Connect with us

Marknadsnyheter

Q1 – Året inleds med ett kraftigt förbättrat rörelseresultat

Published

on

Det är ett händelserikt första kvartal vi lämnar bakom oss. Ett kvartal fyllt av oförutsägbarhet, med- och motgångar, men också oproportionerligt utrymme i media för ett bolag av vår storlek. Det bekräftar vilket enormt stort intresse det finns för Mackmyra och vilket ojämförbart starkt varumärke medarbetare, ambassadörer och investerare skapat tillsammans under de första 25 åren av bolagets historia.

  • Nettoomsättningen uppgår under det första kvartalet till 14,6 MSEK (16,9) en försämring med 13%.
  • Bruttoresultatet uppgår under det första kvartalet till 9,0 MSEK (7,9) en förbättring med 1,1 MSEK.
  • Rörelseresultatet uppgår under det första kvartalet till -0,7 MSEK (-4,3), en förbättring med 3,6 MSEK.
  • Kassaflödet efter investeringar uppgår under det första kvartalet till -8,3 MSEK (-18,2) en förbättring med 9,9 MSEK.
  • Resultat per aktie före full utspädning uppgår under det första kvartalet till -0,01 kr (-0,18).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER Q1

Mackmyra Svensk Whiskys styrelse har den 15 januari 2024, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämman den 14 november 2023, beslutat om en riktad nyemission av 143 369 units, bestående av B-aktier och teckningsoptioner av serie TO1B, till en garant i företrädesemissionen.

Den checkräkningskredit bolaget har via SEB har sagts upp av banken per 31 mars 2024. Någon ny finansiering för att möta svängningar i rörelsen finns ännu ej på plats.

Mackmyra Svensk Whisky informerade i mitten av februari att ett steg mot en mer hållbar framtid tas genom att låta storsäljaren Mack by Mackmyra transformeras till en PET-flaska. Genom att erbjuda högkvalitativ svensk hantverksprit till en lägre prispunkt i en miljövänligare förpackning strävar bolaget efter att göra sina produkter tillgängliga för en bredare publik utan att kompromissa med vare sig kvalitet eller hållbarhet.

Mackmyra Svensk Whisky, en av världens mest innovativa spritproducenter och pionjärer av nordisk single malt whisky, firar stolt 25 år av innovation, hållbarhet och upplevelser. 2024 blir ett jubileumsår där Mackmyra presenterar unika evenemang, jubileumsutgåvor, provningar och ett exklusivt jubileumsfat.

Lennart Hero meddelade styrelsen den 28 februari 2024 att han lämnar sitt uppdrag som styrelseledamot.

Mackmyra Svensk Whisky AB utvidgar sin närvaro på global nivå genom nya distributionsavtal vilka öppnar för strategisk tillväxt i två betydelsefulla marknader; Storbritannien och Kina. Detta steg markerar en fortsatt tillväxtresa för bolaget, med en ökad tillgänglighet för prisbelönt svensk whisky och fatlagrad gin.

Bolagets nuvarande bank har, som tidigare meddelats, sagt upp Mackmyras checkräkningskredit per 31 mars 2024. Styrelsen i Mackmyra Svensk Whisky AB har, av försiktighetsskäl, beslutat att upprätta och låta revisorn granska en kontrollbalansräkning per 29 februari 2024. Aktiekapitalet är intakt och inga justeringar har skett vid upprättande av kontrollbalansräkningen. Bolaget kommer ha likvida medel för att betala skatter och avgifter, inklusive återbetalning av coronastöd per den 12 april 2024 men det råder osäkerhet om bolagets rörelsekapital för de närmaste tre månaderna. Arbetet med att säkerställa bolagets kapital fortsätter.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER Q1

Den 5 april 2024 meddelades att den av Mackmyra Svensk Whisky AB:s styrelse upprättade kontrollbalansräkningen per den 29 februari 2024 har granskats av revisorn och granskningen utvisar att Bolagets aktiekapital är helt intakt. Det egna kapitalet i Mackmyra Svensk Whisky AB uppgick per den 29 februari 2024 till 89 939 TSEK varav aktiekapitalet uppgick till 37 528 TSEK. Kontrollbalansräkningen upprättades utan att några justeringar gjordes.

Den 6 maj 2024 meddelades att Mackmyra Svensk Whisky AB har säkerställt en brygglånefinansiering uppgående till i första hand ca 6,2 MSEK för att möta den ansträngda likviditetssituation bolaget haft sedan SEB sade upp bolagets checkkredit till den 31 mars 2024. Brygglånet har till syfte att stärka bolagets likviditet intill att bolaget träffat överenskommelse om en ny checkkreditsfacilitet eller annan finansieringslösning.

