RAPPORT FÖR ANDRA KVARTALET 2022

| 15 juli, 2022 | 0 kommentarer

STARK TILLVÄXT I FÖRSÄLJNING OCH EBITA UNDER SVÅRARE MARKNADSFÖRHÅLLANDEN

ANDRA KVARTALET 2022
 

  • Nettoomsättningen uppgick till 8 498 Mkr (5 571), vilket är en ökning med 53% varav -1% var organisk tillväxt.
  • Rörelseresultatet (EBITA) före jämförelsestörande poster uppgick till 1 330 Mkr (1 036), vilket motsvarar en marginal på 15,7% (18,6%).
  • Jämförelsestörande poster uppgick till -14 Mkr (-58).
  • Kvartalets resultat uppgick till 827 Mkr (560).
  • Resultatet per aktie uppgick till 2,59 kr (1,85). Justerat resultat per aktie uppgick till 2,97 kr (2,19).
  • Kassaflödet för kvartalet uppgick till 358 Mkr (1 644). Det operativa kassaflödet uppgick till 738 Mkr (875).
  • Nedläggning av tillverkningen i Siegen i Tyskland tillkännagavs den 6 juli. Detta är den sista åtgärden i det globala omstruktureringsprogram som presenterades 2019.
  • Ett nytt globalt omstruktureringsprogram inleddes med målsättningen att nå ytterligare 200 Mkr i årliga besparingar. Detta program förväntas vara helt genomfört i slutet av 2023.
  • Nettoskulden i förhållande till EBITDA uppgick i slutet av kvartalet till 2,9x (1,4x).

VD HAR ORDET

“I en utmanande marknadsmiljö har vi fortsatt att genomföra vår strategi och vi uppnådde en nettoomsättningstillväxt på 53 procent under kvartalet. Den organiska nettoomsättningen sjönk med -1 procent, vilket framför allt berodde på en minskad nettoomsättning inom Service & Aftermarket jämfört med ett starkt första halvår 2021, liksom på att återförsäljare globalt nu återbalanserar sina lagernivåer. OEM-verksamheten uppvisade en stark organisk tillväxt inom alla vertikala slutmarknader. Orderstocken är större än för ett år sedan, men vi har börjat se sjunkande RV OEM-produktionssiffror.

Våra förvärvade företag fortsatte att prestera väl under kvartalet. Igloo, som är ett av världens ledande märken inom passiva kylboxar och som vi förvärvade under förra året, uppvisade en stark tillväxt trots osäkra marknadsförhållanden. Tillväxten främjades av det starka varumärket och nya produktlanseringar. Området mobile power solutions fortsatte att visa en stark utveckling som främjades av den växande elektrifierings-trenden. Inom mobile power solutions har nettoomsättningen under de senaste tolv månaderna, inklusive förvärvade företag proforma, vuxit till över 2,2 miljarder kronor.

EBITA före jämförelsestörande poster ökade med 28 procent till 1 330 Mkr (1 036), vilket motsvarar en marginal på 15,7 procent (18,6). Som förväntat vid förvärvstillfället hade Igloo-verksamheten en utspädningseffekt på marginalen. Igloo fortsätter att prestera bra och uppvisade en tvåsiffrig EBITA-marginal trots ökade plastkostnader som en följd av kriget i Ukraina. Ytterligare prisökningar har redan genomförts för att kompensera för detta och Igloos marginal förbättrades avsevärt under juni.  Borträknat utspädningseffekten från Igloo, påverkades EBITA-marginalen negativt framför allt till följd av försäljningsmixen och effektivitetsbrister på grund av begränsningar i leveranskedjan. Till detta ska läggas att det andra kvartalet 2021 påverkades positivt av en vinst på 21 Mkr från försäljningen av anläggningstillgångar i Asia Pacific.

Den 6 juli 2022 tillkännagav vi att vår tillverkning i Siegen i Tyskland kommer att flyttas till en befintlig anläggning i Ungern. Detta är den sista åtgärden i det befintliga globala omstruktureringsprogrammet som presenterades under 2019 och flytten förväntas vara genomförd i mitten av 2023. Vi tar nu nästa steg för att ytterligare accelerera optimeringen av verksamheten och förbättra lönsamheten med ett nytt globalt omstruktureringsprogram, med fokus på fortsatt konsolidering av våra anläggningar och optimerad dimensionering av våra resurser. Programmet förväntas generera positiva årliga effekter på EBITA på 200 Mkr när fullt genomfört i slutet av 2023. Genomförande-kostnaden estimeras till 200 Mkr med omkring 700 medarbetare som påverkas.

Det operativa kassaflödet för kvartalet uppgick till 738 Mkr (875) och påverkades av längre lager-ledtider än normalt och av lageruppbyggnad för att säkra tillgång på kritiska komponenter. Nettoskulden i förhållande till EBITDA uppgick till 2,9x, jämfört med 2,7x i slutet av det första kvartalet 2022, och påverkades negativt av en stärkt amerikansk dollar och utbetalningen av aktieutdelning. En riktad obligationsupplåning på en miljard kronor, med en löptid på tre år, undertecknades under kvartalet.

Med tanke på den utmanande marknadsmiljön är det uppmuntrande att se de betydande steg vi har tagit på vår strategiska resa och vi är stolta över bidraget från våra anställda och deras engagemang under de första sex månaderna av 2022. Den nuvarande makroekonomiska situationen skapar osäkerhet vilket leder till en försvagad efterfrågan på kort sikt. Vi har tidigare visat att vi kan agera snabbt och leverera starka finansiella resultat även under utmanande tider, och i dag är vi ett betydligt mer diversifierat bolag än förr. Samtidigt som vi är proaktiva i fråga om den kortsiktiga utvecklingen ser vi optimistiskt på de långsiktiga trenderna inom Mobile Living-branschen och vi kommer att fortsätta genomföra vår strategiska agenda för att nå våra mål.”

Juan Vargues, VD och Koncernchef

 

PRESENTATION AV RAPPORTEN
Analytiker och journalister är välkomna att delta i en telefonkonferens den 15 juli 2022 kl.10.00 (CEST), där Juan Vargues, VD och koncernchef, samt Stefan Fristedt, CFO, kommer att presentera rapporten och svara på frågor.

Participant Passcode: 144540

Sverige: +46 (0)8 5664 2754
United Kingdom: +44 (0)330 165 3641
United States: +1 646-828-8082

Länk till webbcast och presentation finns tillgänglig på https://www.dometicgroup.com/sv-se/investerare

 

Denna information är sådan information som Dometic Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 juli 2022 kl. 08:00 CEST.

 

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA
Rikard Tunedal, Head of Investor Relations
Tel: +46 730 56 97 35, Email: [email protected]

  
OM DOMETIC

Dometic är världsledande inom lösningar för det mobila livet. Miljontals människor runt om i världen använder Dometics produkter i frilufts-, hem- och professionella applikationer. Vår drivkraft är att skapa smarta, hållbara, och tillförlitliga produkter med en outstanding design för frilufts- och mobil livsstil inom områdena Mat & Dryck, Klimat, Energi & Styrning och Andra Applikationer. Dometic har cirka 9 000 medarbetare världen över, redovisade en nettoomsättning på över 21,5 Mdr för år 2021 och har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige.

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.