Connect with us

Marknadsnyheter

Ökade krav från hyresgästerna utmanar bostadsbolagen

Published

on

AktivBo har sammanställt 257 927 enkätsvar från 133 bostadsbolag i den årliga rapporten Så tycker Sveriges hyresgäster – Bostäder. I analysen av undersökningsresultaten framgår det att hyresgästerna upplever att de får sämre service än tidigare. En av utmaningarna som bostadsbolagen står inför är att möta ökade förväntningar från hyresgäster kring kontakt, bemötande och hantering av felanmälansprocessen.

Varje år sammanställer kunskaps- och plattformsföretaget AktivBo data från hyresgäster i hela Sverige. I årets upplaga av Så tycker Sveriges hyresgäster – Bostad uppger 81,3 procent av hyresgästerna att de får en ganska- eller mycket bra service av sin fastighetsägare, vilket innebär en minskning med 0,3 procentenheter sedan 2022. Samtidigt minskar även andelen hyresgäster som är nöjda med felanmälansprocessen för tredje året i rad, där frågor som ”anmäla felet”, ”få felet reparerat inom rimlig tid” och ”kvalitet på utfört arbete/åtgärd” minskar. Hyresgästerna ställer högre krav på tillgänglighet och återkoppling, där förväntningarna successivt höjts baserat på serviceupplevelser från andra branscher. Demografiska jämförelser visar också att de äldre hyresgästerna är mer nöjda än övriga målgrupper med hur hyresvärdarna hanterar felanmälansprocessen.

  Resultatet från undersökningarna visar tydligt att fastighetsbolagens totala serviceerbjudande inte är tillräckligt. Detta har vi sett då vi analyserat och kategoriserat hyresgästernas skrivna textsvar med hjälp av semantisk analys och AI, säger Frida Kullh, VD på AktivBo Sverige.

Tryggheten fortsätter öka
Under 2023 fortsatte den upplevda tryggheten öka bland hyresgästerna, den högsta uppmätta siffran sedan sammanställningarna började för 15 år sedan. Totalt uppger 81,2 procent av hyresgästerna att de känner sig trygga i och kring sina lägenheter och fastigheterna de bor i. En ökning med 0,2 procentenheter sedan 2022. De största förändringarna har skett i de särskilt utsatta områdena där tryggheten ökat med 5,8 procentenheter de senaste 5 åren och under 2023 ökat med 0,4 procentenheter.

–  Fastighetsbolagens ökade fokus på trygghet och social hållbarhet under de senaste åren ger fortsatt resultat. Nästan alla av våra kunder arbetar aktivt med trygghetsskapande åtgärder och använder Trygghetsindex som en av sina viktigaste KPIer för att följa upp och utvärdera effekten av deras sociala hållbarhetsarbete, avslutar Frida Kullh.

Ökat engagemang: 61,4 procent av hyresgästerna svarar
Under 2023 ökade snittsvarsprocenten för hyresgästundersökningar genomförda av AktivBo med 3,2 procentenheter till 61,4 procent. Det innebär att engagemanget från hyresgästerna är det högsta på 10 år. Tydligare kommunikation från bostadsbolagen kring värdet av att aktivt påverka sin boendeupplevelse, kombinerat med ett allt högre fokus på kundnöjdhet i branschen, har bidragit till ökningen. Med en hög svarsprocent kan mer precisa slutsatser på lägre analysnivåer dras, vilket gynnar både bostadsbolagen och hyresgästerna.

Om rapporten
Representerade fastighetsbolag: 133st
Totalt antal svarande: 257 927st
Snittsvarsprocent bland deltagande bolag: 61,4%

För mer information, kontakta
Victoria Adamczak, pressansvarig
press@aktivbo.se
+46 70 878 12 56

Om AktivBo
AktivBo är ett kunskaps- och plattformsföretag som stödjer fastighetsbolag i arbetet med kunddrivna effektivitets- och lönsamhetsförbättringar. Genom kundundersökningar och en kontinuerlig kunddialog skapas underlag för analys och styrning av fastighetsbolagens verksamhet. Över 450 fastighetsbolag i tio länder mäter och jämför sig kontinuerligt med stöd av AktivBo.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Kinda Brave Entertainment Group AB (publ) publicerar årsredovisning för 2023

Published

on

By

Umeå, 20 april 2024 

Kinda Brave Entertainment Group AB (publ) (“Kinda Brave”) publicerar årsredovisning och revisionsberättelse för 2023 enligt bilaga. 
 
 
För mer information, vänligen kontakta:  

ir@kindabrave.com

www.kindabrave.com

 
 
Följ gärna oss på Linkedin:  

https://www.linkedin.com/company/kinda-brave/

 
 
Om Kinda Brave Entertainment Group AB (publ) 

Kinda Brave är en modern spelkoncern, fokuserat på att förvärva, äga och utveckla spelstudios och immateriella rättigheter, samt utveckla en division inriktad mot förläggning av speltitlar från tredjepart. Idag består Bolaget av fyra spelstudior och ett mindre förläggarteam. Kinda Braves vision är att skapa en unik underhållningsgrupp, med starka immateriella rättigheter inom olika områden, inklusive TV-serier, filmer och serietidningar. 

Continue Reading

Marknadsnyheter

BioArctic och Eisai ingår forskningsutvärderingsavtal avseende BAN2802

Published

on

By

Stockholm, Sverige den 20 april 2024 – BioArctic AB (publ) (Nasdaq Stockholm: BIOA B) meddelade idag att BioArctic AB och Eisai Co., Ltd., ingått ett samarbetsavtal avseende BAN2802, en potentiell ny behandling som kombinerar BioArctics egenutvecklade BrainTransporter™-teknologi med en läkemedelskandidat mot Alzheimers sjukdom. Vid slutet av samarbetet kommer Eisai att utvärdera den data som genererats och besluta om de vill utnyttja en option att licensiera BAN2802 för behandling av Alzheimers sjukdom.

BioArctic och Eisai har sedan 2005 ett långvarigt samarbete gällande utveckling och kommersialisering av läkemedel för behandling av Alzheimers sjukdom. Samarbetet har lett fram till Leqembi® (lecanemab) – världens första godkända[1] läkemedel som visat sig bromsa utvecklingen av tidig Alzheimers sjukdom. Det nya samarbetet bygger på företagens gemensamma kunskap inom Alzheimers sjukdom. Kostnader för forskningsutvärderingsprogrammet kommer att delas mellan bolagen och programmet kommer att utvärdera vad som skulle kunna bli nästa generations sjukdomsmodifierande behandling för Alzheimers sjukdom.

– Jag är mycket glad över att vår Brain Transporter-teknologi fortsätter att utvecklas väl och att vi nu ingått detta första avtal där denna teknik används. Teknologin har en stor potential att kunna förbättra många olika läkemedelsprojekt och hjälpa företag i deras strävan att utveckla läkemedel mot hjärnans sjukdomar, sa Gunilla Osswald, vd på BioArctic. Eisai har varit en värdefull partner till BioArctic under de senaste två decennierna, och vi är mycket glada över att förlänga och fördjupa vår relation genom detta nya forskningssamarbete med BAN2802. Tillsammans har vi tagit fram lecanemab, den första fullt godkända sjukdomsmodifierande behandlingen vid Alzheimers sjukdom i USA, Japan och Kina och vi ser fram emot att fortsätta vårt givande samarbete och leda utvecklingen av nästa generations läkemedel för att hjälpa patienter med den här förödande sjukdomen.

BioArctics egenutvecklade BrainTransporter-teknologi hjälper till att transportera biologiska läkemedel över blod-hjärnbarriären in i hjärnan. Tekniken har potential att medföra snabbare och starkare effekt av behandlingar riktade till hjärnan, samtidigt som den minskar behandlingsbördan för både patienter och samhället. BrainTransporter-teknologin är en viktig del i BioArctics hållbarhetsarbete och bolagets strävan efter att kontinuerligt förbättra klinisk och kommersiell nytta.

Detta pressmeddelande berör en läkemedelskandidat under utveckling och avser inte att förmedla några slutsatser gällande effekt och säkerhet. Det finns ingen garanti för att denna läkemedelskandidat vare sig kommer att slutföra det kliniska utvecklingsprogrammet eller erhålla godkännande av relevanta myndigheter.

