Connect with us

Marknadsnyheter

Rättelse: CLS publicerar delårsrapport januari – mars 2024

Published

on

Idag den 29 maj klockan 12:00 publicerade CLS ett pressmeddelande avseende publicering av delårsrapport för första kvartalet 2024. Tyvärr innehöll pressmeddelandet en felaktig uppgift avseende intäkt i VD-kommentaren.

I kommentaren uppgavs ”Det första kvartalet 2024 innebar fortsatt tillväxt för CLS. Intäkterna för kvartalet uppgick till 2,55 MSEK, vilket motsvarar en ökning med 335 procent jämfört med samma period föregående år.”

Korrekt uppgift är ”Det första kvartalet 2024 innebar fortsatt tillväxt för CLS. Intäkterna för kvartalet uppgick till 3,14 MSEK, vilket motsvarar en ökning med 434 procent jämfört med samma period föregående år.”

CLS publicerar delårsrapport januari – mars 2024

Sammanfattning av halvårsrapporten (avser koncernen)

 

Tre månader (2024-01-01–2024-03-31)

 • Nettoomsättning uppgick till 3 140 KSEK (587 KSEK).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -12 397 KSEK (-21 464 KSEK).
 • Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,01 SEK (-0,15 SEK).
 • Soliditeten uppgick den 31 mars 2024 till 81 % (7,5 %).

 

 

Väsentliga händelser under första kvartalet 2024

 • ClearPoint Neuro, Inc (Nasdaq:CLPT) lade en order på ClearPoint Prism Neuro Laser Therapy System-produkter till ett ungefärligt värde av 8,1 MSEK.
 • Ett Mobile Service Provider-avtal tecknades med Rose Urology LLC i Florida i USA.
 • CLS tillfördes cirka 23,5 MSEK när perioden för utnyttjande av teckningsoptioner i serie TO 6 B avslutades, motsvarande en teckningsgrad om 100 %.
 • Hälsovårdsmyndigheten i Singapore gav sitt marknadsgodkännande för TRANBERG Thermal Therapy Systems, vilket kickstartar kommersialiseringen i Asien och Stillahavsområdet.

 

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • De första patienterna behandlades på ett säkert sätt med TRANBERG Thermal Therapy System vid universitetssjukhuset San Luigi Gonzaga i Turin i Italien.
 • CLS erhöll en andra order på sterila instrument för engångsbruk för användning med TRANBERG Thermal Therapy System till ett värde av 370 KSEK från National Institutes of Health Clinical Center i USA.
 • CLS ingick ett exklusivt distributionsavtal med MTEC Company för att marknadsföra och sälja CLS TRANBERG-produktportfölj i Frankrike.
 • Efter beslut av en extra bolagsstämma den 14 april genomfördes en omvänd split innebärandes att 200 befintliga sammanlades till en aktie vilket bedöms skapa bättre förutsättningar för att bredda aktieägandet i bolagets arbete med sin långsiktiga kapitalisering.
 • CLS presenterade en revidering av sin strategi innebärandes att bolaget fokuserar på marknadssegmentet neurokirurgi för att öka möjligheterna att nå ett positivt kassaflöde under 2026.

 

 

VD Dan J. Mogren kommenterar

 

Det första kvartalet 2024 innebar fortsatt tillväxt för CLS. Intäkterna för kvartalet uppgick till 3,14 MSEK, vilket motsvarar en ökning med 435 procent jämfört med samma period föregående år. Den nya ordern från ClearPoint Neuro innebär en validering av den befintliga strategin inom neurokirurgisegmentet men ger också skäl till att uppgradera dess framtida potential. Inom urologisegmentet tecknade vi ett nytt Mobile Service Provider-avtal i USA. Under kvartalet stärkte CLS kassan med 23,5 MSEK i samband med att utnyttjandeperioden för teckningsoptioner i serie TO 6 B avslutades.

Reviderad strategi med ökat fokus framåt på neurokirurgiverksamheten

I januari erhöll vi en order från Clear Point Neuro värd cirka 8,1 MSEK med planerade utleveranser och fakturering under året. Vi får fortsatt mycket positiv feedback från ClearPoint Neuro från den begränsade marknadsintroduktionen av ClearPoint Prism Neuro Laser Therapy System som pågår i USA, vilket tillsammans med inkommande order bekräftar potentialen i marknaden för neurokirurgi och styrkan i vårt partnerskap med ClearPoint Neuro.

Som vi meddelade efter periodens utgång reviderar vi nu vår strategi till att fokusera en större del av våra resurser på neurokirurgi för att ytterligare förbättra ClearPoint Prism Neuro Laser Therapy System, erhålla ytterligare marknadsgodkännanden och genomföra planerad fullständig marknadsintroduktion i USA under andra halvåret i år. Vår målsättning är att utöka användningen av ClearPoint Prism Neuro Laser Therapy System utanför MR-rummet till operationssalen och att erhålla godkännande för användning även med 1,5 Tesla MR-scanners, vilket tillsammans ger tillgång till cirka 90 procent av USA-marknaden för NeuroLITT behandling i hjärnan.

Kraftsamlingen vi gör inom neurokirurgi kommer avsevärt förbättra vår förmåga att utnyttja den fulla potentialen i marknaden.

Ökade intäkter och fortsatt kostnadsdisciplin

USA är fortfarande bolagets huvudmarknad, men godkännandet av TRANBERG Thermal Therapy System i Singapore och behandlingen av de första patienterna i Italien efter kvartalets slut visar vägen mot en bredare geografisk spridning av intäkterna i framtiden. Vi fortsätter också att öka intäkterna inom såväl neurokirurgi- som urologisegmentet.

Vi fortsätter också att fokusera på kostnadsdisciplin. De omprioriteringar i verksamhetens inriktning som vi beslutat om innebär att bolagets kostnader bedöms sjunka med cirka 65 MSEK under perioden 2024–2026. Genom en hårdare prioritering blir det möjligt för oss att skapa bättre kontroll över rörelsekostnaderna och tillse att våra finansiella resurser möjliggör bättre tillväxt.

När utnyttjandeperioden för teckningsoptioner i serie TO 6 B avslutades i januari erhöll vi ytterligare 23,5 MSEK före emissionskostnader, vilket motsvarade en teckningsgrad om 100 procent baserat på utnyttjande av teckningsoptioner och emissionsgarantier. Tillskottet kommer att användas för ytterligare kommersialiseringsaktiviteter.

Marknadsgodkännande för TRANBERG i Singapore lägger grunden för uppstart i regionen

I och med undertecknandet av ett nytt avtal med Rose Urology LLC i Florida i mars finns det nu fyra MSP-avtal i USA avseende vårt TRANBERG Thermal Therapy System. Fördelarna med MSP-avtalet är bland annat att möjligheten för CLS att erbjuda snabb tillgång till TRANBERG Thermal Therapy System för urologikliniker utan krav på investeringar, då klinikerna betalar per behandling.

Under första kvartalet lades också grunden för en uppstart av vår urologiverksamhet i Asien-Stillhavsregionen i och med att TRANBERG Thermal Therapy System godkändes av Singapores hälsovårdsmyndighet. Singapore är en viktig port för medicinska tjänster i regionen och tillsammans med vår mycket välrenommerade Singaporebaserade partner, Advanced Medical Systems startar vi nu kommersialiseringen i Singapore som ett första steg i den här regionen.

Efter kvartalets slut behandlades de första patienterna med TRANBERG Thermal Therapy System vid universitetssjukhuset San Luigi Gonzaga i Turin i Italien. Det är ett viktigt steg i kommersialiseringen av vår urologiverksamhet i Europa och vi förväntar oss att erfarenheterna från denna välrenommerade klinik kommer att underlätta vår fortsatta tillväxt både i Italien och på andra viktiga europeiska marknader.

Säkrar vår teknik och våra immateriella rättigheter

Vår teknik och våra immateriella rättigheter är avgörande för att vi ska kunna fortsätta att lyckas med vår kommersialisering. I januari offentliggjorde CLS ett nytt avtal med Image Guided Therapy SA (IGT) enligt vilket CLS förvärvar samtliga rättigheter till IGT:s teknologi för MRI-baserad temperaturmätning och styrning av laserbaserad vävnadsablation. Den teknik som omfattas av avtalet används inom hela spektrumet av CLS MR-bildstyrda produkter och protokoll. Avtalet ger också fortsatt tillgång till IGT:s resurser och kompetens för att stödja pågående produktutveckling och kommersialisering.

En patentansökan lämnades in i januari som, om den godkänns, ger skydd för CLS icke-kylda laserapplikator fram till 2044. Samtidigt fortsätter vi arbetet med övergången till MDR-certifiering i EU.

Ett starkt första kvartal och ett hektiskt 2024 framför oss

När vi ser tillbaka på det första kvartalet 2024 har vi uppnått tillväxt i båda de kommersiella segmenten av vår verksamhet och lagt en viktig grund för att öka vår intjäningsförmåga. Det visade sig i bland annat nya order och avtal inom neurokirurgi och urologi och godkännandet av TRANBERG-systemet i Singapore. Genom att vi nu fokuserar vår verksamhet under de kommande 12-18 månaderna på neurokirurgiområdet bäddar för att 2024 kommer att bli ett spännande år.

