivit överraskande motståndskraftig. Relativt stark tjänsteexport har medfört att total export fortsatt att öka och den nedgång som vi tidigare väntat oss verkar i nuläget mindre trolig. Industrins motståndskraft stöttar investeringarna. Viktiga faktorer är den svaga kronan, som bidragit till att hålla vinsterna uppe, och den gröna omställningen. Även offentliga investeringar har ökat stadigt de senaste 2–3 åren och detsamma gäller investeringar i värme- och energiproduktion. Exklusive bostäder har investeringarna som andel av BNP ökat till nästan 23 procent, högsta sedan åtminstone början av 1980-talet. Investeringar i bostäder fortsätter dock att minska snabbt. Vi fortsätter tro på en tydlig investeringsnedgång 2024, men att fallet blir något mindre än vi tidigare bedömt.

Konsumtionsuppväxling i höst trots högre arbetslöshet
Hushållens konsumtion fortsätter vara den viktigaste faktorn för hur djup och långdragen lågkonjunkturen kommer att bli. Lägre inflation och räntor gör att nedåtriskerna fortsätter att minska. Vi räknar med svagt fallande konsumtion under första halvåret i år och att återhämtningen påbörjas under andra halvåret efter att Riksbanken börjat sänka räntan. Bostadspriserna har varit i stort sett oförändrade under 2023 och vi räknar med att den sidledes trenden fortsätter under det närmaste halvåret. Från mitten av 2024 räknar vi med gradvis stigande bostadspriser. Arbetsmarknaden visar nu tydligare tecken på inbromsning. Vi fortsätter räkna med att arbetslösheten planar ut på cirka nio procent efter sommaren. När återhämtningen tar fart under 2025 faller arbetslösheten gradvis tillbaka.

Inflationen tillfälligt under målet
Även svensk inflation har till slut fallit. Nedgången i Sverige släpar fortfarande efter euroområdet, men gapet har minskat de senaste månaderna. Vi räknar med att KPIF exklusive energi faller till strax under två procent mot slutet av 2024 för att därefter stiga och vara ungefär i linje med inflationsmålet under 2025. Lägre energipriser gör att KPIF hamnar under målet redan till sommaren. Kronförstärkningen i slutet av förra året minskar uppåtriskerna betydligt även om växelkursen kommer att fortsätta bidra till högre inflation under större delen av 2024.

Räntan sänks redan innan sommaren
Sannolikheten för att Riksbanken höjt klart och att räntesänkningar kommer i år är mycket hög. Vi har tidigarelagt den första förväntade sänkningen från juni till maj men den svårbedömda januariinflationen är en osäkerhetsfaktor. Prognosen är att styrräntan sänks med totalt 100 punkter i år och med ytterligare 75 punkter, till 2,25 procent, under 2025.

– Direktionen vill säkerställa att inflationen varaktigt är i linje med målet. Det talar för att förväntningar om en sänkning redan i mars är för optimistiska. Vi tror även att direktionen vill undvika att kronan försvagas på nytt och att ECB gärna får sänka först. Samtidigt är arbetsmarknad och tillväxt svagare i Sverige och den höga räntekänsligheten gör att det realekonomiska priset för att skjuta på räntesänkningarna är högt, säger Jens Magnusson.

Vi håller fast vid vår bedömning att Riksbanken i början av februari beslutar om att utöka försäljningarna av statsobligationer (QT) från 5 till 7–8 miljarder. Regeringen fortsätter prioritera inflationsbekämpning och finanspolitiken är mycket försiktig.

– När inflationen nu är på väg ned faller inflationsargumentet men vi tror ändå att regeringen väntar till 2025 innan finanspolitiken tydligt läggs om i en mer expansiv riktning, delvis på grund av den ekonomiska utvecklingen och ekonomiska ramverket, och delvis på grund av valet 2026. Vi tror på expansiva åtgärder på 60–80 miljarder under 2025, motsvarande 1-1,5 procent av BNP, säger Jens Magnusson.

Nyckeltal: Internationell & svensk ekonomi (siffror inom parentes från NO nov 2023)

Internationell ekonomi. BNP. Årlig förändring i % 2022 2023 2024 2025
USA 1,9 2,4 (2,3) 1,6 (1,1) 1,8 (1,8)
Euroområdet 3,4 0,5 (0,5) 0,5 (0,7) 1,8 (2,0)
Storbritannien 4,3 0,5 (0,4) 0,2 (0,5) 1,4 (1,7)
Japan 1,0 1,7 (1,8) 1,2 (1,2) 1,2 (0,9)
OECD 2,9 1,6 (1,6) 1,4 (1,2) 2,0 (2,0)
Kina 3,0 5,2 (5,2) 4,6 (4,6) 4,4 (4,5)
Norden 2,7 0,1 (0,2) 0,8 (0,5) 2,4 (2,3)
Baltikum 2,0 -1,0 (-0,7) 1,2 (1,5) 2,9 (2,9)
Världen (PPP) 3,3 3,1 (3,0) 2,9 (2,8) 3,1 (3,2)
Norden och Baltikum. BNP, årlig förändring i %
Norge 3,0 0,5 (1,6) 2,1 (0,8) 1,6 (1,5)
Danmark 2,8 1,0 (1,1) 1,5 (1,5) 3,0 (3,0)
Finland 1,6 -0,5 (-0,1) -0,2 (0,5) 2,0 (1,8)
Litauen 2,4 -0,2 (-0,2) 1,5 (1,5) 2,8 (2,8)
Lettland 3,4 -0,4 (-0,2) 2,0 (2,2) 2,7 (2,7)
Estland -0,5 -3,4 (-2,5) -0,5 (0,4) 3,5 (3,5)
Svensk ekonomi. Årlig förändring i %
BNP, faktisk 2,6 -0,4 (-1,0) 0,1 (-0,4) 2,8 (2,5)
BNP, dagkorrigerad 2,7 -0,2 (-0,8) 0,1 (-0,3) 3,0 (2,7)
Arbetslöshet (%) (EU-definition) 7,5 7,6 (7,6) 8,6 (8,6) 8,7 (8,9)
KPI 8,4 8,5 (8,6) 3,0 (4,2) 1,4 (2,0)
KPIF 7,7 6,0 (6,1) 1,9 (2,7) 1,9 (1,9)
Offentligt saldo (% av BNP) 1,3 -0,3 (0,3) -2,2 (-1,2) -0,9 (-0,5)
Styrränta (dec) 2,50 4,00 (4,00) 3,00 (3,50) 2,25 (2,50)
Växelkurs, EUR/SEK (dec) 11,12 11,13 (11,60) 10,95 (11,25) 10,75 (10,95)

För mer information, kontakta:
Jens Magnusson: 070-210 2267

Daniel Bergvall: 073-523 5287
Robert Bergqvist: 070- 445 1404
Pia Fromlet 070-739 3266
Olle Holmgren: 070 -763 8079

Elisabet Kopelman: 070-655 3017
Marcus Widén: 070-639 1057

Presskontakt:
Niklas Magnusson, chef för Medierelationer & Extern kommunikation
070-763 8243
niklas.x.magnusson@seb.se

SEB är en ledande nordeuropeisk finansiell koncern med internationell räckvidd. Vårt syfte är att positivt forma framtiden med ansvarsfull rådgivning och kapital, idag och för framtida generationer. Genom att samarbeta med våra kunder vill vi vara en ledande katalysator i omställningen till en mer hållbar värld. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas genom vår närvaro i mer än 20 länder världen över med cirka 17 500 medarbetare. Den 30 september 2023 uppgick koncernens balansomslutning till 4 134 miljarder kronor och förvaltat kapital till 2 194 miljarder kronor. Läs mer om SEB på sebgroup.com/sv.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Svefa stärker transaktionsrådgivning och utser Sissel Andersson till affärschef Stockholm

Published

on

By

Svefa fortsätter sin offensiva tillväxtsatsning och stärker sitt transaktionsrådgivningserbjudande genom att utse Sissel Andersson till affärschef Stockholm. Samtidigt får Erik Norrman, idag affärschef Väst, utökat ansvar och blir affärschef för både Syd och Väst.

