Connect with us

Marknadsnyheter

PostNord bokslutskommuniké 2023 – Förbättrat resultat trots minskad omsättning

Published

on

Fjärde kvartalet 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 10 441 (10 947) miljoner kronor, en minskning med –5 (–2) procent i fast valuta för jämförbara enheter
 • Paketvolymerna minskade totalt med –4 (–5) procent
 • Brevvolymerna minskade med –12 (–13) procent
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 124 (–20) miljoner kronor
 • Justerat rörelseresultat (justerat EBIT) uppgick till 328 (247) miljoner kronor
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2023
 • Års- och hållbarhetsredovisningen för 2023 publiceras den 8 mars

Kommentar från Annemarie Gardshol, koncernchef

Förbättrat resultat i fjärde kvartalet

Avslutningen på året, med Black Week och julhandel, är vår mest intensiva period. Vi är totalt sett nöjda med hur vi utfört vår peak, trots utmanande väderförhållanden som påverkat framkomligheten.

Arbetet under året har präglats av löpande och kraftfulla åtgärder för att möta lägre paket- och brevvolymer samt höga kostnader till följd av den höga inflationen. I kvartalet visar flera
av våra segment, och koncernen i stort, upp ett förbättrat resultat. Det är första gången sedan pandemins slut i andra kvartalet 2021 som koncernens rörelseresultat ökar. Detta till trots upplever vi fortsatt en utmanande omvärldssituation. Därför fortsätter arbetet med att anpassa priser, kapacitet och att hålla ett högt tempo i våra förbättringsprogram. Vi arbetar också vidare med att öka flexibiliteten i vår affärsmodell.

Konkurrenskraftig nordisk paketaffär

PostNord strävar efter att vara marknads- och kostnadsledare inom paket i Norden. Paketboxar är ett efterfrågat alternativ och vi expanderar vårt nätverk av paketboxar i hög takt. Vid utgången av kvartalet hade vi cirka 17 000 paketutlämningsställen – paketboxar och utlämningsställen – som kompletterar vårt hemleveranserbjudande. Under året lanserade vi ett omfattande Cost Leadership-program som bland annat innehåller en gemensam produktportfölj för den nordiska paketmarknaden och som ska resultera i en strukturellt förbättrad lönsamhet över tid.

För att fortsätta att förbättra våra produkter och tjänster är det viktigt att vi hela tiden utvecklar tekniska lösningar som hjälper oss att arbeta smartare och mer effektivt. I Sverige har vi utvecklat en digital kopia av produktionsdata kopplat till vår terminal i Örebro. Detta möjliggör att testa nya flöden eller låta AI identifiera förbättringsåtgärder. För detta projekt prisades vi på Parcel+PostExpo inom kategorin Sorting & Fulfillment Technology of the Year. I Danmark utvecklar vi en helt ny produktionsmodell för leverans av paket och som till mycket högre grad möter de krav på flexibilitet och produktivitet som ställs på ”sista milen”.

Finansiellt hållbar brevaffär

Vi är stolta utförare av den samhällsomfattande posttjänsten i Sverige. I kvartalet har vi fortsatt att genomföra kvalitetsstärkande åtgärder för att säkerställa hög brevkvalitet framgent. För ett år sedan överlämnades postfinansieringsutredningens huvudbetänkande om den framtida samhällsomfattande posttjänstens omfattning och finansiering till regeringen. Där konstateras att samhällsuppdraget kommer med en nettokostnad för PostNord som tillhandahållare. Vi önskar att beslut kring regleringslättnader i form av reviderade kvalitetskrav tas så snart som möjligt. Det skulle göra att tidpunkten för när brevaffären inte längre kan bedrivas utan statsstöd skjuts fram.

Sedan den 1 januari 2024 är det danska samhällsuppdraget avslutat. Undantag gäller för försändelser till småöar, synskadade och internationell post. Transportministeriet i Danmark har beslutat att PostNord Danmark ska fortsätta med de tre specifika uppdragen fram till att upphandlingar genomförts. Ersättning för distributionen kommer att utgå i enlighet med bestämmelserna i postlagen. I Danmark arbetar vi i hög takt med att anpassa organisation, erbjudande och priser för att möta den nya verkligheten.

Hög takt inom vår klimatagenda

Vi har en prioriterad klimatagenda med mål om att vara fossilfria 2030. I kvartalet minskade koldioxidutsläppen med 16 procent jämfört med fjärde kvartalet 2022.

.