Vi ser fram emot ett fortsatt hektiskt år 2024 med ökat fokus på neurokirurgi och att du följer med på resan.

 

 

Dan J. Mogren

VD, Clinical Laserthermia Systems AB

 

 

 

För mer information, vänligen kontakta:

Dan J. Mogren, VD Clinical Laserthermia Systems AB (publ)

Telefon: +46 (0)705 90 11 40
E-post: dan.mogren@clinicallaser.com

 

 

Om CLS

Clinical Laserthermia Systems AB (publ), utvecklar och säljer TRANBERG®|Thermal Therapy System, inklusive Thermoguide Workstation och sterilt engångsmaterial, för minimalinvasiv behandling av cancertumörer och läkemedelsresistent epilepsi, enligt regulatoriska godkännanden inom EU respektive USA. Produkterna marknadsförs för bildstyrd laserablation samt används i studier för behandling med imILT®, bolagets interstitiella lasertermoterapi för immunstimulerande ablation med potentiell abskopal behandlingseffekt. CLS har sitt huvudkontor i Lund samt dotterbolag i Tyskland, USA och marknadsbolag i Singapore. CLS är noterat på Nasdaq First North Growth Market under symbolen CLS B. Certified adviser (CA) är FNCA Sweden AB.

 

Mer information om CLS finns på företagets webbplats: www.clinicallaser.se

Denna information är sådan som CLS är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-05-29 13:20 CET.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Regeringen tar nästa steg för ett förbättrat järnvägs- och kollektivtrafikskydd

Published

on

By

Regeringen tar nu nästa steg för ett förbättrat skydd för resenärer i järnvägs- och kollektivtrafiken. I linje med regeringens tidigare aviserade intentioner får Trafikverket och Transportstyrelsen i uppdrag att fortsätta arbetet med att ta fram ett nationellt program för järnvägs- och kollektivtrafikskydd.

– Resenärer ska kunna känna sig trygga när de reser kollektivt i Sverige och det är ett ansvar som delas mellan flera olika aktörer. Tanken är att ett nationellt program ska tydliggöra ansvarsfördelningen och skapa förutsättningar för att på ett strukturerat och samordnat sätt säkerställa att det finns väl avvägda skyddsåtgärder, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.

I juli 2023 gav regeringen 15 myndigheter i uppdrag att utveckla och intensifiera arbetet mot terrorism för att stärka Sveriges säkerhet. Mot bland annat den bakgrunden gav regeringen den 18 augusti 2023 Trafikverket och Transportstyrelsen i uppdrag att gemensamt utreda behovet av att stärka det svenska järnvägs- och kollektivtrafikskyddet.

De båda myndigheterna redovisade uppdraget den 31 januari 2024 genom rapporten Uppdrag att utreda behovet av att stärka det svenska järnvägs- och kollektivtrafikskyddet. I rapporten redovisar myndigheterna bland annat ett förslag till utformning och process för framtagande av ett nationellt program för järnvägs- och kollektivtrafikskydd. 

Regeringen ger nu Trafikverket och Transportstyrelsen i uppdrag att arbeta vidare med detta genom att utarbeta förslag på vidareutvecklade strategiska förutsättningar för, och genomförande av ett nationellt program för järnvägs- och kollektivtrafikskydd.

Uppdraget ska redovisas senast den 16 juni 2025.

Bakgrund

Rapporten: Uppdrag att utreda behovet av att stärka det svenska järnvägs- och kollektivtrafikskyddet – Transportstyrelsen

Tidigare pressmeddelande: Förstärkt järnvägs- och kollektivtrafikskydd ska utredas – Regeringen.se

Presskontakt
Ebba Gustavsson
Pressekreterare hos infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-12 70 488
ebba.gustavsson@regeringskansliet.se

Continue Reading

Marknadsnyheter

Prekliniska data för Cereno Scientifics läkemedelskandidat CS585 som visar hög selektivitet för IP-receptorn presenterade på EHA 2024 Hybrid Congress

Published

on

By

Cereno Scientific (Nasdaq First North: CRNO B), ett banbrytande bioteknikbolag som utvecklar innovativa behandlingar för sällsynta och vanliga kardiovaskulära sjukdomar, meddelade idag att en vetenskaplig sammanfattning för den prekliniska läkemedelskandidaten, den nya IP-receptoragonisten CS585, presenterats på EHA 2024 Hybrid Congress i Madrid, den 15 juni 2024.

