Connect with us

Marknadsnyheter

OXE MARINE AB (PUBL) KALLAR TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Published

on

Den 20 november 2022 beslutade styrelsen i OXE Marine AB (publ) (”Bolaget”) att anskaffa 70 miljoner kr genom nyemission av totalt 49 122 807 aktier. Anskaffningen gjordes genom två emissionsbeslut. Det första emissionsbeslutet omfattade 68,575 miljoner kr, motsvarande 48 122 807 nya aktier. Det beslutet fattades med stöd av årsstämmans bemyndigande och riktades till en grupp befintliga och nya investerare. Det andra emissionsbeslutet omfattade 1,425 miljoner kr, motsvarande 1 000 000 aktier. Den delen av emissionen riktades till Alpraaz AB, som ägs av styrelseledamoten Christian von Koenigsegg och beslutades därför av styrelsen under förutsättning av bolagsstämmans godkännande enligt de s.k. Leo-reglerna i 16 kap. aktiebolagslagen.

Mot denna bakgrund kallar styrelsen härmed till extra bolagsstämma den 13 december 2022 i enlighet med kallelsen nedan.

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I OXE MARINE AB (PUBL)

Aktieägarna i OXE Marine AB (publ), org.nr 556889-7226 (”Bolaget”), kallas till extra bolagsstämma tisdagen den 13 december 2022.

Styrelsen har i enlighet med lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor beslutat att stämman ska genomföras helt utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående samt att aktieägares rösträtt endast kan utövas på förhand genom poströstning.

Registrering och anmälan

Aktieägare som vill delta i stämman ska:

 • vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) framställda aktieboken avseende förhållandena måndagen den 5 december 2022, och
 • anmäla sitt deltagande genom att senast måndagen den 12 december 2022 avge sin poströst enligt anvisningarna under rubriken ”Poströstning” nedan.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, förutom att anmäla sig till stämman, omregistrera sina aktier i eget namn så att aktieägaren blir införd aktieboken per den 5 december 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast den 7 december 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Poströstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att på förhand rösta per post enligt 20 och 22 §§ lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För poströstning ska ett särskilt formulär användas vilket kommer att göras tillgängligt på Bolagets hemsida. Poströstningsformuläret gäller även som anmälan. Aktieägare får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten i sin helhet ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor kommer att framgå av poströstningsformuläret.

Det ifyllda poströstningsformuläret måste ha inkommit till Advokatfirman Lindahl senast måndagen den 12 december 2022. Formuläret ska skickas med e-post till [email protected] eller med post till Advokatfirman Lindahl KB, att. Lisa Lantz, Box 11911, 404 39 Göteborg. Aktieägare som är juridisk person ska till poströstningsformuläret bilägga registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling.

Aktieägare kan i poströstningsformuläret begära att beslut i något eller några av ärendena enligt den föreslagna dagordningen ska anstå till en s.k. fortsatt bolagsstämma, som inte får vara en ren poströstningsstämma. Sådan fortsatt stämma ska äga rum om bolagsstämman beslutar om det eller om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i Bolaget begär det.

Fullmakt och ombud

Aktieägare som avser att rösta genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis ska biläggas poströstningsformuläret. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på Bolagets webbplats, www.oxemarine.com.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av en eller två justeringsmän
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 5. Godkännande av dagordning
 6. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission
 7. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att advokaten Mikael Mellberg väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 2 – Upprättande och godkännande av röstlängd

Styrelsen föreslår att den röstlängd som ska godkännas är den röstlängd som upprättas av Advokatfirman Lindahl, baserat på Bolagets stämmoaktiebok och inkomna röster.

Punkt 3 – Val av en eller två justeringsmän

Styrelsen föreslår att Theodor Jeansson utses att justera protokollet.

Punkt 6 – Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner styrelsens beslut den 20 november 2022 (under förutsättning av bolagsstämmans godkännande) att genom nyemission öka Bolagets aktiekapital med högst 29 984,62 kronor genom nyemission av högst 1 000 000 aktier enligt följande villkor:

 1. Rätt att teckna nya aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Alpraaz AB, org.nr 556451-9378, ett bolag som ägs av Bolagets styrelseledamot Christian von Koenigsegg.
 2. Styrelsen har i samband med beslutet om denna nyemission även fattat, med stöd av bemyndigande från bolagsstämman den 2 maj 2022, beslut om en riktad nyemission av aktier till en på förhand vidtalad grupp befintliga och nya investerare på samma villkor som för denna emission. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt i denna emission är därmed samma som i den andra riktade emissionen, nämligen att på ett kostnads- och tidseffektivt sätt tillgodose Bolagets kapitalbehov. Styrelsen har gjort en samlad bedömning och har noga övervägt möjligheten att anskaffa erforderligt kapital genom en nyemission med företrädesrätt för de befintliga aktieägarna. Efter noggranna överväganden med dess rådgivare har styrelsen kommit fram till att en företrädesemission skulle riskera att Bolaget inte erhåller erforderlig finansiering, främst på grund av att en företrädesemission skulle vara betydligt mer tidskrävande och därmed öka marknadsriskexponeringen jämfört med en riktad emission. Styrelsen har därför, särskilt mot bakgrund av den ovanligt höga marknadsvolatilitet som har observerats under 2022 och som fortfarande pågår, bedömt att en företrädesemission skulle kräva garantiåtaganden om belopp nästan motsvarande Bolagets kapitalbehov, vilket styrelsen bedömer att den inte skulle kunna erhålla på acceptabla villkor under rådande marknadsförhållanden. Under alla omständigheter skulle kostnaderna för garantiåtaganden och rådgivare i samband med en företrädesemission ha ianspråktagit en stor del av emissionslikviden, vilket hade varit till nackdel för Bolaget och dess aktieägare. Styrelsen har således sammantaget bedömt att en riktad emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är det mest förmånliga alternativet för Bolaget och i Bolagets aktieägares bästa intresse.
 3. Teckning av aktier ska ske genom på teckningslista senast den 22 november 2022. Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningstiden.
 4. De nya aktierna emitteras till en kurs av 1,425 kronor per aktie. Den del av aktiekursen som överstiger de tidigare aktiernas kvotvärde ska tillföras den fria överkursfonden.
 5. Teckningskursen för de nya aktierna har fastställts i förhandlingar mellan Bolaget och de teckningsberättigade i de nyemissioner som styrelsen fattat beslut om den 20 november 2022.
 6. Betalning för tecknade aktier ska erläggas senast den 22 november 2022. Styrelsen ska ha rätt att förlänga betalningstiden.
 7. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.
 8. Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de mindre justeringar som kan krävas i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Majoritetskrav

För bolagsstämmans godkännande av styrelsens beslut krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Tillhandahållande av handlingar

Styrelsens fullständiga förslag återfinns i denna kallelse. De fullständiga förslagen samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer även hållas tillgängliga tillsammans med övriga handlingar enligt aktiebolagslagen på Bolagets kontor med adress Metallgatan 6, 262 72 Ängelholm, och på Bolagets hemsida senast den 29 november 2022. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid stämman.

Upplysningar

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Begäran om sådana upplysningar ska ha lämnats med e-post till [email protected] eller med post till Advokatfirman Lindahl KB, att. Lisa Lantz, Box 11911, 404 39 Göteborg senast den 3 december 2022.

Upplysningarna hålls tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets webbplats senast den 8 december 2022 och sänds även till aktieägare inom samma tid som så önskar och därvid uppger sin postadress.

Behandling av personuppgifter

För information om hur Bolaget kommer att behandla personuppgifter i anledning av stämman, vänligen se www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Ängelholm i november 2022

OXE Marine AB (publ)

Styrelsen

Certified Adviser
FNCA Sweden AB är Certified Adviser för OXE Marine AB (publ). Kontaktuppgifter till FNCA Sweden AB: tel. +46 8 528 00 399, e-post [email protected]

För mer information, vänligen kontakta:
Anders Berg, VD, [email protected], +46 70 358 91 55
Jonas Wikström, ordförande, [email protected], +46 70 753 65 66

OXE Marine AB (publ) (NASDAQ STO: OXE) har under flera år utvecklat OXE Diesel, världens första dieselutombordare i de högre effektnivåerna. OXE Marines unika patenterade lösningar för kraftöverföring från motor till propeller har lett till stor efterfrågan på bolagets motorer i hela världen.

Taggar:

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

BioWings-projektet skapar nya möjligheter för storskalig produktion och exosombaserad diagnostik

Published

on

By

AcouSort och dess samarbetspartners avslutar nu det fyråriga BioWings-projektet som har utvecklat nya tunnfilmsmaterial som genererar det ultraljud som krävs för att flytta celler i AcouSorts chip. De nya materialen möjliggör en mer kostnadseffektiv och storskalig tillverkning. De utgör också grunden för det nya AcouSome-projektet på 26 miljoner kronor, där ett konsortium lett av AcouSort ska utveckla chip för att hitta exosomer i blod för forskning och framtida diagnostik. De två projekten presenteras i ett kostnadsfritt webbinarium 12 december.

