Connect with us

Marknadsnyheter

Rapport: Unikt digitaliseringsindex visar starkt 2023 för Nackas digitalisering

Published

on

Idag sammanfattas det gångna digitaliseringsåret i Nacka kommun genom Digitaliseringsrapport 2023. Där återfinns bland annat det egenutvecklade ”digitaliseringsindex” – unikt i sitt slag – som gör det möjligt att mäta både framsteg och utmaningar i den egna organisationen. 

Unikt digitaliseringsindex visar vägen framåt

Det gånga året blev ett starkt år för Nacka kommun, med både många konkreta initiativ till digitalisering och stor uppmärksamhet på nationell nivå som föregångare med vår modell för kommungemensam digitalisering.

– Vi gör ju som alltid smarta saker tillsammans i Nacka, konstaterar digitaliseringsdirektör Henrik Palmblad-Wennergren och fortsätter:

– Nacka kommun har alltid gjort saker annorlunda och det gäller även digitalisering, där vi jobbar över gränserna och samlar kompetenser som tillsammans både styr och driver digitaliseringen framåt.

Digitalisering blir ett av våra verktyg för att utveckla våra verksamheter – och vårt eget framtagna digitaliseringsindex hjälper oss att mäta och följa upp våra framsteg och utvecklingsmöjligheter.

Mätning och utvärdering inför nästa steg

Att tillsammans arbeta smart och effektivt för att ge bästa service och välfärd till Nackaborna är något som genomsyrar arbetet för medarbetarna i kommunen. Därför är återrapportering, utvärdering och mätning av största vikt – även när det gäller digitalisering, där Nackas digitaliseringsindex ger tydliga besked och stöd för beslut.

– Det finns en övergripande strategi för digitalisering i Nacka och utifrån den sätter vi mål och inriktningar för året, förklarar digitaliseringsdirektören.

– Då är det självklart att vi följer upp för att se hur vi presterar, och det är vad vi presenterar i den årliga rapporten, tillsammans med vårt förslag på inriktning för kommande år, i detta fall 2024.

Förväntningarna på digital samhällsservice ökar

Digitaliseringsrapporten ringar in uppdraget som Nacka kommun har både gentemot de som bor och verkar i Nacka, men även hur väl rustade de egna medarbetarna är för att möta förväntningarna som finns på digital service och tillgänglighet:

– Det finns oerhört höga förväntningar på oss som jobbar i kommunen att leverera högklassiga och säkra digitala tjänster, eftersom hela samhället ställt om till digital service. Nackaborna förväntar sig att det ska vara lika enkelt att ansöka om hemtjänst som det är att handla mat på webben, säger Henrik Palmblad-Wennergren.

”Vi måste vara nyfikna på ny teknik”

Att samhällets krav och förväntningar på digital service hela tiden blir högre, ställer krav på oss att inte bara hänga med, utan att driva på utvecklingen, förklarar digitaliseringsdirektören:

– Det är avgörande för oss att varje enskild medarbetare i kommunen på egen hand håller sig uppdaterad inom ny teknik och att vi alla har inställningen att vi välkomnar digitalisering som ett verktyg för att bli ännu bättre för de som vi finns till för.

– Under 2024 kommer vi därför att samskapa med både universitet och högskolor, men även andra myndigheter för att vi ska bli bättre rustade för digital utveckling både inom kommunen men även ute i Nacka-samhället. Utbildning är avgörande för att vi – var och en – ska kunna ta ansvar för att driva utvecklingen framåt, säger Henrik Palmblad-Wenneren och avslutar:

– Ingen annan kommer att göra det åt oss.

Digitaliseringsindex i Nacka kommun 2023: 7,9 av 10,0

Nackas digitaliseringsindex sammanfattar “nuläget” avseende flera faktorer som är avgörande för att driva ett framgångsrikt digitaliseringsarbete. Vi har valt att mäta exempelvis hur många digitaliseringsinitiativ som slutförts under året, Nacka kommuns samlade digitala mognad, hur stor tilltro vi har till våra digitala verktyg, teknisk infrastruktur och vår egen IT-kompetens.

