Connect with us

Marknadsnyheter

Open Infra AB (publ) – Samtyckesavgift i samband med det skriftligt röstningsförfarandet

Published

on

Open Infra AB (publ) (”Bolaget”) initierade ett skriftligt röstningsförfarande den 19 oktober 2022 (det ”Skriftliga Röstningsförfarandet”) för Bolagets upp till SEK 3.000.000.000 seniora säkerställda obligationer med ISIN SE0017072358 (”Obligationerna”) för att efterfråga obligationsinnehavarnas godkännande av vissa ändringar till de allmänna villkoren för Obligationerna (”Obligationsvillkoren”). Alla definierade termer häri och som inte annars är definierade i detta pressmeddelande ska ha samma innebörd som de tillskrivs i Obligationsvillkoren och/eller underrättelsen till det Skriftliga Röstningsförfarandet.

För att underlätta det Skriftliga Röstningsförfarandet har Bolaget beslutat att erbjuda en samtyckesavgift till samtliga Obligationsinnehavare om 0,15% av det nominella beloppet av de Obligationer som Obligationsinnehavaren innehar (”Samtyckesavgift”), förutsatt att erforderligt krav för kvorum uppfylls, att erforderlig röstningsmajoritet för de föreslagna ändringarna uppnås och att därmed de efterfrågade ändringarna i det Skriftliga Röstningsförfarandet godkänns. Villkoren i det Skriftliga Röstningsförfarandet är i övrigt oförändrade, och det påminns om att röstningsperioden avslutas den 14 november 2022.

För att en person ska erhålla Samtyckesavgiften måste de formella kriterierna för att vara Obligationsinnehavare vara uppfyllda per den 22 november 2022. Utbetalning av Samtyckesavgiften förväntas ske den 29 november 2022 (förutsatt att de efterfrågade ändringarna i det Skriftliga förfarandet godkänns), och kommer då ske till de som uppfyllde de formella kriterierna för att vara Obligationsinnehavare per den 22 november 2022.

Underrättelsen om det Skriftliga Röstningsförfarandet är tillgängligt på Bolagets investerarsida (https://openinfra.com/investerare/) och på Stamdata (www.stamdata.com).

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Erik Stiernstedt, VD
Telefon: +46 (0)70-550 30 73
E-post: erik@openinfra.com

In English:

Press release, Stockholm, 3 November 2022

Open Infra AB (publ) – Consent fee in connection with the written procedure

Open Infra AB (publ) (the ”Company”) initiated a written procedure on 19 October 2022 (the ”Written Procedure”) for the Company’s up to SEK 3,000,000,000 senior secured bonds with ISIN SE0017072358 (the ”Bonds”) to request the Bondholders to approve certain amendments to the terms and conditions of the Bonds (the ”Terms and Conditions”). All capitalised terms used herein and not otherwise defined in this press release shall have the meanings assigned to them in the Terms and Conditions and/or the notice to the Written Procedure.

In order to facilitate the Written Procedure, the Company has decided to pay a consent fee to all Bondholders in an amount of 0.15% of the nominal amount of Bonds held by such Bondholder (the ”Consent Fee”), provided that the quorum requirements are satisfied, there is a requisite majority vote for the proposed amendments and hence the requested amendments in the Written Procedure are passed. The terms of the Written Procedure otherwise remain the same, and it is reminded that the voting period ends on 14 November 2022.

To be eligible to receive the Consent Fee a person must fulfil the formal criteria for being a Bondholder on 22 November 2022. Settlement of the Consent Fee is expected to occur on 29 November 2022 (provided that the requested amendments in the Written Procedure are passed), and will be paid to the persons that fulfilled the formal requirements of being a Bondholder on 22 November 2022.

The notice to the Written Procedure is available on the Company’s investor website (https://openinfra.com/investerare/) and on Stamdata (www.stamdata.com).

For further information, please contact:

Erik Stiernstedt, CEO
Telephone: +46 (0)70-550 30 73
E-mail: erik@openinfra.com

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Rörelser på arbetsmarknaden vecka 11

Published

on

By

Arbetsförmedlingen informerar om förra veckans utveckling på arbetsmarknaden.

Under veckan fick 7 051 personer ett arbete och 442 personer började en reguljär utbildning. Under veckan skrev 6 572 personer in sig som arbetssökande. Antalet inskrivna arbetslösa uppgår nu till 339 925 personer, vilket motsvarar en arbetslöshetsnivå på 6,5 procent.*

Under mars månad har hittills 2 726 personer varslats om uppsägning. Siffrorna är preliminära och redovisas därför ej på länsnivå eller bransch.

Övrig veckostatistik finns på vår webbplats.