                                                        VD-ORD

Det är ett händelserikt första kvartal vi lämnar bakom oss. Ett kvartal fyllt av oförutsägbarhet, med- och motgångar, men också oproportionerligt utrymme i media för ett bolag av vår storlek. Det bekräftar vilket enormt stort intresse det finns för Mackmyra och vilket ojämförbart starkt varumärke medarbetare, ambassadörer och investerare skapat tillsammans under de första 25 åren av bolagets historia.

Under årets inledande kvartal lyckas vi inte nå våra försäljningsmål. Nettoomsättningen uppgick till 14,6 MSEK, en nedgång med 13% jämfört med föregående år. Trots det ser vi en ökad flaskförsäljning och inte minst ett stort intresse för våra limiterade utgåvor som under perioden bestod av Vit Ek, den innovativa trilogin Kaizen 1-3 samt ett bevis på vår strävan mot en mer hållbar framtid i form av vår relansering av Mack i en mer hållbar PET-flaska. Ett steg som inte bara visar vår omsorg om miljön utan också vår strävan efter innovation och förändring samt att skapa en instegsprodukt på den prispunkt där den största delen av konsumtionen sker. Vi säkrar under det inledande kvartalet även två nya distributionsavtal, i Kina och i Storbritannien. Dessa avtal innebär en spännande expansion och öppnar nya dörrar till två enormt stora marknader och ett effektivt sätt att nå ut än bredare till livsnjutare globalt.

Vår bruttomarginal har förbättrats avsevärt under kvartalet och uppgår nu till 62%, vilket tydligt visar vår förmåga att effektivt hantera våra kostnader och att vi säljer ”rätt produkter” till ”rätt pris”. Detta är ett resultat av vår dedikation till att leverera produkter av högsta kvalitet till våra kunder och vår förmåga att anpassa oss till föränderliga marknadsförhållanden med en skalbar och inte minst välsmakande produktmix.

En central händelse under det första kvartalet var att SEB, utan närmare motivering, valde att avsluta vår checkkredit, vilket skapade en likviditetsutmaning för företaget. Jag vill ta tillfället i akt att uttrycka min djupa tacksamhet till våra aktieägare, inklusive vår huvudägare, för deras ovärderliga stöd. Genom att säkra en brygglånefinansiering på ca 6,2 MSEK kommer vi kunna hantera denna övergångsperiod med styrka och stabilitet.

Jag är särskilt stolt över det arbete vi har lagt ned under det senaste året för att omstrukturera och förnya vår organisation. Trots att vi ännu inte har sett alla positiva effekter av omstruktureringen är jag övertygad om att vi är på rätt väg. Vi visar nu att vändningen är här, vilket rörelseresultatet med en förbättring om 3,6 MSEK för det första kvartalet tydligt markerar. Det är tack vare hela organisationens ansträngningar, engagemang och tålamod som vi fortsätter att skriva nästa kapitel i Mackmyras historia.

Nu pågår de sista förberedelserna inför Mackmyradagarna där det under två dagar är ett imponerande program av inspirerande provningar, mat, musik och härliga möten livsnjutare emellan med start den 31 maj.

Jag hoppas att vi ses då!

Tack för ert fortsatta förtroende och engagemang i Mackmyra.

Informationen i detta pressmeddelanade är sådan information som Mackmyra Svensk Whisky AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-05-07 08:30 CET.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Patrick Björsjö, tf VD, 0705-70 12 72, patrick.bjorsjo@mackmyra.se

Thérèse Brandt, CFO, 0708-52 10 54, therese.brandt@mackmyra.se

Om Mackmyra 

Mackmyra är pionjären och innovatören som startade den svenska whiskyexpeditionen. Whiskyn skapas med svenska råvaror, helt utan tillsatser, och genom klimatsmart destilleringsteknik. Mackmyra erbjuder prisbelönt single malt whisky, spännande whiskyupplevelser, och möjligheten att skapa sin egen whisky genom ett eget personligt 30-litersfat. Sedan 2017 skapar Mackmyra även gin.

Välkommen till Mackmyra Svensk Whisky.

Mackmyras aktie handlas på Nasdaq First North Growth Markets Stockholm.

FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser

Continue Reading

Marknadsnyheter

SBB etablerar nytt joint venture-bolag tillsammans med Castlelake som tecknar ett låneavtal om cirka 5,7 miljarder kronor

Published

on

By

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) har ingått avtal om att bilda ett joint venture-bolag, SBB Social Facilities AB (”SBB Social Facilities”), tillsammans med fonder som förvaltas av den globala alternativa förvaltaren Castlelake, LP (”Castlelake”) och med stöd från ATLAS SP Partners (”ATLAS”) (tillsammans ”Långivarna”). I samband med etableringen av joint venture-bolaget frigörs likvida medel till SBB genom ett låneavtal[1] mellan SBB Social Facilities och Långivarna om cirka 5,7 miljarder kronor. SBB Social Facilities kommer använda lånelikviden för att förvärva fastigheter från SBB, för att refinansiera skulder till SBB samt refinansiera viss extern skuld (”Transaktionen”).

SBB Social Facilities förvärvar fastigheterna från SBB till marknadsvärdet per 31 mars 2024 som uppgick till 9,5 miljarder kronor. Portföljen kommer drivas och förvaltas av SBB Social Facilities genom ett förvaltningsavtal med SBB.

SBB avser att använda likviden från Transaktionen för att möjliggöra ytterligare strategiska åtgärder och säkerställa långsiktigt stabil likviditet.

”Transaktionen bekräftar det underliggande värdet i vår portfölj och tillskottet på likviditet ger oss ytterligare finansiell flexibilitet för att genomföra proaktiva strategiska åtgärder på ett strukturerat och eftertänksamt sätt”, säger Leiv Synnes, vd för SBB.

Transaktionen är föremål för sedvanliga fullföljandevillkor. Transaktionen är inte föremål för konkurrensgodkännande. Fullföljande av Transaktionen kommer att ske så snart som alla fullföljandevillkor har uppfyllts, vilket väntas ske i juni 2024.

J.P. Morgan, Vinge och Wistrand rådgav SBB, DLA Piper och CBRE rådgav Castlelake och CWT och Roschier rådgav ATLAS.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Helena Lindahl, Finansdirektör, ir@sbbnorden.se, press@sbbnorden.se

Denna information utgör insiderinformation som Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 maj 2024 kl. 01:30 CEST.

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (SBB) är Nordens ledande fastighetsbolag inom social infrastruktur. Bolagets strategi är att långsiktigt äga och förvalta samhällsfastigheter i Norden och hyresreglerade bostadsfastigheter i Sverige samt att bedriva ett aktivt fastighetsutvecklingsarbete. Genom SBBs stora samhällsengagemang finner kommuner och andra intressenter en långsiktig samarbetspartner i bolaget. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information om SBB finns på www.sbbnorden.se.

[1] STIBOR utgör basränta för lånet. Räntesatsen för lånet uppgår till STIBOR + 375bps.

Continue Reading

Marknadsnyheter

LightAir offentliggör informationsmemorandum i samband med Bolagets företrädesemission

Published

on

By

Den extra bolagsstämman i LightAir AB (publ) (”LightAir” eller “Bolaget”) beslutade den 13 maj 2024, att genomföra en företrädesemission av units om cirka 28,6 MSEK, med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Med anledning av Företrädesemissionen har ett informationsmemorandum avseende inbjudan till teckning av units i LightAir idag offentliggjorts. Informationsmemorandum, inklusive villkor och anvisningar för Företrädesemissionen, finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.lightair.com.

Informationsmemorandum LightAir 2024-05-24.pdf

Bolaget har i samband med Företrädesemissionen erhållit teckningsförbindelser från personer inom bolagets ledning, styrelse samt större aktieägare om totalt cirka 15,1 MSEK, motsvarande totalt cirka 52,8 procent av Företrädesemissionen. Utöver teckningsåtaganden har emissionsgarantier erhållits uppgående till cirka 7,7 MSEK, således är totalt 22,8 MSEK säkerställt, motsvarande cirka 79,6 procent av Företrädesemissionen.

Villkor för företrädesemissionen
Rätt att teckna units med företrädesrätt ska tillkomma de aktieägare som på avstämningsdagen den 28 maj 2024 är registrerade som aktieägare i Bolaget, varvid innehav av en (1) aktie berättigar till en (1) uniträtt och tre (3) uniträtter berättigar till teckning av sjutton (17) units. En (1) Unit består av en (1) nyemitterad aktie och en (1) nyutgiven teckningsoption. Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgår till 6,00 SEK per unit, vilket innebär att LightAir vid full teckning i Företrädesemissionen initialt tillförs maximalt cirka 28,6 MSEK före emissionskostnader.