Index för 2023 är vårt första fullständiga indextal, som vi nu kan följa utvecklingen av framåt. 2022 saknades komponenten ”Nytta”, då vi fortfarande var i uppbyggnadsfas av nyttouppföljningen. För jämförelse mellan 2022 och 2023 kan vi alltså endast titta på de enskilda komponenterna i indexet, och förflyttningen inom dessa.

  • Förutsättningar har ökat från 6,6 till 6,7.
  • Resultat har ökat från 8,0 till 9,2.
  • (Nytta mäts alltså i index för första gången, så inget värde finns för 2022.)

Varför ett digitaliseringsindex?

– För att kunna mäta och analysera hur långt vi har kommit i vårt digitaliseringsarbete, med utgångspunkt i kommunens digitaliseringsstrategi, så har vi utvecklat ett index som är anpassat efter våra förutsättningar, säger Marie Rotkirch, digitaliseringsstrateg i Nacka kommun.

– Men eftersom uppgifterna i vårt index går att hämta i de flesta organisationer, så skulle fler kunna använda index för att mäta sina framsteg och utvecklingsområden, förklarar hon.

– Den organisation som har fokus på digitalisering som metod för verksamhetsutveckling, ett sammanhållet arbetssätt och en gemensam målbild samt ett stort fokus på systematiskt riskavvägande kommer att ha nytta av digitaliseringsindex.

Samskapa för att digitalisera Sverige

Nacka har under de senaste åren visat sig vara en föregångare inom digitalisering, inte minst under 2023 när man blev först ut i Sverige med automatiserat beslutsfattande inom bygglovsprocessen – ett resultat av samsyn mellan politik och verksamheter att utvecklas i takt med ny teknik och lagstiftning. Man blev finalist i “Årets DigitaliseringsKommun” exakt 20 år efter man vann titeln “Årets IT-kommun”, så det har länge funnits ett genuint intresse för digitaliseringens möjligheter.

Många svenska kommuner bygger just nu upp sina organisationer för att digitalisera, men det finns ingen anledning att uppfinna hjulet, utan fokus bör ligga på att hjälpa varandra där det är möjligt:

– Vi delar gärna med oss av Nackas sätt att styra och driva digitalisering, och vi har löpande kontakt med andra kommuner, myndigheter och forskare för att samskapa kring ny teknik och utforska möjligheter för invånarna i Nacka – tillsammans blir vi alla bättre och på sikt bidrar vi till hela Sveriges digitalisering när vi är bjussiga och bjuder in andra, menar Henrik Palmblad-Wennergren, digitaliseringsdirektör i Nacka.

Länk till Digitaliseringsrapport 2023

https://nacka.infocaption.com/2758.guide

Henrik Palmblad-Wennergren
Digitaliseringsdirektör Nacka kommun
Tel: 070-431 90 40
E-post: henrik.palmblad-wennergren@nacka.se

Marie Rotkirch
Digitaliseringsstrateg Nacka kommun
Tel: 070-431 86 18
E-post: marie.rotkirch@nacka.se

Continue Reading

Marknadsnyheter

Aktieägarrapporten 2023

Published

on

By

Aktieägarrapporten ger en unik bild av hur aktieägandet i Sverige såg ut 2023 och hur det har utvecklats över tid. Den belyser skillnader i aktieägandet mellan privatpersoner, juridiska personer och utländska ägare. Rapporten ger också en ingående bild av aktieägandet mellan kvinnor och män, olika åldersgrupper och regioner.

Euroclear Sweden har licens från Finansinspektionen att hålla aktieägarregistret över Sveriges alla noterade bolag i egenskap av Sveriges värdepapperscentral.

Underlaget i rapporten utgörs av samtliga svenska aktiebolag vars aktier är noterade till handel samt svenska onoterade aktiebolag vars aktier är anslutna till värdepapperssystemet, vilket för närvarande är totalt 1 659 bolag. Årets rapport är den sjunde upplagan.

Ladda ned Aktieägarrapporten 2023.

För mer information, vänligen kontakta:
Cecilia Strömmar, kommunikationschef, Euroclear Sweden
072-225 69 00, cecilia.strommar@euroclear.com
 
Om Euroclear Sweden
Euroclear Sweden är ett fintechbolag och Sveriges värdepapperscentral. Bolaget hanterar transaktioner till ett värde av 470 miljarder SEK per dag och bidrar till en säker och effektiv värdepappershandel. Euroclear Sweden anordnar årsstämmor med fler än 150 börsnoterade bolag samt erbjuder data och insikter om bolags aktieägarstruktur genom analystjänsten Vantage by Euroclear. Bland kunderna finns 1 700 aktiebolag, 50 banker och finansiella institut samt 70 fondbolag. Euroclear Sweden har 150 medarbetare och huvudkontor i Stockholm. Bolaget är en del av Euroclearkoncernen med 4 000 medarbetare med 80 nationaliteter i fler än 20 länder. För mer information: www.euroclear.com/sweden

Continue Reading

Marknadsnyheter

Astronomer hittar vatten där nya planeter bildas

Published

on

By

Ett internationellt forskarlag har hittat vattenånga runt en ung solliknande stjärna, exakt i de områden där planeter nu kan vara på väg att bildas. Forskarnas studie visar hur vatten kan påverka utvecklingen av ett planetsystem – precis som det gjorde i vårt eget solsystem för flera miljarder år sedan. Upptäckten har möjliggjorts av instrument som har utvecklats bland annat på Chalmers.

Studien, som publiceras idag i Nature Astronomy, avslöjar att stjärnan HL Tauri omges av minst tre gånger så mycket vatten som i alla jordens hav. Vattenångan finns i den inre delen av en skiva av gas och stoft som omger stjärnan. HL Tauri är bara en miljon år gammal, och ligger 450 ljusår från jorden i stjärnbilden Oxen.

Forskarnas resultat pekar ut områden där vattenångan kan påverka den kemiska sammansättningen i de planeter som kan bildas runt stjärnan. Stoftkornen i skivan utgör frön för planetbildning, genom att de kolliderar och klumpar ihop sig till allt större kroppar som kretsar runt stjärnan. Astronomerna tror att stoftpartiklarna fäster bättre vid varandra i de områden där det är tillräckligt kallt för vattnet att frysa – en idealisk plats för planetbildning.

Tidigare har det inte varit möjligt att kartlägga hur vatten är fördelat i en stabil och sval gas- och stoftskiva runt en ung stjärna – den typ av skiva som erbjuder de bästa förutsättningarna för planetbildning runt stjärnor. Men nu går det att göra med superteleskopet Alma i Chile.

De nya observationerna gjordes med radiomottagare för två olika frekvensområden – band 5 och 7. Almas band 5-mottagare har utvecklats vid Onsala rymdobservatorium på Chalmers, med bidrag från European Southern Observatory (ESO).

– Alma är den enda anläggningen i världen som kan observera fördelningen av vatten i en sval planetbildande skiva, säger Wouter Vlemmings, professor i radioastronomi på Chalmers och medförfattare till studien. Tack vare band 5-mottagarna kan Alma nu observera i ett nytt frekvensområde, med huvudsyftet att just detektera och avbilda vatten i vår del av universum.

Bildtext:
Ett internationellt forskarlag har identifierat vattenånga i en gas- och stoftskiva runt en ung stjärna, exakt i de områden där planeter kan vara på väg bildas. De blå områdena i bilden visar vattenånga, i de nya observationerna som gjorts med teleskopet Alma. Nära centrum av skivan och den unga stjärnan är gasen varmare och ljusare. Områdena i rött har observerats tidigare med Alma och visar fördelningen av stoft runt stjärnan.
Bild: Alma (ESO/NAOJ/NRAO)/S. Facchini m. fl.

Länkar:

För mer information, kontakta:

  • Robert Cumming, astronom och kommunikatör, Onsala rymdobservatorium på Chalmers, 070-493 31 14, robert.cumming@chalmers.se
  • Wouter Vlemmings, professor i radioastronomi, Chalmers, 031-772 63 54, wouter.vlemmings@chalmers.se  

Båda kontaktpersonerna talar engelska, och Robert Cumming talar även engelska. På Chalmers har vi podd-studior och filmutrustning på plats och kan bistå vid förfrågningar om tv-, radio- eller podd-intervjuer.

Johanna Wilde
Presskommunikatör
031-772 2029
johanna.wilde@chalmers.se

________________

Chalmers tekniska högskola i Göteborg forskar och utbildar inom teknik och naturvetenskap på hög internationell nivå. Universitetet har 3 100 anställda, 10 000 studenter och utbildar ingenjörer, arkitekter och sjöbefäl.

Med vetenskaplig excellens som grund utvecklar Chalmers kompetens och tekniska lösningar för en hållbar värld. Genom globalt engagemang och entreprenörsanda skapar vi innovationskraft, i nära samarbete med övriga samhället. 

Chalmers grundades 1829 och har än idag samma motto: Avancez – framåt.

Det är tillåtet att ladda ner, sprida och använda bifogade bilder och illustrationer, om inget annat anges, för publiceringar i samband med Chalmers pressmeddelanden så länge Chalmers och fotograf/illustratör står med som upphovsperson där möjlighet ges. Det är tillåtet att beskära och justera i materialet för att anpassa format för publikation men det är ej tillåtet att omarbeta originalet på ett sådant sätt att det ändrar den ursprungliga innebörden. Materialet är avsett att användas i redaktionellt syfte. Kommersiell användning, som del i marknadsföring av varor och tjänster, är inte tillåten.

Vi vill att Chalmers och våra fotografer och illustratörer namnges i samband med publicering där det är möjligt enligt följande modell:

  • Foto: Chalmers tekniska högskola| Förnamn Efternamn
  • Grafik/Illustration: Chalmers tekniska högskola| Förnamn Efternamn

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Omvandling av aktier i NCC AB, februari 2024

Published

on

By

Läs original

Enligt NCC:s bolagsordning har ägare till aktie av serie A rätt att begära att sådan aktie omvandlas till aktie av serie B. Genom omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget.

Under februari 2024 har på aktieägares begäran 4 651 501 aktier av serie A omvandlats till serie B. Det totala antalet röster i bolaget uppgår därefter till 161 275 551.

Det totala antalet registrerade aktier i bolaget uppgår till 99 760 956, varav 6 834 955 aktier av serie A och 92 926 001 aktier av serie B. NCC innehar 2 099 221 B-aktier i eget förvar.

I samband med en omvandling har bolaget en skyldighet enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument att på detta sätt offentliggöra uppgifter om förändringen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Tove Stål, Head of External Relations NCC, 076-5216102

NCC:s presstjänst: 08-585 519 00, press@ncc.se, NCC:s Media bank

Denna information är sådan information som NCC AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 februari 2024 kl. 11.00 CET.

Om NCC. NCC är ett av de ledande byggföretagen i Norden. Som expert på att driva komplexa byggprocesser bidrar NCC till byggande som har en positiv inverkan på kunderna och på samhällets utveckling i stort. Verksamheten omfattar bygg- och infrastrukturprojekt, produktion av asfalt och stenmaterial samt kommersiell fastighetsutveckling. 2023 omsatte NCC ca 57 miljarder SEK och hade 12 200 anställda. NCC:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.