Svefa har, med sin unika position i gränslandet mellan den offentliga och privata sektorn, utvecklat ett unikt erbjudande inom transaktionsrådgivning. Förändringarna är en del i Svefas strategiska tillväxtplan och en förutsättning för fortsatt expansion.

Sissel Andersson, idag projektledare inom Svefas transaktionsteam får utökat ansvarsområde som affärschef för Stockholm. Erik Norrman, idag affärschef i Väst ges utökat ansvar för såväl Syd som Väst

”Under 2023 har vi stärkt vår ställning som strategisk transaktionsrådgivare med god affärskraft och marknadskännedom. Genom att bredda Eriks och Sissels ansvar ser vi ökad förmåga att tillvarata nya möjligheter i marknaden samt för fler att få ta del av ett inspirerande ledarskap” säger Stefan Timan, affärsområdeschef Svefa Transaktionsrådgivning. 

För mer information och kommentarer

Stefan Timan, affärsområdeschef Svefa Transaktionsrådgivning,
tel: 010-603 87 38 stefan.timan@svefa.se

Johan Hopstadius, press och marknad, tel: 076-634 20 05
johan.hopstadius@svefa.se

Svefa erbjuder spetskompetens och kvalificerad rådgivning inom värdering & analys, samhällsbyggnad & fastighetsutveckling, strategisk & operativ förvaltningsrådgivning, strategiskt affärsstöd samt transaktionsrådgivning. Tillsammans är vi över 250 medarbetare fördelade på kontor från Malmö i söder till Luleå i norr. Svefa Partnergruppen som består av Svefa, Värderingsdata och Set Up omsätter årligen drygt 450 MSEK. Bland våra uppdragsgivare finns allt från stora fastighets- och energibolag, investerare, byggbolag, banker, myndigheter och kommuner till mindre lokala fastighetsaktörer som alla uppskattar vår kombination av fastighetskompetens och affärsintelligens.

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

SBB etablerar joint venture-bolag för samhällsfastigheter tillsammans med Castlelake vilket tillför likvid till SBB om cirka 5,2 miljarder kronor

Published

on

By

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) har ingått avtal om att bilda ett joint venture-bolag, SBB Infrastructure AB[1] (”SBB Infrastucture”), tillsammans med fonder som förvaltas av den globala alternativa förvaltaren Castlelake, LP (”Castlelake”). I samband med etableringen av joint venture-bolaget har SBB Infrastructure ingått ett låneavtal med Castlelake, med stöd från Atlas SP Partners (“Atlas”), om cirka 5,2 miljarder kronor[2]. SBB Infrastructure kommer använda en del av lånelikviden för att förvärva fastigheter från SBB samt en del för att refinansiera skulder till SBB (”Transaktionen”).

SBB Infrastructure förvärvar fastigheterna till marknadsvärdet per 31 december 2023 som uppgick till 5,7 miljarder kronor. SBB Infrastructure kommer att som ytterligare säkerhet för lånet erhålla säkerheter från SBB i form av fastigheter värderade till 3,7 miljarder kronor, vilket gör att den totala säkerhetsmassan för lånet uppgår till 9,4 miljarder kronor. Portföljen av samhällsfastigheter kommer drivas och förvaltas av SBB Infrastructure genom ett förvaltningsavtal med SBB.

SBB avser att använda likviden från Transaktionen till att stärka bolagets finansiella ställning och amortera skulder.

”Transaktionen bekräftar det starka värdet i SBB:s samhällsportfölj som utmärker sig genom en växande efterfrågan, inflationssäkrade kassaflöden och liten risk för hyresbortfall. Likviditeten ger möjlighet till att refinansiera skulder och att genomföra strategiska åtgärder för att maximera bolagets värde över tid. Vi ser fram emot samarbetet med Castlelake”, säger Leiv Synnes, vd för SBB.

Transaktionen är föremål för sedvanliga fullföljandevillkor. Transaktionen är inte föremål för konkurrensgodkännande. Fullföljande av Transaktionen kommer att ske så snart som alla fullföljandevillkor har uppfyllts, vilket väntas ske i mars 2024.