Kontaktperson: Björn Bergman, Head of Group Brand & Communication.

Denna information är sådan information som PostNord AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 februari 2024 kl. 08:30 CET.

För ytterligare information kontakta:
PostNord Medierelationer, tel: 010-436 10 10, e-post: press@postnord.com

 

Vi gör vardagen enklare. PostNord är ledande inom paket- och logistiktjänster till, från och inom Norden. Vi säkerställer postservicen till alla privatpersoner och företag i Sverige och Danmark oavsett var de bor och verkar. PostNord kopplar ihop företag, myndigheter och privatpersoner och möjliggör affärer, handel och kommunikation i Norden. Genom vår expertis och ett starkt distributionsnät utvecklar vi förutsättningarna för morgondagens e-handel, distribution, logistik och kommunikation i Norden. 2023 hade koncernen cirka 24 500 anställda och en omsättning på 39,3 miljarder SEK. Moderbolaget är ett svenskt publikt bolag med koncernkontor i Solna. Besök oss på www.postnord.com

Continue Reading

Marknadsnyheter

Gå inte vilse på vägen – Grävkurs den 24 april i Stockholm

Published

on

By

En heldagsutbildning som riktar sig till både reportrar och arbetsledare. Kursen ger tips och verktyg för att jobba mer effektivt och strukturerat med gräv.

 • Vi går igenom grävprocessens olika faser och varför det är viktigt att inte bara rusa in i researchen.
 • Vi visar hur man kan jobba med idén och ta grävprojektet i mål – varje gång.
 •  Vi djupdyker i reporterns och arbetsledarens olika roller och arbetsuppgifter, och visar hur ett sammansvetsat team får bättre resultat.
 •  Kursen inkluderar workshops där deltagarna får spåna fram konkreta lösningar för just sin arbetsplats. Målet är att deltagarna ska komma hem med en grund till en grävplan för sin redaktion.

Kursledare: Jessica Ziegerer & Emma Johansson

Bra att veta 

 • Tid: 9–15
 • Plats: Helio Slussen
 • Kursen är kostnadsfri
 • Deltagare står själva för resa, lunch och eventuellt boende.
 • Vi uppmanar redaktioner att skicka en reporter och en arbetsledare för bästa resultat.  Ansök separat och skriv i din ansökan vem du söker tillsammans med.
 • Några ord om höstens kurs:

  ”Konkreta tips och roligt med exempel. Bra upplägg med arbetsledare och reporter tillsammans på kursen”

  ”Jag fick inspiration för att på riktigt dra igång ett strukturerat arbete med gräv”

  ”Jag och min arbetsledare fick ut väldigt många konkreta idéer under de diskussioner vi hade under kursen.”

Läs mer och sök här!

 

Continue Reading

Marknadsnyheter

Paulina Brandberg har tagit emot delbetänkande från Delegationen mot arbetslivskriminalitet

Published

on

By

Jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg har tagit emot det tredje delbetänkandet från Delegationen mot arbetslivskriminalitet. I sitt tredje delbetänkande konstaterar delegationen bland annat att den strategiska styrningen av arbetet måste stärkas och att skyddet mot arbetskraftsexploatering brister i Sverige. Delegationen betonar den centrala roll arbetsmarknadens parter har för att motverka arbetslivskriminaliteten.

– Regeringen ser mycket allvarligt på att människor blir utnyttjade på den svenska arbetsmarknaden. Den ofta gränsöverskridande arbetslivskriminaliteten skapar stor otrygghet, snedvrider konkurrensen och är en del av den kriminella ekonomin. Jag ser särskilt fram emot att ta del av delegationens förslag om hur myndighetssamverkan mot arbetslivskriminalitet kan stärkas, säger jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg.

Delegationen mot arbetslivskriminalitet tillsattes 2021 och leds av Ola Pettersson. 2022 beslutade regeringen om tilläggsdirektiv till delegationen. Genom tilläggsdirektiven fick delegationen i uppdrag att utreda förutsättningarna för en myndighetsgemensam tipsfunktion för arbetslivskriminalitet och lämna nödvändiga författningsförslag.

Kontakt
Emelie Franzén
Pressekreterare hos jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg
076-771 09 51
emelie.franzen@regeringskansliet.se

Continue Reading

Marknadsnyheter

Viktig milstolpe för OXC-201 – patentet godkänt i Japan

Published

on

By

Patentet för OXC-201, Oxcias potentiellt banbrytande tillvägagångssätt för behandling av IPF (idiopatisk lungfibros), har nyligen blivit godkänt i Japan. Det är det första land patentet blivit godkänt i och en mycket viktig milstolpe. Japan och Asien generellt är centrala marknader för OXC-201. Asien uppskattas ha det största antalet sjukdomsfall av lungfibros i världen.

Ytterligare nationella och regionala patentansökningar är under granskning i USA, Europa (EPO – Europeiska patentorganisationen) Kina och Kanada.

Som kommunicerats tidigare, tilldelade EIC (European Innovation Council) i början av 2023 Oxcia AB ett bidrag på 2,5 miljoner euro inom EIC-Transition programmet för nästa fas av utvecklingen av OXC-201.
 

Om OXC-201

OXC-201 är en småmolekylär hämmare av OGG1. Genom att rikta in sig på DNA-reparationsenzymet OGG1 (8-oxo guanin DNA-glykosylas-1), hämmar OXC-201 bindning av OGG1 till DNA och därigenom moduleringen av gentranskription. OGG1 spelar en betydande roll i modulering av inflammation och fibrogenes; genetisk nedreglering eller kemisk hämning av OGG1 har visat sig skydda mot inflammation och fibros i flera experimentella sjukdomsmodeller.

 

För mer information vänligen kontakta:

 

Christina Kalderén, Pre-clinical Director

Email: christina.kalderen@oxcia.com
 

Eller:
 

Ulrika Warpman Berglund, CEO

Email: ulrika.warpmanberglund@oxcia.com

 

Kort om Oxcia AB

Oxcia AB bedriver nydanande forskning genom sitt unika sätt att utnyttja oxidativa DNA-skador och DNA Damage response(1) och på så sätt utveckla nya säkra behandlingar för patienter som lider av cancer eller kronisk inflammation. Oxcia har för närvarande två läkemedelskandidater, båda med potential att bli first-in-class läkemedel. OXC-101 befinner sig i tidig klinisk utveckling mot solida och hematologiska cancrar. OXC-201 utvecklas mot inflammations- och fibrosrelaterade sjukdomar, såsom lungfibros och allergisk astma, och befinner sig i preklinisk fas.

(Note (1): DNA Damage Response, DDR– kroppens processer för att på olika sätt reparera de skador som uppstår på DNA)

 

Continue Reading

Trending

Marknadsnyheter

PostNord bokslutskommuniké 2023 – Förbättrat resultat trots minskad omsättning

Published

on

Fjärde kvartalet 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 10 441 (10 947) miljoner kronor, en minskning med –5 (–2) procent i fast valuta för jämförbara enheter
 • Paketvolymerna minskade totalt med –4 (–5) procent
 • Brevvolymerna minskade med –12 (–13) procent
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 124 (–20) miljoner kronor
 • Justerat rörelseresultat (justerat EBIT) uppgick till 328 (247) miljoner kronor
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2023
 • Års- och hållbarhetsredovisningen för 2023 publiceras den 8 mars

Kommentar från Annemarie Gardshol, koncernchef

Förbättrat resultat i fjärde kvartalet

Avslutningen på året, med Black Week och julhandel, är vår mest intensiva period. Vi är totalt sett nöjda med hur vi utfört vår peak, trots utmanande väderförhållanden som påverkat framkomligheten.

Arbetet under året har präglats av löpande och kraftfulla åtgärder för att möta lägre paket- och brevvolymer samt höga kostnader till följd av den höga inflationen. I kvartalet visar flera
av våra segment, och koncernen i stort, upp ett förbättrat resultat. Det är första gången sedan pandemins slut i andra kvartalet 2021 som koncernens rörelseresultat ökar. Detta till trots upplever vi fortsatt en utmanande omvärldssituation. Därför fortsätter arbetet med att anpassa priser, kapacitet och att hålla ett högt tempo i våra förbättringsprogram. Vi arbetar också vidare med att öka flexibiliteten i vår affärsmodell.

Konkurrenskraftig nordisk paketaffär

PostNord strävar efter att vara marknads- och kostnadsledare inom paket i Norden. Paketboxar är ett efterfrågat alternativ och vi expanderar vårt nätverk av paketboxar i hög takt. Vid utgången av kvartalet hade vi cirka 17 000 paketutlämningsställen – paketboxar och utlämningsställen – som kompletterar vårt hemleveranserbjudande. Under året lanserade vi ett omfattande Cost Leadership-program som bland annat innehåller en gemensam produktportfölj för den nordiska paketmarknaden och som ska resultera i en strukturellt förbättrad lönsamhet över tid.