Statistik – Arbetsförmedlingen (arbetsformedlingen.se)

*Veckostatistiken avser samtliga inskrivna arbetslösa på Arbetsförmedlingen. Den registerbaserade arbetskraften som ligger till grund för den relativa arbetslöshetsnivån avser åldrarna 16-65.

Presstjänsten: 010-486 10 00, press@arbetsformedlingen.se

 

ARBETSFÖRMEDLINGEN
Vi hjälper arbetssökande och arbetsgivare att hitta varandra.
Pressjour: 010-486 10 00, press@arbetsformedlingen.se
www.arbetsformedlingen.se

Continue Reading

Marknadsnyheter

Kommuniké från extra bolagsstämma i Swedish Stirling

Published

on

By

Vid extra bolagsstämma i Swedish Stirling AB (publ) den 20 mars 2023 fattades beslut om att frågan om likvidation ska anstå till fortsatt bolagsstämma.

Som framgår av kallelsen till bolagsstämman har styrelsen för Swedish Stirling AB (publ) föreslagit att bolaget ska träda i frivillig likvidation enligt 25 kap. 3 § aktiebolagslagen, vilket beskrivs i detalj i stämmohandlingarna som finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.swedishstirling.com.

Vid bolagsstämman beslutades, på förslag av aktieägare, att frågan om likvidation skulle anstå till fortsatt bolagsstämma som ska hållas fredagen den 24 mars 2023, klockan 09:00 hos Wistrand Advokatbyrå, Regeringsgatan 65 i Stockholm. Det noterades att avsikten är att den kontrollbalansräkning som är under upprättande ska upprättas och revisorsgranskas för att läggas fram vid den fortsatta stämman.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 mars 2023 kl. 12:00 CET.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Sven Ljungberg, Kommunikationschef, 031-385 88 30, ir@swedishstirling.com

Om Swedish Stirling AB

Swedish Stirling är ett svenskt miljöteknikföretag som grundades 2008 för att vidareutveckla stirlingteknologins enastående förmåga att omvandla värmeenergi till elektricitet. Bolagets senaste produkt, PWR BLOK, är en unik egenutvecklad lösning för att återvinna energi ur industriella restgaser och värme, och omvandla denna till 100 procent koldioxidneutral elektricitet med hög effektivitet. Bolagets vision är att etablera stirlingteknologin som det bästa alternativet för lokal och hållbar produktion av elektricitet. Swedish Stirling AB är listat på Nasdaq First North Premier och FNCA Sweden AB är utsedd Certified Adviser, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se. Läs mer på www.swedishstirling.com

Continue Reading

Marknadsnyheter

Anna-Karin Stenberg lämnar Vattenfall

Published

on

By

Senior Vice President och chef för affärsområdet Markets, Anna-Karin Stenberg, kommer att lämna Vattenfall under andra halvåret 2023.

Anna-Karin Stenberg har arbetat inom Vattenfall under åtta år. Mellan 2008-2011 var hon finanschef för Business Group Nordic och 2018 kom hon tillbaka till Vattenfall och positionen som Vice President Controlling för affärsområdet Markets, i Hamburg. Under de senaste tre åren har hon varit Senior Vice President och chef för affärsområdet Markets.

  • Anna-Karin har varit ovärderlig för BA Markets framgångar och har utvecklat verksamheten för att möta utmaningarna på den europeiska energimarknaden under de senaste åren och inte minst under det senaste väldigt skakiga året. Hennes insatser, engagemang och ledarskap har tydligt lyft affären till nästa nivå. Hon har också varit en viktig del av ledningsgruppen på Vattenfall. Jag uppskattar henne verkligen som kollega och önskar henne all lycka i nästa steg i livet, säger Anna Borg, vd för Vattenfall.
  • Att komma tillbaka till Vattenfall 2018 och få chanson att upptäcka affärsområdet Markets har varit en stor upplevelse. Jag har haft möjligheten att arbeta med många väldigt smarta och bra personer, både inom BA Markets och i koncernen. Jag är så stolt över hur min ledningsgrupp, alla ledare och medarbetare har bidragit till Vattenfall. Detta gäller givetvis inte minst för prestationerna under 2022 – det skakigaste året hittills på energimarknaderna, säger Anna-Karin Stenberg och fortsätter;
  • Jag ska nu inleda en ny fas i livet. Vissa kallar detta för att gå i pension, men jag gör inte det. Jag kommer att fortsätta hålla mig upptagen och har flera uppdrag.

Rekryteringen av en efterträdare till Anna-Karin Stenberg har påbörjats och till dess att en efterträdare finns på plats kommer Anna-Karin att vara kvar i sin roll.

För ytterligare information kontakta:

Vattenfalls pressavdelning, telefon +46 8 739 50 10, e-post: press@vattenfall.com

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.