Connect with us

Marknadsnyheter

Ny databas samlar medeltida pilgrimers personnamn

Published

on

Har du fått ditt namn stavat på ett originellt sätt i möten med människor som talar ett annat språk? Det hände de nordiska pilgrimer som på 1000–1200-talet anlände till ett kloster i södra Tyskland och fick sina namn nedskrivna av tyskspråkiga munkar. Nu har namnen samlats i databasen NordiCon som är en del av ett forskningsprojekt vid Göteborgs universitet.

I samband med att kristendomen på allvar började spridas i Norden under 1000-talet började pilgrimer från Danmark, Sverige, Norge och Island att bege sig söderut. Målen för resorna var framför allt Rom och Jerusalem. På vägen dit stannade en del pilgrimer till vid ett kloster på ön Reichenau i Bodensee i södra Tyskland. Där skrevs deras namn ner i en bok.

– De tyskspråkiga munkarna i klostret ställdes inför en utmaning när de hörde obekanta nordiska namn och skulle anteckna dem, säger Michelle Waldispühl som är lektor i tyska vid Institutionen för språk och litteraturer och leder forskningsprojektet Många sätt att stava rätt: Variation och språkkontakt i medeltida personnamn.

Handskriften från Reichenau är idag huvudkällan för den nya databasen NordiCon som samlar medeltida namn som finns belagda utanför Norden. I databasen ingår över 700 namn.

– Här kan man se hur personnamn anpassas vid språkkontakt, alltså när olika språk möts och påverkar varandra. Projektet bidrar med ett historiskt perspektiv till kunskapen om personnamn i flerspråkiga miljöer, säger Michelle Waldispühl.

Kombinerar traditionell beskrivning med digitala möjligheter
Utöver en beskrivning av namnen finns också den digitala bilden av handskriftssidan där namnet är antecknat med i databasen. I NordiCon går det inte bara att söka efter antal kvinno- eller mansnamn, enstaka namn och antal belägg, utan också efter hur namnen antecknades i handskriften.

– Den historiska kontexten innebär särskilda utmaningar i analysen, men bidrar också med några insikter. Till exempel att det verkar ha funnits mer utrymme för ”lek” med namnformer än det finns idag och att skillnader i anpassningssätt inte bara kan förklaras med språkliga olikheter utan i hög grad är beroende av skrivarnas olika stavnings- och tillvägagångssätt när de antecknade namnen.

Som schweizare har Michelle Waldispühl själv erfarenhet av hur språkkontakt kan påverka personnamn.

– Eftersom mitt efternamn Waldispühl inte är känt i Sverige skapar det utmaningar i uttal och stavning. Lite liknande de som de tyska munkarna ställdes inför. Några originella stavningar jag har sett är Waldenspiel och Walspyl.

Hon hoppas att databasen kan vara till nytta för en tvärvetenskaplig publik och att forskare från olika fält som namnforskning, språkvetenskap, historia och religionshistoria kan ha användning av den. En förhoppning är också att databasens koncept och struktur kan ge inspiration till framtida editioner av namn i liknande texter.

– Det finns material med tusentals namn som inte har dragit till sig forskningens intresse överhuvud taget och fortfarande ligger begravt i arkiv och samlingar.

Kontakt:
Michelle Waldispühl, tel: 0725-797 075, e-post: michelle.waldispuhl@sprak.gu.se

Mer om databasen NordiCon

  • Är en del av det pågående forskningsprojektet ”Många sätt att stava rätt: Variation och språkkontakt i medeltida personnamn” som finansieras av Vetenskapsrådet.

  • Namnanpassningarna och variationsmönstren har analyserats med hjälp av en kombination av kontaktlingvistiska och sociolingvistiska metoder.

  • Databasen är en del av Karp och Språkbanken Text och därmed är namnmaterialet även länkat till andra historiska lexika. Den utvecklades i samarbete med Dana Dannélls, Jonatan Uppström och Lars Borin.

  • Du hittar NordiCon här

Bildtext: Ett av namnen i NordiCon är det fornnordiska namnet Þórðr som stavades Zurder i en tysk handskrift. Munken som antecknade namnet anpassade det till det tyska ljud- och stavningssystemet genom att använda ”z” och lägga till ”e” som en sorts stödvokal i slutet.

