Nyhetsbrev om utvecklingen inom Automotive

| 25 januari, 2022 | 0 kommentarer

Klimator har under 2021 tagit viktiga steg inom affärsområdet Automotive. I augusti erhöll bolaget en order från en ledande europeisk underleverantör till fordonsindustrin och i oktober erhölls ytterligare en order från en ledande japansk fordonstillverkare. I båda fallen handlar det om utvärderingsordrar inför beslut om utrullning i serieproduktion. I detta nyhetsbrev beskrivs hur affärsläget inom Automotive ser ut för tillfället.

Trots den pågående pandemin, och de svårigheter vad gäller fysiska möten den medfört, har bolaget under de senaste två åren lyckats initiera ett stort antal dialoger med fordonstillverkare och underleverantörer till fordonsindustrin. Bolaget har erhållit order från ledande aktörer inom fordonsindustrin trots avsaknaden av  fysiska möten. Gensvaret på vår teknologi har varit kraftfullt och i princip samtliga aktörer som vi har kontaktat har önskat fortsätta en dialog med oss. Det talar för att fordonsindustrin har en reell utmaning vad gäller att förutsäga vägväderförhållanden och som de söker en lösning för.

I början av januari deltog bolaget på CES-mässan i Las Vegas och höll där ett flertal personliga möten med fordonstillverkare och underleverantörer. Vi upplever en tilltagande förståelse för både vår förutsägande (”predictive”) teknik (Road Condition Data – RCD) och vår upptäcktande (”detective”) teknik (AHEAD), såväl i våra säljdialoger som i pågående kundprojekt. Vi har framgångsrikt levererat och installerat ett uppgraderat AHEAD-system till en större japansk biltillverkare. Vi har även fått mycket bra feedback från den större europeiska underleverantör som under vintern gör en Proof of Concept-studie med Road Condition Data (RCD).

En stor fördel för Klimators teknologi jämfört med andra på marknaden är att vi har en lösning som kan ge full täckning av hela vägnät utan behov av en uppkopplad fordonsflotta. Dessutom kompletterar vi ett fordons befintliga sensorer och kameror med information om framförvarande vägsträckor dit fordonets hårdvara och sensorer inte når.

Som berörts i tidigare nyhetsbrev har vi under det senaste året gjort stora ansträngningar för att automatisera vår process för geografisk expansion. Det innebär att vi idag kan etablera oss i nya länder på ett mer resurseffektivt sätt än tidigare. Vår expansionsplan påverkas i hög grad av pågående dialoger med aktörer inom fordonsindustrin, där deras önskemål om vilka geografiska områden de önskar täckning av väger tungt. Vi kan i nuläget leverera data i Norden, delar av centrala Europa och i Nordamerika.

Applikationsområden för Klimators lösningar

Baserat på våra dialoger med fordonsindustrin framgår tydligt att bredden och möjligheten av olika användningsområden gör vår teknologi särskilt attraktiv. Detta kan konkretiseras till i huvudsak tre områden:

På en första nivå, mer grundläggande nivå, kan vår teknologi ge ökad information vägväderförhållanden till föraren. Det handlar då främst om funktioner som bidrar till ökad komfort och stöd till föraren, men även att öka trovärdigheten för den information som lämnas. I dagens moderna fordon informeras föraren via ljud, upplysta symboler, vibrationer m.m. vilket förstärker behovet av att de varningar som lämnas håller hög kvalitet för att inte störa föraren i onödan.

Ett andra applikationsområde är att förbättra befintliga och kommande förarstödslösningar (ADAS – Advanced Driver Assistance Systems) genom att utveckla mer intelligenta och sofistikerade förarstöd. Vi kallar det för Intelligent ADAS Solutions. Det innebär att förarstödslösningar agerar proaktivt på information om väglaget framför fordonet, exempelvis genom att möjliggöra ett dynamisk avstånd till framförvarande bil baserat på vägens underlag (Intelligent Adaptive Cruise Control).