I april 2018 tilldelades AcouSort 180 000 euro i EU-medel för deltagande i BioWings – ett projekt som syftar till utveckling av nya material för att generera ultraljud i biomedicinska produkter. BioWings har samordnats av Danmarks Tekniska Universitet och involverat universitet och privata företag från Sverige, Danmark, Schweiz, Israel och Italien. Det totala projektet har fått 3 miljoner euro från EU och slutfördes den 30 november 2022.

 

AcouSorts roll i projektet har varit att designa akustofluidikchip som ska användas tillsammans med nya material för ultraljudsgenerering. Utvecklingen av de nya chipen har skett i nära samarbete med professor Thomas Laurells forskargrupp vid avdelningen för Biomedicinsk teknik, Lunds universitet. Professor Laurells team har utvärderat hur väl det nya materialet fungerar vid tillämpningar inom klinisk diagnostik såsom separation av bakterier från blodprover för diagnos av blodförgiftning (sepsis).

 

Den teknik som utvecklats i BioWings-projektet är mycket lovande. Materialforskare vid Danmarks tekniska universitet (DTU), Weizmann-institutet, École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) och PIEMACS har utvecklat filmer som är tunnare än ett hårstrå och som kan tillverkas direkt på akustofluidiska chip. Tunnfilmsmaterialet kan ta AcouSorts teknik till en ny nivå eftersom de erbjuder fördelar i form av minskade tillverkningskostnader samt förbättrad precision och repeterbarhet i storskalig produktion.

 

De tekniska landvinningarna har inte gått obemärkt förbi. Uppfinningen i BioWings-projektet plockas upp av EU Innovation Radar och ligger nu till grund för nya AcouSort-patentansökningar samt det nya AcouSome-projektet som samordnas av AcouSort med start i januari 2023. Det kommer att använda teknik från BioWings-projektet för att utveckla banbrytande teknik för att hitta exosomeri blod för forskning och diagnostik. AcouSome-projektet har tilldelats 26 miljoner kronor av Europeiska innovationsrådet (EIC).

 

”BioWings har varit ett mycket viktigt projekt för AcouSort då det ger nya möjligheter till kostnadseffektiv storskalig högprecisionstillverkning. AcouSome-projektet kommer nu att bygga vidare på framstegen i BioWings-projektet med inriktning på lösningar för banbrytande exosombaserad diagnostik,” säger AcouSorts vd Torsten Freltoft.

 

Vill du veta mer om BioWings och AcouSome-projekten?

Den 12 december 2022 hålls ett kostnadsfritt webbinarium som erbjuder en unik möjlighet att höra mer djupgående om innovationerna i det fyråriga BioWings-projektet samt lära sig om det kommande AcouSome-projektet. Bland talarna finns AcouSorts grundare professor Thomas Laurell och AcouSorts AcouSome-projektkoordinator Pelle Ohlsson. Mer information och anmälan hittar du här:

https://www.biowings.eu/online-workshop/

För ytterligare information om AcouSort, vänligen kontakta:

Torsten Freltoft, vd
Telefon: +45 2045 0854
E-post: [email protected]

Om AcouSort

AcouSort AB (organisationsnummer 556824-1037) är ett innovativt teknologiföretag som fokuserar på att utveckla produkter och lösningar för integrerad hantering av biologiska prover. Med hjälp av ljudvågor kan företagets produkter separera blodceller från varandra, koncentrera, rena upp och färga in celler, exosomer och bakterier från biologiska prover. Teknologin bakom bolagets produkter är akustofluidik, där ljudvågor i kombination med mikrofluidik möjliggör automatiserad hantering av prover inom en rad applikationsområden från forskning kring nya biomarkörer till utveckling av nya diagnostiska system för patientnära testning – så kallade Point-of Care (POC) system. Bolagets kommersialiseringsstrategi bygger på den redan validerade affärsmodellen, att tillhandahålla separationsmoduler till diagnostiska systemtillverkare för integrerad provhantering så väl som att fortsätta kommersialiseringen av företagets forskningsinstrument. Med hjälp av bolagets produkter effektiviseras forskning och utveckling av patientnära tester, nya diagnostiska system och behandlingar som adresserar några av vår tids mest utmanade sjukdomsområden: cancer, infektionsmedicin och hjärt- och kärlsjukdomar. AcouSort AB är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank, 08-463 83 00, [email protected] Erik Penser Bank AB (publ), Apelbergsgatan 27, Box 7405, 103 91 Stockholm.

Continue Reading

Marknadsnyheter

SEM erhåller godkännande från obligationsinnehavarna i det skriftliga förfarandet avseende sitt utestående obligationslån

Published

on

By

Swedish Electromagnet Invest AB (publ) (”Bolaget” eller ”SEM”) initierade den 14 november 2022 ett skriftligt förfarande under sitt utestående obligationslån 2018/2022 med ISIN SE0011167600 (”Obligationerna”) för att begära två månaders förlängning av löptiden för Obligationerna samt förkorta den minsta meddelarperioden för framtida obligationsinnehavarmöten och/eller skriftliga förfaranden till fem bankdagar (det ”Skriftliga Förfarandet”). Meddelandet om det Skriftliga Förfarandet inklusive en mer detaljerad beskrivning av de föreslagna ändringarna är tillgängligt på Bolasgets hemsida.

SEM meddelar idag att det Skriftliga Förfarandet har framgångsrikt avslutats och att ett tillräckligt antal röster erhölls för att bilda kvorum och att 98,54 procent av justerade nominella beloppet för vilket obligationsinnehavarna röstade, röstade för de föreslagna ändringarna i det Skriftliga Förfarandet. Följaktligen har agenten, Nordic Trustee & Agency AB (publ), idag avslutat det Skriftliga Förfarandet.

Villkoren för Obligationerna gäller i ändrad lydelse från och med idag och avspeglar de godkända förslagen (de ”Ändrade Villkoren”). De Ändrade Villkoren kommer finnas tillgängliga på Bolagets hemsida.

Bolaget kommer under förlängning av löptiden om två månader att fortsätta med förhandlingarna med vissa större innehavare av Obligationerna (som representerar 50,6 procent av utestående justerat nominellt belopp under Obligationerna) för att erhålla en långsiktig lösning för sin finansiering.

För frågor kring administrationen av det Skriftliga Förfarandet, vänligen kontakta Agenten på [email protected] eller +46 8 783 79 00.
 

För ytterligare information, vänligen kontakta Bolaget:

Halvar Jonzon, styrelseordförande
[email protected]
+46 70 663 65 67

Christina Hallin, vd
[email protected]
+46 70 821 11 89

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 december2022 kl. 16:00 CET.

 

 

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Axolot Solutions och Driva Aquaculture AS ingår intentionsavtal (LOI) avseende rening av vatten från landbaserade fiskodlingar

Published

on

By

Axolot och Driva Aquaculture har ingått ett intentionsavtal (LOI) där avsikten är att introducera Axolots AxoPur® teknik för rening av vatten från storskaliga fiskodlingsanläggningar. En avgörande framgångsfaktor är AxoPur’s förmåga att reducera utsläpp av fosfor.

Driva Aquaculture AS är ett norskt företag med stor erfarenhet från fiskodling. Företaget är inne i en pågående process där man håller på att etablera flera nya landbaserade fiskodlingar där hållbarhet och miljö är av högsta strategiska betydelse. Därför avser bolaget att använda sig av bästa tillgängliga teknik (BAT) vilket är en huvudanledning till det samarbete som nu inleds mellan Driva och Axolot.

”I takt med att fokus ökar på hållbar produktion av mat så ökar också behovet av landbaserade fiskodlingar. För att säkerställa friska och välmående fiskar och minimera påverkan på omgivande vattenrecipienter så är vattenkvaliteten en helt avgörande nyckelfråga. Med AxoPur så kan Axolot erbjuda en unik och effektiv lösning som möjliggör långsiktigt hållbara fiskodlingar, vilket är en fantastisk möjlighet för alla involverade intressenter”, säger Axolots VD Lennart Holm i en kommentar.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lennart Holm, VD och koncernchef Axolot Solutions Holding AB, 070 630 85 62 eller [email protected]

Om Axolot Solutions

Axolot Solutions Holding AB är ett svenskt miljöteknikföretag som säljer system för industriell vattenrening. Det görs genom att erbjuda en egenutvecklad patenterad lösning som bygger på en väl beprövad grundteknologi. Axolot Solutions vattenrening är kostnadseffektiv och möjliggör en hög reningsgrad samt recirkulation av vattnet. Detta innebär en minimal belastning på miljön. Bolaget bedriver även verksamhet genom ett dotterbolag i Norge. Mer information om verksamheten finns på www.axolotsolutions.com.

Axolot Solutions Holding AB har sitt huvudkontor i Helsingborg och bolagets aktie (ticker: Axolot) är listad på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm sedan 21 november 2018. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser. FNCA Sweden AB kan kontaktas via mejl [email protected]

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.