Oblique Therapeutics offentliggör utfall i företrädesemission av tvingande konvertibler

| 1 juli, 2022 | 0 kommentarer

Styrelsen för Oblique Therapeutics AB (publ) (”Oblique” eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet av den emission av tvingande konvertibler med företrädesrätt för Bolagets aktieägare som offentliggjordes den 29 april 2022 (”Företrädesemissionen”). Teckningssammanställningen visar att totalt 284 038 konvertibler, motsvarande cirka 61,74 procent av Företrädesemissionen tecknades med och utan stöd av teckningsrätter. Genom Företrädesemissionen tillförs Oblique därmed cirka 28,4 MSEK före emissionskostnader. De som tilldelats konvertibler utan stöd av teckningsrätter kommer inom kort att meddelas genom avräkningsnota alternativt via sin förvaltare.

Besked om tilldelning av konvertibler som tecknats utan stöd av teckningsrätter kommer inom kort att skickas till de som tilldelats konvertibler via avräkningsnota. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter har genomförts i enlighet med de principer som angivits i prospektet som offentliggjordes den 9 maj 2022.

BTU

Ingen handel med BTU (Betald Tecknad Konvertibel) kommer att ske.

Konvertibler

Genom Företrädesemissionen emitteras totalt 284 038 konvertibler. Konvertiblerna är tvingande innebärandes att samtliga konvertibler senast den 30 december 2022 (”Slutlig Förfallodag”) automatiskt kommer att konverteras till nya A-aktier. Lånet löper från den 7 juni 2022 till och med Slutlig Förfallodag om inte konvertering skett dessförinnan. Lånet löper med tio (10) procents årlig ränta, från och med den 7 juni 2022 till och med Slutlig Förfallodag enligt ovan. Vid konvertering konverteras konvertibeln till ett belopp motsvarande dess nominella belopp jämte upplupen ränta. Ränta kapitaliseras på Slutlig Förfallodag.

Samtliga eller konvertibler ska per automatik konverteras (tvingande konvertering) till nya A-aktier i Bolaget vid det tidigare av: 

  1. det datum Bolaget avslutat en nyemission av aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt (”Kapitalanskaffningen”)[1], dock senast den 28 december 2022,
  2. den 30 december 2022. 

[1] Definitionen Kapitalanskaffningen enligt punkt i) ska dock inte innefatta en kapitalanskaffning som enbart riktar sig till anställda och/eller personer som på annat sätt utför tjänster åt Bolaget och som genomförs inom ramen för bonus- eller incitamentsprogram.

Vid Konvertering enligt punkt i) ovan ska konverteringskursen per aktie motsvara den lägsta teckningskurs som tillämpas i Kapitalanskaffningen reducerat med femton (15) procent, dock lägst 2,30 SEK. Konvertering ska ske vid det datum då nya Aktier tilldelas aktietecknarna i Kapitalanskaffningen.  Vid konvertering enligt punkt ii) ovan ska konverteringskursen per aktie per uppgå till 10 SEK.

Antal aktier och aktiekapital

Vid full konvertering av konvertibler emitterade i Företrädesemissionen kommer antalet aktier i Bolaget att öka från 15 181 587 aktier till högst 28 220 577 aktier och aktiekapitalet från 759 079,35 SEK till högst 1 411 028,85 SEK, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 46,2 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget. Beräkningen av antal aktier, aktiekapital och utspädning är baserad på att konvertiblerna, inklusive upplupen ränta, konverteras den 28 december 2022 till den lägsta möjliga konverteringskursen, vilket är 2,30 SEK per aktie.

Rådgivare

Eminova Partners AB och MAQS Advokatbyrå AB är finansiell respektive legal rådgivare till Oblique i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mats Jonasson

CFO

Tel: 0768-706388,

E-mail: [email protected]

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.