Ett tredje användningsområde är att med hjälp av vår teknologi möjliggöra en säker uppskalning av autonom körning (AD – Autonomous Driving). Under perfekta förhållanden skulle en självkörande bil känna till alla faktorer av betydelse för att kunna framföras på ett säkert sätt. Bilens sensorer, kameror, kommunikationssystem och processorer skulle förutse varje hinder på vägen och undvika alla risker. I nuläget har fordonsindustrin inte nått detta utvecklingsstadie och därför är säkerhetsaspekten en brinnande fråga. Hur säkert är tillräckligt säkert för att det ska anses acceptabelt att låta självkörande fordon färdas längs vägarna? Eftersom Klimators unika teknologi i dagsläget är den enda tillgängliga teknologin som mäter hela vägbanan och för hela vägnät, oberoende av tillgång till uppkopplad fordonsdata, är fordonsindustrins intresse för vår teknologi mycket stort. Fordonsindustrin genomför betydande investeringar i självkörande teknologi. Ett huvudfokus är att öka vad som brukar kallas Operational Design Domain (ODD), som kan sägas utgöra de förutsättningar där ett självkörande fordon kan framföras på ett säkert sätt. Fordonsindustrin är därför synnerligen intresserade av teknologi som utökar ODD och möjliggör autonom körning under fler förhållanden. Genom att Klimators teknologi möjliggör för fordonsindustrin att ta hänsyn till vägunderlaget, ligger vår teknologi i brännpunkten av industrins fokus. I ekonomiska termer bidrar vår teknologi till att fordonsindustrins avkastning på nedlagda investeringar i autonom körning markant förbättras.

Vad Klimator idag kan erbjuda fordonsindustrin

En kund till Klimator kan idag använda vår data i tre olika grader av integration:

På en första nivå kan bolaget leverera prediktionsdata (prognoser) via en molnbaserad lösning. Kunden hämtar informationen via ett API-gränssnitt genom att begära data för ett visst område i s.k. tiles. Kunden distribuerar vidare informationen på det sätt den behagar till sina fordon. En stor fördel med denna lösning är att ingen processorkraft behövs för beräkningen eftersom allt hanteras i molnet. Inga förberedelser behövs för att möjliggöra användandet av data samt upprätthåller en hög kundintegritet.

På en andra nivå installeras mjukvara i det specifika fordonet. Detta gör det möjligt att skapa fordonsspecifik data genom att ta in realtidsinformation från fordonets sensorer och kameror. Det medför att vi kan ta fram och förädla information med högre konfidens och säkerhet.

På den tredje nivån använder vi s.k. V2X-kommunikation, vilket innebär att data från uppkopplade fordon skickas till vårt moln och används för prognosberäkningar för att ta fram ännu bättre dataunderlag till kunden. En fördel med denna lösning är att vi kan använda realtidsinformation för att både validera och förbättra våra algoritmer för prognosmodellering.

Utveckling av AHEAD 2.0

Klimator har under hösten vidareutvecklat AHEAD-teknologin vilket möjliggör nya lösningar för andra områden inom Klimator. Vårt första system av AHEAD 2.0 har levererats och installerats hos ovan nämnda japanska fordonstillverkare. AHEAD 2.0 gör det också möjligt att inom marknadssegmentet Winter Maintenance utveckla system för intelligent saltning. Teknologin har redan haft ett stort genomslag och spelar en viktig roll i de innovationsprojekt som Klimator deltar i för att skapa bättre vinterunderhåll av flygplatser.

Vi arbetar även med att utvecklina intregrationsmöjligheter för AHEAD genom att använda oss av befintlig och kommande LiDAR-lösningar (ljusradarteknologi). Flera aktörer inom fordonsindustrin arbetar med utvecklingen av LiDAR vilket är en relativt sett kostsam teknologi. Genom att implementera AHEAD med LiDAR adderas funktionalitet och bidrar till att fordonsindustrins avkastning på LiDAR-investeringar förbättras. Bolaget bedömer även att det kommer vara lättare att marknadsföra AHEAD mot fordonsindustrin om teknologin kan intregreras i fordonens befintliga hårdvarusystem, snarare än att addera till ytterligare hårdvara.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att Klimator är tidigt ute inom området autonom körning (AD). Vi har flera pågående dialoger om projekt som relaterar till autonom körning. Fordonsindustrin söker lösningar för hur vägväderförhållanden ska hanteras, vilket gör oss till en prioriterad samtalspartner. Genom att vi för dialoger med flera olika fordonstillverkare och underleverantörer utvecklar vi även en mycket god förståelse och kunskap för de utmaningar som fordonsindustrin står inför, vilket bidrar till att stärka vår roll. Vi blir inte bara en leverantör av tekniska lösningar utan i bredare bemärkelse även en kunskapspartner och kan bidra till att öka enskilda aktörers förståelse för de utmaningar de står inför. Vi ser på framtiden med mycket stor tillförsikt.

För ytterligare information

Patrik Simson, VD Klimator AB

E-post: [email protected]

Telefon: +46 (0) 70 283 77 65

Om Klimator

Klimator är ett svenskt mjukvarubolag som grundades 2001 av Torbjörn Gustafsson och Jörgen Bogren. Grundarna har en lång forskningsbakgrund från tillämpad vägklimatologi vid Göteborgs universitet. Klimators teknologi baseras på över 30 års akademisk forskning om vägväder. Under 2020 förvärvades HedeDanmarks affärsverksamhet inom uppkopplade sensorer (IoT) för att bredda och förstärka Klimators produktportfölj.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.