Teckning av units med eller utan företrädesrätt ska ske under perioden 30 maj – 14 juni 2024. Uniträtter som inte utnyttjas under teckningsperioden blir ogiltiga och förlorar sitt värde. Handel med uniträtter beräknas ske på NGM Nordic SME under perioden 30 maj – 11 juni 2024.

 

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

28 maj 2024                                             Avstämningsdag för deltagande i företrädesemissionen

30 maj – 11 juni 2024                              Handel med uniträtter

30 maj – 14 juni 2024                              Teckningsperiod

18 juni 2024                                             Offentliggörande av utfall

20 juni 2024                                             Likviddag för teckning utan företräde

 

Rådgivare

Partner Fondkommission agerar finansiell rådgivare till LightAir i samband med företrädesemissionen.

Informationsmemorandum LightAir 2024-05-24.pdf

 

För ytterligare information kontakta:

Peter Svensk
VD, LightAir AB (publ)
070-562 72 72
peter.svensk@lightair.com

Om LightAir

LightAir AB (publ) har som mission att förbättra människors hälsa och välbefinnande genom att utveckla och sälja effektiv luftrening. Erbjudandet bidrar till en hälsosammare arbetsmiljö, högre produktivitet och en hållbar framtid genom avancerad luftreningsteknologi som oskadliggör partiklar såsom virus, föroreningar och pollen. Bolagets aktie är listad på Nordic SME Sweden (Nordic Growth Market NGM AB) under kortnamnet LAIR. Läs mer på www.lightair.com.

Offentliggörande:

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 maj 2024 kl. 22:00 CET.

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Ellevio justerar vederlaget på grund av den beslutade utdelningen i Dala Energi och publicerar tillägg till erbjudandehandling avseende det offentliga uppköpserbjudandet till aktieägarna i Dala Energi

Published

on

By

Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, USA eller Sydafrika, eller någon annan jurisdiktion där Erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller godkännande av accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller att registrering sker eller att någon annan åtgärd vidtas utöver vad som krävs enligt svensk lag.

Den 2 april 2024 offentliggjorde Elleviokoncernen, genom Ellevio Holding 1 AB (”Ellevio”) med dotterbolag (”Elleviokoncernen”), ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Dala Energi AB (publ) (”Dala Energi”) att överlåta samtliga aktier i Dala Energi till Ellevio för 90 kronor per aktie (”Erbjudandet”).

Erbjudandehandlingen avseende Erbjudandet offentliggjordes den 4 april 2024 (”Erbjudandehandlingen”) och tillägg till Erbjudandehandlingen offentliggjordes den 6 maj samt den 10 maj 2024. Idag, den 24 maj 2024 offentliggör Ellevio ytterligare ett tillägg till Erbjudandehandlingen (”Tilläggshandlingen”). Tilläggshandlingen har upprättats mot bakgrund av att årsstämman i Dala Energi idag den 24 maj 2024 beslutat om en utdelning om 1,15 kronor per aktie med avstämningsdag för utbetalning den 28 maj 2024. I enlighet med villkoren för Erbjudandet[1] kommer vederlaget i Erbjudandet att minska i motsvarande mån till 88,85 kronor per aktie.

För ytterligare information om Dala Energis utdelningsbeslut vid årsstämman 2024 hänvisas till Dala Energis hemsida, www.dalaenergi.se.

Tilläggshandlingen finns tillsammans med Erbjudandehandlingen tillgänglig på svenska på Ellevios webbplats (www.framtidens-energi.se). Tilläggshandlingen ska i alla avseenden läsas tillsammans med och utgör en integrerad del av Erbjudandehandlingen och tilläggshandlingarna som offentliggjordes den 6 maj samt den 10 maj 2024.

Rådgivare

I samband med Erbjudandet har Ellevio anlitat ICECAPITAL som finansiell rådgivare och Vinge som legal rådgivare.

Information om Erbjudandet

Information om Erbjudandet finns på:

www.framtidens-energi.se

Informationen lämnades för offentliggörande den 24 maj 2024, kl. 19:45 (CEST).

För ytterligare information, kontakta:

Sarah Östberg, 070-971 12 40

framtidens-energi@ellevio.se

Ellevios pressjour 020-20 20 60 (tillgänglig dygnet runt)

Viktig information

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen ha företräde.

Detta pressmeddelande utgör inget erbjudande att köpa eller sälja aktier, det utgör inte heller en uppmaning att erbjuda att köpa eller sälja aktier.