J.P. Morgan, Vinge, Wistrand och Waselius Wist rådgav SBB, DLA och CBRE rådgav Castlelake och CWT och Roschier rådgav Atlas.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Helena Lindahl, Finansdirektör, ir@sbbnorden.se eller press@sbbnorden.se

Denna information utgör insiderinformation som Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 februari 2024 kl. 15:15 CET.

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (SBB) är Nordens ledande fastighetsbolag inom social infrastruktur. Bolagets strategi är att långsiktigt äga och förvalta samhällsfastigheter i Norden och hyresreglerade bostadsfastigheter i Sverige samt att bedriva ett aktivt fastighetsutvecklingsarbete. Genom SBBs stora samhällsengagemang finner kommuner och andra intressenter en långsiktig samarbetspartner i bolaget. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information om SBB finns på www.sbbnorden.se.

[1] För närvarande SBB Elderly Care Properties AB, org. nr. 559448-7125, under namnändring till SBB Infrastructure AB.

[2] EURIBOR utgör basränta för EUR-delen av lånet, motsvarande 217 miljoner EUR, och STIBOR utgör basränta för SEK-delen av lånet, motsvarande 2 745 miljoner SEK. Räntesatsen för lånet uppgår till EURIBOR/STIBOR + 500bps.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Stockholm Stadsteater erbjuder syntolkning

Published

on

By

I ett nytt samarbete kommer föreningen Syntolkning Nu i Sverige, tillsammans med Stockholm Stadsteater erbjuda livesyntolkning till några utvalda produktioner.

Den 11 maj kommer ”En midsommarnattsdröm” erbjudas med livesyntolkning. Det är en mörk komedi fylld av kärlekstrassel, magi, drömmar och förväxlingar med bland andra Leif Andrée i rollen som Puck, Angelika Prick som Titania och Bahador Foladi som Botten.

En månad senare, den 8 juni, får man som se en av de sista föreställningarna av ”Matilda-The musical” livesyntolkad. Ett musikaliskt och fantasifullt äventyr om den begåvade flickan Matilda Wormwood som tar ställning mot en orättvis och kall vuxenvärld. 

I oktober kommer den stora musikalen ”Company” att livesyntolkas. Det är en av världens mest älskade musikaler som kommer till Stockholm stadsteater. I Company följer vi Bobbies sökande efter kärlek och mening, omgiven av vänner i parrelationer och mitt i den pulserande storstaden.

Platser till samtliga syntolkningar är placerade långt fram och ledsagare medföljer utan kostnad. Man bör boka platser nu, för att försäkra sig om att få ta del av syntolkningarna. Bokas via länkarna till vår hemsida eller via e-post, boka@syntolkning.nu

Kontakt:
Peter Lilliecrona, verksamhetsledare i Syntolkning Nu i Sverige, 0730-345112, peter@syntolkning.nu 

Om syntolkning: 

Syntolkningen är ett icke subventionerat hjälpmedel, främst för personer med synnedsättning. Förmedlas från en syntolk, som beskriver det som syns. Livesyntolkning kan ske trådlöst i en lokal eller utomhus. Syntolkning kan ske enskilt, men oftast till grupp och då även på flera olika språk samtidigt. Syntolkning skall inte förväxlas med teckenspråkstolkning, eller referat.
Livesyntolkning av evenemang sker lika bra både utomhus som inomhus. Ibland sker det i stora teatersalonger eller arenor liksom i små intima teaterlokaler. Någon gång kan det ske på en utomhusteater liksom utomhus på stora ytor i en park eller nöjesfält. Syntolkning sker alltid med respekt för scenen, evenemanget och för publiken, både de som tar del av syntolkningen liksom de som inte gör det. Syntolkningen finns där utan att märkas, då den sänds trådlöst, från digitala sändare till mottagare hos berörda. 
Syntolkning Nu samarbetar bland annat med SRF, US och FSBU. Läs mer om syntolkning på Wikipedia.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.