För att fortsätta att förbättra våra produkter och tjänster är det viktigt att vi hela tiden utvecklar tekniska lösningar som hjälper oss att arbeta smartare och mer effektivt. I Sverige har vi utvecklat en digital kopia av produktionsdata kopplat till vår terminal i Örebro. Detta möjliggör att testa nya flöden eller låta AI identifiera förbättringsåtgärder. För detta projekt prisades vi på Parcel+PostExpo inom kategorin Sorting & Fulfillment Technology of the Year. I Danmark utvecklar vi en helt ny produktionsmodell för leverans av paket och som till mycket högre grad möter de krav på flexibilitet och produktivitet som ställs på ”sista milen”.

Finansiellt hållbar brevaffär

Vi är stolta utförare av den samhällsomfattande posttjänsten i Sverige. I kvartalet har vi fortsatt att genomföra kvalitetsstärkande åtgärder för att säkerställa hög brevkvalitet framgent. För ett år sedan överlämnades postfinansieringsutredningens huvudbetänkande om den framtida samhällsomfattande posttjänstens omfattning och finansiering till regeringen. Där konstateras att samhällsuppdraget kommer med en nettokostnad för PostNord som tillhandahållare. Vi önskar att beslut kring regleringslättnader i form av reviderade kvalitetskrav tas så snart som möjligt. Det skulle göra att tidpunkten för när brevaffären inte längre kan bedrivas utan statsstöd skjuts fram.

Sedan den 1 januari 2024 är det danska samhällsuppdraget avslutat. Undantag gäller för försändelser till småöar, synskadade och internationell post. Transportministeriet i Danmark har beslutat att PostNord Danmark ska fortsätta med de tre specifika uppdragen fram till att upphandlingar genomförts. Ersättning för distributionen kommer att utgå i enlighet med bestämmelserna i postlagen. I Danmark arbetar vi i hög takt med att anpassa organisation, erbjudande och priser för att möta den nya verkligheten.

Hög takt inom vår klimatagenda

Vi har en prioriterad klimatagenda med mål om att vara fossilfria 2030. I kvartalet minskade koldioxidutsläppen med 16 procent jämfört med fjärde kvartalet 2022.

.

Kontaktperson: Björn Bergman, Head of Group Brand & Communication.

Denna information är sådan information som PostNord AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 februari 2024 kl. 08:30 CET.

För ytterligare information kontakta:
PostNord Medierelationer, tel: 010-436 10 10, e-post: press@postnord.com

 

Vi gör vardagen enklare. PostNord är ledande inom paket- och logistiktjänster till, från och inom Norden. Vi säkerställer postservicen till alla privatpersoner och företag i Sverige och Danmark oavsett var de bor och verkar. PostNord kopplar ihop företag, myndigheter och privatpersoner och möjliggör affärer, handel och kommunikation i Norden. Genom vår expertis och ett starkt distributionsnät utvecklar vi förutsättningarna för morgondagens e-handel, distribution, logistik och kommunikation i Norden. 2023 hade koncernen cirka 24 500 anställda och en omsättning på 39,3 miljarder SEK. Moderbolaget är ett svenskt publikt bolag med koncernkontor i Solna. Besök oss på www.postnord.com

Continue Reading

Marknadsnyheter

Gå inte vilse på vägen – Grävkurs den 24 april i Stockholm

Published

on

By

En heldagsutbildning som riktar sig till både reportrar och arbetsledare. Kursen ger tips och verktyg för att jobba mer effektivt och strukturerat med gräv.

 • Vi går igenom grävprocessens olika faser och varför det är viktigt att inte bara rusa in i researchen.
 • Vi visar hur man kan jobba med idén och ta grävprojektet i mål – varje gång.
 •  Vi djupdyker i reporterns och arbetsledarens olika roller och arbetsuppgifter, och visar hur ett sammansvetsat team får bättre resultat.
 •  Kursen inkluderar workshops där deltagarna får spåna fram konkreta lösningar för just sin arbetsplats. Målet är att deltagarna ska komma hem med en grund till en grävplan för sin redaktion.

