Rapport för perioden 1 jan – 30 sep 2021

| 25 november, 2021 | 0 kommentarer

1 juli – 30 september 2021

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 2 842 tkr (2 761)
 • Driftnettot uppgick till 557 tkr (-430)
 • Rörelseresultatet uppgick till -13 820 tkr (-5 975)
 • Periodens resultat uppgick till -14 966 tkr (-17 482)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -29,93 kr (-34,96)

1 januari – 30 september 2021

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 8 258 tkr (8 252)
 • Driftnettot uppgick till -652 tkr (-2 881)
 • Rörelseresultatet uppgick till -32 847 tkr (-18 046)
 • Periodens resultat uppgick till -37 354 tkr (-52 881)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -74,71 kr (-105,76)
 • Likvida medel vid periodens utgång den 30 september 2021 var 79 363 tkr

Väsentliga händelser under perioden

Bolaget har lämnat in handlingar till Sollentuna kommun inför samråd. Detaljplanen ställdes ut för samråd i kommunen under april månad 2021.

Samrådshandlingarna innehåller en bedömd volym boendebyggrätter om knappt 100 000 kvm ljus BTA, och en bedömd volym lokaler om cirka 10 000 kvm ljus BTA. Enligt samrådsförslaget förväntas skola och idrottshall att utvecklas av kommunen. I samband med att processen kring samrådsförslaget fortskrider går utvecklingen av fastigheten in i en mer aktiv fas. Från och med första kvartalet 2021 aktiveras därför ränteutgifter hänförliga till fastighetens utveckling i enlighet med IAS 23.

Kommunen bedömer fortsatt att detaljplan kommer vinna laga kraft under andra halvåret 2022.

Bolaget har per den 2021-04-20 mottagit ett ovillkorat aktieägartillskott om 20 Mkr från ägaren Alecta Pensionsförsäkring, ömsesidigt. Bolaget har även denna dag tillskjutits 20 Mkr i form av ett ovillkorat aktieägartillskott från ägaren Magnolia Projekt 36 AB.

Bolaget har per den 2021-09-30 mottagit ett aktieägarlån om 40 Mkr från ägaren Alecta Pensionsförsäkring, ömsesidigt.

Covid-19 smittan är bekräftad långvarig. Trots det har påverkan på bolaget varit begränsad och vår bedömning är fortsatt att den huvudsakliga verksamheten inte kommer att påverkas nämnvärt.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Inga väsentliga händelser har skett efter periodens utgång.

För mer information, vänligen kontakta:
Christian Matti, VD Sollentuna Stinsen JV AB

070 270 53 25, [email protected]

Denna information är sådan information som Sollentuna Stinsen JV AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 25 november 2021 kl.15:00.

Sollentuna Stinsen JV AB (559085-9954) är ett joint venture mellan Magnolia Projekt 36 AB och Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt, bildat 2016 för att utveckla fastigheten Sollentuna Stinsen 2. Bolaget är beläget på Sturegatan 6, Stockholm.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *