Protokoll från det penningpolitiska mötet 16 mars 2020

| 26 mars, 2020 | 0 kommentarer

Den 16 mars hölls ett extrainsatt penningpolitiskt möte med anledning av coronapandemin.

§3 Penningpolitisk avstämning
 

Ingrid Wallin Johansson från avdelningen för marknader informerade om utvecklingen på de finansiella marknaderna under dagen. Även idag har det varit stora prisnedgångar på europeiska och amerikanska aktiebörser. På Stockholmsbörsen hade OMXS30 för en halvtimme sedan fallit med cirka 8 procent jämfört med dagen innan. I New York stoppades aktiehandeln strax efter öppning eftersom prisindex föll mycket kraftigt. Räntorna på tyska och svenska statsobligationer har stigit under dagen. Ränteuppgångarna är sannolikt en reaktion på förväntningar om omfattande finanspolitiska stimulansåtgärder och en därtill kopplad ökning av utbudet av obligationer. Svenska räntemarknader har överlag fungerat dåligt de senaste dagarna. Många aktörer har velat sälja obligationer och nästan ingen har velat köpa. Även på valutamarknaderna har det varit stora prisrörelser under dagen och den svenska kronan har försvagats. En euro kostar nu över 11 kronor. Priset på råolja har också fallit ytterligare under dagen och handlas omkring 30 dollar per fat.

Jesper Hansson, chef för avdelningen för penningpolitik, redogjorde för Riksbankens analys av läget i svensk ekonomi. Spridningen av coronaviruset har omfattande humanitära konsekvenser och påverkar den globala och svenska ekonomin i allt större utsträckning. För att hindra smittspridningen har kraftfulla åtgärder de senaste dagarna satts in, utomlands och i Sverige. Det handlar bland annat om restriktioner på resor, transporter och sammankomster. Dessa åtgärder kommer att få betydande konsekvenser för den realekonomiska utvecklingen med särskilt kännbara störningar inom flyg-, hotell- och resebranscherna. Svensk BNP bedöms falla med flera procent under det andra kvartalet i år och sysselsättningen väntas minska kraftigt.

Meredith Beechey Österholm, biträdande chef för avdelningen för penningpolitik, informerade att när det gäller utvecklingen på de finansiella marknaderna är det särskilt oroväckande att svenska räntemarknader i dagsläget fungerar dåligt. Skillnaden i räntor mellan företags- och statsobligationer har ökat påtagligt och detsamma gäller ränteskillnaden mellan bostads- och statsobligationer. Även för obligationer utställda av Kommuninvest i Sverige AB noteras en viss uppgång i ränteskillnaden.

Det är viktigt att Riksbanken nu vidtar ytterligare åtgärder för att stödja den ekonomiska utvecklingen och begränsa de negativa effekter som pandemin har på kreditförsörjningen i svensk ekonomi. Det förslag på åtgärder som arbetats fram innebär att:

 1. Räntan på Riksbankens stående utlåningsfacilitet från och med den 18 mars 2020 sänks så att den uppgår till vid var tid gällande reporänta med tillägg av 0,20 procentenheter.
 2. Riksbanken från och med den 18 mars 2020 ska erbjuda veckovisa extraordinära marknadsoperationer med full tilldelning riktad mot Riksbankens penningpolitiska motparter.
 3. Riksbanken avser att genomföra utökade köp av obligationer med upp till 300 miljarder svenska kronor under perioden mars till december 2020. Köpen kommer vid behov att innefatta
 1. svenska nominella och reala statsobligationer, utöver de tidigare beslutade köpen av statsobligationer under denna period,
 2. obligationer utgivna av svenska kommuner och Kommuninvest i Sverige AB, samt
 3. säkerställda obligationer utgivna av svenska institut.

4. Riksbanken ändrar de begränsningsregler som gäller säkerheter som motparter lämnar för krediter hos Riksbanken, med innebörden att den tillåtna andelen säkerställda obligationer av en motparts totala säkerhetsmassa från och med den 18 mars 2020 höjs från 60 procent till 80 procent.

§4 Penningpolitiskt beslut

Direktionen beslutade

 • om ytterligare likviditetsfrämjande åtgärder enligt protokollsbilaga A,
 • om obligationsköp i penningpolitiskt syfte enligt protokollsbilaga B,
 • om ändrade begränsningsregler gällande säkerheter enligt protokollsbilaga C,
 • att offentliggöra det penningpolitiska beslutet med motivering i ett pressmeddelande måndagen den 16 mars 2020 senast kl. 20:00,
 • att publicera protokollet från dagens sammanträde torsdagen den 26 mars 2020 kl. 9:30.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

Presstjänsten, tel. 08-787 02 00

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *