Connect with us

Marknadsnyheter

Oro över ekonomin hindrar finländarna från att förverkliga sina bostadsbehov och bostadsdrömmar

Published

on

Sb-Hem har tagit reda på finländarnas drömmar och åsikter om påståenden relaterade till bostadshandeln. Av de över 1 000 myndiga finländare som svarade på den nationella enkäten ”Vad drömmer du om?” drömde 36,3 procent om ett nytt hem. Ungefär hälften av de svarande uppger dock att deras nuvarande ekonomiska situation hindrar dem från att förverkliga sina drömmar just nu. Resultatet av enkäten bekräftar att det finns uppdämd efterfrågan på den finländska bostadsmarknaden.

Sb-Hems enkät ”Vad drömmer du om?” genomfördes med ett elektroniskt formulär i Sb-Hems nyhetsbrev och på sociala medier under perioden 24.4.–15.5. Det totala antalet svar på enkäten var 1 070.

Av de svarande är 70 procent i åldern 30–59 år, 65 procent är kvinnor, 68,8 procent äger sin bostad och 29,1 procent hyr sin bostad. 37,5 procent av de svarande bor i egnahemshus, 42,8 procent i höghus, 15,4 procent i radhus och 4,3 procent i parhus.

– Vi ville ta reda på vad finländarna drömmer om just nu och vad de anser om påståenden relaterade till bostadsmarknaden. Resultaten av enkäten bekräftar mitt antagande om att hushållen har ett uppdämt behov av att byta bostad. Viljan och behovet av att byta hem är generellt sett ganska stort, men oron över den personliga och allmänna ekonomiska utvecklingen hindrar människor från att förverkliga sina bostadsdrömmar, berättar verkställande direktör vid Sb-Hem Jukka Rantanen.

– I vår enkät var resor den enda drömmen som var mer populär än ett nytt hem. Av de svarande uppgav 42,3 procent att de drömde om att resa och 36,3 procent om ett nytt hem. Den tredje största andelen finländare drömmer om att få en bättre ekonomisk situation (33,3 procent) och den fjärde största andelen drömmer om att renovera sitt nuvarande hem (20,7 procent).

– Finländarnas välbekanta och traditionella dröm om en egen stuga/fritidsbostad kom också fram i svaren. Det kan dock komma som en liten överraskning att 8,5 procent av de svarande uppger att de drömmer om en investerings- och semesterbostad utomlands.

Kvinnorna är mer bekymrade över sin ekonomi än männen

– Osäkerheten över och bristen på förtroende för både den egna och den allmänna ekonomiska situationen återspeglas i det faktum att endast 24,2 procent av de svarande ämnar förverkliga sina drömmar under den närmaste tiden. Under de närmaste åren ämnar 36,1 procent av de svarande förverkliga sin dröm. Av alla de svarande ämnar 38,3 procent förverkliga sin dröm genom att spara eller investera och 21 procent genom att sälja sina nuvarande tillgångar, berättar Rantanen.

– Av alla de svarande uppger 50,4 procent att deras nuvarande ekonomiska situation hindrar dem från att förverkliga sina drömmar just nu. Kvinnorna verkar vara mer bekymrade över sin nuvarande och framtida ekonomiska situation än männen. Mer än hälften av kvinnorna (54 procent) uppger att deras nuvarande ekonomiska situation utgör ett hinder för att förverkliga deras drömmar, jämfört med 42,3 procent av männen.

– Intressant är att i de öppna svaren är det förvånansvärt många som säger att de tänker förverkliga sin dröm genom att vinna på lotto. De öppna svaren tyder också på att när räntorna stiger tenderar människor att finansiera den nödvändiga mellanbetalningen med egna pengar snarare än med ett extra lån när de byter bostad.

Konsumenternas förtroende måste öka innan man vågar förverkliga drömmen om ett nytt hem

– Konsumenternas förtroende har varit exceptionellt lågt under en lång tid, och detta återspeglas i resultaten av den enkät som Sb-Hem har beställt, säger chefsekonom för Sparbanksgruppen Henna Mikkonen.

– Personligen tror jag att konsumenternas förtroende börjar stiga i takt med de positiva ekonomiska nyheterna. Enkäten genomfördes strax innan beskedet om att lågkonjunkturen var över i Finland. ECB:s förväntade första räntesänkning i juni kommer säkert också att ha en positiv inverkan på konsumenternas förtroende. Konsumenternas köpkraft har trots allt ökat under en längre tid, det allmänna sysselsättningsläget i Finland har förblivit bättre än väntat och livsmedelspriserna har redan börjat sjunka något jämfört med för ett år sedan.

