Nyemissionen inför notering på Spotlight Stock Market kraftigt övertecknad

| 14 januari, 2022 | 0 kommentarer

HODL SPAC Europe AB (”HODL”, ”HODL SPAC” eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet av erbjudandet att förvärva aktier i bolaget i samband med notering av HODL:s aktie på Spotlight Stock Market (”Erbjudandet”). Intresset för Erbjudandet har varit stort och Erbjudandet övertecknades betydligt. Erbjudandet tecknades 31 gånger avseende tillgängliga aktier(1) och 7 gånger sett till hela Erbjudandet. Emissionen om totalt 5 900 000 aktier tillför bolaget 29,5 miljoner.

Erbjudandet i korthet

  • Priset i Erbjudandet var, som tidigare meddelat, 5 kronor per aktie.
  • Erbjudandet omfattade 5 900 000 nyemitterade aktier i HODL och sista dag att anmäla sig för teckning var den 13 januari 2022.
  • De nyemitterade aktierna kommer tillföra Bolaget en likvid om 29,5 miljoner kronor före avdrag för transaktionskostnader om 0,4 miljoner kronor. Aktiekapitalet kommer att öka med 290 000 kronor från 500 000 kronor till 790 000 kronor.
  • Erbjudandet tecknades 31 gånger, motsvarande teckningsgrad om 3100 procent,  avseende tillgängliga aktier(1) och 7 gånger, motsvarande teckningsgrad om 700 procent, sett till hela Erbjudandet.
  • Bolaget kommer att ha cirka 1100 aktieägare efter genomförandet av Erbjudandet.
  • Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår efter Erbjudandet till 7 900 000 aktier.
  • Likviddag i Erbjudandet är den 19 januari 2022.
  • Handel i HODL-aktien på Spotlight Stock Market förväntas inledas den 21 januari 2022 under kortnamnet ”HODL”.

Vahid Toosi, grundare och VD i HODL, kommenterar:

” Spännande med det stora intresset för HODL SPAC! Vi är ödmjuka inför det förtroende det visar för teamet, men kanske viktigast av allt den nyfikenhet som uppenbarligen finns för blockchain och dess potential. ”

Denna information är sådan information som HODL SPAC Europe AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 januari 2022.

FÖR MER INFORMATION:

Vahid Toosi

[email protected]

+46 729 42 48 92

 

Följ HODL på Twitter: https://twitter.com/hodlspac

Följ HODL på LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/hodl-spac

Bolaget har kortnamn (ticker) HODL och ISIN SE0017131865

OM HODL SPAC

HODL SPAC Europe AB är Europas första SPAC inriktad mot blockchainteknologi. HODL har som mål att hjälpa ett eller flera bolag inom blockchain att utvecklas genom att hjälpa bolaget till en notering. Potentiella målbolag är europeiska tillväxtföretag med ett företagsvärde om cirka 500 miljoner kronor. Läs mer på HODLs hemsida:http://hodlspac.se

Viktig information

Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller teckna några värdepapper i HODL SPAC Europe AB (publ) (”Bolaget”). Ej för publicering, distribution eller offentliggörande, helt eller delvis, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Kanada, Australien eller Japan, eller annan jurisdiktion där publicering, distribution eller offentliggörande skulle vara olaglig eller kräva registrering eller andra åtgärder.

Alla erbjudanden kopplade till de värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande kommer att lämnas i enlighet med ett prospekt (”Prospektet”). Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt förordning (EU) 2017/1129 och direktiv 2003/71/EG (tillsammans med relevanta implementeringar och delegerade förordningar ”Prospektförordningen”). Investerare bör inte investera i de värdepapper som avses i detta pressmeddelande utan att ha beaktat informationen i det ovan nämnda prospektet. Aktierna i HODL är inte föremål för handel eller ansökan därom i något annat land än Sverige. Erbjudandet i Prospektet kommer enbart lämnas till allmänheten i Sverige att förvärva nyemitterade aktier i Bolaget. Erbjudandet enligt ovan nämnda prospekt vänder sig inte till personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

De värdepapper som avses i detta pressmeddelande har inte och kommer inte att registreras under den vid var tid gällande U.S. Securities Act (”U.S. Securities Act”) och kan därmed inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering eller i enlighet med ett undantag från registreringskraven i U.S. Securities Act eller värdepapperslagstiftningen i relevant delstat. Något erbjudande av aktier i Bolaget kommer inte att riktas till allmänheten i USA.

Detta pressmeddelande kommer inte att distribueras inom, och ska inte sändas till, USA. Värdepapperna som beskrivs häri har inte heller registrerats, och kommer inte att registreras, under tillämpliga värdepapperslagar i Australien, Kanada eller Japan och får inte erbjudas eller sälja inom eller in i, eller till förmån för någon person vars registrerade adress finns i eller som är lokaliserad eller boende i, Australien, Kanada eller Japan. Det kommer inte att ske något publikt erbjudande av de värdepapper som beskrivs häri i Australien, Kanada eller Japan.

Ämnen som behandlas i detta pressmeddelande kan innehålla framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är samtliga uttalanden som inte avser historiska fakta och innehåller uttryck som ”tror”, ”förväntar”, ”bedömer”, ”uppskattar”, ”avser”, ”beräknas”, ”ska”, ”kan”, ”fortsätter”, ”bör” och andra liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter, tillfälligheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter, tillfälligheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i denna kommunikation genom de framåtriktade uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta pressmeddelande och kan förändras utan att det meddelas.

Bolaget åtar sig inte någon skyldighet att granska, uppdatera, bekräfta eller offentliggöra någon justerad syn på de framåtriktade uttalandena i syfte att spegla sådana händelser eller omständigheter som uppstår i relation till innehållet i denna kommunikation.

Not: (1) Med tillgängliga aktier avses det totala antalet aktier i Erbjudandet med avdrag för de aktier som tilldelats teckningsåtagare.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.