Den vetenskapliga sammanfattningen, med titeln “Superior Selectivity of CS585 to The Prostacyclin Receptor Translates to A New Viable Target for Prevention of Thrombosis”, var författad av L. Stanger, P Yalavarthi, A. Rickenberg, K. Goerger, D. Gilmore och M. Holinstat, vid University of Michigan, Ann Arbor, USA; och B. Dahlöf, Cereno Scientific.

 

Den muntliga presentationen hölls av Livia Stanger, från Holinstat Lab vid University of Michigan, som leds av Dr. Michael Holinstat, Professor vid Department of Pharmacology, Department of Internal Medicine (Division of Cardiovascular Medicine), och Department of Vascular Surgery vid University of Michigan. Dr. Holinstat är ansvarig för Cerenos tidiga utvecklingsprogram vid University of Michigan och är Director of Translational Research för Cereno Scientific.

 

”Vår prekliniska läkemedelskandidat CS585 fortsätter att visa potential att förbättra sjukdomsmekanismer relevanta för kardiovaskulära sjukdomar, i detta fall det vanligt förekommande tillståndet trombos. Vi ser fram emot att fortsätta vårt arbete att utveckla CS585 för klinisk användning och till patienter”, sa Sten R. Sörensen, VD, Cereno Scientific.

 

”Vi är glada att ha varit en del av detta arbete tillsammans med Dr. Michael Holinstat och hans globalt erkända forsknings-labb på University of Michigan. De prekliniska data som presenterats på EHA-konferensen stödjer hög selektivitet av vår kandidat CS585”, sa Björn Dahlöf, CSO, Cereno Scientific.

 

Presentationen kan nås via EHA:s webbsida.

 

Om CS585

Läkemedelskandidaten CS585 är en potent och selektiv prostacyklinreceptoragonist som har visat potential att markant kunna förbättra sjukdomsmekanismer relevanta för kardiovaskulära sjukdomar. Samtidigt som CS585 ännu inte tilldelats en specifik indikation för klinisk utveckling, indikerar prekliniska data att det potentiellt kan användas inom indikationer som Pulmonell Hypertension och trombosprevention utan ökad risk för blödning.

 

Ett licensavtal för läkemedelskandidaten CS585 med University of Michigan ger Cereno Scientific exklusiva rättigheter till CS585 för vidare utveckling och kommersialisering av CS585.

 

I början av november 2023 lyftes CS585 fram i den topp-rankade medicinska tidskriften Blood, som en lovande anti-trombotisk strategi utan risk för blödning.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Henrik Westdahl, Director IR & Communications

E-post: henrik.westdahl@cerenoscientific.com

Telefon: +46 70-817 59 96

 

Sten R. Sörensen, VD

E-post: sten.sorensen@cerenoscientific.com

Telefon: +46 73-374 03 74

 

Om Cereno Scientific AB
Cereno Scientific utvecklar innovativa behandlingar för sällsynta och vanliga kardiovaskulära sjukdomar. Den längst avancerade läkemedelskandidaten, CS1, är en HDAC-hämmare (histondeacetylas) som verkar som en epigenetisk modulator med tryckreducerande, ”reverse-remodeling”, anti-fibrotiska, anti-inflammatoriska, och anti-trombotiska egenskaper. En klinisk Fas II-studie pågår för att utvärdera CS1:s säkerhet, tolerabilitet och effekt hos patienter med den sällsynta sjukdomen pulmonell arteriell hypertension (PAH). Ett samarbetsavtal med det globala läkemedelsbolaget Abbott tillåter Cereno att använda deras banbrytande teknologi CardioMEMS HF System i studien. Två initiativ som genomfördes under den pågående Fas II-studien har visat positiva fynd som tyder på den potentiella kliniska nyttan av CS1 hos PAH-patienter. Dessa initiala resultat är dock inte en garanti för de slutliga studieresultaten som förväntas under tredje kvartalet 2024. Sedan januari 2024 är vi glada att FDA:s Expanded Access-program ger patienter med PAH, ett allvarligt och livshotande tillstånd, tillgång till CS1 då inga jämförbara alternativa behandlingar finns att tillgå. Cereno har också två lovande prekliniska läkemedelskandidater under utveckling genom forskningssamarbeten med University of Michigan. Läkemedelskandidaten CS014 är en HDAC-hämmare under utveckling som en behandling av arteriell och venös trombosprevention. Den innovativa läkemedelskandidaten representerar ett banbrytande tillvägagångssätt för anti-trombotisk behandling potentiellt utan tillhörande ökad risk för blödning. CS014 är en ny kemisk entitet med en mångfaldig verkningsmekanism som en epigenetisk modulator – som reglerar blodplättsaktivitet, fibrinolys och blodproppsstabilitet för att förebygga trombos utan ökad risk för blödning, vilket dokumenterats i prekliniska studier. I april 2024 skickade Cereno in ansökan för att starta en klinisk studie (CTA) för en Fas I-First-in-Human-studie, som förväntas starta under andra kvartalet 2024. Läkemedelskandidat CS585 är prostacyklinreceptor-agonist. Samtidigt som CS585 ännu inte tilldelats en specifik indikation för klinisk utveckling, indikerar prekliniska data att det potentiellt kan användas inom indikationer som pulmonell hypertension och trombosprevention utan ökad risk för blödning. CS585 licensierades från University of Michigan 2023. Bolaget har huvudkontor i GoCo Health Innovation City, i Göteborg, Sverige, och har ett amerikanskt dotterbolag; Cereno Scientific Inc. med kontor på Kendall Square i Boston, Massachusetts, USA. Cereno är noterat på Nasdaq First North Growth Market (CRNO B). Mer information finns på www.cerenoscientific.se.