Denna information är sådan information som BioArctic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 april 2024, kl. 09.40 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:  
Oskar Bosson, VP Communications and Investor Relations 
E-mail: oskar.bosson@bioarctic.se  
Telefon: +46 70 410 71 80 

Om samarbetet mellan BioArctic och Eisai  
BioArctic har sedan 2005 ett långsiktigt samarbete med Eisai kring utveckling och kommersialisering av läkemedel för behandling av Alzheimers sjukdom. De viktigaste avtalen är utvecklings- och kommersialiseringsavtalet avseende antikroppen lecanemab som ingicks 2007 och utvecklings- och kommersialiseringsavtalet avseende antikroppen Leqembi back-up för Alzheimers sjukdom som ingicks 2015. 2014 ingick Eisai och Biogen ett gemensamt utvecklings- och kommersialiseringsavtal som innefattar lecanemab. Eisai ansvarar för den kliniska utvecklingen, ansökan om marknadsgodkännande och kommersialisering av produkterna för Alzheimers sjukdom. BioArctic har rätt att kommersialisera lecanemab i Norden och för närvarande förbereder Eisai och BioArctic en gemensam kommersialisering i regionen. BioArctic har inga utvecklingskostnader för lecanemab inom Alzheimers sjukdom och har rätt till betalningar i samband med myndighetsgodkännanden och försäljningsmilstolpar samt royalties på den globala försäljningen.  

Om BioArctic AB  
BioArctic AB (publ) är ett svenskt forskningsbaserat biofarmabolag med fokus på innovativa läkemedel som kan fördröja eller stoppa sjukdomsförloppet av neurodegenerativa sjukdomar. Företaget ligger bakom Leqembi® (lecanemab) – världens första läkemedel som bevisat bromsar sjukdomsutvecklingen och minskar den kognitiva försämringen vid tidig Alzheimers sjukdom. Leqembi har utvecklats i samarbete med BioArctics partner Eisai, som ansvarar för kommersialisering och regulatoriska processer globalt. Utöver Leqembi har BioArctic en bred forskningsportfölj med antikroppar mot Parkinsons sjukdom och ALS samt ytterligare projekt mot Alzheimers sjukdom. I flera av projekten används bolagets egenutvecklade teknologiplattfrom BrainTransporter™ som hjälper till att förbättra transporten av antikroppar in i hjärnan. BioArctics B-aktie (BIOA B) är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap. För ytterligare information, besök www.bioarctic.com.

[1] Godkänt i USA, Japan och Kina.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Nu lanseras Sevärt, Sveriges minsta kulturkanal

Published

on

By

Statens fastighetsverk, logotyp.

    

Att berätta om de natur- och kulturmiljöer som Statens fastighetsverk (SFV) förvaltar är en viktig del av myndighetsuppdraget. Den 20 april lanseras den nya strömningstjänsten Sevärt, Sveriges minsta kulturkanal, så att hela Sverige ska kunna ta del av berättelserna.

    

Det finns många sevärda platser i SFV:s förvaltning. De är spridda från norr till söder och är – i den mån de går att hålla öppna – ofta välbesökta av dem som bor inom rimliga avstånd. Nu skapas möjligheten för fler att ta del av dessa skatter.

         Våra fastigheter är allas angelägenhet och målet är att de ska engagera ännu fler genom kunskap, spännande berättelser och intagande miljöer, säger generaldirektör Max Elger.

För dem som inte har möjlighet att fysiskt besöka fastigheterna har SFV via bland annat filmer och podd försökt nå ut till fler. Nu förenas resultatet i Sevärt, en öppen playtjänst med strömmat material om SFV:s natur- och kulturmiljöer. Tittarna får följa med in i hantverkares verkstäder, se hemliga rum, uppleva historiska trädgårdar och besöka många andra sevärdheter.

Lanseringen sker den 20 april. Plattformen kommer sedan kontinuerligt att fyllas på med nytt innehåll. Tanken är att Sevärt också ska kunna innehålla material i samarbete med andra aktörer.

Under Stockholms kulturnatt passar Statens fastighetsverk även på att öppna upp ett sevärt, hemligt rum – det gamla vattentornet på Skeppsholmen. Där blir det filmvisning, liveinspelning av podden På plats i historien och popcorn.

För mer information kontakta

Maria Uggla, pressekreterare

010-478 76 00

073-332 22 14

maria.uggla@sfv.se

 

Taggar:

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.