Q1: Svagt resultat men väsentlig prispremie med Bio-LNG på sikt

| 28 april, 2022 | 0 kommentarer

Väsentliga händelser första kvartalet 2022

 • Biogasvolymerna på stabila nivåer, 85,4 (90,4) GWh.
 • Ny långsiktig målsättning till 2030 definierad – 3 TWh biogasproduktion.
 • Förstärkning av tillväxtfunktion och Program Office i koncernledningen för att möta den allt starkare efterfrågan på Bio-LNG.
 • I Sverige har projektet Stockholm Bio-LNG och processen för att ISCC-certifiera anläggningen påbörjats.
 • I Norge går projektet Skogn II enligt plan och har kommit långt i byggfasen. 
 • Lönsamheten markant påverkad av att produktionsstödet i Sverige inte betalas ut första kvartalet utan först från 1 juli 2022

RESULTAT Första KVARTALET 2022

 • Såld energi minskade med 5,5% och uppgick till 85,4 (90,4) GWh. Den lägre volymen är hänförlig till lägre försäljning av LNG volymer som kvartal 1, 2021 uppgick till 5,8 GWh men innevarande period uppgick till 0 GWh.
 • Nettoomsättningen uppgick till 92,9 (97,5) MSEK, motsvarande en minskning med 4,7%.
 • Summa intäkter, inklusive aktiverat arbete, minskade med 6,6% och uppgick till 98,4 (105,3) MSEK.
 • EBITDA uppgick till 3,7 (16,9) MSEK.
 • Operativ EBITDA uppgick till 3,7 (16,9) MSEK.
 • Operativ EBITDA marginal var 3,9 (17,0) %.
 • Resultat efter skatt uppgick till -11,9 (-7,3) MSEK.
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till -0,39 (-0,24) SEK.
 • Kassaflöde från löpande verksamheten uppgick till -15,4 (-2,4) MSEK.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

 • Givet de senaste energi- och utsläppspriserna på utvalda exportmarknader och användarsegment antas kommande försäljning på Bio-LNG ha en prispremie på 50-100 procent jämfört med koncernens nuvarande CBG-priser.
 • Koncernen står fast vid tillväxtplanen och de långsiktiga målen och kommer under rådande omständigheter att utvärdera hållbara finansieringsalternativ inklusive både pågående tillväxtprojekt och nya projektmöjligheter i pipelinen
 • Genom pressmeddelande den 11 april meddelades att lönsamheten under första kvartalet 2022 blir markant lägre än planerat

Denna information är sådan som Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-04-28 07:30 CET.

För mer information vänligen kontakta:
Matti Vikkula, CEO Scandinavian Biogas
Telefon +46-70 597 9938

Epost: [email protected]

Scandinavian Biogas är en ledande nordisk producent av biogas som fordonsbränsle. Biogasen är CO2-neutral utvinns ur avloppsslam och avfall från hushåll och lantbruk samt industriellt organiskt avfall. Idag finns anläggningar i Sverige, Norge och Korea. Under 2021 levererade företaget 366 GWh till marknaden. Scandinavian Biogas har 100 anställda och hade 2021 en omsättning på 394 MSEK. Huvudkontoret ligger i Stockholm och bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm First North Premier. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, telefon: +46 (0)8-463 80 00, certifiedadviser(at)penser.se. www.scandinavianbiogas.com

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.