 

 

 

 

 

 

Continue Reading

Marknadsnyheter

Studsvik ingår avtal om förvärv av Extrem Borr och Sågteknik AB

Published

on

By

Studsvik har idag ingått avtal om att förvärva samtliga aktier i företaget Extrem Borr och Sågteknik AB, specialister på olika typer av segmentering inom främst kärnkraftsindustrin. Enligt avtalet ska tillträde för förvärvet äga rum den 1 juli 2024.

Extrem Borr och Sågteknik AB (EBS) är specialiserade på olika typer av segmentering inom främst kärnkraftsindustrin (kapning, sågning, borrning etc). Företaget är beläget i Ängelholm, har 8 anställda och arbetar som projektledare och problemlösare vid olika typer av demonteringsprojekt, i huvudsak på kärntekniska anläggningar. Vid utförande av projekten ingår ofta utveckling och/eller anpassning av utrustning  för kundens behov. EBS omsätter drygt 30 Mkr per år med en operativ marginal i storleksordningen 30 procent.

Företaget kompletterar Studsvik på ett mycket bra sätt, främst genom att den kompetens och de maskiner EBS tillhandahåller kompletterar verksamheten i affärsområde Avvecklings- och strålskyddstjänster (DRPS). Tillsammans med EBS kan Studsvik erbjuda kunderna en mer komplett tjänst, där EBS bidrar med att bredda kompetensen, vilket underlättar för en expansion på den svenska marknaden.

Enligt avtalet ska Studsvik erlägga en initial köpeskilling uppgående till 35 MSEK samt en årlig tilläggsköpeskilling om upp till 7 % av det initiala beloppet under 3 år, baserat på om EBS uppnår fastställda finansiella mål.

”EBS kompletterar Studsvik på ett mycket bra sätt, och vi ser många synergifördelar med detta förvärv – både på kort och lång sikt” konstaterar Camilla Hoflund, vd och koncernchef Studsvik.

Jan och Dorthe Sjöholm, ägarna till EBS, tillägger ”Vi känner oss mycket nöjda med att ha funnit en långsiktig ägare till vårt livsverk, och är trygga i att EBS kommer att utvecklas och växa inom Studsvik.”

Förvärvet förväntas få en positiv inverkan på bolagets resultat under 2024.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Camilla Hoflund, VD och koncernchef Studsvik AB, 0155-22 10 66

Kort om Extrem Borr & Sågteknik AB

Extrem Borr & Sågteknik AB arbetar med vajer- och klingsågning, nibblerskärning, kompaktering, klippning, borrning och fräsning i exterma och känsliga miljöer. Vi erbjuder totallösningar men även uthyrning/försäljning av maskiner samt konsultering av arbetsmetoder.

Kort om Studsvik

Studsvik erbjuder en rad avancerade tekniska tjänster till den globala kärnkraftsindustrin. Studsviks fokusområden är bränsle- och materialteknik, programvara för härdövervakning och bränsle-optimering, avvecklling och strålskyddstjänster samt tekniska lösningar för hantering, konditionering och volymreduktion av radioaktivt avfall. Företaget har över 75 års erfarenhet av kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö. Studsvik har 530 anställda i 7 länder och företagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.

Denna information är sådan information som Studsvik AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 juni 2024 kl.18:00..

www.studsvik.se

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.