Janna Roosch
Kommunikatör, Institutionen för språk och litteraturer, Göteborgs universitet
Telefon: 031–786 18 02, 076–618 18 02
E-post: janna.roosch@gu.se

Göteborgs universitet är ett av de stora i Europa med 53 800 studenter och 6 700 anställda. Verksamheten bedrivs av åtta fakulteter, till allra största del i centrala Göteborg. Utbildning och forskning har stor bredd och hög kvalitet – det vittnar sökandetryck och nobelpris om. www.gu.se.  Följ oss på Twitter. Gilla oss på Facebook. Följ oss på Instagram.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Truecallers styrelse inför utdelningspolicy, föreslår utdelning och söker nytt mandat för återköp

Published

on

By

Truecallers styrelse har idag beslutat att införa en utdelningspolicy som innebär att 25 procent av det årliga resultatet efter skatt ska delas ut till aktieägarna i Truecaller. Till bolagsstämman den 23 maj föreslår Truecallers styrelse därför en utdelning om 0,40 kronor per aktie för räkenskapsåret 2023. Därutöver föreslår styrelsen en engångsutdelning om 1,30 kronor per aktie. Den totala utdelningen föreslås bli 1,70 kronor per aktie. Utöver utdelningen föreslår Truecallers styrelse bolagsstämman att makulera 28,6 miljoner återköpta B-aktier vilket motsvarar drygt 7,5% av de utestående aktiekapitalet, samt att bolagsstämman ska ge styrelsen ett nytt bemyndigande för att efter bolagsstämman ha möjligheten att återköpa upp till 10% av de utestående aktierna.

Sedan Truecallers börsnotering i oktober 2021 har Truecaller redovisat en stabil lönsamhet och ett starkt kassaflöde. Detta har använts till att återköpa aktier, i enlighet med de bemyndiganden som styrelsen har fått från bolagsstämmorna 2022 och 2023, samt till att göra mindre tilläggsförvärv. Truecaller har sedan återköpsprogrammet inleddes i september 2022 återköpt drygt 28,6 miljoner B-aktier för cirka 940 miljoner kronor, motsvarande drygt 7,5 procent av det utestående aktiekapitalet. Återköpen har finansierats helt av Truecallers operativa kassaflöden. Per 31 december 2023 hade Truecaller likvida medel och tillgångar i kortfristiga räntefonder om cirka 1 573 miljoner svenska kronor. Detta är ungefär motsvarande nivå som Truecaller hade per 30 september 2023. Bolaget har inga finansiella skulder.

 

Givet Truecallers stabila lönsamhet har Truecallers styrelse fattat beslut om att inrätta en utdelningspolicy som innebär att 25 procent av årets resultat efter skatt skall delas ut till aktieägarna. För räkenskapsåret 2023 motsvarar detta cirka 0,40 kronor per aktie. Därutöver föreslår Truecallers styrelse bolagsstämman en extra utdelning om 1,30 kronor per aktie. Styrelsen bedömer att bolaget även efter en sådan utdelning har en finansiell styrka som väl motsvarar de behov av stabilitet och handlingsfrihet som bolaget kan förväntas ha framöver. Den totala föreslagna utdelningen uppgår till knappt 590 miljoner kronor.

 

Som tidigare kommunicerats har Truecallers styrelse också föreslagit bolagsstämman att makulera de återköpta B-aktierna, samt att ge styrelsen ett nytt bemyndigande för att ha möjligheten att återköpa upp till 10 procent av de utestående aktierna.

 

“Styrelsen är eniga i att vi vill fortsätta återbäringen till aktieägarna i form av såväl återköp och utdelning. Sedan september 2022 har det gjorts genom aktieåterköp och vi anser nu att tiden är mogen att komplettera återköpen med en årlig utdelning om 25 procent av resultatet efter skatt till aktieägarna. Med anledning av Truecallers starka finansiella ställning, lönsamhet och kassaflöde har vi detta år föreslagit en större utdelning för att uppnå en mer kapitaleffektiv finansiell struktur. Vår lönsamhet ger oss möjlighet att både finansiera såväl fortsatt tillväxt som distribution av vinstmedel till våra aktieägare, i form av både återköp och utdelningar, kommenterar Nami Zarringhalam, styrelseordförande för Truecaller.

 

Kallelse och övriga förslag till bolagsstämman den 23 maj kommer publiceras på Truecallers webbplats.

 

För mer information, kontakta gärna:

Andreas Frid, Head of IR & Communication

+46 705 29 08 00
andreas.frid@truecaller.com

Om Truecaller:

Truecaller är den ledande globala plattformen för att verifiera kontakter och blockera oönskad kommunikation. Vi möjliggör trygga och relevanta konversationer mellan människor och gör det effektivt för företag att nå konsumenter. Bedrägerier och oönskad kommunikation är vardag i digitala ekonomier och tillväxtmarknader i synnerhet. Vårt uppdrag är att skapa tillförlitlig kommunikation. Truecaller är en naturlig del av den dagliga kommunikationen för mer än 374 miljoner aktiva användare, har laddats ned mer än en miljard gånger och har identifierat och blockerat omkring 50 miljarder oönskade samtal under 2022. Med huvudkontor i Stockholm sedan 2009, är vi ett entreprenöriellt företag som leds av medgrundarna och en mycket erfaren ledningsgrupp. Truecaller är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 8 oktober 2021. För mer information besök gärna corporate.truecaller.com.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Syncro Group announces strategic partnership with Ninetone Group AB

Published

on

By

Syncro Group, which offers the AI platform Collabs for effective and transparent influencer marketing, today announces that the company has signed a strategic partnership with Ninetone Group AB, a premier influencer marketing agency. This partnership will utilize Collabs’ innovative platform to enhance Ninetone’s operational efficiency and open new revenue streams by expanding brand collaborations for their talents.

“We are thrilled to partner with Ninetone, as they embody the type of serious market actor Collabs was designed to support,” said Ebbe Damm, CEO of Syncro Group.

 

“With Collabs, we can not only streamline our existing operations but also expand into new areas by effectively matching our creators with ideal brand opportunities,” said Patrik Frisk, CEO of Ninetone Group.

 

The collaboration will begin in May 2024, with both companies actively working to integrate and optimize their joint operations.

 

Key Partnership Objectives:

  1. CRM Integration: Ninetone will leverage Collabs as a Customer Relationship Management (CRM) tool to manage communications and collaborations more efficiently for the talents they represent.

  2. Commercial Engagements Expansion: Utilizing Collabs’ infrastructure, Ninetone will streamline its engagements with brands, enhancing its ability to connect creators not only signed by the agency but also those outside its exclusive roster. This approach will allow Ninetone to explore new revenue opportunities by finding more relevant brand partnerships for their creators.

 

For further information, please contact:

Ebbe Damm, CEO, Syncro Group
Phone:  +46 70 546 46 00

Email:   ebbe.damm@syncro.group

 

About Syncro Group

Syncro enables collaboration between people and brands through innovative tech. Syncro has offices in Sweden and Denmark, with headquarter in Stockholm.

 

Continue Reading

Marknadsnyheter

Syncro tecknar strategiskt partnerskap med Ninetone Group AB

Published

on

By

Syncro Group, som erbjuder AI-plattformen Collabs för effektiv och transparent influencer marketing, meddelar idag att bolaget tecknat ett strategiskt partnerskap med Ninetone Group AB, en ledande influencer marketing-byrå. Detta partnerskap kommer att använda Collabs innovativa plattform för att förbättra Ninetones operativa effektivitet och öppna nya intäktsströmmar genom att utöka varumärkessamarbeten för deras talanger.

”Vi är glada över att samarbeta med Ninetone, eftersom de förkroppsligar den typ av seriösa marknadsaktörer som Collabs är designade att stödja”, säger Ebbe Damm, vd för Syncro Group.

 

”Med Collabs kan vi inte bara effektivisera vår befintliga verksamhet utan också expandera till nya områden genom att effektivt matcha våra kreatörer med idealiska varumärkesmöjligheter”, säger Patrik Frisk, vd för Ninetone Group.

 

Samarbetet påbörjas i maj, 2024, och bägge företag aktivt arbetar för att integrera och optimera sin gemensamma verksamhet.

 

Huvudmål för partnerskapet:

  1. CRM-integration: Ninetone kommer att utnyttja Collabs som ett CRM-verktyg (Customer Relationship Management) för att hantera kommunikation och samarbeten mer effektivt för de kreatörer som de representerar.

  2. Expansion av kommersiella engagemang: Genom att använda Collabs infrastruktur kommer Ninetone att effektivisera sina engagemang med varumärken, vilket förbättrar Nintones förmåga att koppla samman kreatörer som inte bara har kontrakt med byrån utan även externa kreatörer. Detta tillvägagångssätt gör det möjligt för Ninetone att utforska nya intäktsmöjligheter genom att hitta mer relevanta varumärkespartnerskap för sina kreatörer.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ebbe Damm, VD, Syncro Group
Telefon:  070 546 46 00

E-post:  ebbe.damm@syncro.group

 

Om Syncro Group

Syncro Group AB (publ) är ett noterat bolag på Spotlight Stock Market under SYNC B med en egenutvecklad unik AI-plattform inom influencer marketing som är en del av att forma den nya digitala ekonomin och möjliggör samarbete mellan människor och varumärken – via tech. Syncro har kontor i Sverige och Danmark, med huvudkontor i Stockholm. För mer information, gå in på www.syncro.group.

 

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.