– I takt med att den finländska ekonomin börjar återhämta sig och konsumenternas förtroende stärks kommer även bostadsförsäljningen att börja ta fart. På många orter ökade antalet affärer redan ganska mycket i april jämfört med för ett år sedan, så vi är på väg i en bättre riktning, konstaterar Rantanen.

Ta kontakt om du vill diskutera läget på bostadsmarknaden mer ingående med oss:

Jukka Rantanen
Verkställande direktör, Sb-Hem Ab
050 341 1391, jukka.rantanen@sbhem.fi

Henna Mikkonen
Chefsekonom, Sparbanksgruppen
040 564 7918, henna.mikkonen@sparbanken.fi 

Sb-Hem är en genuint lokal fastighetsförmedlingskedja som ingår i Sparbanksgruppen och som bedriver sin verksamhet på franchisingbasis. Företaget har circa 80 kontor i Finland. www.sbhem.fi www.sparbanken.fi

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

WntResearch presenterar ad hoc-observationer från NeoFox-studien på ESMO GI

Published

on

By

WntResearch meddelar att en poster på de tidigare kommunicerade positiva ad hoc-observationerna från den pågående kliniska fas 2-studien NeoFox kommer att presenteras på ESMO Gastrointestinal Cancer Congress (ESMO GI), den ledande europeiska kongressen för gastrointestinal cancer som hålls mellan den 26-29 juni i München, Tyskland. 

Postern som presenteras på ESMO GI redogör för ad hoc-observationer från 110 patienter i den pågående NeoFox-studien, vilket indikerar att en tre veckors preoperativ behandling med Foxy-5 snabbt minskar lokal tumörspridning av tjocktarmscancer. Dessutom innehåller postern nya data avseende tumörstadieindelning. NeoFox är en öppen, randomiserad fas 2-studie i patienter med tjocktarmscancer i stadium II/III som jämför preoperativ behandling med Foxy-5 med en obehandlad kontrollgrupp.  

Resultat i korthet: 

Preoperativ behandling med Foxy-5 uppvisade en gynnsam säkerhetsprofil. 

Histopatologisk undersökning av bortopererad vävnad indikerade att Foxy-5 minskade den lokala spridningen av primärtumörerna inom 3-4 veckors behandling: 

  • Färre patienter hade perineural invasion av cancerceller 

  • Färre patienter hade venös invasion av cancerceller 

  • Patienter i Foxy-5-kohorten associerades med minskad lokal tumörbörda, s.k. TN(M)-downstaging.  

Betydelsen av de histologiska fynden stöds av en indirekt jämförelse med effekten av neoadjuvant cytostatika (FOLFOX). 

Titeln på postern är: “Positive ad hoc results from neoadjuvant Foxy-5 treatment of colon cancer patients in the ongoing phase 2 NeoFox study.” 

WntResearch har justerat studien efter de positiva observationerna för att fokusera på de tidiga preoperativa effekterna i patienter med tjocktarmscancer i stadium III, och planerar att presentera initiala effektdata mot slutet av 2024. Slutliga resultat förväntas under 2H 2025. För vidare upplysningar: 

Per Norlen vd 
E-post: per.norlen@wntresearch.com  

Om WntResearch 

WntResearch är ett biotechbolag inom onkologi som utvecklar nya terapier för att motverka utveckling av cancermetastaser. Bolagets forskning är fokuserad mot att studera det kroppsegna proteinet WNT5A, som i vetenskapliga studier visat sig påverka tumörcellers förmåga att förflytta och sprida sig i kroppen. WntResearch läkemedelskandidat Foxy-5 är en peptid som efterliknar WNT5A:s funktion med syfte att minska rörligheten och spridningen av cancerceller och därigenom motverka att metastaser uppstår. Även om dagens cancerbehandling har blivit mer effektiv, finns det inga effektiva sätt att förhindra uppkomsten av metastaser som orsakar cirka 90 procent av alla cancerrelaterade dödsfall. Foxy-5 har en unik verkningsmekanism och har uppvisat en god säkerhetsprofil med få biverkningar i två kliniska fas I-studier. Foxy-5s säkerhet och effekt utvärderas nu i den pågående klinisk fas 2-studien NeoFox, på patienter med tjocktarmscancer i stadium III. 

WntResearch säte är i Malmö och bolaget är noterat på Spotlight Stock Market. För mer information se: www.wntresearch.com

Continue Reading

Marknadsnyheter

Carbiotix AB meddelar utfall av inlösen av teckningsoptioner av serie TO 3

Published

on

By

Den 19 juni 2024 avslutades nyttjandeperioden för Carbiotix AB:s (”Carbiotix” eller ”Bolaget”) teckningsoptioner av serie TO 3 (”TO 3”). Totalt har 20 796 181 teckningsoptioner av serie TO 3 nyttjats, motsvarande cirka 39 procent av det totala antalet teckningsoptioner, innebärande att Bolaget tillförs cirka 0,83 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

Under perioden 5-19 juni 2024 har innehavare av teckningsoptioner av serie TO 3 haft rätt att teckna aktier med stöd av teckningsoptioner. En (1) teckningsoption av serie TO 3 gav innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Carbiotix till en teckningskurs fastställd till 0,04 SEK. Totalt har 20 796 181 teckningsoptioner av serie TO 3 nyttjats, motsvarande teckning om 831 847,24 SEK. Nyttjandet medför en utspädning om cirka 10,3 procent. Konvertering från interimsaktier till ordinarie aktier förväntas ske omkring den 4 juli 2024 och ordinarie aktier förväntas vara synliga på varje tecknares depå cirka två bankdagar därefter.

Efter registrering på Bolagsverket kommer antalet aktier i Bolaget att ha ökat med 20 796 181 aktier och uppgå till totalt 201 022 976 aktier och aktiekapitalet kommer att ha ökat med 311 942,715 SEK och således uppgå till 3 015 344,64 SEK.

För mer information om TO 3, vänligen kontakta:
Sedermera Corporate Finance AB
Telefon: +46 (0)40 615 14 10
E-post: cf@sedermera.se
www.sedermera.se

För ytterligare information om bolaget, vänligen kontakta:
Erik Deaner, VD
Telefon: +46 (0)73-867 30 85
E-post: erik.deaner@carbiotix.com

Carbiotix AB (CRBX) (www.carbiotix.com) är ett prisbelönt bioteknikföretag som är banbrytande inom mikrobiomvård genom upcyclad prebiotika. Carbiotix mission är att förbättra människors hälsa genom att öka konsumtionen av prebiotika. Carbiotix erbjuder idag en kärntjänst som heter NutraCycle, en upcycling- och berikningstjänst på plats som gör det möjligt för livsmedels- och dryckes-, ingrediensoch foderproducenter att förvandla växtbaserade produkter till funktionella produkter.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Ellos Group Nordic AB (publ) emitterar nya seniora och superseniora säkerställda obligationer

Published

on

By

Pressmeddelande, Borås, 20 juni 2024

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON SÅSOM DEFINIERAS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG

Ellos Group AB (publ) (”Bolaget”) meddelar idag att dess dotterbolag Ellos Group Nordic AB (publ) (”Emittenten”) har emitterat nya seniora säkerställda inlösenbara obligationer med löpande ränta till ett belopp om 1 100 000 000 kronor (de ”Seniora Obligationerna”) och nya superseniora säkerställda inlösenbara obligationer med löpande ränta till ett belopp om 400 000 000 kronor (de ”Superseniora Obligationerna” och tillsammans, ”Obligationerna”), båda med en löptid om tre år. De Seniora Obligationerna löper med en rörlig ränta om 3 månader STIBOR plus 900 baspunkter och de Superseniora Obligationerna löper med en rörlig ränta om 3 månader STIBOR plus 600 baspunkter. Emissionslikviden från Obligationerna kommer att användas för refinansiering av Bolagets utestående seniora säkerställda inlösenbara obligationerna med löpande ränta och utestående volym om 1 500 000 000 kronor med ISIN SE0012827996 och Bolagets utestående superseniora säkerställda inlösenbara obligationerna med fast ränta och utestående volym om 250 000 000 kronor med ISIN SE0021486917.

Emittenten avser att ansöka om upptagande till handel av Obligationerna på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm, för vilket ändamål Emittenten kommer att upprätta, och hos Finansinspektionen ansöka om godkännande av, ett noteringsprospekt.

ABG Sundal Collier AB agerade som arrangör och bookrunner i samband med emissionen av Obligationerna. Roschier Advokatbyrå AB agerade legal rådgivare till ABG Sundal Collier AB och Advokatfirman Cederquist KB agerade legal rådgivare till Bolaget och Emittenten i samband med emissionen av Obligationerna.

För ytterligare information:
Johan Stigson, CFO, Tel. +46 (0)33 16 08 05

OM ELLOS GROUP 

Ellos Group är en ledande nordisk shoppingdestination för heminredning och mode med onlinebutikerna Ellos, Jotex och Homeroom samt betalvarumärket Elpy. I nära relation med våra miljontals kunder utvecklar vi attraktiva och hållbara erbjudanden för kvinnan mitt i livet, hennes familj och hem. Med innovation, kreativitet och hållbarhet söker vi ständigt nya vägar i stort och smått, och alltid med kunden i fokus. Ellos Group, med huvudkontor i Borås, är verksamt i samtliga nordiska länder och på utvalda marknader i Europa. Ellos Group har ca 550 medarbetare och omsätter runt 3,4 miljarder SEK.

www.ellosgroup.se

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.