Erbjudandet, i enlighet med de villkor som anges i detta pressmeddelande, riktar sig inte till personer vars deltagande i Erbjudandet kräver att ytterligare erbjudandehandlingar upprättas eller att registrering sker eller att någon annan åtgärd vidtas utöver vad som krävs enligt svensk lag.

Distribution av detta pressmeddelande och andra dokument hänförliga till Erbjudandet kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner eller påverkas av lagar i sådana jurisdiktioner. Exemplar av detta pressmeddelande skickas således inte, och får inte skickas, eller på annat sätt vidarebefordras, distribueras eller sändas, inom, in i eller från någon sådan jurisdiktion. Därför måste personer som mottar detta pressmeddelande (inklusive, men inte begränsat till, förvaltare, förmyndare och panthavare) och som är underkastade lagarna i en sådan jurisdiktion, informera sig om, och iaktta, eventuella tillämpliga lagar och regler. Underlåtenhet att göra detta kan utgöra en överträdelse av värdepapperslagar i en sådan jurisdiktion. Ellevio avsäger sig, i den mån det är möjligt enligt tillämplig lag, allt ansvar för personers eventuella överträdelser av sådana bestämmelser.

I enlighet med svensk lag och praxis kan Ellevio eller dess närstående eller dess ombud (på uppdrag av Ellevio eller, så som tillämpligt, dess närstående) samt närstående till dess finansiella rådgivare, vid olika tidpunkter och på annat sätt än genom Erbjudandet, direkt eller indirekt, förvärva eller arrangera förvärv av aktier i Dala Energi som omfattas av Erbjudandet eller andra värdepapper som går att utnyttja, konvertera till eller byta mot sådana aktier, före eller under den tid som Erbjudandet är möjligt att acceptera. Sådana förvärv kan antingen ske på den öppna marknaden eller genom privata transaktioner. Information om sådana förvärv eller arrangemang för förvärv kommer att offentliggöras enligt tillämpliga svenska regler.

Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, USA eller Sydafrika, eller någon annan jurisdiktion där Erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller godkännande av accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandlingar upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd vidtas utöver vad som krävs enligt svensk lag.

Erbjudandet, den information samt den dokumentation som tillgängliggörs genom detta pressmeddelande har inte upprättats eller godkänts av en sådan ”authorised person” som avses i bestämmelse 21 i UK Financial Services and Markets Act 2000 (”FSMA”). Den information och de dokument som tillgängliggörs genom detta pressmeddelande får följaktligen inte distribueras i, eller vidarebefordras till, allmänheten i Storbritannien, om inte ett undantag är tillämpligt. Spridning av information och dokument som tillgängliggörs genom detta pressmeddelande är undantagen från restriktionerna för finansiell marknadsföring i bestämmelse 21 i FSMA eftersom det är ett meddelande från eller på uppdrag av en juridisk person som hänför sig till en transaktion om förvärv av daglig kontroll av den juridiska personens verksamhet; eller för att förvärva 50 procent eller mer av aktier med rösträtt i en juridisk person, i enlighet med artikel 62 i UK Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005.

Information i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra utvecklingsprognoser samt effekter av Erbjudandet, utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan exempelvis kännetecknas av att den innehåller orden ”bedöms”, ”avses”, ”förväntas”, ”tros”, eller liknande uttryck. Framtidsinriktad information är föremål för risker och osäkerhetsmoment, eftersom den avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. Framtida förhållanden kan avsevärt komma att avvika från vad som uttryckts eller antytts i den framtidsinriktade informationen på grund av många faktorer, vilka i stor utsträckning ligger utom Ellevios och Dala Energis kontroll. All sådan framtidsinriktad information gäller endast för den dag den förmedlas och Ellevio har ingen skyldighet (och åtar sig ingen sådan skyldighet) att uppdatera eller revidera någon sådan information på grund av ny information, framtida händelser eller liknande, förutom i enlighet med gällande lagar och bestämmelser.

[1] Av villkoren för Erbjudandet, som framgår av Erbjudandehandlingen, framgår att om Dala Energi före utbetalning av vederlag i Erbjudandet lämnar utdelning eller genomför annan värdeöverföring till aktieägarna kommer vederlaget i Erbjudandet att justeras i motsvarande mån. Utdelningen förväntas utbetalas den 31 maj 2024, vilket infaller före utbetalningen av vederlag som förväntas ske den 5 juli 2024.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.