Polar Structure offentliggör preliminärt utfall i det offentliga uppköpserbjudandet till aktieägarna i Netmore

| 8 september, 2022 | 0 kommentarer

Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller publiceras till eller inom Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Kina, Mexiko, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller USA. Erbjudandet lämnas inte till (och accepter godkänns inte från) personer i dessa länder eller personer i något annat land där accept av Erbjudandet skulle kräva ytterligare dokumentation, registrering eller andra åtgärder utöver vad som följer av svensk rätt.

Pressmeddelande från Polar Structure AB

8 september 2022

Polar Structure AB (”Polar Structure”) offentliggör i det följande information om den preliminära anslutningsgraden i Polar Structures erbjudande till aktieägarna i Netmore Group AB (publ) (”Netmore”) som den 15 juni 2022 lämnades enligt bestämmelserna om budplikt i Takeover-reglerna för vissa handelsplattformar (”Erbjudandet”).

Preliminär sammanställning och tidplan

Under den förlängda acceptfristen har Erbjudandet accepterats av aktieägare representerande totalt 548 610 B-aktier vilket utgör cirka 0,17 procent av samtliga aktier och cirka 0,12 procent av samtliga röster i Netmore. Tillsammans med de 18 421 052 B-aktier som Polar Structure förvärvat utanför Erbjudandet av SBB (enligt pressmeddelande daterat den 20 juni 2022) och de 16 715 601 A-aktier och 189 049 678 B-aktier som Polar Structure ägde innan Erbjudandet lämnades, samt de 8 880 189 B-aktier som lämnats in inom ramen för Erbjudandet under den ordinarie acceptfristen, innebär anslutningen till Erbjudandet att Polar Structure äger sammanlagt 16 715 601 A-aktier och 216 899 529 B-aktier i Netmore (motsvarande cirka 73,90 procent av det totala antalet aktier och 82,31 procent av det totala antalet röster i Netmore). De aktier som Polar Structure förvärvat utanför Erbjudandet har förvärvats till ett pris per aktie som inte överstiger 1,55 kronor per aktie.

Utbetalning av vederlag för accepter som mottagits under den förlängda acceptfristen, dvs. fram till och med den 7 september 2022, beräknas ske omkring den 15 september 2022.

Såsom tidigare kommunicerats har Polar Structure valt att ytterligare förlänga acceptfristen efter att den nuvarande förlängda acceptfristen löpte ut den 7 september 2022. Den förlängda acceptfristen löper från och med den 7 september 2022 till och med den 21 september 2022. Utfallet i den förlängda acceptfristen förväntas offentliggöras den 22 september 2022 och utbetalning av vederlag för accepter som mottas under den förlängda acceptfristen beräknas ske omkring den 27 september 2022.

Rätt till återkallelse av accept

Aktieägare i Netmore som accepterat Erbjudandet under den förlängda acceptfristen har rätt att återkalla gjord accept senast den 13 september enligt tidigare pressmeddelande.

Rådgivare

Polar Structure har i samband med genomförandet av Erbjudandet anlitat Advokatfirman Lindahl KB som legal rådgivare och Avanza Bank AB (publ) som emissionsinstitut.

Kontakt

För frågor, vänligen kontakta:

Tobias Emanuelsson, VD, [email protected]

Karim Sahibzada, styrelseordförande, [email protected]

Om Polar Structure AB

Polar Structure utvecklar och äger infrastruktur som bidrar till ett mer uthålligt och hållbart samhälle. Vi möjliggör omställningen, både idag och imorgon. Polar Structure har ett tydligt helhetsperspektiv inom ramen för infrastruktur och hållbarhet och är verksamma inom järnväg, logistik, energilagring och laddningsinfrastruktur samt digitalisering och förnyelsebar energi.

Mer information om Polar Structure finns på www.polarstructure.se.

Denna information är sådan som Polar Structure AB är skyldigt att offentliggöra enligt Takeover-reglerna. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 8 september 2022, kl. 21.30.

Viktig information

Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande i Erbjudandet förutsätter att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svenska lagar och regler.

Detta pressmeddelande och annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer inte att distribueras och får inte postas eller på annat sätt distribueras eller sändas in i något land där detta skulle förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där detta skulle strida mot lagar eller regler i det landet. Polar Structure kommer inte att tillåta eller godkänna någon sådan distribution. Om någon söker acceptera Erbjudandet som ett resultat av att direkt eller indirekt ha överträtt dessa restriktioner så kan accepten komma att lämnas utan avseende.

Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, genom post eller något annat kommunikationsmedel (varmed förstås bland annat telefax, e-post, telex, telefon och Internet) i eller in till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Kina, Mexiko, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller USA och Erbjudandet kan inte accepteras på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel i eller från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Kina, Mexiko, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller USA. Följaktligen kommer inte detta pressmeddelande eller annan dokumentation avseende Erbjudandet att sändas eller på annat sätt tillhandahållas i eller in till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Kina, Mexiko, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller USA och får inte heller distribueras på liknande sätt.

Detta pressmeddelande skickas inte, och får inte skickas, till aktieägare med registrerade adresser i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Kina, Mexiko, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller USA. Banker, fondkommissionärer och andra institutioner som innehar förvaltarregistrerade aktier för personer i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Kina, Mexiko, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller USA, får inte vidarebefordra detta pressmeddelande, eller andra till Erbjudandet relaterade dokument, till sådana personer.

Uttalanden i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra utvecklingsprognoser samt andra effekter av Erbjudandet, utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan exempelvis kännetecknas av att den innehåller ord som ”förutses”, ”tros”, ”förväntas”, ”avses”, ”planeras”, ”ämnas”, ”eftersträvas”, ”kommer” eller ”kan” eller liknande uttryck. Framtidsinriktad information är till sin natur förknippad med risker och osäkerhetsmoment eftersom den avser framtida förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. Till följd av ett flertal faktorer, varav flera ligger utom Budgivarens kontroll, kan framtida förhållanden komma att avsevärt avvika från vad som har uttryckts eller antytts i den framtidsinriktade informationen. All sådan framtidsinriktad information gäller endast per dagen då informationen lämnades och Budgivaren har ingen skyldighet (och åtar sig ingen skyldighet) att uppdatera eller ändra någon sådan information till följd av ny information, framtida händelser eller andra förhållanden utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar och regler.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.