Kursledare: Jessica Ziegerer & Emma Johansson

Bra att veta 

 • Tid: 9–15
 • Plats: Helio Slussen
 • Kursen är kostnadsfri
 • Deltagare står själva för resa, lunch och eventuellt boende.
 • Vi uppmanar redaktioner att skicka en reporter och en arbetsledare för bästa resultat.  Ansök separat och skriv i din ansökan vem du söker tillsammans med.
 • Några ord om höstens kurs:

  ”Konkreta tips och roligt med exempel. Bra upplägg med arbetsledare och reporter tillsammans på kursen”

  ”Jag fick inspiration för att på riktigt dra igång ett strukturerat arbete med gräv”

  ”Jag och min arbetsledare fick ut väldigt många konkreta idéer under de diskussioner vi hade under kursen.”

Läs mer och sök här!

 

Continue Reading

Marknadsnyheter

Paulina Brandberg har tagit emot delbetänkande från Delegationen mot arbetslivskriminalitet

Published

on

By

Jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg har tagit emot det tredje delbetänkandet från Delegationen mot arbetslivskriminalitet. I sitt tredje delbetänkande konstaterar delegationen bland annat att den strategiska styrningen av arbetet måste stärkas och att skyddet mot arbetskraftsexploatering brister i Sverige. Delegationen betonar den centrala roll arbetsmarknadens parter har för att motverka arbetslivskriminaliteten.

– Regeringen ser mycket allvarligt på att människor blir utnyttjade på den svenska arbetsmarknaden. Den ofta gränsöverskridande arbetslivskriminaliteten skapar stor otrygghet, snedvrider konkurrensen och är en del av den kriminella ekonomin. Jag ser särskilt fram emot att ta del av delegationens förslag om hur myndighetssamverkan mot arbetslivskriminalitet kan stärkas, säger jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg.

Delegationen mot arbetslivskriminalitet tillsattes 2021 och leds av Ola Pettersson. 2022 beslutade regeringen om tilläggsdirektiv till delegationen. Genom tilläggsdirektiven fick delegationen i uppdrag att utreda förutsättningarna för en myndighetsgemensam tipsfunktion för arbetslivskriminalitet och lämna nödvändiga författningsförslag.

Kontakt
Emelie Franzén
Pressekreterare hos jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg
076-771 09 51
emelie.franzen@regeringskansliet.se

Continue Reading

Marknadsnyheter

Viktig milstolpe för OXC-201 – patentet godkänt i Japan

Published

on

By

Patentet för OXC-201, Oxcias potentiellt banbrytande tillvägagångssätt för behandling av IPF (idiopatisk lungfibros), har nyligen blivit godkänt i Japan. Det är det första land patentet blivit godkänt i och en mycket viktig milstolpe. Japan och Asien generellt är centrala marknader för OXC-201. Asien uppskattas ha det största antalet sjukdomsfall av lungfibros i världen.

Ytterligare nationella och regionala patentansökningar är under granskning i USA, Europa (EPO – Europeiska patentorganisationen) Kina och Kanada.

Som kommunicerats tidigare, tilldelade EIC (European Innovation Council) i början av 2023 Oxcia AB ett bidrag på 2,5 miljoner euro inom EIC-Transition programmet för nästa fas av utvecklingen av OXC-201.
 

Om OXC-201

OXC-201 är en småmolekylär hämmare av OGG1. Genom att rikta in sig på DNA-reparationsenzymet OGG1 (8-oxo guanin DNA-glykosylas-1), hämmar OXC-201 bindning av OGG1 till DNA och därigenom moduleringen av gentranskription. OGG1 spelar en betydande roll i modulering av inflammation och fibrogenes; genetisk nedreglering eller kemisk hämning av OGG1 har visat sig skydda mot inflammation och fibros i flera experimentella sjukdomsmodeller.

 

För mer information vänligen kontakta:

 

Christina Kalderén, Pre-clinical Director

Email: christina.kalderen@oxcia.com
 

Eller:
 

Ulrika Warpman Berglund, CEO

Email: ulrika.warpmanberglund@oxcia.com

 

Kort om Oxcia AB

Oxcia AB bedriver nydanande forskning genom sitt unika sätt att utnyttja oxidativa DNA-skador och DNA Damage response(1) och på så sätt utveckla nya säkra behandlingar för patienter som lider av cancer eller kronisk inflammation. Oxcia har för närvarande två läkemedelskandidater, båda med potential att bli first-in-class läkemedel. OXC-101 befinner sig i tidig klinisk utveckling mot solida och hematologiska cancrar. OXC-201 utvecklas mot inflammations- och fibrosrelaterade sjukdomar, såsom lungfibros och allergisk astma, och befinner sig i preklinisk fas.

(Note (1): DNA Damage Response, DDR– kroppens processer för att på olika sätt reparera de skador som uppstår på DNA)

 

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.