Connect with us

Marknadsnyheter

Q1 Lohilo Foods AB (publ): Positivt kassaflöde i ett konjunkturtyngt kvartal

Published

on

Positivt kassaflöde i ett konjunkturtyngt kvartal

Januari – mars 2023

 • Total nettoomsättning minskade med 26,5 procent till 43 073 TSEK (58 612).
 • Nettoomsättningen för egna varumärken minskade med 8,7 procent till 34 865 TSEK (38 172).
 • Nettoomsättningen för Exporten växte med 5% till 10 780 TSEK (10 231)
 • Bruttomarginalen har minskat jämfört med första kvartalet 2022 och uppgick till 27,9 procent (35,8). Jämfört med helåret 2022 var det en minskning med 3,3 procentenheter från 31,2 procent. Minskningen förklaras framför allt av utförsäljning av utgående lager, försvagad krona och dyrare råvaror.
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -4 464 TSEK (2 703)
 • Rörelseresultatet uppgick till -6 099 TSEK (483)
 • Rörelseresultat rensat för jämförelsestörande poster uppgick under kvartalet till -6 099 TSEK (-5 767)
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -6 948 TSEK (-513)
 • Resultat före skatt rensat för jämförelsestörande poster uppgick under kvartalet till -6 948 TSEK (-6 557)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,31 kr (-0,03)
 • Justerat resultat per aktie uppgick till -0,31 kr (-0,44)
 • Jämförelsestörande poster uppgick under kvartalet till 0 TSEK (6 250). Posten 2022 avsåg förlikning med Nick’s och är bokförd under övriga intäkter. Ersättningen betalades ut i slutet av mars 2022.
 • Periodens kassaflöde uppgår till 1 161 TSEK (3 928), varav 4 315 TSEK (-9 902) från den löpande verksamheten
 • Likvida medel inklusive beviljad checkkredit uppgick på balansdagen till 12 909 TSEK (26 585)

Väsentliga händelser under första kvartalet 2023

 • Inga regulatoriska väsentliga händelser har skett under första kvartalet.

Händelser efter balansdagens utgång

 • Jonas Hamrén Berggren föreslås som ny ledamot i Lohilo Foods styrelse

Nyckeltal för koncernen

2023 2022 2022
Jan-Mars Jan-Mars % Jan-Dec
TSEK
Nettoomsättning 43 073 58 612 -26,5 233 329
Bruttoresultat 12 026 20 969 -42,6 72 837
Bruttomarginal, % 27,9 35,8 31,2
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) -4 464 2 703 -15 863
EBITDA-marginal, % neg 4,6 neg
Rörelseresultat (EBIT) -6 099 483 -27 667
Rörelsemarginal (EBIT-marginal), % neg 0,82 neg
Periodens resultat -6 948 -513 -29 771
Resultat per aktie före utspädning, SEK -0,31 -0,03 -1,57
Kassaflöde från den löpande verksamheten 4 315 -9 902 -20 247
Eget kapital per balansdagen 19 710 55 890 26 680
Soliditet per balansdagen, % 23 45 29

Lohilo Foods långsiktiga finansiella mål

Lohilos långsiktiga strategiska mål

  • Att systematiskt positionera sig inom functional food, med glass, dryck och hälsa som utvalda produktkategorier

Lohilos långsiktiga mål 2023–2027 är:

 • Att under perioden i genomsnitt nå en årlig tillväxt om:
  • En total årlig tillväxt överstigande 10 procent
 • Lohilo har vidare som långsiktiga mål:
  • Att öka exportandelen till att överstiga 50% av omsättningen
  • Att långsiktigt uppnå EBITDA-marginal om minst 10 procent.

Vd har ordet

Årets första kvartal är starkt präglat av det tuffa konjunkturläget i Sverige, vilket har resulterat i försäljningstapp samt negativt resultat för oss. Vi har dock följt utveckling noga och arbetar aktivt med att anpassa vår organisation, vårt arbetssätt och våra produkter för att möta dessa utmaningar.  Vi kommer därför fortsätta anpassa vår kostnadsstruktur ytterligare under året. Jag är övertygad om att detta är rätt väg att gå och att vi genom detta arbete kommer att se tydliga resultatförbättringar under 2023.

Men vi fokuserar självklart lika mycket på att hitta sätt att öka våra intäkter. Att expandera exportmarknaden är ett sätt, vilket redan givit resultat genom ökad efterfrågan på våra produkter i våra utvalda fokusexportländer.  Ett exempel är den kinesiska marknaden dit leveranser med LOHILO-glass går varje månad. Vi hoppas att den exportvolymen kommer att öka markant även under 2024.

Under perioden har lanseringen av LOHILO startat i norsk handel vilket är ett viktigt steg för företaget. Vi ser det som mycket positivt att vi har knutit den erfarna distributören Jensen & Co till oss som är den aktör på plats i Norge som bygger upp Lohilos distribution. Med en köpstark marknad och en unik produkt med högt proteininnehåll och mindre kalorier, är det vår förhoppning att LOHILO kommer att göra ett starkt intryck på de norska konsumenterna.

Det är också glädjande att se att Lohilo fortsätter utvecklas väl i Finland, som är företagets största exportmarknad. Testlanseringen av Bubbies mochi glass har blivit en framgång och det är positivt att vår distributör nu lanserar produkten ännu bredare under andra kvartalet. Vår produktbreddning i Finland är ett av många exempel som  visar på vår förmåga att anpassa oss till olika marknader och vår förmåga att hitta produkter som tilltalar konsumenterna och därmed påverkar våra intäktsströmmar positivt.

Med tanke på våra framgångar på nya exportmarknader under kvartalet kan vår exportökning med 5 procent under Q1 tyckas vara blygsam. Detta beror bland annat på att det första kvartalet normalt sett är den sämsta säsongen just för glassförsäljning. Vi ser dock redan i våra orderböcker att exportomsättningen under det kommande andra kvartalet kommer att kunna blir betydligt högre än tidigare år. Med en unik produkt och en stark närvaro i Norden och Nordeuropa, samt satsningar på marknader som Kina, finns det goda möjligheter för oss att öka vår omsättning på dessa marknader betydligt under kommande år.

Våra bruttomarginaler var under perioden betydligt sämre än tidigare år. Till största del beror det på en svag krona, att vi haft ett lager av tidigare distribuerade produkter och även egna utgående produkter som vi under kvartalet har sålt ut. Merparten av detta ”överlager” är nu utsålt och vi kan se fram emot starkare marginaler under resten av året.

Vår likviditet har under kvartalet förbättrats tack vare ett fortsatt arbete med kapitalbindningar och ovan nämnda försäljningen av utgående lagersortiment. Genom våra medarbetares fina insatser på dessa områden har vi kunnat säkerställa ett positivt kassaflöde under perioden. Likviditet att nyttja inklusive checkkredit i kvartalets utgång var 12 909 TSEK att jämföra mot kvartalets ingående balans om 7 039 TSEK.

Avslutningsvis vill jag tacka våra ägare och investorer för uthållighet och tro på vår verksamhet.

Jag hoppas på fint väder och ser fram emot en riktigt bra glassommar.

Växjö, maj 2023

Richard Hertvig

Vd och koncernchef

Finansiell översikt koncernen
Första kvartalet
Nettoomsättning

Omsättningen minskade under kvartalet med 26,5 procent. Minskningen av omsättningen
för egna varumärken uppgick till 8,7 procent och distribuerade varumärken minskade med
59,8 procent under kvartalet.
Minskningen på den svenska marknaden för egna varumärken är enligt våra bedömningar
till stor del beror på inflationen, konjunkturen och en återhållsamhet på premium produkter.
Den minskade försäljningen av distribuerade varumärken beror på den tappade
distributionen av Häagen-Dazs. Försäljning av Bubbies har däremot ökat med 70 % i
kvartalet.
Exporten ökade med 5,4 procent under kvartalet. Ökningen beror framför allt på en tillväxt
i Finland. Bearbetningen på exportområdet fortsätter och vi bedömer att vi kommer ha en
god utveckling inom export under 2023.

Bruttoresultat
Bruttoresultatet för kvartalet uppgick till 12 026 TSEK (20 969). Bruttomarginalen minskade
och uppgick till 27,9 procent (35,8). Under första kvartalet har utförsäljning till lägre
marginal skett för att tömma lagret på utgående produkter och tidigare distribuerade
varumärken. Förändringen i bruttoresultatet förklaras i både minskad försäljning av
distribuerade varumärken, svag försäljning på egna varumärken samt att utförsäljningen
har minskat den snittliga marginalen.
Bruttomarginalen har under kvartalet även påverkats av en försämrad valutakurs mot både
Euro och US dollar.
Prisjusteringar är ständigt pågående inom olika produktsortiment och kundgrupper, men
har ett eftersläp i tid. Ytterligare prisjusteringar inom vissa produktsortiment och
kundgrupper är genomförda i kvartalet. Arbete med att sänka inköpspriser inom olika
produktsortiment har skett. Dessutom sker byte av en leverantör i ett produktsortiment
under andra kvartalet för att undvika högre prisaviserade inköpspriser från nuvarande.

Övriga intäkter
Under posten övriga intäkter återfinns jämförelsestörande post: förlikningen med Nick’s
2022 om 0 TSEK (6 250).
Kostnader
Rörelsekostnaderna under kvartalet kraftigt minskat till -19 293 TSEK (-29 262), fördelat på
personalkostnader – 6 205 TSEK (-10 218) och övriga externa kostnader -11 453 TSEK
(-16 824). Minskningen av kostnader från föregående år är främst relaterad till
omstrukturering samt förändringar av organisationen.
Personalkostnaderna har minskat med nära 40 procent mot föregående kvartal. Antalet
anställda vid kvartalets ingång var 41 varav 13 kvinnor. Antalet anställda vid kvartalets utgång var 33, varav 8 kvinnor samt två konsulter. Bedömningen är att bolaget nu har en effektiv bemanning.

Övriga kostnader har minskat med drygt 30 procent mot föregående kvartal. Kostnaderna
har framförallt minskat relaterat till en förändrad försäljningsprocess, förändrat
produktsortiment och förändrad logistik. Arbetet med att minska ineffektiva kostnader
fortsätter inom framförallt två olika områden där företagets kapacitet i förhållande till
nuvarande volymer är alldeles för stor. Det rör sig om företagets hyrda lagerfastighet och
frysbilskapacitet. Besparingspotentialen är betydande och förhandlingar om övertagande
av hyreskontrakt respektive försäljning av frysbilar pågår. Ett lyckat utfall i detta arbete
skulle kunna ge ytterligare besparingar på upp till 9 mkr om året from 2024.
Posten för av- och nedskrivningar uppgick till -1 635 TSEK (-2 220) och har minskat från
föregående år. Minskningen härrör sig till att den egna produktionen har upphört.

Jämförelsestörande poster

Ovan sammanställs de jämförelsestörande posterna som haft en påverkan på bolagets
resultat under första kvartalet 2022. Dessa består uteslutande av ersättningen i förlikningen
med Nick’s år 2022.

Rörelseresultat (EBIT)
Rörelseresultatet under kvartalet uppgick till -6 099 TSEK (483). 2022 erhölls
jämförelsestörande post om 6 250 TSEK, jämförbart rörelseresultat är -6 099 TSEK (-5 767).
Kostnadsmassan har i stora delar anpassats till en förväntad omsättning och
bruttomarginal, men i och med en lägre omsättning på egna varumärken samt en lägre
bruttomarginal i kvartalet redovisas ett negativt rörelseresultat.
Kassaflöde
Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 4 315 TSEK -9 902). Förändring i
kassaflödet är till största delen hänförligt till resultat före skatt samt förändringen i
varulager. Kassaflöde från investeringar uppgick till -60 TSEK (0). Kassaflöde från
finansieringsverksamheten uppgick till -3 094 TSEK (13 830) och är hänförligt till amortering
till kreditinstitut. Totalt kassaflöde under perioden uppgår till 1 161 TSEK (3 928).

Resultat per aktie
Resultat per aktier uppgick till -0,31 kr (-0,03) baserat på ett medeltal om 22 329 899 aktier.
Likviditet och finansiering
Den 31 mars 2023 uppgick koncernens banktillgodohavanden till 2 594 TSEK (4 740).
Koncernen har räntebärande skulder till kreditinstitut om 10 938 TSEK (17 307) samt en checkräkningskredit om 21 000 TSEK (26 000), varav moderbolaget 15 000 TSEK (20 000),
som per den 31 mars var utnyttjad med 10 634 TSEK (0).

Koncernens soliditet uppgick till 23 procent (45). Eget kapital i koncernen uppgick vid
periodens slut till 19,7 (55,9) MSEK, motsvarande 0,88 (2,50) SEK per aktie.

Moderbolaget
Nettoomsättningen för moderbolaget uppgick under kvartal 1 2023 till 37 476 TSEK (52 806).
Rörelseresultatet var under samma period -4 882 TSEK (1 366). Rörelseresultat exklusive
jämförelsestörande post -4 882 (-4 884).
Anställda
Antalet anställda i Lohilo Foods koncernen vid kvartalets utgång uppgick till 33 (62)
personer, varav 8 (14) är kvinnor.

Övrig information
Redovisningsprinciper
Delårsrapporten har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
Redovisningsprinciperna har inte förändrats sedan senast reviderade årsredovisningen
2021.
Operationella och finansiella risker
Bolagets verksamhet är utsatt för ett antal risker som helt eller delvis ligger utanför
bolagets kontroll men som kan påverka försäljning och resultat. Riskerna som bolaget
utsätts för är förändringar av råvarupriser, valutakurser samt kundavtal.

Aktien
Antalet utestående aktier uppgick per den 31 mars 2023 till 22 329 899.
Den största aktieägaren, som innehar mer än 10 procent av de utestående aktierna i bolaget
är Richard Hertvig, 17,1 procent.
Bolaget har per rapportdatum tre utestående optionsprogram.
Optionsprogrammet 2020 omfattar 250 000 teckningsoptioner till ett lösenpris om 28,00
SEK som löper ut 2023-06-30.
Optionsprogrammet 2022/25:1 omfattar 255 000 teckningsoptioner till ett lösenpris om 8,30
SEK som löper ut 2025-07-30.
Optionsprogrammet 2022/25:2 omfattar 135 000 teckningsoptioner till ett lösenpris om 8,30
SEK som löper ut 2025-07-30.
Om samtliga teckningsoptioner utställda per 2023-03-31 utnyttjas för nyteckning av 640
000 aktier kan utspädningseffekten uppgå till cirka 2,9 procent beräknat enligt antal
emitterade aktier/totalt antal aktier efter emission.
Inför årsstämman 2023-06-02 har ägare och styrelse lagt förslag om två optionsprogram
varav det ena optionsprogrammet om högst 200 000 teckningsoptioner skulle omfatta styrelse och vd och det andra optionsprogrammet om 540 000 teckningsoptioner skulle
omfatta ledande befattningshavare och nyckelpersoner. Total omfattning på de
föreslagna optionsprogrammen är 740 000 aktier och skulle innebära en utspädning om 3,3
procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget. Dock med förbehåll för eventuell
omräkning enligt optionsvillkoren.

Styrelsens intygande
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att denna delårsrapport ger en
rättvisande översikt av bolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver
väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som bolaget står inför.
Denna delårsrapport har inte granskats av bolagets revisor.
Finansiell kalender
2 juni 2023: Årsstämma
30 augusti 2023: Delårsrapport Q2 2023 publiceras
24 november 2023: Delårsrapport Q3 2023 publiceras
28 februari 2024: Delårsrapport Q4 2023 publiceras

För ytterligare information, kontakta vänligen:
Richard Hertvig, Vd och koncernchef
E-post: richard@lohilofoods.com, tel: +46 70 88 69 444

Denna information är sådan som Lohilo Foods AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads-missbruksförordning.

Informationen lämnades för offentliggörande den 17 maj 2023 kl. 08.40 CET

Om Lohilo Foods AB (publ)
Lohilo Foods AB (publ), som grundades 2008, är ett foodtech-bolag med rötter i Småland. Bolaget startade som
en glassproducent med målsättningen att bli ett av de största glassbolagen i Norden. Sedan april 2019 har bolaget
även etablerat sig inom torrvarusegmentet med produkter inom functional food. Kända varumärken i
produktportföljen inkluderar LOHILO, Järnaglass, Superfruit, Alvestaglass, Häagen-Dazs, Bubbies och Halo Top.
Aktien handlas sedan 2020-10-26 på Nasdaq First North Growth Market Stockholm under beteckningen LOHILO.
Bolag vars aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market måste ha en Certified Adviser. För
Lohilo Foods AB (publ) innehar FNCA Sweden AB, info@fnca.se respektive 08-528 00 399, uppdraget som Certified
Adviser.
Lohilo Foods AB (publ)
Nylandavägen 2, 352 50 Växjö • Tel: 0470-72 91 78 • www.lohilofoods.com • E-post: info@lohilofoods.com

Richard Hertvig, VD, richard@lohilofoods.com, +46 70 886 94 44

Continue Reading

Marknadsnyheter

Syncro Group announces strategic partnership with Ninetone Group AB

Published

on

By

Syncro Group, which offers the AI platform Collabs for effective and transparent influencer marketing, today announces that the company has signed a strategic partnership with Ninetone Group AB, a premier influencer marketing agency. This partnership will utilize Collabs’ innovative platform to enhance Ninetone’s operational efficiency and open new revenue streams by expanding brand collaborations for their talents.

“We are thrilled to partner with Ninetone, as they embody the type of serious market actor Collabs was designed to support,” said Ebbe Damm, CEO of Syncro Group.

 

“With Collabs, we can not only streamline our existing operations but also expand into new areas by effectively matching our creators with ideal brand opportunities,” said Patrik Frisk, CEO of Ninetone Group.

 

The collaboration will begin in May 2024, with both companies actively working to integrate and optimize their joint operations.

 

Key Partnership Objectives:

 1. CRM Integration: Ninetone will leverage Collabs as a Customer Relationship Management (CRM) tool to manage communications and collaborations more efficiently for the talents they represent.

 2. Commercial Engagements Expansion: Utilizing Collabs’ infrastructure, Ninetone will streamline its engagements with brands, enhancing its ability to connect creators not only signed by the agency but also those outside its exclusive roster. This approach will allow Ninetone to explore new revenue opportunities by finding more relevant brand partnerships for their creators.

 

For further information, please contact:

Ebbe Damm, CEO, Syncro Group
Phone:  +46 70 546 46 00

Email:   ebbe.damm@syncro.group

 

About Syncro Group

Syncro enables collaboration between people and brands through innovative tech. Syncro has offices in Sweden and Denmark, with headquarter in Stockholm.

 

Continue Reading

Marknadsnyheter

Syncro tecknar strategiskt partnerskap med Ninetone Group AB

Published

on

By

Syncro Group, som erbjuder AI-plattformen Collabs för effektiv och transparent influencer marketing, meddelar idag att bolaget tecknat ett strategiskt partnerskap med Ninetone Group AB, en ledande influencer marketing-byrå. Detta partnerskap kommer att använda Collabs innovativa plattform för att förbättra Ninetones operativa effektivitet och öppna nya intäktsströmmar genom att utöka varumärkessamarbeten för deras talanger.

”Vi är glada över att samarbeta med Ninetone, eftersom de förkroppsligar den typ av seriösa marknadsaktörer som Collabs är designade att stödja”, säger Ebbe Damm, vd för Syncro Group.

 

”Med Collabs kan vi inte bara effektivisera vår befintliga verksamhet utan också expandera till nya områden genom att effektivt matcha våra kreatörer med idealiska varumärkesmöjligheter”, säger Patrik Frisk, vd för Ninetone Group.

 

Samarbetet påbörjas i maj, 2024, och bägge företag aktivt arbetar för att integrera och optimera sin gemensamma verksamhet.

 

Huvudmål för partnerskapet:

 1. CRM-integration: Ninetone kommer att utnyttja Collabs som ett CRM-verktyg (Customer Relationship Management) för att hantera kommunikation och samarbeten mer effektivt för de kreatörer som de representerar.

 2. Expansion av kommersiella engagemang: Genom att använda Collabs infrastruktur kommer Ninetone att effektivisera sina engagemang med varumärken, vilket förbättrar Nintones förmåga att koppla samman kreatörer som inte bara har kontrakt med byrån utan även externa kreatörer. Detta tillvägagångssätt gör det möjligt för Ninetone att utforska nya intäktsmöjligheter genom att hitta mer relevanta varumärkespartnerskap för sina kreatörer.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ebbe Damm, VD, Syncro Group
Telefon:  070 546 46 00

E-post:  ebbe.damm@syncro.group

 

Om Syncro Group

Syncro Group AB (publ) är ett noterat bolag på Spotlight Stock Market under SYNC B med en egenutvecklad unik AI-plattform inom influencer marketing som är en del av att forma den nya digitala ekonomin och möjliggör samarbete mellan människor och varumärken – via tech. Syncro har kontor i Sverige och Danmark, med huvudkontor i Stockholm. För mer information, gå in på www.syncro.group.

 

Continue Reading

Marknadsnyheter

Delårsrapport januari-mars 2024 för Sparbanken Alingsås

Published

on

By

Trots en turbulent tid, så står Sparbanken Alingsås trygg och stabil när det gäller likviditet, kapital och resultat. Under första kvartalet 2024 har tillgänglighet och nära kundkontakter varit ett prioriterat område för banken.

När vi sammanfattar första kvartalet 2024 kan vi konstatera att vår omvärld fortsätter att präglas av geopolitisk oro och makroekonomisk osäkerhet. Det högre ränteläget fortsätter att trycka tillbaka inflationen men ännu är det osäkert när centralbankerna väljer att sänka styrräntan. I avvaktan på ett längre ränteläge fortsätter hushåll och företag att märka av lågkonjunkturen och det tuffare ekonomiska läget.

-Trots en turbulent tid, så står Sparbanken Alingsås trygg och stabil både vad gäller likviditet, kapital och resultat. Banken redovisar ett starkt kvartalsresultat med förbättrat räntenetto och en stabil kostnadsnivå, säger VD Staffan Svantesson.

Utdelningen på Bankens aktieinnehav i Swedbank bidrar starkt till resultatet. Under första kvartalet ökade affärsvolymen med 0,3 % och uppgick till 59 890 mkr. Det är främst inlåning, fondsparande i Swedbank Robur samt Swedbank försäkring som har ökat.

I januari erhöll Banken (sin första) rating från Nordic Credit Rating (NCR), ett A- med stabila utsikter. Banken gav ut sin första gröna obligation om 500 mkr i början av februari inom det nystartade MTN-programmet.

(Jämförelsesiffror inom parentes avser januari-mars 2023 om inget annat anges.)

 • Rörelseresultatet uppgick till 234 mkr (187 mkr motsvarande period föregående år)
 • Räntabilitet på eget kapital uppgick till 7,0 % (8,5 %)
 • K/I-talet efter kreditförluster uppgick till 21 % (22 %)
 • Kreditförlustnivån uppgick till 0,4 % (0,2 %)
 • Likviditetstäckningsgraden uppgick till 386 % (131 %)
 • Kärnprimärkapitalrelationen uppgick per årsskiftet 2023 till 29,6 %

(24,9 % per Q1 2023)

 • Bruttosoliditeten uppgick per årsskiftet 2023 till 17,3 % (14,8 % per Q1 2023)
 • Utlåningen minskade med 0,2 % till 14 274 mkr (14 302 mkr vid årsskiftet)
 • Inlåningen ökade med 0,3 % till 14 738 mkr (14 688 mkr vid årsskiftet)
 • Affärsvolymen ökade med 0,3 % till 59 890 mkr (59 712 mkr vid årsskiftet)

———————————————————————————–

För mer information kontakta:
Klas Frisk, Pressansvarig, 070-633 43 99 eller klas.frisk@sparbankenalingsas.se
Staffan Svantesson, VD, 070-559 86 67 eller staffan.svantesson@sparbankenalingsas.se
Helena Wessbo, Ekonomichef, 070-699 91 20 eller helena.wessbo@sparbankenalingsas.se              

Denna information utgör sådan information som Sparbanken Alingsås AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 april 2024 kl.18:00.
  

Sparbanken Alingsås AB (publ) har cirka 135 anställda. Bankens verksamhetsområde utgörs av kommunerna Alingsås, Herrljunga, Lerum och Vårgårda där banken har en mycket stark ställning på såväl privat- som företagsmarknaden. Banken är ägd till 100% av Sparbanksstiftelsen Alingsås vars syfte förutom att äga banken är att bedriva samhällsnytta.

Taggar:

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.